ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 23 НОЕМВРИ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:05 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу/п/ 14:00 Ко­га­то сър­це­то зо­ве 3 тв филм /9 епи­зод/ 14:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:00 Очи в очи с жи­вот­ни­те Чу­де­са­та на ин­до­не­зий­ска­та джун­гла 15:15 Вла­кът на ди­но­зав­ри­те 2 ани­ма­цио­нен филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Мал­ки ис­то­рии 16:40 Све­тът и ние 17:00 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg Кул­ту­ра­та на Нео­ли­та – на юг от Ста­ра пла­ни­на 22:00 Ви­кин­ги­те 5 тв филм /6 епи­зод/ (16) 23:00 По све­та и у нас 23:30 Биб­лио­те­ка­та 00:30 Све­тът и ние /п/ 00:50 100% буд­ни /п/ 02:45 Кул­ту­ра.БГ /п/ 03:55 Джинс Ро­дът на Мом­чил Цо­нев /п/ 04:25 Ко­га­то сър­це­то зо­ве 3 тв филм /9 епи­зод/п/

bTV

05:30 “Лов­ци на хра­на” /п./ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, еп.11 06:30 “Ли­це в ли­це” /п./ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 13:30 Пре­мие­ра: “Чер­на пти­ца” – се­риал, еп.9 15:00 “Тър­гов­ски цен­тър” – се­риал, с.15 еп.153, 154 16:00 Пре­мие­ра: “Сес­тра Бе­ти” – се­риал, с.5 еп.14 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14 еп.96 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.3 еп.109 21:00 “Фер­ма­та: Пътят на ед­на меч­та” – риа­ли­ти, с.6 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Вът­реш­на си­гур­ност” – се­риал, с.8 еп.5 01:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14 еп.15 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:30 “Пре­ди обед” /п./ 04:40 “За­ви­на­ги” – се­риал, с.2 еп.78

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – се­риал, еп.18 – 21 08:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2 еп.18 09:00 “Чък” – се­риал, еп.10 10:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.4 еп.3 11:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.8 12:00 “Монк” – се­риал, с.5 еп.10 13:00 “Де­жа­вю” – три­лър (САЩ, 2018 г.), ре­жи­сьор Да­ни Дж. Бойл, в ро­ли­те: Ке­ли Съ­ли­ван, На­на Ви­зи­тър, Брет Зи­мър­ман, Ва­йъ­лет Хикс и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2 еп.19 16:00 “Чък” – се­риал, еп.11 17:00 “Монк” – се­риал, с.5 еп.11 18:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.9 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Су­пер­гърл” – се­риал, с.4 еп.3 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Тред­стоун” – се­риал, еп.3 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Спри или ма­ма ще стреля” – ко­ме­дия, ек­шън, се­меен (САЩ, 1992), ре­жи­сьор Ро­джър Спо­ти­суд, в ро­ли­те: Сил­вес­тър Ста­лоун, Ес­тел Ге­ти, Винг Реймс, Ни­къ­лъс Сад­лър, Джон Уес­ли, Мар­тин Фе­ре­ро, Ри­чард Шиф, Джоу­бет Уилямс и др. 23:45 “Тред­стоун” – се­риал, еп.3 00:45 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.9 01:45 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.4 еп.3 02:45 “Монк” – се­риал, с.5 еп.11 03:45 “Чък” – се­риал, еп.11 04:45 “Су­пер ко­ли” – по­ре­ди­ца за лук­соз­ни ав­то­мо­би­ли, с.6 еп.8

bTV Comedy

05:00 “Су­пер­мар­кет” /п./ – се­риал 06:00 “Су­пер­мар­кет” – се­риал, с.2 еп.13, 14 07:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п./ – се­риал 08:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п./ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 10:00 “Де­тег­ле­дач­ка­та е мъж” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (тв филм, САЩ, 2016), ре­жи­сьор Мо­ни­ка Ми­чъл, в ро­ли­те: Ни­ко­лет Ше­ри­дан, Дан Пейн, Кий­фър О`Рай­ли, Дже­нея Шар­пан­тие, Джейн Ис­тууд, Лок­лин Мън­ро и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 14:00 “Кухня” /п./ – се­риал 15:00 “Мла­дият Шел­дън” /п./ – се­риал 16:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п./ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.5 еп.18, 19 19:00 Пре­мие­ра: “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп.128 20:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.88, 89 21:00 “Мла­дият Шел­дън” – се­риал, еп.15, 16 22:00 “Кухня” – се­риал, с.2 еп.1, 2 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.6 еп.22, 23 00:00 “Нап­ра­ви ме тат­ко” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (Ав­стра­лия, 2012), ре­жи­сьор Пи­тър Тем­пъл­ман, в ро­ли­те: Клар Боуен, Ра­йън Куон­тън, Са­ра Снук, Ра­йън Кор, Бо­жа­на Но­ва­ко­вич, Сю­зан Пра­йър и др. [14+] 02:00 “Су­пер­мар­кет” /п./ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 04:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал

Nova TV

05:30 “Ис­ти­на­та за слу­чая “Ха­ри Куе­бърт” – се­риен филм /п/ 06:30 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Пре­сеч­на точ­ка” – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Кош­ма­ри в кухн­ята” (нов се­зон) – риа­ли­ти 21:00 “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти, се­зон 2 22:30 “Братя” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 23 00:30 “Ис­ти­на­та за слу­чая “Ха­ри Куе­бърт” – се­риен филм 01:30 “Же­не­ни с де­ца” – се­риен филм, се­зон 10 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 03:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм /п/ 04:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: Са­ла­ват Юл­аев – Ба­рис Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га – пов­то­ре­ние 12:00 Бас­кет­бол: Са­ра­го­са – Бар­се­ло­на Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га – пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Ми­луол – Кар­диф Си­ти Чем­пиън­шип – пов­то­ре­ние 16:00 Бас­кет­бол: Ес­ту­диан­тес – Уни­ка­ха Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га – пов­то­ре­ние 17:55 Но­ви­ни 18:00 Чем­пиън­шип: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – пов­то­ре­ние 18:30 Хо­кей на лед: Ава­нгар­д – Ак Барс Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га – ди­рек­тно 21:00 Но­ви­ни 21:15 Бас­кет­бол: УНИКС – Хим­ки ВТБ ли­га – пов­то­ре­ние 23:15 Хо­кей на лед: Ава­нгар­д – Ак Барс Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га – пов­то­ре­ние 01:15 Но­ви­ни – пов­то­ре­ние 01:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:30 Прог­рам­на пау­за

Kanal 3

07:00 “Денят на жи­во” – /п/ 07:35 “Со­циал­на мре­жа” -/п/ 08:30 “Дру­го­то ли­це” 09:00 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 09:40 Биз­нес но­ви­ни 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 “Пулс” – здрав­но пре­да­ва­не /п/ 10:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 11:15 “Хо­ли­вуд”-/п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 “Дру­го­то ли­це” 12:30 “Денят на жи­во” – /п/ 13:10 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Со­циал­на мре­жа” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *