ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 24 АПРИЛ

БНТ

05:05 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва, Ели Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ – кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не /п/ 11:15 Как­во ще се слу­чи 2 – до­ку­мен­та­лен филм /16, пос­ле­ден епи­зод /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра /п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии – до­ку­мен­та­лен слот 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Сид – де­те на нау­ка­та – ани­ма­цио­нен филм 15:15 Гим­на­зия “Чер­на дуп­ка” – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Меч­та­та за “Марс” – тв филм /САЩ, 2016 г./, ре­жи­сьор Лойд Лий Чои, в ро­ли­те Нек­хе­бет Джъч, Уа­чет Джъч, Джойс Уонг и др. 17:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­де­ща Ка­те­ри­на Ев­ро 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Дос­тоев­ски – тв филм /7 епи­зод/ (14) 22:00 Марс – тв филм /6, пос­ле­ден епи­зод/ 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Зад ку­ли­си­те на “Марс” – до­ку­мен­та­лен филм /САЩ, 2016 г./, ре­жи­сьор Еве­рар­до Гут 00:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл /п/ 02:15 Марс – тв филм /6, пос­ле­ден епи­зод /п/ 03:20 Дос­тоев­ски – тв филм /7 епи­зод/п/ (14) 04:15 Зад ку­ли­си­те на “Марс” – до­ку­мен­та­лен филм/п/ 

 bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с. 2 еп. 2 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов от вто­ри опит” – се­риал, с. 2, еп. 77 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 5, еп. 22 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с. 3, еп. 78 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с. 12, еп. 119 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Май­ка” – се­риал, еп. 61 21:00 “Сме­ни же­на­та” – се­мей­но риа­ли­ти, с. 3 22:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу, с. 13 еп. 25 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с. 3, еп. 8 01:00 “Веч­но твоя” – се­риал, еп. 113, 114 02:10 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:40 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п/

bTV Action

05:00 “Под наб­лю­де­ние” /п/ – се­риал 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” /п/ – се­риал, еп. 2, 3 07:00 “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, еп. 4, 5 08:00 “Монк” /п/ – се­риал, с. 4, еп. 12 09:00 “Под наб­лю­де­ние” /п/ – се­риал, с. 5, еп. 2 10:00 “Су­пер­гърл” /п/ – се­риал, с. 3, еп. 11 11:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” /п/ – се­риал, с. 2, еп. 5 12:00 “Лу­ци­фер” /п/ – се­риал, еп. 7 13:00 “Сред­нощ­но слън­це” – прик­лю­чен­ски, се­меен (Ка­на­да, Ита­лия, ОАЕ, 2014), ре­жи­сьо­ри Ро­джър Спо­ти­сууд и Бран­до Куи­ли­чи, в ро­ли­те Да­ко­та Го­йо, Го­ран Виш­нич, Бри­джит Мой­на­хан, Дуейн Мъ­ри и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с. 4, еп. 13 16:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с. 5, еп. 3 17:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, еп. 8 18:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с. 2, еп. 6 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те (пре­мие­ра): “Су­пер­гърл” – се­риал, с. 3, еп. 12 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп. 5 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на ек­шън: “Зат­во­ре­на мре­жа” – кри­ми­на­лен, мис­тъ­ри (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2013), ре­жи­сьор Джон Кроу­ли, в ро­ли­те Ерик Ба­на, Ре­бе­ка Хол, Джим Брод­бент, Ки­рън Хайндс, Риз Ах­мед, Джу­лия Стайлс, Дил­яна Бук­лие­ва и др. 00:00 “Из­чез­на­ли” /п/ – се­риал 01:00 “Су­пер­гърл” /п/ – се­риал 02:00 “Монк” /п/ – се­риал 03:00 “Лу­ци­фер” /п/ – се­риал 04:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” /п/ – се­риал

bTV Comedy

05:00 “Лю­бим­ци” /п/- се­риал 06:00 “Лю­бим­ци” – се­риал, еп. 7, 8 07:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал 08:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с. 4 еп. 21, 22 09:00 “Шоу­то на Сла­ви” (2017) 10:00 “По­луп­ро­фе­сио­на­лис­ти” – ко­ме­дия, спор­тен (САЩ, 2008), ре­жи­сьор Кент Ол­тър­ман, в ро­ли­те Уил Фе­ръл, Уди Ха­рел­сън, Ан­дре Бен­джа­мин, Мо­ра Тиър­ни, Уил Ар­нет, Дей­вид Кек­нър, Джей­сън Съ­де­кис, Крис­тен Уиг и др. 12:00 “Брук­лин 99” – се­риал 13:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 14:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” (2018) 18:00 “Брук­лин 99” – се­риал, еп. с. 2 еп. 13, 14 19:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с. 10 еп. 3, 4 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с. 10 еп. 2 22:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с. 5 еп. 17, 18 23:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 7 еп. 5, 6 00:00 “По­луп­ро­фе­сио­на­лис­ти” /п/ 02:00 “Лю­бим­ци” /п/ – се­риал 03:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/- се­риал 04:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал     

Nova TV

05:20 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 20 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 2 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Лю­бов­та ле­ку­ва” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 7 21:00 “Hell’s Kitchen Бъл­га­рия” (нов се­зон) – риа­ли­ти 22:00 “Же­не­ни от пръв пог­лед” (нов се­зон) – риа­ли­ти 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 20 00:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 12 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Хам­бур­гер – РБ Лай­пциг, по­лу­фи­на­лен мач за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Брен­тфорд – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип /п/ 14:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Порт­смут – Ко­вън­три Си­ти, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Страс­бург – Мон­пе­лие, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 20:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 36-и епи­зод /п/ 20:30 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 28-и епи­зод 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Об­зор на кръ­га на Ка­ра­бао къп (2018-19), 8-и епи­зод /п/ 21:45 Фут­бол: Вер­дер Бре­мен – Ба­йерн Мюн­хен, по­лу­фи­на­лен мач за Ку­па­та на Гер­ма­ния, ди­рек­тно 23:40 Бас­кет­бол: Ва­лен­сия – Уни­ка­ха, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, за­пис 01:25 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт”  

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” – /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу 18:00 НО­ВИ­НИ, цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”  /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния   

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *