Топ теми

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 23 ОКТОМВРИ

 БНТ

05:00 Още от деня /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Ре­фе­рен­дум /п/ 13:30 Къл­на се – аз всич­ко бих пов­то­рил – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2010 г./, ре­жи­сьор Йор­дан Йор­да­нов 14:00 Мал­ки ис­то­рии 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 14:45 Среб­рис­тият жре­бец – ани­ма­цио­нен филм 15:10 Раз­след­ва­не­то на Мун тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Мес­тни из­бо­ри 2019: Дис­пут – пряко пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /8 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Биз­нес.БГ 21:30 Джинс 22:00 БНТ на 60 23:00 По све­та и у нас 23:30 За­ко­нът на Дойл 4 – тв филм /5 епи­зод/(12) 00:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:15 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /8 епи­зод/п/ 03:15 Биб­лио­те­ка­та /п/ 04:15 За­ко­нът на Дойл 4 – тв филм /5 епи­зод/п/(12) 

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с. 4, еп.2 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, с. 2, еп. 39 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 6, еп. 69 16:00 “Ед­но гол­ямо се­мей­ство” – се­риал, с. 2, еп. 15 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с. 13, еп. 117 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, еп. 6 21:00 “Фер­ма­та: Нов свят” – риа­ли­ти, с. 5 22:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 3, еп. 18 00:30 “Вто­ри шанс” /п/ – се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п/ – се­риал

bTV Action

05:00 “Час пик” – се­риал, еп. 8 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, с. 2, еп. 22 – 25 08:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп. 13 09:00 “Час пик” – се­риал, еп. 8 10:00 “Го­тъм” – се­риал, с. 2, еп. 6 11:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп. 22 12:00 “Сто­те” – се­риал, с. 5, еп. 8 13:00 “Тру­сът” – ек­шън, три­лър, дра­ма (Нор­ве­гия, 2018), ре­жи­сьор Йон Ан­дреас Ан­дер­шен, в ро­ли­те Крис­то­фер Йо­нер, Ане Даал Торп, Едит Хо­ген­руд-Сан­де, Йо­нас Хоф Оф­теб­ро и др. 15:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп. 14 16:00 “Час пик” – се­риал, еп. 9, 17:00 “Сто­те” – се­риал, с. 5, еп. 9 18:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп. 23 19:00 “УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га” – об­зор­но ма­га­зин­но пре­да­ва­не 19:30 Сту­дио “Шам­пион­ска ли­га” 19:55 Пряко, Шам­пион­ска ли­га: Ая­кс – Чел­си 22:00 Пряко, Шам­пион­ска ли­га: Сла­вия Пра­га – Бар­се­ло­на 00:00 Сту­дио “Шам­пион­ска ли­га” 00:30 Шам­пион­ска ли­га, об­зор 01:45 Шам­пион­ска ли­га /за­пис/: Ин­тер – Бо­ру­сия Дор­тмунд 03:30 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп. 14 04:30 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп. 23 

bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 4, еп. 19, 20 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ – ко­ме­дий­но шоу (2019 – есен), еп. 11, 12 10:00 “За­лог за лю­бов” – ко­ме­дия (Ру­сия, 2016), ре­жи­сьор Ар­тьом Ми­хал­ков, в ро­ли­те Ова­нес Азоян, Ан­дрей Бур­ков­ский, Ка­те­ри­на Шпи­ца, Ан­дрей Смол­яков, Ян Цап­ник, Ва­дим Ан­дреев и др. 12:00 “По сре­да­та” – се­риал 13:00 “Су­пер еки­паж” – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп. 87 17:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, с. 2, еп. 23, 24 18:00 “По сре­да­та” – се­риал, с. 8, еп. 21, 22 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с. 9, еп. 12 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, eп. 38 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 3, еп. 6, 7 23:00 Пре­мие­ра: “Су­пер еки­паж” – се­риал, еп. 15, 16 00:00 “За­лог за лю­бов” /п/ – ко­ме­дия (Ру­сия, 2016) 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 03:00 “По сре­да­та” – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 

 Nova TV

05:20 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 3 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Кръв­ни връз­ки” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 8 21:00 “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти 22:00 “Пътят на чес­тта” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 3 00:30 “Скор­пион” – се­риен филм, се­зон 2 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Слън­це и лу­на” – се­риен филм

Nova Sport

05:30 Край на прог­ра­ма­та 10:00 Фут­бол: Блек­бърн Роу­върс – Хъ­дър­сфилд Таун, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Тае­куон­до: ГП Со­фия 2019, пър­ви ден /п/ 16:00 Бас­кет­бол: Об­ра­дой­ро – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Ак­рин­гтън Стен­ли – Ип­суич Таун, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 2 /п/ 20:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 10-и епи­зод /п/ 20:30 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 5-и епи­зод 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Об­зор на кръ­га на Ка­ра­бао къп (2019-20), 3-ти епи­зод /п/ 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 43-ти епи­зод 23:00 Бас­кет­бол: Уни­ка­ха – Ва­лен­сия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 00:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:00 Еро­ти­чен те­ле­па­

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес”  /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Денят на жи­во” /п/ 11:00 НО­ВИ­НИ1 11:15 “Ре­зул­та­тът” /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live”  /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 -07:00 – Пов­то­ре­ния 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *