ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 23 СЕПТЕМВРИ

БНТ

05:45 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/ 06:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:00 Ми­лион и две ус­мив­ки Дет­ско пре­да­ва­не 08:00 По све­та и у нас Ин­фор­мцион­на еми­сия 09:00 Плюс то­ва Пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­щи Ми­ле­на Цве­тан­ска и Геор­ги Мил­ков 10:00 Биб­лио­те­ка­та Пре­да­ва­не за ли­те­ра­ту­ра и кул­ту­ра с во­де­щи Геор­ги Ан­ге­лов и Ан­дрей За­ха­риев 11:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва Рзвле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:35 Браз­ди Пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:05 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка Пре­да­ва­не за фол­клор с во­де­щи Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов 14:10 Мал­ки ис­то­рии Пре­да­ва­не на со­циал­на те­ма­ти­ка с во­де­ща Ирен Ле­ви 15:15 Иг­рек 17 иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1972г./, ре­жи­сьор Ви­ли Цан­ков, в ро­ли­те: Иван Кон­дов, Йо­зеф Бла­ха, До­ро­тея Тон­че­ва, Ана­ни Ява­шев, Явор Ми­лу­шев, Геор­ги Геор­гиев-Гец, Геор­ги Ка­лоя­нчев и др. 17:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев Пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 18:00 Жи­во­тът е вку­сен Ку­ли­нар­но риа­ли­ти с во­дещ Ути Бъч­ва­ров 19:00 Ум­но се­ло Пан Бог­дан раз­съж­да­ва за би­тие­то /Бог­дан Гли­шев/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! Случ­ки с бър­ко­ли­ни 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Шоу­то на Ка­на­ла Раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 21:45 Мо­ше­ни­ци­те от Сейнт Мор­ти­мър иг­ра­лен филм /САЩ, 1999г./, ре­жи­сьор Ар­ни Глим­чър, в ро­ли­те: Боб Хос­кинс, Ан­то­нио Бан­де­рас, Елън Бар­кин, Уес Бен­тли и др. (12) 23:25 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:40 Фес­ти­ва­лът в Глас­тън­бъ­ри 00:40 Зав­ръ­ща­не у до­ма иг­ра­лен филм /САЩ, 1978г./, ре­жи­сьор Хал Аш­би, в ро­ли­те: Джейн Фон­да, Джон Войт, Брус Дърн, Ро­бърт Ка­ра­дайн, Пе­не­лъ­пи Мил­форд и др. (12) 02:45 За­гад­ки при раз­про­даж­би се­риен иг­ра­лен филм/2 епи­зод/п/ 04:15 Мал­ки ис­то­рии /п/

bTV

05:30 “А­ла­ми­нут” /п./ 06:00 “Чу­до­ви­ща сре­щу из­вън­зем­ни” – ани­ма­ция 07:00 “Д-р Зоуи Харт” – се­риал, с.4, еп. 9 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.3, еп.23 13:00 “Май­ка под наем” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2008), ре­жи­сьор – Май­къл Мак­къ­лърс, ак­тьо­ри –  Де­нис О’­Хеър, Ей­ми По­лър, Дакс Ше­пард, Си­гор­ни Уи­вър, Ти­на Фей, Грег Ки­ниър, Стив Мар­тин и др. 15:00 “Се­дем ча­са раз­ли­ка” – се­риал, с.2, еп.3 16:00 “Ма­рма­лад­” – ток­шоу 18:00 “Ка­рбов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Ге­не­зис­” – ек­шън,три­лър,фан­тас­ти­ка (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2010), ре­жи­сьор – Крис­то­фър Но­лан, ак­тьо­ри – Лео­нар­до Ди Кап­рио,Ма­рион Ко­тияр, Джоу­зеф Гор­дън-Ле­вит, Кен Уа­та­на­бе, Елън Пейдж,Май­къл Кейн, Ки­лиън Мър­фи, Том Бе­рин­джър, Лу­кас Хаас, Ди­лийп Рао,Том Хар­ди, Пийт Пос­тъ­луейт и др. 23:00 “З­драч”- ек­шън, три­лър, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2008), ре­жи­сьор – Кат­рин Хар­дуик, ак­тьо­ри – Ке­лън Лъц, Ро­бърт Па­тин­сън, Крис­тен Стюарт, Кам Ги­ган­дет, Би­ли Бърк, Пи­тър Фа­чи­не­ли,Аш­ли Грийн, Рей­чъл Ле­февр, Ели­за­бет Рий­сър, Ни­ки Рийд, Тей­лър Лаут­нър и др. 02:00 “Земя на прес­тъп­ни­ци” – дра­ма, кри­ми­на­лен (САЩ, 2012) , ре­жи­сьо­ри – Адам Ар­кин, Май­къл Ди­нър, ак­тьо­ри – Люк Граймс, Хей­ли Бе­нет, Ме­ри Стий­нбър­джън, Джон Хау­кес, Тра­вис Фи­мел и др. 04:30 “Д-р Зоуи Харт” /п./ – се­риал

Nova TV

06:00 “Д­ве­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм /п/ 13:00 “Щу­рия­т Ръ­сел” (пре­мие­ра) – с уч. на Фред Уи­лард, Джон Рат­цен­бер­гер, Мей­сън Вейл Ко­тън, Ма­ке­на Грейс, Джон Хъ­ни­гън, Чарлз Ро­бин­сън и др. 15:00 “С­ват­бе­но по­же­ла­ние” – с уч. на Кей­ти Се­коф, Сейдж Брок­ли­бенк, Ким Пой­риър, То­ми Лиу­тас, Ни­ки Елек, Сти­вън Ху­зар и др. 05:00 “Ба­вач­ка­та Мак­фий” – с уч. на Ема Том­псън, Ко­лин Фърт, Ан­дже­ла Лан­сбъ­ри, Ке­ли Мак­до­налд, Се­лия Им­ри, Име­лда Стаун­тън, То­мас Санг­стър и др. /п/ 07:00 “Тай­нстве­ни афе­ри” – се­риен филм, се­зон 5 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 12:50 “Щу­рия­т Ръ­сел” (пре­мие­ра) – с уч. на Фред Уи­лард, Джон Рат­цен­бер­гер, Мей­сън Вейл Ко­тън, 14:50 “По­ве­ли­теля­т на кухн­ята” – с уч. на Брад­ли Ку­пър, Сие­на Ми­лър, Джей­ми Дор­нан, Ема Том­псън, Ума Тър­ман, Да­ниел Брюл и др. 17:00 “Съ­дби на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35 – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Д­жак Ри­чър” – с уч. на Том Круз, Ро­за­мунд Пайк, Ри­чард Джен­кинс, Дей­вид Ойе­лоуо, Вер­нер Хер­цог, Ро­бърт Дю­вал и др. 22:40 “За­връ­ща­не в бъ­де­ще­то II” – с уч. на Май­къл Джей Фокс, Крис­то­фър Лойд, Леа Том­псън, Би­ли Зейн, Ели­за­бет Шу, То­мас Ф.Уил­сън и др. 00:50 “Да­леч от до­ма” – с уч. на Ба­ри Уот­сън, Сте­фа­ни фон Пфе­тен, Пол Мак­Ги­лиън, Том Мак­Бет, Ели Го­ри и др. 02:30 “Съ­дби на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 03:30 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не /п/ 04:10 “Д­жак Ри­чър” – с уч. на Том Круз, Ро­за­мунд Пайк, Ри­чард Джен­кинс, Дей­вид Ойе­лоуо, Вер­нер Хер­цог, Ро­бърт Дю­вал и др./п/

bTV Action

05:15 “Ме­нта­лис­т: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.6, еп.1 06:00 “Пи­нгви­ни­те от Ма­да­гас­кар” – ани­ма­ция 08:00 “С­то­те” – се­риал, с.2, еп. 13,14,15 11:00 “Код “С­чу­пе­на стре­ла” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1996), ре­жи­сьор – Джон Ву, ак­тьо­ри – Джон Тра­вол­та, Крис­чън Слей­тър, Са­ман­та Ма­тис, Дел­рой Лин­до, Боб Гун­тън, Франк Уа­ли, Хауи Лонг и др. 13:00 “Код Лон­дон” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Бъл­га­рия, 2016), ре­жи­сьор – Ба­бак На­джа­фи, ак­тьо­ри – Дже­рард Бът­лър, Арън Ек­харт, Мор­ган Фрий­ман, Шар­лът Рай­ли, Мар­тин Пет­ру­шев, Юл­иан Кос­тов, Пат­рик Ке­не­ди, Ан­дже­ла Ба­сет и др.  15:00 “С­тре­ла­та” – се­риал, с.4, еп. 10,11 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:45 “300” – ек­шън, дра­ма, ис­то­ри­чес­ки, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2006), ре­жи­сьор – Зак Снай­дър, ак­тьо­ри – До­ми­ник Уест, Род­ри­го Сан­то­ро, Май­къл Фас­бен­дер, Ле­на Хий­ди, Дже­рард Бът­лър и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Ро­бин Худ” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, дра­ма (САЩ, 2010), ре­жи­сьор – Рид­ли Скот, ак­тьо­ри – Ръ­сел Кроу, Кейт Блан­шет, Макс вон Сю­дов, Уилям Хърт, Марк Стронг, Ос­кар Ай­зък, Да­ни Хюс­тън, Ей­лийн Ат­кинс, Марк Ади, Ма­тю Мак­фей­дън, Ке­вин Дю­ранд, Скот Граймс и др. 01:00 “300” – ек­шън, дра­ма, ис­то­ри­чес­ки, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2006), ре­жи­сьор – Зак Снай­дър, ак­тьо­ри – До­ми­ник Уест, Род­ри­го Сан­то­ро, Май­къл Фас­бен­дер, Ле­на Хий­ди, Дже­рард Бът­лър и др. 02:00 “С­то­те” – се­риал, с.2, еп.14 04:00 “Из Юж­ни­те мо­ре­та: Мар­ша­ло­ви ос­тро­ви” – до­ку­мен­та­лен филм

bTV Comedy

05:00 “С­та­жан­ти” /п./- се­риал 06:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.6 07:00 “Па­ртньо­ри” – се­риал 08:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.5 09:00 Пре­мие­ра: “Мо­дер­но се­мей­ство”- се­риал, с.7 10:00 “Г­ранд хо­тел Бу­да­пе­ща” – дра­ма, ко­ме­дия (САЩ, Гер­ма­ния, 2014), ре­жи­сьор –  Уес Ан­дер­сън, ак­тьо­ри – Ралф Файнс, Ед­уард Нор­тън, Ф. Мъ­ри Ей­бра­хам, Хар­ви Кай­тел, Том Уил­кин­сън, Джеф Голд­блум, Ей­дриън Броу­ди, Бил Мъ­ри, Оуен Уил­сън, Джъд Лоу, Уилям Де­фо и др. 12:00 “Но­ви­те съ­се­ди “ /п./- ко­ме­диен се­риал 15:00 “П­рия­те­ли” – ко­ме­диен се­риал, с.6 17:30 “Су­пер­мар­кет­” – ко­ме­диен се­риал 18:30 “На по-доб­ро място” – ко­ме­диен се­риал 19:00 “Д­ва­ма ба­щи, два­ма си­но­ве”- се­риал 20:30 “Пи­нгви­ни­те от Ма­да­гас­кар” – ани­ма­ция, ко­ме­дия (САЩ, 2014), сце­на­рис­ти – Джон Абъд, Ерик Дар­нел, Том Мак­Грат, Май­къл Ко­тън, ре­жи­сьор – Сай­мън Дж. Смит 22:30 “Мо­дер­но се­мей­ство”- се­риал 23:30 “П­рия­те­ли” /п./ – ко­ме­диен се­риал 02:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./ – се­риал 03:00 “По сре­да­та” /п./ – се­риал 04:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./- се­риал

 

Nova Sport

10:00 Бас­кет­бол: Ва­лен­сия – Реал Мад­рид, чет­вър­ти фи­на­лен мач от пле­йо­фи­те на ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Хъл Си­ти – Сън­дър­ланд, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Фо­рест Грийн Роу­върс – Суин­дън Таун, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 2, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Лил – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 Фут­бол: Мон­пе­лие – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 20:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Уест Хям Юнай­тед – Тот­нъм Хот­спър (2006-07), пов­то­ре­ние 20:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Саутх­ямптън – Ман­чес­тър Юнай­тед (1995-96), пов­то­ре­ние 21:00 Фут­бол: Лион – Ди­жон, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 23:00 Бас­кет­бол: Ва­лен­сия – Уни­ка­ха, по­лу­фи­на­лен мач за Су­пер­ку­па­та на Ис­па­ния, за­пис 00:30 Бас­кет­бол: Гран Ка­на­рия – Реал Мад­рид, по­лу­фи­на­лен мач за Су­пер­ку­па­та на Ис­па­ния, за­пис 02:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

22:30 “На гос­ти на Ни­ки Со­ти­ров/п/ 06:00 “С­порт в обе­кти­ва”/п/ 07:00 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 07:10 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 08:00 “Денят на жи­во”/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 10:00 Те­ле­мар­кет 10:15 “В­се­ки сле­до­бед с Кри­си”/п/ 11:15 ТОП ШОП 11:30 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 12:00 “Ко­ктей­л” с Де­си Жабл­яно­ва 12:30 “К­ръв­на гру­па:шам­пион” – пор­тре­ти на ле­ген­дар­ни спор­тис­ти 13:00 “Уи­кенд с Ро­си” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 Те­ле­мар­кет 14:30 “Без мон­таж” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Tоп шоп 15:30 “Па­та­рин­ски Live/п/ 16:00 “Че­твър­та ин­стан­ция”- ток­шоу/п/ 17:00 “О­фан­зи­ва” с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 Хо­ли­вуд с Иве­ли­на Кун­че­ва 20:00 Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва 20:30 “С­порт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Афе­ра­та “К­ТБ”/п/ 23:00 “Па­та­рин­ски Live/п/ 23:30 “С­порт в обе­кти­ва/п/ 00:30 НО­ВИ­НИ/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

 

BiT

05:00 “С­пор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 “С­пор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 07:00 Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п 08:00 “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 09:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва LIVE 11:00 най-доб­ро­то от “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие – 1 част 13:00 най-доб­ро­то от “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 14:00 най-доб­ро­то от “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 1 част 15:00 най-доб­ро­то от “Е­дин прек­ра­сен ден” – 1 част 16:30 най-доб­ро­то от еМи­сия Бъл­га­рия – 1 част 17:30 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 18:30 БЛИЦ НО­ВИ­НИ +++Ста­жан­та бро­ди, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков 19:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва, (п) 21:00 “Го­лямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT 22:00 “Ка­ра­мел­” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же 00:00 най-доб­ро­то от “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 01:00 най-доб­ро­то от “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие, (п) 03:00 най-доб­ро­то от “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 04:00 най-доб­ро­то от “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п)

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *