ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 23 ЮЛИ

БНТ

05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:10 Ка­ди­фе 3 тв филм /2 и 3 епи­зод/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Пъ­ту­ва­що лятно ки­но с БНТ 12:40 Се­мей­ство Да­ръл 12-се­риен тв филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2016 г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Стив Ба­рън, в ро­ли­те: Кий­ли Хоос, Джош О’Ко­нър, Май­ло Пар­кър и др. 13:30 „Бър­зо, лес­но, вкус­но“ пред­ставя: „Вкус­на­та Ев­ро­па“ ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­дещ Ути Бъч­ва­ров/п/ 14:00 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 14:30 Са­гуа – сиам­ска­та кот­ка ани­ма­цио­нен филм 14:45 Сид – де­те на нау­ка­та ани­ма­цио­нен филм 15:10 Среб­рис­тият жре­бец ани­ма­цио­нен филм 15:35 Гла­су­вай­те за Бе­ки тв филм 16:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Кап­ри тв филм /57 епи­зод/ 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 „Бър­зо, лес­но, вкус­но“ пред­ставя: „Вкус­на­та Ев­ро­па“ ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­дещ Ути Бъч­ва­ров/п/ 18:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 От­рядът 16-се­риен тв филм /коп­ро­дук­ция, 2008г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Сер­гей Че­ка­лов, в ро­ли­те: Ми­рос­лав Бе­ло­но­гов, Игор Ли­фа­нов, Ви­та­лий Ли­нец­ки и др. 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! За­ли­вът на сък­ро­ви­ща­та 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Оди­сея­та на Жак-Ив Кус­то иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2016г./, ре­жи­сьор Же­ром Сал, в ро­ли­те: Лам­бер Уил­сон, Од­ре То­ту, Пиер Ни­не и др. 23:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Въп­рос на чест 5 тв филм /4 епи­зод/(16) 00:20 Кап­ри тв филм /57 епи­зод/п/ 01:15 От­рядът тв филм /1 епи­зод/п/ 02:05 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти /п/ 02:30 Вяра и об­щес­тво пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра /най-доб­ро­то/п/ 03:30 Въп­рос на чест 5 тв филм /4 епи­зод/п/(16) 04:20 Се­мей­ство Да­ръл тв филм /1 епи­зод/п/

bTV

05:30 „Ли­це в ли­це“ /п./- пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 „Тран­сфор­мърс прайм“ – ани­ма­ция 06:30 „Та­зи сут­рин“ – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 „Пре­ди обед“ – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 „Шоу­то на Сла­ви“ /п/- ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: „Вис­ше об­щес­тво“ – се­риал, с.1, еп. 21 15:00 Пре­мие­ра: „Шест сес­три“ – се­риал, с.3, еп. 50 16:00 Пре­мие­ра: „Али­са в стра­на­та на лю­бов­та“ – се­риал, с.1, еп. 49 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 „Ко­ми­ци­те и прия­те­ли“/п./ – ко­ме­дий­но шоу 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: „Опа­сни ули­ци“ – се­риал, с.12, еп. 1 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: „Ве­ли­ко­леп­ният век: Кьо­сем“ – се­риал, с. 2, еп. 69 21:30 Пре­мие­ра: „Са­лон за кра­со­та“ – се­риал, с.1, еп.16 22:30 „Смър­то­нос­но оръ­жие“ – се­риал, с.1, еп.1 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 „За­гад­ки­те на Ло­ра“- се­риал, с.1, еп.12 01:00 „Шест сес­три“ /п./- се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те 02:30 „Пре­ди обед“ /п./ – ток­шоу 04:30 „Опа­сни ули­ци“- се­риал, с.11, еп. 16

bTV Comedy

05:00 „Мо­дер­но се­мей­ство“ – се­риал 06:00 „Мо­дер­но се­мей­ство“ – се­риал, с.8 07:00 „Мое­то се­мей­ство“ – се­риал 08:00 „Стъп­ка по стъп­ка “ – се­риал 09:00 „Бъл­га­ри на три мо­ре­та“ – ко­ме­дий­но риа­ли­ти 10:00 „Пред­ко­лед­ни тре­во­ги“ – ко­ме­дия (Ка­на­да, 2012), ре­жи­сьор Джон Брад­шоу, ак­тьо­ри – Дей­вид Хей­зъл­хоф, Ка­ръ­лайн Риа, Бар­кли Хоуп и др. 12:00 „Мут­ра по за­мес­тва­не“ – се­риал 12:30 „Мои­те ми­ли съ­се­ди“ – се­риал 14:00 „На по-доб­ро място“ – се­риал 15:00 „По сре­да­та“ – се­риал 16:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал 17:00 „Ко­ми­ци­те и прия­те­ли“ – ко­ме­дий­но шоу 17:30 „До­ма­шен арест“ – се­риал, с.1 18:00 „Мои­те ми­ли съ­се­ди“ – се­риал 19:30 „Мое­то се­мей­ство“ – се­риал, с.7 20:00 „По сре­да­та“ – се­риал, с.7 21:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.1 22:00 “ На по-доб­ро място “ – се­риал, с.1 23:00 „Мут­ра по за­мес­тва­не“ – се­риал, с.3 00:00 „Пред­ко­лед­ни тре­во­ги“ – ко­ме­дия (Ка­на­да, 2012), ре­жи­сьор Джон Брад­шоу, ак­тьо­ри – Дей­вид Хей­зъл­хоф, Ка­ръ­лайн Риа, Бар­кли Хоуп и др. 02:00 „Мо­дер­но се­мей­ство“ – се­риал 03:00 „Кое е то­ва мо­ми­че“ – се­риал 04:00 „Хо­тел „Ел­еон“ – се­риал

bTV Action

06:00 „Пин­гви­ни­те от Ма­да­гас­кар“ – ани­ма­ция 08:00 „Сто­те“ – се­риал, с.3, еп. 13 09:00 „Мър­тва точ­ка“ – се­риал, еп. 16 10:00 „Лу­ци­фер“ – се­риал, еп.12 11:00 „Монк“ – се­риал, с.2, еп. 4 12:00 „Пос­лед­ният ко­раб“ – се­риал, с.2, еп. 11 13:00 „Ви­нов­на“ – три­лър, кри­ми­на­лен (Ка­на­да, 2014), ре­жи­сьор – Ан­тъ­ни Леф­рес­ни, ак­тьо­ри – Ерин Сан­дърс, Алекс Пак­стън Бий­зли, Кат­рин Дент, Май­къл Уудс и др. 15:00 „Сто­те“ – се­риал, с.3, еп. 14 16:00 „Мър­тва точ­ка“ – се­риал, еп. 17 17:00 „Пос­лед­ният ко­раб“ – се­риал , с.2, еп. 12 18:00 „Монк“ – се­риал, с.2, еп.5 19:00 „Лу­ци­фер“ – се­риал, еп.13 20:00 „Кос­ти“ – се­риал , с.10, еп. 3 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 „Чер­ве­ният скор­пион“ – ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 1988), ре­жи­сьор – Йо­зеф Зи­то, ак­тьо­ри – Долф Лунд­грен, М. Емет Уолш, Ал Уайт и др. 00:00 „Кос­ти“ – се­риал , с.10, еп. 3 01:00 „Лу­ци­фер“ – се­риал, еп.13 02:00 „Сто­те“ – се­риал, с.3, еп.14 03:00 „Пос­лед­ният ко­раб“- се­риал, с.2, еп. 12 04:00 „Монк“ – се­риал, с.2, еп.5

Nova TV

05:20 „Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков“ – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 06:20 „Здра­вей, Бъл­га­рия“ – сут­ре­шен блок 09:30 „Се­зо­ни на лю­бов­та “ – се­риен филм 11:30 „Бон Апе­ти“ – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Вой­на­та на ро­зи­те“ – се­риен филм 13:30 „Ос­та­ни с мен“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 „Прос­ти ми“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 „На­ме­ри ме“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 „Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – „Злат­на­та топ­ка“ 18:00 „Се­мей­ни вой­ни“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 „Че­реш­ка­та на тор­та­та“ – пре­да­ва­не на NOVA 21:00 „Ха­вай 5-0“ (пре­мие­ра) – се­риен филм, 8 се­зон 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 „Тран­спор­тер“ – се­риен филм 23:30 „Не­заб­ра­ви­мо“ – се­риен филм 00:30 „По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го“ – се­риен филм, 3 се­зон 02:30 „Ри­тъ­мът на меч­ти­те“ – се­риен филм 04:00 „Вой­на­та на ро­зи­те“ – се­риен филм /п/

Nova Sport

09:00 Дартс: Све­то­вен Мач­плей 2018, тре­ти ден, вто­ра се­сия, пов­то­ре­ние 12:00 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Гран Ка­на­рия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Ас­тън Ви­ла – Барн­зли, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Мар­си­лия – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Ше­филд Уен­здей – Кар­диф Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 20:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ман­чес­тър Юнай­тед – Ас­тън Ви­ла (2008-09), пов­то­ре­ние 20:45 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:00 Дартс: Све­то­вен Мач­плей 2018, чет­вър­ти ден, ди­рек­тно 01:00 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT 05:00 „Ис­то­рия­та ожи­вява“ (п) 05:30 „Аз уча ан­глий­ски“ с Ни­ко­лая (п) 06:00 „Star box“, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 07:00 „О!здра­вей“ пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 08:00 „Аз уча ан­глий­ски“ с Ни­ко­лая (п) 09:00 „Го­ре­щи сре­щи“ с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 „Ис­то­рия­та ожи­вява“ (п) 10:30 „Star box“, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 11:00 „Епи­зод“ (п) 12:00 „Гол­ямо­то ин­тер­вю“, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 13:00 „О!здра­вей“ пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 „Аз уча ан­глий­ски“ с Ни­ко­лая (п) 15:00 „Един прек­ра­сен ден“, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 „Star box“, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 17:00 „Ис­то­рия­та ожи­вява“ (п) 17:30 „Епи­зод“ (п) 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 BIT СПОРТ LIVE 19:30 „Го­ре­щи сре­щи“ с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 20:30 „Гол­ямо­то ин­тер­вю“, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 „Ка­ра­мел“ – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 00:00 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти (п) 00:30 „Един прек­ра­сен ден“, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 „Без зад­ръж­ки“ с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 03:00 „Star box“, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 04:00 „Гол­ямо­то ин­тер­вю“, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Kanal 3

05:30 „Кухн­ята на Звез­дев“/п/ 06:00 „Денят на жи­во“/п/ 07:00 „Всяка сут­рин“- сут­ре­шен блок 09:00 „Офа­нзи­ва“ с Лю­бо Ог­нянов/п/ 11:00 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 11:15 Топ Шоп 11:30 „Пулс“/п/ 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Те­ле­мар­кет 12:20 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 12:30 „Ин­тер­вю“ с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 „Кухн­ята на Звез­дев“ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 „Все­ки сле­до­бед“ 17:00 НО­ВИ­НИ 17:10 Те­ле­мар­кет 17:15 „Има­те ду­ма­та“ с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:00 „Па­та­рин­ски Live“- из­бра­но 19:30 НО­ВИ­НИ 20:00 „Денят на жи­во“ 21:00 „Спорт в обе­кти­ва“ 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 „Денят на жи­во“/п/ 23:00 „Па­та­рин­ски Live“- из­бра­но 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:30 „Спорт в обе­кти­ва“/п/ 01:30 Пов­то­ре­ния

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *