ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 23 МАЙ

БНТ

06:00 Пи­бип­ка­щият нос тв филм /Бъл­га­рия, 1982г./, ре­жи­сьор Маг­да Ка­ме­но­ва, в ро­ли­те: Ве­се­лин Ран­ков, Иц­хак Фин­ци, Пла­мен Си­ра­ков, Геор­ги Ма­ма­лев, Сте­фан Мав­ро­диев и др. 06:55 Пъ­те­ки 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 От­бли­зо 12:00 По све­та и у нас 12:30 Аре­на спорт 13:25 Бо­рис I – Пок­ръс­тва­не­то иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1984г./, 1 част, ре­жи­сьор Бо­рис­лав Ша­ра­лиев, в ро­ли­те: Сте­фан Да­наи­лов, Бо­рис Лу­ка­нов, Кос­та Цо­нев, Ан­то­ний Ге­нов, Ане­та Пет­ров­ска и др. 15:30 От­крий ме 16:00 Мак­си­мУ­мът до­ку­мен­та­лен филм за Мак­сим Мин­чев /Бъл­га­рия, 2021 г./, ре­жи­сьор Ев­ге­ния Ко­се­ва 16:30 Мост на не­бе­са тър­жес­твен въз­кре­сен кон­церт-спек­та­къл 18:00 До­мът на вяра­та Храм “Св. Ус­пе­ние Бо­го­ро­дич­но”, Троян /1 част/ 18:30 Ми­сия “Вдъх­но­ви­тел” 18:45 Спорт ТО­ТО 19:00 БНТ на 60 20:00 По све­та и у нас 20:30 Ас­кеер 2021 – це­ре­мо­ния по връч­ва­не на го­диш­ни­те наг­ра­ди за теат­рал­но из­кус­тво пряко пре­да­ва­не от теа­тър “Бъл­гар­ска ар­мия” 22:30 Пор­та­лът тв филм /4 епи­зод/ 23:30 Лю­бо­вен кон­церт – Ири­на Фло­рин 00:15 Без­ду­хов­ност иг­ра­лен филм /Ру­сия, 2011г./, ре­жи­сьор Ро­ман При­гу­нов, в ро­ли­те: Да­ни­ла Коз­лов­ски, Ма­рия Ан­дрее­ва, Ар­тьом Ми­хал­ков, Ни­ки­та Пан­фи­лов и др. (16) 02:00 БНТ на 60 /п/ 03:10 По све­та и у нас /п от 20:00 ча­са/ 03:40 От­бли­зо /п/ 04:40 Ре­ли­гия­та днес /п/

bTV

05:10 “COOLt” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.4, еп.8 06:30 “Мис Слад­киш” – се­риал, еп.19, 20 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.6, еп.17 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 Пре­мие­ра: “Кухня. Вой­на за хо­тел” – се­риал, еп.3 13:00 “Ро­ман­тич­ни стра­ни­ци” – се­меен, ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (тв филм, САЩ, 2015), ре­жи­сьор Марк Гри­фитс, в ро­ли­те: Ей­ми Акър, Ди­лън Брус, Чарлз Дъ­тън, Ка­мил Ми­чъл, Та­ми Ги­лис и др. 15:00 “Кни­га­та на Хен­ри” – кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Ко­лин Тре­въ­роу, в ро­ли­те: Нао­ми Уотс, Джей­дън Мар­тел, Джей­къб Трем­бли, Са­ра Сил­вър­ман, Дийн Но­рис, Лий Пейс, Ма­ди Зиг­лър, Бо­би Мой­ни­хан и др. 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Бъл­га­рия тър­си та­лант” – те­ле­ви­зион­но шоу, с.7: тре­ти по­лу­фи­нал, на жи­во 22:30 “Па­па­ра­ци – но­во 20!” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид с во­дещ Ма­рия Иг­на­то­ва 23:30 “Ос­тро­вът” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (САЩ, 2005), ре­жи­сьор Май­къл Бей, в ро­ли­те: Скар­лет Йо­хан­сон, Юън Мак­гре­гър, Джай­мън Хаун­су, Шон Бийн, Стив Бу­ше­ми, Май­къл Кларк Дън­кан, Джей­ми Мак­брайд и др. 02:20 “Ели­ми­на­то­ри” – ек­шън (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2016), ре­жи­сьор Джеймс Нън, в ро­ли­те: Скот Ад­кинс, Стю Бе­нет, Да­ниел Кал­та­джи­ро­не, Джеймс Коз­мо и др. [16+] 04:00 “Тър­си се” /п/

bTV Comedy

05:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 06:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.8, еп.9, 10 07:00 “На по-доб­ро място” – се­риал, с.2, еп.2, 3 08:00 “Су­пер еки­паж” – се­риал, еп.15 – 18 10:00 “Ба­ща на че­ти­ри­ма: За­поз­най се с япон­ци­те” – се­меен, ко­ме­дия (Да­ния, 2010), ре­жи­сьор Клаус Биер, в ро­ли­те: Нилс Ол­сен, Си­зе Ми­кел­борг, Кат­ри­не Кай­сен, Якоб Паул­сен и др. 12:00 “Ва­кан­ция при ба­ба” – ко­ме­дия (Фран­ция, Бел­гия, 2019), ре­жи­сьор Габ­риел Жю­лиан-Ла­фе­риер, в ро­ли­те: Шан­тал Ла­де­су, Жю­ли Га­йе, Тие­ри Ньо­вик, Жю­ли Де­пар­ди­йо и др. 14:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 18:30 “Хо­тел Ел­еон” /п/ – се­риал 19:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 20:30 “Пич, къ­де е ба­ща ти?” – ко­ме­дия (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Ло­рънс Шер, в ро­ли­те: Оуен Уил­сън, Ед Хелмс, Джей Кей Си­мънс, Глен Клоус, Те­ри Брад­шоу, Винг Реймс, Кат Уилямс, Джун Скуиб, Кейт Асе­лтън и др. 22:30 Пре­мие­ра: “Земл­яни” – се­риал, еп.3, 4 23:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 00:30 “Су­пер еки­паж” /п/ – се­риал 02:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 04:00 “Земл­яни” /п/ – се­риал

 bTV Action

05:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2, еп.7 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Прик­лю­че­ния­та на ко­та­ра­ка в чиз­ми” – се­риал, еп.10 – 13 08:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2, еп.8 – 10 11:00 “Х-Мен: Апо­ка­лип­сис” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Бра­йън Син­гър, в ро­ли­те: Дже­ни­фър Ло­рънс, Евън Пи­търс, Ни­къ­лъс Хоулт, Май­къл Фас­бен­дър, Джеймс Ма­ка­вой, Ос­кар Ай­зък, Роуз Бърн, Со­фи Тър­нър, Оли­вия Мън и др. 13:30 “Х-Мен на­ча­ло­то: Вър­ко­лак” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2009), ре­жи­сьор Га­вин Худ, в ро­ли­те: Хю Джак­ман, Лив Шрай­бър, Ра­йън Рей­нолдс, Да­ни Хюс­тън, Ке­вин Дю­ранд, До­ми­ник Мо­на­хан, Тей­лър Кич и др. 15:30 “За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния” – се­риал, с.19, еп.13, 14 17:30 Пре­мие­ра: “Да Знаеш Как” – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не, еп.7 18:00 “Су­пер ко­ли” – по­ре­ди­ца за лук­соз­ни ав­то­мо­би­ли, с.6, еп.16 18:30 “Вър­ко­ла­кът” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Джеймс Ман­голд, в ро­ли­те: Хю Джак­ман, Уил Юн Лий, Тао Ока­мо­то, Хи­рою­ки Са­на­да, Фам­ке Ян­сен, Свет­ла­на Ход­чен­ко­ва и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на ек­шън: “Ло­ган: Вър­ко­ла­кът” – фан­тас­ти­ка, ек­шън (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Джеймс Ман­голд, в ро­ли­те: Хю Джак­ман, Пат­рик Стюарт, Даф­ни Кийн, Бойд Хол­брук, Сти­вън Мър­чант, Ри­чард Грант, Ерик Ла Сал, Ели­за­бет Род­ри­гес и др. [14+] 00:30 “Х-Мен: Апо­ка­лип­сис” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Бра­йън Син­гър, в ро­ли­те: Дже­ни­фър Ло­рънс, Евън Пи­търс, Ни­къ­лъс Хоулт, Май­къл Фас­бен­дър, Джеймс Ма­ка­вой, Ос­кар Ай­зък, Роуз Бърн, Со­фи Тър­нър, Оли­вия Мън и др. 03:15 “Ще бъ­деш моя” – три­лър (тв филм, Ка­на­да, 2016), ре­жи­сьор Кър­тис Кро­фърд, в ро­ли­те: Да­ниел Сей­ври, Дже­фер­сън Браун, Крис­та Мо­рин, Джон Кен­сген и др.

Nova TV

05:00 “Хо­тел за ку­че­та” – с уч. на Ема Ро­бъртс, Джейк Ос­тин, Ли­са Куд­роу, Трой Джен­тъл, Ке­вин Ди­лън, Дон Чий­дъл и др. /п/ 06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риал, се­зон 17 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Лю­бов из­вън иг­ра­та” – с уч. на Еми­ли Ки­ни, Джон Риър­дън, Хей­ли Сейлс и др. 14:15 “За­ви­на­ги лю­бов” – с уч. на Ама­нда Шул, Пи­тър Порт, Ан­на ван Хуфт, Брит­ни Уил­сън и др. 16:00 Не­дел­ята на NOVA – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Заб­ра­не­но­то шоу на Рач­ков” – ко­ме­дий­но шоу, на жи­во 22:00 “Бан­дит­ки” – с уч. на Пе­не­ло­пе Круз, Сал­ма Ха­йек, Стив Зан, Дуайт Йоа­ким, Сам Ше­пърд и др. 00:00 “Под­зе­мен свят: Въз­хо­дът на Вър­ко­ла­ци­те” – с уч. на Май­къл Шийн, Бил Най, Ро­на Мит­ра, Сти­вън Ма­кин­тош и др. 01:30 “За­ви­на­ги лю­бов” – с уч. на Ама­нда Шул, Пи­тър Порт, Ан­на ван Хуфт, Брит­ни Уил­сън и др. /п/ 04:20 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риал, се­зон 17 /п/

Nova Sport

14:00 Сту­дио “Ли­га 2” – ди­рек­тно 14:30 Фут­бол: Мор­камб – Тран­миър Роу­върс Ли­га 2, пле­йо­фи, по­лу­фи­на­лен ре­ванш – ди­рек­тно 16:25 Сту­дио “Ли­га 2” – ди­рек­тно 10:00 Фут­бол: Суон­си Си­ти – Барн­зли Чем­пиън­шип, пле­йо­фи, по­лу­фи­на­лен ре­ванш – /п/ 12:00 Ку­па на Аз­иат­ска­та фут­бол­на кон­фе­де­ра­ция: Об­зор пре­да­ва­не за аз­иат­ски фут­бол (2021) – /п/ 12:30 Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 13:00 Ка­ра­бао къп: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 13:30 Бас­кет­бол: Уни­ка­ха – Реал Мад­рид Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га – ди­рек­тно 15:15 Бас­кет­бол: Те­не­ри­фе – Бар­се­ло­на Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га – /п/ 17:00 Сту­дио “Вис­ша ли­га” – ди­рек­тно 18:00 Фут­бол: Ли­вър­пул – Крис­тъл Па­лас Вис­ша ли­га – ди­рек­тно 19:55 Сту­дио “Вис­ша ли­га” – ди­рек­тно 20:30 Фут­бол: Фо­рест Грийн Роу­върс – Ню­порт Каун­ти Ли­га 2, пле­йо­фи, по­лу­фи­на­лен ре­ванш – ди­рек­тно 22:25 Но­ви­ни 22:30 Фут­бол: Ман­чес­тър Си­ти – Еве­ртън Вис­ша ли­га за­пис 00:30 Бас­кет­бол: УНИКС – Ло­ко­мо­тив Ку­бан ВТБ ли­га, пле­йо­фи, по­лу­фи­на­лен мач №3 за­пис 02:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

NovaNews

05:50 Пулс /п/ 06:30 Ни­чия земя /п/ 07:15 Ус­ко­ре­ние 07:45 Те­ма­та на NOVA 08:00 Съ­бу­ди се 11:00 Пулс 11:30 Дру­го­то ли­це /п/ 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Ка­рай нап­ра­во /п/ 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:30 В доб­ра фор­ма 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 Ев­ро­макс 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:30 Ис­то­рии от све­та 16:00 Не­дел­ята на NOVA 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:30 Без ре­зер­ва­ция 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:50 Биз­не­сът 21:55 Шоу­биз­нес 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:15 Не­дел­ята на NOVA /п/ 01:05 Те­ма­та на NOVA /п/ 01:25 Ера­та на во­до­лея /п/ 01:35 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 02:05 Дру­го­то ли­це /п/ 02:30 Ни­чия земя /п/ 03:15 Съ­бу­ди се /п/

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *