HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 23 ЮЛИ

БНТ

05:30 Браз­ди /най-доб­ро­то/ /п/ 06:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 06:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:10 Зе­ле­на­та ли­ней­ка /п/ 08:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов – пу­бил­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 Све­тов­но пър­венс­тво по гре­ба­не /мла­де­жи/ – пряко пре­да­ва­не от Плов­див 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 13:00 По­ли­фо­ния – кон­церт на По­ли Ге­но­ва – праз­ни­ци на из­кус­тва­та “Апо­ло­ния 2016” 14:10 Луи дьо Фю­нес от­бли­зо – до­ку­мен­та­лен филм /Фран­ция, 2007 г./, ре­жи­сьор Серж Кор­бе 15:55 Пи­ра­ти­те от Ос­тро­ва на сък­ро­ви­ща­та – дет­ски иг­ра­лен филм /САЩ, 2006 г./, ре­жи­сьор Лий Скот, в ро­ли­те Ланс Хен­рик­сен, Том Най­джъл, Рет Джайлс и др. 17:20 Спор­тна трес­ка – об­зор­но спор­тно пре­да­ва­не 18:30 Спорт тото 19:05 На­шес­твие на из­вън­зем­ни: Го­то­ви ли сме? – до­ку­мен­та­лен филм 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! Случ­ки с бър­ко­ли­ни 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Не­до­се­гае­ми­те – иг­ра­лен филм /САЩ, 1987 г./, ре­жи­сьор Бра­йън де Пал­ма, в ро­ли­те Ке­вин Кос­тнър, Шон Ко­нъ­ри, Ро­бърт де Ни­ро, Ан­ди Гар­сия и др.(12) 22:45 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:00 Нощ­ни пти­ци /п/ 00:05 В Ада – иг­ра­лен филм /САЩ, 2003 г./, ре­жи­сьор Рин­го Лам, в ро­ли­те Жан-Клод ван Дам, Лоу­рънс Тей­лър, Кар­лос Го­мес и др.(12) 01:40 Виж Би­Би­Си: Дая­на – се­дем дни, кои­то раз­тър­си­ха све­та – до­ку­мен­та­лен филм /2 част/п/ 02:25 На­шес­твие на из­вън­зем­ни: Го­то­ви ли сме? – до­ку­мен­та­лен филм /п/ 03:20 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва /п/ 04:20 Плюс то­ва /п/

bTV

05:00 “Cool…T” /п./ – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ Петя Ди­ко­ва 06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 07:00 “Д-р Зоуи Харт” – се­риал, с. 3, еп. 14 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Не­поз­на­ти­ТЕ: Катя Пас­ка­ле­ва” – науч­но-по­пуля­рна по­ре­ди­ца 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с. 3, еп. 6 13:00 “Фли­ка 3: Най-доб­ри прия­те­ли” – се­меен (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Май­къл Да­миан, ак­тьо­ри – Клинт Блек, Ли­са Хар­тман Блек, Лау­ра Сол­тис, Але­ксан­дър Кал­верт и др. 15:00 bTV Ва­кан­ция: “Тур­бо” – ани­ма­ция (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Дей­вид Со­рън; Оз­ву­ча­ва­щи ак­тьо­ри Ра­йън Рей­нолдс, Снуп Дог, Пол Джиа­ма­ти, Са­мюъл Джак­сън, Ми­шел Род­ри­гес, Ри­чард Джен­кинс, Мая Ру­долф, Кър­тууд Смит, Бил Хей­дър, Луис Гуз­мън, Май­къл Пеня, Кен Джонг и др. 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Мор­де­кай” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2015), ре­жи­сьор – Дей­вид Коп, ак­тьо­ри – Оли­вия Мън, Май­къл Бир­ни, Оли­вър Плат, Джеф Голд­блум, Пол Бе­та­ни, Гуи­нет Пол­троу, Об­ри Пла­за, Юън Мак­гре­гър, Джо­ни Деп, Джей­ми Бър­на­де­ти др. 22:00 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид 23:00 “Мръс­ни па­ри” – кри­ми­на­лен, дра­ма (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Май­къл Р. Рос­кам, ак­тьо­ри – Том Хар­ди, Ну­ми Ра­пас, Джеймс Ган­дол­фи­ни, Ма­тиас Шьо­нертс, Джон Ор­тиз, Ели­за­бет Род­ри­гез, Джеймс Фреч­вил и др. 01:00 “Фли­ка 3: Най-доб­ри прия­те­ли” – се­меен (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Май­къл Да­миан, ак­тьо­ри – Клинт Блек, Ли­са Хар­тман Блек, Лау­ра Сол­тис, Але­ксан­дър Кал­верт и др. 03:00 “120 ми­ну­ти” /п./ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не

bTV Action

06:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 07:30 “Лон­гма­йър” – се­риал, с. 4, еп. 5,6 10:00 “Проект “Пси­хо­ки­не­за” – ек­шън, три­лър (САЩ, 2016), ре­жи­сьор – Крис­чън Сес­ма, ак­тьо­ри – Люк Гос, Са­ра Бут, Мо­ник Па­рънт, Джон Мак и др. 11:45 “Чер­ният ри­цар: Въз­раж­да­не” – ек­шън, дра­ма, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Крис­то­фър Но­лан, ак­тьо­ри – Крис­чън Бейл, Га­ри Ол­дман, Том Хар­ди, Джоу­зеф Гор­дън-Ле­вит, Ан Ха­тауей, Ма­рион Ко­тияр, Мор­ган Фрий­ман, Бен Мен­дел­сон, Да­ниел Сун­джа­та, Май­къл Кейн, Лиъм Ний­сън и др. 15:00 “Ис­тин­ско пра­во­съ­дие” – се­риал, еп. 1,2 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 Пре­мие­ра: “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:45 “Стре­ле­цът” – ек­шън, дра­ма, кри­ми­на­лен (Ис­па­ния, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2015), ре­жи­сьор – Пиер Мо­рел, ак­тьо­ри – Шон Пен, Жас­мин Трин­ка, Ха­виер Бар­дем, Рей Уин­стън, Марк Рай­лънс, Ид­рис Ел­ба и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Чо­век от сто­ма­на” – фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски, ек­шън (САЩ, Ка­на­да, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2013), ре­жи­сьор – Зак Снай­дър, ак­тьо­ри – Хен­ри Ка­вил, Ей­ми Адамс, Май­къл Ша­нън, Даян Лейн, Ръ­сел Кроу, Ан­дже Трау, Хен­ри Ле­никс, Ай­лит Зу­рер, Ке­вин Кос­тнър, Ло­рънс Фиш­бърн и др. 01:00 “Чер­ният ри­цар: Въз­раж­да­не” – ек­шън, дра­ма, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Крис­то­фър Но­лан, ак­тьо­ри – Крис­чън Бейл, Га­ри Ол­дман, Том Хар­ди, Джоу­зеф Гор­дън-Ле­вит, Ан Ха­тауей, Ма­рион Ко­тияр

bTV Comedy

05:00 “Да от­гле­даш Хоуп” /п./ – се­риал 06:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 07:00 “Да от­гле­даш Хоуп” – се­риал, с. 4 08:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 3 09:00 “Мо­дер­но се­мей­ство”- се­риал, с. 5 10:00 “Ис­то­рия­та на Пе­пеля­шка” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен, (САЩ, Ка­на­да, 2004), ре­жи­сьор – Марк Роз­ман, ак­тьо­ри – Хи­ла­ри Дъф, Дже­ни­фър Куу­лидж, Ре­джи­на Кинг, Дан Бърд и др. 12:00 “Щу­ри­те съ­се­ди ” /п./ – ко­ме­диен се­риал 15:00 “Прия­те­ли” – ко­ме­диен се­риал, с. 5 17:30 “Без пук­на­та па­ра” – ко­ме­диен се­риал 18:30 “Стъп­ка по стъп­ка”- се­риал 20:30 “Още ед­на ис­то­рия за Пе­пеля­шка” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен, му­зи­ка­лен (САЩ, 2008), ре­жи­сьор – Дей­мън Сан­тос­те­фа­но, ак­тьо­ри – Се­ле­на Го­мес, Ан­дрю Стий­ли, Джейн Линч, Ка­та­ри­не Иза­бел, Дже­си­ка Пар­кър Ке­не­ди, Еми­ли Пър­кинс, Мар­къс Т. Полк, Ни­кол ЛаП­ла­ка и др. 22:30 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал 23:30 “Прия­те­ли” /п./ – ко­ме­диен се­риал 02:00 “Майк и Мо­ли” /п./ – се­риал 03:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал 04:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./ – се­риал

Nova TV

05:00 “Моят бъ­дещ прия­тел” – с уч. на Ени­ша Брюс­тър, Ба­ри Уот­сън, Са­ра Ру, Фред Уи­лърд и др. /п/ 06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Ме­ди­ци” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 5 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Хи­жа­та” – с уч. на Лиа Том­псън, Сти­вън Бранд, Бел Поу­ли и др. 14:15 “С цяло­то си сър­це” – с уч. на Лей­си Ча­бърт, Бре­нън Ел­иът, Ед­уард Ас­нър и др. 16:00 “Ета­жна собс­тве­ност” – ко­ме­диен се­риал, 4 се­зон 17:00 “Ком­би­на”- пре­да­ва­не на NOVA 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Же­лез­ният чо­век 3” – с уч. на Ро­бърт Дау­ни Млад­ши, Гуи­нет Пол­троу, Гай Пиърс, Дон Чий­дъл, Джон Фав­ро, Бен Кинг­сли, Ре­бе­ка Хол и др. 22:40 “Со­циал­на­та мре­жа” – с уч. на Дже­си Ай­зен­бърг, Ру­ни Ма­ра, Ан­дрю Гар­фийлд, Ра­ши­да Джоунс, Макс Мин­гея, Джъс­тин Тим­бър­лейк и др. 01:10 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:40 “С цяло­то си сър­це” – с уч. на Лей­си Ча­бърт, Бре­нън Ел­иът, Ед­уард Ас­нър и др. /п/ 04:20 “Хи­жа­та” – с уч. на Лиа Том­псън, Сти­вън Бранд, Бел Поу­ли и др. /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Мар­си­лия – Рен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Блек­бърн Роу­върс – Ас­тън Ви­ла, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Ло­риен – Ни­ца, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Бор­до – Гин­гам, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Но­тин­гам Фо­рест – Ип­суич Таун, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Лион – Ди­жон, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Бас­ко­ния, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 най-доб­ро­то от Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва (п) 08:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва 09:00 Най-доб­ро­то от “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 2 част 11:00 най-доб­ро­то от “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие – 2 част 13:00 Ста­жан­та бро­ди, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, пър­во из­лъч­ва­не 14:00 Най-доб­ро­то от “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва – 2 част 15:00 Най-доб­ро­то от “Един прек­ра­сен ден” – 2 част 16:30 Най-доб­ро­то от еМи­сия Бъл­га­рия – 2 част 17:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 18:30 БЛИЦ НО­ВИ­НИ +++”Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, пре­мие­ра 22:00 “Ка­ра­мел” с Ге­ри Дон­че­ва – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же, (п) 00:00 Най-доб­ро­то от Го­ре­щи сре­щи с Ве­не­та Рай­ко­ва – 2 част (п) 01:00 Най-доб­ро­то от “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие (п) 03:00 Най-доб­ро­то от “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 2 част (п) 04:00 Най-доб­ро­то от “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес – 2 част (п)

Kanal 3

07:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо­мир Ог­нянов /п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Кухн­ята на Звез­дев” /п/ 10:00 Те­ле­мар­кет 10:15 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си”, из­бра­но 11:15 Топ Шоп 11:30 “Кухн­ята на Звез­дев” /п/ 12:00 Уи­кенд с Ро­си” /п/ 13:00 “На гос­ти на Ни­ки Со­ти­ров /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Хо­ли­вуд” /п/ 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Кок­тейл” /п/ 15:45 Tоп Шоп 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва 16:55 Те­ле­мар­кет 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 Па­та­рин­ски Live /п/ 20:00 “Без мон­таж”, из­бра­но 20:30 “Спорт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Па­та­рин­ски Live, из­бра­но 22:30 “Бе­нов­ска пи­та” /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *