HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 23 ЯНУАРИ

БНТ

05:05 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:50 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня 06:00 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Юлия Нае­ва и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра Кул­ту­рен – ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва и Ди­ми­тър Стоя­но­вич 11:00 Здра­ве­то от­бли­зо – здрав­но пре­да­ва­не с во­дещ Ма­рия Ан­до­но­ва 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:55 Ис­то­рия.bg Ла­ге­рът в Бе­ле­не 1949 – 1989/п/ 13:55 Дом за на­ши­те де­ца: Вре­ме за път – тв филм /2 се­рия/ 15:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:15 Сий­бърт – ани­ма­цио­нен филм 15:30 Сид – де­те на нау­ка­та – ани­ма­цио­нен филм 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:40 Мал­ки ис­то­рии /п/ 16:50 Ед­но гол­ямо се­мей­ство – тв филм /6 епи­зод/ 17:45 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:15 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Се­мей­ство Да­ръл – тв филм /6 епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! Сид 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ре­фе­рен­дум с Доб­ри­на Чеш­ме­джие­ва – дис­ку­сион­но пре­да­ва­не 22:00 Чер­ве­на­та кра­ли­ца – тв филм /9 епи­зод/ 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Ню Йорк – 25-се­риен тв филм /Из­раел, 2012 г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Ар­иел Бен­ба­джи, в ро­ли­те Ош­ри Коен, Ювал Шарф, Итай Тур­же­ман и др.(12) 00:20 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня 00:30 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 02:10 Ед­но гол­ямо се­мей­ство – тв филм /6 епи­зод/п/ 03:15 Днес и ут­ре 03:40 Ню Йорк – тв филм /1 епи­зод/п/(12) 04:25 Здра­ве­то от­бли­зо /п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Ава­тар – ле­ген­да­та за Анк” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов под наем” – се­риал, с. 1, еп. 46 15:00 “Из­ку­ше­ние” – се­риал, с.1, еп.28 16:00 Пре­мие­ра: “Кли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с.3, еп. 14 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Скъ­пи нас­лед­ни­ци” – се­риал, с.1, еп. 7 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Се­га и за­ви­на­ги” – се­риал, с. 2, еп. 38 21:30 Пре­мие­ра: “Ма­та Ха­ри” – се­риал, с.1, еп.4 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Из­вън иг­ра­та”- се­риал, с.6, еп. 11 01:00 “Из­ку­ше­ние” /п./- се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ – къс­на еми­сия 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Се­дем ча­са раз­ли­ка”- се­риал, с.3, еп.6

bTV Comedy

05:00 “Пред­гра­дие” /п./ – се­риал 06:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.3 07:00 “Пред­гра­дие” – се­риал 08:00 “Ста­жан­ти” – се­риал, с.2 09:00 “Сто­ли­ча­ни в пе­ве­че” – се­риал 10:00 “С же­ни на мо­ре” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2009), ре­жи­сьор – Пи­тър Би­линг­сли, ак­тьо­ри – Винс Вон, Джей­сън Бей­тман, Крис­тен Бел, Фей­зан Лъв, Крис­тин Дей­вис, Ка­ли Хоук, Жан Ре­но и др. 12:00 “Хо­тел “Ел­еон” – се­риал 13:00 “По сре­да­та” /п./- се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./- ко­ме­диен се­риал 17:00 ” Сто­ли­ча­ни в пе­ве­че” – се­риал, с.6 18:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.4 19:00 “Пред­гра­дие” – се­риал, с.3 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал, с.9 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал, с.7 23:00 “Хо­тел “Ел­еон” – ко­ме­диен се­риал, с.2 00:00 “С же­ни на мо­ре” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2009), ре­жи­сьор – Пи­тър Би­линг­сли, ак­тьо­ри – Винс Вон, Джей­сън Бей­тман, Крис­тен Бел, Фей­зан Лъв, Крис­тин Дей­вис, Ка­ли Хоук, Жан Ре­но и др. 02:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п./ – се­риал 03:00 “Ста­жан­ти” /п/- се­риал 04:00 “По сре­да­та” /п/- се­риал

bTV Action

05:15 “Си­но­ве­те на ана­рхия­та” – се­риал, с.6, еп. 4 08:00 “Монк” – се­риал, с.3, еп.13 09:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.3, еп. 8 10:00 “Сто­те” – се­риал, еп. 10 11:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, еп.5 12:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2, еп.19 13:00 “Апо­ка­лип­сис в Лос Ан­дже­лис” – ек­шън,три­лър,фан­тас­ти­ка (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Май­къл Дж. Сар­на, ак­тьо­ри – Рей­мънд Дж. Ба­ри, Крис­то­фър Джъдж, Ка­мар де лос Ре­йес, Мар­ко Бе­риос, Дей­вид Кейд, Си­зар Де­леон, Ли­ла Дюп­ри, Джи­на Хол­дън, Ке­вин Ка­ша и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.3, еп.14 16:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.3, еп.9 17:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.,2, еп.20 18:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, еп.6 19:00 “Сто­те” – се­риал, еп. 11 20:00 Пре­мие­ра: “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп. 13 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 Се­виля – Ат­ле­ти­ко Мад­рид (фут­бол за Ку­па­та на краля) 00:30 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп. 13 01:30 “Сто­те” – се­риал, еп. 11 02:30 “Монк” – се­риал, с.3, еп.14 03:30 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2, еп. 20 04:15 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, еп.6

Nova TV

05:20 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Вой­на­та на ро­зи­те”- се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:30 “Гос­по­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не /п/ 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Дър­во­то на жи­во­та” – се­риен филм 22:00 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA 01:00 “Мо­тив” – се­риен филм, 3 се­зон 02:00 “Неп­рос­ти­мо”- се­риен филм 03:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:00 “Вой­на­та на ро­зи­те”- се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Мон­пе­лие – Ту­лу­за, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Дар­би Каун­ти – Брис­тъл Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2017-18), 23-и епи­зод, пов­то­ре­ние 14:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Чел­си – Ню­ка­съл Юнай­тед (2004-05), пов­то­ре­ние 15:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 15:05 Не­де­лен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1(2017-18), 19-и епи­зод, пов­то­ре­ние 16:00 Бас­кет­бол: Ва­лен­сия – Фуен­лаб­ра­да, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Каен – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Мо­на­ко – Метц, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Ше­филд Уен­здей – Кар­диф Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

BiT

06:00 Но­ви­ни (п) 06:30 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу (п) 08:30 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски (п) 1 част 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 10:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 11:00 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу LIVE 13:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски (п) 14:00 Ста­жан­та бро­ди (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 BIT СПОРТ LIVE 19:30 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич п) 20:30 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 BIT LIVE – най-ин­те­рес­но­то от пре­ки­те включ­ва­ния и из­лъч­ва­ния на Би Ай Ти за деня 23:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 00:00 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти (п) 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 BIT LIVE – най-ин­те­рес­но­то от пре­ки­те включ­ва­ния и из­лъч­ва­ния на Би Ай Ти за деня (п) 03:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 04:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п)

Kanal 3

06:00 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 06:30 “Всяка сут­рин” – сут­ре­шен блок 09:00 “Бе­нов­ска пи­та/п/ 11:00 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 11:15 Топ Шоп 11:30 “Пулс”/п/ 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Те­ле­мар­кет 12:20 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 12:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 13:30 Па­та­рин­ски Live 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 “Все­ки сле­до­бед” с Кри­си” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “Има­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 18:45 “Денят на жи­во” 19:45 Па­та­рин­ски Live 20:00 “Спорт в обе­кти­ва” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:45 Па­та­рин­ски Live п/ 22:00 “Денят на жи­во”/п/ 23:00 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:30 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си” /п/ 02:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *