Топ теми

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 23 ФЕВРУАРИ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Не­дел­но ева­нге­лие 06:05 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:30 Прик­лю­че­ния­та на Чо­ко и жа­бо­ка Бо­ко – ани­ма­цио­нен филм 06:35 Спи­ли­тим и Ра­шо дет­ски тв филм 06:50 Ре­ка­та 14-се­риен – ани­ма­цио­нен филм /Бъл­га­рия, 2013 г./, ре­жи­сьор Ан­дрей Ку­лев 06:55 Пъ­те­ки 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 От­бли­зо с Ми­ра 12:00 По све­та и у нас 12:30 До­мът на вяра­та – Пътят на отец Иг­на­тий до храм “Св. Ар­хан­гел Ми­хаил” с. Сан­дро­во 13:00 Биб­лио­те­ка­та 14:00 Сту­де­на­та вой­на – до­ку­мен­та­лен филм/Бъл­га­рия, 2017 г./, ре­жи­сьо­ри Ра­дос­лав Ил­иев и Ивай­ло Пен­чев 15:05 Сид – де­те на нау­ка­та: фил­мът ани­ма­цио­нен филм /САЩ, 2013 г./, ре­жи­сьор Кърк Та­чър 16:20 Seen къ­со­мет­ра­жен – иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 2019 г./, ре­жи­сьо­ри Пе­тър Боя­джиев, Ни­ко­лай Дра­га­нов, в ро­ли­те Рая Пее­ва, Вла­ди­мир Зам­бо­ри, Пей­ко Ва­лен­ти­нов, Ми­на Мар­ко­ва и др. 17:00 Джинс 17:30 Аре­на Спорт 18:30 Спорт тото 19:00 Пу­тин, Ру­сия и За­па­дът – до­ку­мен­та­лен филм /4, пос­ле­ден епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:30 След но­ви­ни­те 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 БНТ пре­мие­ра: Мал­ко къс­мет за по-къс­но – иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 2017 г./, ре­жи­сьо­ри Чав­дар Жив­ков и Але­ксан­дър Смол­янов, в ро­ли­те Цве­тан Але­ксиев, Явор Бо­ри­сов, Фи­лип Три­фо­нов, Сте­фан Де­но­лю­бов, Гло­рия Пет­ко­ва, Мар­га­ри­та Хле­ба­ро­ва и др. (14) 22:40 По све­та и у нас 22:55 Три цвята: Бяло иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 1994 г./, ре­жи­сьо­ри Кшиш­тоф Пие­ше­вич и Кшиш­тоф Кеш­лов­ски, в ро­ли­те: Жю­ли Дел­пи, Збиг­нев За­ма­хов­ски и др. (12) 00:30 Не­чес­тна иг­ра – иг­ра­лен филм /п/ 02:15 Пу­тин, Ру­сия и За­па­дът – до­ку­мен­та­лен филм /4, пос­ле­ден епи­зод/п/ 03:20 Дой­че Ве­ле: Шифт 03:35 Сту­дио Х: Двоен удар – иг­ра­лен филм /п/ (14) 

 bTV

05:10 “Cool…T” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, ани­ма­ция, с. 3, еп. 3 06:30 “Оча­ро­ва­тел­на­та Ама­зо­ния” – до­ку­мен­та­лен филм 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, еп.8 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Лю­бим­ци” – се­риал, еп. 3 13:00 “Ми­лио­ни­те на Бей­ли” – ко­ме­дия, се­меен (Ка­на­да, 2005), ре­жи­сьор Дей­вид Ди­вайн, в ро­ли­те Дейн Кейн, Ло­ри Хол­дън, Дже­ни­фър Ти­ли, Тим Къ­ри и др. 15:00 “Ис­тин­ски ис­то­рии” /п/ – до­ку­мен­тал­но риа­ли­ти 16:00 “Бри­га­да Нов дом” /п/ – со­циа­лен проект с во­дещ Ма­рия Сил­вес­тър 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те 20:00 “Гла­сът на Бъл­га­рия – му­зи­кал­но шоу, старт на се­зон 7 21:30 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид с во­дещ Ве­не­та Рай­ко­ва 22:30 “На­шес­твие” – фан­тас­ти­ка, три­лър (САЩ, Ав­стра­лия, 2007), ре­жи­сьор Оли­вер Хир­шби­гел, в ро­ли­те Ни­кол Кид­ман, Да­ниел Крейг, Джерeми Нор­тъм, Джеф­ри Райт, Ве­ро­ни­ка Кар­трайт, Си­лиа Уес­тън и др. 00:30 “Уб­иец на пътя 3” – кри­ми­на­лен, три­лър, хо­рър (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Дек­лън О`Бра­йън, в ро­ли­те Кен Кър­зин­гър, Дже­си Хъч, Бен­джа­мин Хо­лин­гсуърт, Джан­пао­ло Ве­ну­та и др. [16+] 02:20 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал, еп. 8 02:50 “Тър­си се” /п/ 03:40 “120 ми­ну­ти” /п/  

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, еп. 2 – 5 08:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп. 10 – 12 11:00 “Неп­ро­би­ваем” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 1996), ре­жи­сьор Ър­нест Ди­кер­сън, в ро­ли­те Адам Сан­длър, Дей­мън Уе­йънс, Джеймс Кан, Бил Нън, Зан­дър Бър­кли и др. 12:45 “Смър­то­нос­но оръ­жие 2” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1989), ре­жи­сьор Ри­чард До­нър, в ро­ли­те Мел Гиб­сън, Да­ни Гла­вър, Джо Пе­ши, Джос Ак­ланд, Пат­си Кен­сит, Трей­си Улф и др. 15:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с. 2 еп. 9, 10 17:00 Пре­мие­ра: “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп. 8 17:30 “Ми­сия Моят Дом” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн (2019), еп. 10 18:00 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, еп. 2, 3 19:00 “Ко­до­во име: Чис­та­чът” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 2007), ре­жи­сьор Лес Мей­фийлд, в ро­ли­те Сед­рик Шоу­ме­на, Лу­си Лиу, Ни­ко­лет Ше­ри­дан, Марк Да­кас­кос, Ка­лъм Кийт Ре­ни, Ний­си Неш, Уил Па­тън и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън (пре­мие­ра): “Смър­то­нос­на над­пре­ва­ра 4: От­въд ана­рхия­та” – ек­шън (САЩ, 2018), ре­жи­сьор Дон Май­къл Пол, в ро­ли­те Да­ни Гла­вър, Да­ни Тре­хо, Ве­лис­лав Пав­лов, Фре­де­рик Коу­лър, Лу­си Ар­дън, Ло­ри­на Кам­бу­ро­ва, Дил­яна По­по­ва и др. [14+] 00:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие 2” /п/ – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1989) 02:00 “Твър­де лич­но” /п/ – се­риал, с. 2, еп. 9, 10 04:00 “Смър­то­нос­на над­пре­ва­ра 4: От­въд ана­рхия­та” /п/ – ек­шън (САЩ, 2018)

bTV Comedy

05:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 06:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с. 12, еп. 1, 2 07:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с. 7, еп. 7, 8 08:00 “По сре­да­та” – се­риал, с. 8, еп. 7, 8 09:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 5, еп. 19, 20 10:00 “Джо­ни Ин­глиш се зав­ръ­ща” – ко­ме­дия, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Фран­ция, Ве­ли­коб­ри­та, 2011), ре­жи­сьор Оли­вър Пар­кър, в ро­ли­те Роуън Ат­кин­сън, Ро­за­мунд Пайк, До­ми­ник Уест, То­го Ига­ва, Джи­лиан Ан­дер­сън, Пиърс Брос­нан и др. 12:00 “Де­ца на ки­лог­рам 2” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, Ка­на­да, 2005), ре­жи­сьор Адам Шан­кман, в ро­ли­те Стив Мар­тин, Бо­ни Хънт, Хи­ла­ри Дъф, Юд­жийн Ле­ви, Том Уе­линг, Пай­пър Пе­ра­бо, Кар­мен Еле­ктра, Джей­ми Кинг, Тей­лър Лаут­нър и др. 14:00 Пре­мие­ра: “Брук­лин 99” – се­риал, с. 3, еп. 2, 3 15:00 “Прес­пав” /п/ – се­риал 16:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 19:30 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 20:30 “Рио” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Кар­лос Сал­даня 22:30 “Брук­лин 99” /п/ – се­риал, с. 3, еп. 2, 3 23:30 “Прес­пав” /п/ – се­риал 00:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 01:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 02:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 03:00 “Брук­лин” /п/ – се­риал 04:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 

  Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Доб­ра­та ве­щи­ца” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Лю­бов­на ис­то­рия през зи­ма­та” (пре­мие­ра) – с уч. на Джен Ли­ли, Ке­вин Мак­Га­ри, Ме­ри-Мар­га­рет Хюмс и др. 14:15 “Пер­фек­тна­та бул­ка” (пре­мие­ра) – с уч. на Пас­кал Ха­тън, Ка­ван Смит, Лиан Лап, Марк Да­кас­кос, Ан­на ван Хуфт и др. 16:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 16:55 Не­дел­ята на NOVA – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Един за друг” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти 22:00 “Ка­то ро­ке­ри­те” – с уч. на Тим Алън, Джон Тра­вол­та, Мар­тин Ло­рънс, Уилям Мей­си, Рей Лио­та, Ма­ри­са То­мей и др. 00:30 “Хем бо­ли, хем сър­би” – с уч. на Бен Сти­лър, Ми­шел Мо­на­хан, Ма­лин Аке­рман, Дже­ри Сти­лър, Роб Кор­дри, Кар­лос Мен­сия и др. /п/ 03:30 “Лю­бов­на ис­то­рия през зи­ма­та” – с уч. на Джен Ли­ли, Ке­вин Мак­Га­ри, Ме­ри-Мар­га­рет Хюмс и др./п/ 

Nova Sport

10:00 Тае­куон­до: Об­зор на ГП Со­фия 2019 /п/ 11:00 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 22-ри епи­зод /п/ 11:30 Сту­дио “Фут­бол”, ди­рек­тно 12:00 Фут­бол: Ви­то­ша – Бе­рое, мач от efbet Ли­га, ди­рек­тно 14:00 Хо­кей на лед: Ме­та­лург – Са­ла­ват Юл­аев, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га, ди­рек­тно 16:30 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Гер­ма­ния (2019-20), 3-ти епи­зод /п/ 17:00 Фут­бол: Дар­би Каун­ти – Фу­лъм, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 19:00 Фут­бол: Брен­тфорд – Блек­бърн Роу­върс, мач от Чем­пиън­шип /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 27-и епи­зод 21:45 Фут­бол: Уи­гън Ат­ле­тик – Ми­луол, мач от Чем­пиън­шип /п/ 23:45 Хо­кей на лед: Ме­та­лург – Са­ла­ват Юл­аев, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 01:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:00 Край на прог­ра­ма­та 

Kanal 3

 07:00 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус”  /п/ 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Пулс” – здрав­но пре­да­ва­не 08:30 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 09:15 Те­ле­мар­кет 09:30 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов /п/ 11:30 Те­ле­мар­кет 11:45 “Пар­ла­мем­тът на фо­кус” /п/ 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Бук­мей­кър” 12:30 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:20 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров  /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Хо­ли­вуд” /п/ 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – из­бра­но 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Денят на жи­во” – из­бра­но 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 22:30 “Дру­го­то ли­це” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Бе­нов­ска пи­та” /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/   

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *