ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 24 АВГУСТ

БНТ

05:00 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /34 епи­зод/п/ 06:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:15 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /35 епи­зод/п/ 07:15 Ди­ноотряд “Кунг Фу” – ани­ма­цио­нен филм /17 и 18 епи­зод/ 08:00 Сес­три – тв филм /4 епи­зод/п/ 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:10 Вой­на­та на та­ра­ле­жи­те – тв филм /5, пос­лед­на се­рия/ 10:20 Се­меен биз­нес – тв филм /18 епи­зод/ 10:45 Кон­стан­тин Фи­ло­соф – тв филм /4 се­рия/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Спа­си­те­лен от­ряд “Ка­ли­фор­ния” – тв филм /13 епи­зод/ 13:15 Мо­мен­ти от Иши­ка­ва 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Хра­на за ду­ша­та” /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 15:00 Са­гуа – сиам­ска­та кот­ка – ани­ма­цио­нен филм 15:15 Бак­стър – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Сес­три – тв филм /5 епи­зод/ 17:20 Све­тът на Япо­ния: Де­гус­та­то­ри на су­ши 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Но­во­дом­ци” – ку­ли­ра­но риа­ли­ти с во­дещ Ути Бъч­ва­ров 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Ка­пи­тан Пет­ко вой­во­да – тв филм /4 се­рия/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! За­ли­вът на сък­ро­ви­ща­та 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /36 и 37 епи­зод/ 22:50 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:10 Ако те има – иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1982 г./, ре­жи­сьор Иля Вел­чев, в ро­ли­те Ирен Вла­ди­ми­ро­ва, Пе­тър Тер­зиев, Вио­ле­та Бах­че­ва­но­ва и др. 01:05 Здра­ве­то от­бли­зо /най-доб­ро­то/ 02:15 Се­меен биз­нес – тв филм /18 епи­зод/п/ 02:40 Спа­си­те­лен от­

bTV

05:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция 06:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 4, еп. 20 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – най-доб­ро­то от ток­шоу­то с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/ – ве­чер­но токшоу 13:30 Пре­мие­ра: “Вис­ше об­щес­тво” – се­риал, с. 1, еп. 45 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 3, еп. 1 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с. 1, еп. 73 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ – ко­ме­дий­но шоу 17:50 Спорт то­то 18:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с. 12, еп. 25 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Се­мей­ни тай­ни” – се­риал, с. 1, еп. 20 21:30 “Всич­ко мо­же да се слу­чи” – се­риал, с. 2, еп. 13 22:30 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с. 4, еп. 10 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал, с. 2, еп. 14 01:00 “Дру­гов­ре­мец” – се­риал, с. 1, еп. 10 02:00 bTV Но­ви­ни­те 02:30 “Пре­ди обед” /п/ – ток­шоу 04:30 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с. 11, еп. 40

bTV Action

05:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 2, еп. 17 06:00 “Кунг фу пан­да – ле­ген­ди за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 08:00 “Го­тъм” – се­риал, еп. 8 09:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 2, еп. 17 10:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с. 4, еп. 5 11:00 “Монк” – се­риал, с. 3, еп. 12 12:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, еп. 9 13:00 “Дъ­щеря ми трябва да жи­вее” – кри­ми­на­лен, мис­те­рия, три­лър (Ка­на­да, 2014), ре­жи­сьор – Джон Ле­ка­йър, ак­тьо­ри – Джоел Кар­тър, Мад­лин Мар­тин, Пол По­по­вич и др. 15:00 “Го­тъм” – се­риал, еп. 9 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 2, еп. 18 17:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, еп. 10 18:00 “Монк” – се­риал, с. 3, еп. 13 19:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с. 4, еп. 6 20:00 “Кос­ти” – се­риал , с. 11, еп. 5 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Стреляй сме­ло” – ек­шън, ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ 2007), ре­жи­сьор – Май­къл Дей­вис, ак­тьо­ри – Клайв Оуен, Пол Джа­ма­ти, Мо­ни­ка Бе­лу­чи и др. 23:45 “Кос­ти” – се­риал , с. 11, еп. 5 01:45 “Пос­ле­до­ва­те­ли­те” – се­риал, с. 3, еп. 9 02:45 “Твър­де лич­но” – се­риал, еп. 10 03:45 “Монк” – се­риал, с. 3, еп. 13 04:45 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не

bTV Comedy

05:00 “Ше­га­джии” – се­риал 06:00 “Ше­га­джии” – се­риал, с. 4 07:00 ” Учи­тел­ка­та по френ­ски” – се­риал 08:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 09:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 10:00 “Не­по­но­си­ма жес­то­кост” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2003), ре­жи­сьо­ри – Джоел Коен, Итън Коен, ак­тьо­ри – Джолдж Клу­ни, Кат­рин Зи­та-Джоунс, Би­ли Боб Тор­тън, Джеф­ри Ръш и др. 12:00 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 14:00 “Стра­хот­ни но­ви­ни” – се­риал 15:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 17:00 “Бъл­га­ри на три мо­ре­та” – ко­ме­дий­но риа­ли­ти 18:00 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 19:30 “Граж­да­ни­нът” – се­риал, с. 1 20:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 3 22:00 “Брук­лин 99” – се­риал, с. 1 23:00 Пре­мие­ра: “Лю­бим­ци” – се­риал, с. 1 00:00 “Не­по­но­си­ма жес­то­кост” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2003), ре­жи­сьо­ри – Джоел Коен, Итън Коен, ак­тьо­ри – Джолдж Клу­ни, Кат­рин Зи­та-Джоунс, Би­ли Боб Тор­тън, Джеф­ри Ръш и др. 02:00 “Ше­га­джии” – се­риал 03:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 04:00 “Лю­бим­ци” – се­риал

Nova TV

05:00 “Спе­циа­лен от­ряд” – се­риен филм /п/ 06:00 “Ка­съл” – се­риен филм, 8 се­зон /п/ 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “Убий­ства в Мид­съ­мър” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 19 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Под­ли ка­ме­риер­ки” – се­риен филм, 3 се­зон 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Скор­пион” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 3 се­зон 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Спе­циа­лен от­ряд” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм, се­зон 2 00:30 “Ка­съл” – се­риен филм, 8 се­зон 01:30 “До­кос­на­ти от слън­це­то” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Реймс – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Дрох­тер­сен/Асел – Ба­йерн Мюн­хен, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Гин­гам – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Грой­тер Фюрт – Бо­ру­сия Дор­тмунд, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:15 Сту­дио “Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га”, ди­рек­тно 18:45 Фут­бол: Ду­нав – Сеп­тем­ври, мач от Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га, ди­рек­тно 20:40 Сту­дио “Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га”, ди­рек­тно 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 21:45 Фут­бол: Ми­дълз­бро – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 23:40 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 Хед­лайн (п) 06:15 До­ку­мен­та­лен филм 07:00 “О!здра­вей”, пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 11:00 “Епи­зод” (п) 12:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 13:00 “О!здра­вей”, пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Май­стор­ски клас” 17:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 18:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 18:30 Хед­лайн 18:45 “Епи­зод” (п) 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 20:30 “Епи­зод” (п) 21:30 Хед­лайн 21:45 “Май­стор­ски клас” 22:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 23:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес (п) 00:00 Хед­лайн (п) 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 “Епи­зод” (п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Kanal 3

05:30 “Кухн­ята на Звез­дев” /п/ 06:00 “Денят на жи­во” /п/ 07:00 “Все­ки сле­до­бед”- из­бра­но 08:30 “Кухн­ята на Звез­дев” /п/ 09:00 “Денят на жи­во” /п/ 10:00 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 11:00 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 “Лято с бъл­гар­ска­та му­зи­ка” 12:45 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 13:15 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 “Все­ки сле­до­бед”-из­бра­но 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 18:00 НО­ВИ­НИ, цен­трал­на еми­сия 19:00 “Па­та­рин­ски Live” – из­бра­но 19:30 НО­ВИ­НИ 20:00 “Денят на жи­во”-из­бра­но 21:00 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Денят на жи­во” /п/ 23:00 “Па­та­рин­ски Live” – из­бра­но 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:30 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 01:30-07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *