ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 23 МАРТ

bTV 

05:30 “Ала­ми­нут: Но­во по­ко­ле­ние” – скеч шоу 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.4 еп.1, 2 07:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.4, еп.13, 14 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ По­ли Гер­гу­ше­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца, с. 3 13:00 “Ма­ве­рик” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 1994), ре­жи­сьор Ри­чард До­нър, в ро­ли­те: Мел Гиб­сън, Джо­ди Фос­тър, Джеймс Гар­нър, Греъм Грийн, Ал­фред Мо­ли­на, Джеймс Ко­бърн, Дан Хе­дая и др. 15:30 “Ала­ми­нут: Но­во по­ко­ле­ние” – скеч шоу 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу с во­де­щи Ра­дост Дра­га­но­ва и Иво Аръ­ков 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Ди­вер­ген­ти 2: Бун­тов­ни­ци” – фан­тас­ти­ка, прик­лю­чен­ски, мис­тъ­ри (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Ро­берт Швен­тке, в ро­ли­те: Шей­лийн Ууд­ли, Тио Джеймс, Кейт Уин­слет, Аш­ли Джъд, Зоуи Кра­виц, Ан­сел Ел­горт, Майлс Те­лър, Мъ­кай Фай­фър, Ма­ги Кю, Нао­ми Уотс, Джай Кор­тни, Ок­та­вия Спен­сър, Рей Сти­вън­сън, Ро­за Са­ла­зар и др. 22:30 “Ели­за­бет: Злат­ният век” – биог­ра­фи­чен, дра­ма, ис­то­ри­чес­ки (Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, 2007), ре­жи­сьор Ше­кар Ка­пур, в ро­ли­те Кейт Блан­шет, Клайв Оуен, Са­ман­та Мор­тън, Джеф­ри Ръш, Том Хо­лан­дър, Рис Ифънс, Джор­ди Мойя, Еди Ред­мейн и др. 01:00 “Мом­че­та­та от Джър­си” – му­зи­ка­лен, биог­ра­фи­чен, дра­ма (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Клинт Ис­тууд, в ро­ли­те: Джон Лойд Янг, Крис­то­фър Уо­кън, Але­ксис Краус, Джо­зеф Ру­со, Фран­чес­ка Ис­тууд и др. 03:30 “Мар­ма­лад” /п/

Nova TV 

07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 12:50 “От­мъ­ще­ние­то на ша­фер­ки­те” – с уч. на Рей­вън-Си­мо­не, Джоа­на Гар­сия, Бет Бро­де­рик, Дей­вид Клей­тън Ро­джърс и др. 14:45 “Щрак” – с уч. на Адам Сан­длър, Кейт Бе­кин­сейл, Крис­то­фър Уо­кън, Дей­вид Ха­сел­хоф, Хен­ри Уин­клър, Шон Ос­тин, Дже­ни­фър Ку­лидж и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Ко­лум­биа­на” – с уч. на Зоуи Сал­да­на, Джор­ди Мол­ла, Май­къл Вар­тан, Ка­лъм Блу, Ле­ни Джеймс, Сам Дъг­лас и др. 22:15 “За­раз­но зло: Въз­мез­дие” – с уч. на Ми­ла Йо­во­вич, Сие­на Ги­ло­ри, Ми­шел Род­ри­гес, Ке­вин Дю­ранд, Одет Фер, Шон Ро­бъртс, Ли Бин­бин и др. 00:15 “Свет­ци и стран­ни­ци” – с уч. на Рей Сти­вън­сън, Ан­на Камп, Май­къл Джиб­сън, Вин­сънт Кар­тай­зър, Рон Ли­винг­стън и др , вто­ра част 02:15 “Щрак” – с уч. на Адам Сан­длър, Кейт Бе­кин­сейл, Крис­то­фър Уо­кън, Дей­вид Ха­сел­хоф, Хен­ри Уин­клър, Шон Ос­тин, Дже­ни­фър Ку­лидж и др. /п/ 04:40 “От­мъ­ще­ние­то на ша­фер­ки­те” – с уч. на Рей­вън-Си­мо­не, Джоа­на Гар­сия, Бет Бро­де­рик, Дей­вид Клей­тън Ро­джърс и др. /п/

bTV Action 

05:15 “Мър­тва точ­ка” /п/ – се­риал, с.2 еп.2 06:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” /п/ – ани­ма­ция, с.3 еп.5, 6 07:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция, с.3 еп.7, 8 08:00 Ма­ра­тон: “Агент Х” – се­риал, еп.6 – 8 11:00 “Прин­це­са­та воин” /п/ – ек­шън, ис­то­ри­чес­ки, биог­ра­фи­чен (Мон­го­лия, САЩ, 2013), ре­жи­сьор Шу­дер­це­цег Ба­тар­су­рен, в ро­ли­те: Сук­ха Арю­нбямба, Цег­мед Аюр­за­на, Бат­менд Бааст, От­гон­жар­гал Да­ва­су­рен и др. 13:00 “Тран­спор­тер” /п/ – ек­шън, три­лър (Фран­ция, САЩ, 2002), ре­жи­сьо­ри Луи Ле­те­рие и Ко­ри Юен, в ро­ли­те Джей­сън Стей­тъм, Шу Ки, Мат Шулц, Фран­соа Бер­леан, Рик Янг и др. 15:00 “Стре­ла­та” /п/ – се­риал, с.6 еп.15, 16 17:00 “Ди­ва­та му­ха” /п/ – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве (2019), еп.10 17:30 “Ми­сия Моят Дом” /п/ – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн (2019), еп.11 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не, с.4, еп.7, 8 19:00 “Неп­ро­би­ваем” /п/ – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 1996), ре­жи­сьор Ър­нест Ди­кер­сън, в ро­ли­те: Адам Сан­длър, Дей­мън Уе­йънс, Джеймс Кан, Бил Нън, Зан­дър Бър­кли и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 Ек­шън уи­кенд: “Ор­ло­во око” – ек­шън, пси­хот­ри­лър (САЩ, 2008), ре­жи­сьор Ди Джей Ка­ру­со, в ро­ли­те: Шая Ла­Баф, Ми­шел Мо­на­хън, Ро­са­рио Доу­сън, Май­къл Чик­лис, Ан­тъ­ни Ма­ки, Би­ли Боб Тор­нтън и др. 00:15 “Ек­спе­ри­мен­тът” /п/ – три­лър (САЩ, 2010), ре­жи­сьор Пол Шу­ринг, в ро­ли­те: Ей­дриън Броу­ди, Кам Джи­ган­дей, Фо­рест Уи­та­кър, Клиф­тън Ко­линс мл., Ма­ги Грейс и др. [16] 02:15 “Агент Х” /п/ – се­риал, еп.6, 7 04:15 “По­се­ще­ние­то” – хо­рър, мис­тъ­ри, ко­ме­дия (САЩ, 2015), ре­жи­сьор М. Найт Ша­ма­лан, в ро­ли­те: Оли­вия Де­Жон, Ед Ок­сен­боулд, Диа­на Дъ­на­ган, Пи­тър Мак­ро­би, Кат­рин Хаан и др.

bTV Comedy 

05:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 06:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.6 еп.19, 20 07:00 “С­тъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с.6 еп.12, 13 08:00 “К­ое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.5 еп.16 – 19 10:00 “Не­чис­та нау­ка” – ко­ме­дия, ро­ма­ти­чен, фен­тъ­зи (САЩ, 1985), ре­жи­сьор Джон Хюз, в ро­ли­те: Ан­тъ­ни Май­къл Хол, Илан Ми­чъл-Смит, Ке­ли ЛеБ­рок, Бил Пак­стън, Ро­бърт Дау­ни мл., Джу­ди Аро­нсън и др. 12:00 “С же­ни на мо­ре” /п/ – ко­ме­дия (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Пи­тър Би­линг­сли, в ро­ли­те: Винс Вон, Джей­сън Бей­тман, Фей­зон Лав, Джон Фав­ро, Ма­лин Аке­рман, Крис­тен Бел, Жан Ре­но и др. 14:00 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал, с.13 еп.3 15:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 15:30 “С­тъп­ка по стъп­ка” /п/ – се­риал 16:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 20:30 “Че­нге в дет­ска­та гра­ди­на 2” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Дон Май­къл Пол, в ро­ли­те: Долф Лунд­грен, Дар­ла Тей­лър, Бил Бе­ла­ми, Алекс По­но­вик, Са­ра Стрейндж и др. 22:30 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.10, еп.12 – 14 00:00 “С­тъп­ка по стъп­ка” /п/ – се­риал 01:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 02:00 “К­ое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 04:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 04:30 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал

Nova Sport 

10:00 Фут­бол: Ман­сфилд Таун – Лин­кълн Си­ти, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 2, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Каен – Сент Ет­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Лил – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Бор­до – Рен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Ни­ца – Ту­лу­за, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Уул­върх­ямптън Уон­дъ­рърс – Ман­чес­тър Юнай­тед, чет­вър­тфи­на­лен мач за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Не­де­лен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 27-и епи­зод, пов­то­ре­ние 23:15 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пъ­рвич­на си­ла”, 12-и епи­зод, пов­то­ре­ние 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3 

06:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 07:00 “Па­рче­та от реал­нос­тта” 07:15 “И­ма­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 08:30 “Д­ру­го­то ли­це” /п/ 09:00 “Г­ра­дът с Ка­нал 3” /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 “В­сич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу -из­бра­но 11:00 “С­порт в обе­кти­ва” – из­бра­но 11:45 “Бу­кмей­кър – ана­ли­зи и ко­мен­та­ри” 12:00 Топ шоп 12:15 “Па­рче­та от реал­нос­тта” 12:30 “Хо­ли­вуд­” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “И­ко­но­ми­ка и биз­нес” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – из­бра­но 14:45 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “И­ма­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 17:00 “О­фан­зи­ва” с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Па­рла­мен­тът на фо­кус” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “И­ма­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “С­порт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Се­дми­ца­та с Ка­нал 3” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “О­фан­зи­ва” с Лю­бо Ог­нянов/п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

БНТ 

05:00 В Бе­лия дом на Оба­ма до­ку­мен­та­лен филм /3 епи­зод/п/ 06:05 Ину­яша ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:30 Ди­ноотряд “Кунг-фу” ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:55 Среб­рис­тият жре­бец ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки сед­мич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва-Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 Ту­ри­зъм.бг ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов пре­да­ва­не за фол­клор 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 15:00 И в Рая има Ад /80 го­ди­ни от рож­де­ние­то на Ата­нас Кир­яков/ до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2007г./, сце­на­рист и ре­жи­сьор Ата­нас Кир­яков 16:35 Шоу­то на Греъм Нор­тън с уча­стие­то на Хи­ла­ри Клин­тън, Джеф Голд­блум, Дже­рар Бът­лър, Джак Уай­тхол, му­зи­ка Гре­гъ­ри Пар­кър/п/ (12) 17:30 Джинс Ро­дът на Гу­на Ива­но­ва 18:00 Из­вън иг­ра­та раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не с во­де­ща Лю­ба Па­шо­ва 18:45 В Бе­лия дом на Оба­ма се­риен до­ку­мен­та­лен филм/4, пос­ле­ден епи­зод/ 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Гос­по­дин Сел­фридж 10-се­риен тв филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2013г./, 1 и 2 епи­зод, ре­жи­сьор Ан­дрю Дей­вис, в ро­ли­те: Дже­ре­ми Пи­вън, Рон Кук, Том Гуд­ман-Хил и др.(12) 22:45 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:00 Сту­дио “Х”: Не уби­вай тв филм /9 и 10 епи­зод/(12) 00:45 Мо­но­но­ке 12-се­риен ани­ма­цио­нен филм /Япо­ния, 2007г./ (16) 01:30 В Бе­лия дом на Оба­ма се­риен до­ку­мен­та­лен филм /4, пос­ле­ден епи­зод/п/ 03:40 Гос­по­дин Сел­фридж тв филм /1 и 2 епи­зод/п/(12) 04:30 Браз­ди /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *