ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 24 НОЕМВРИ

БНТ

05:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:05 Пик­сел Пин­ки ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:30 Строй­ков­ци­те – ани­ма­цио­нен филм 06:50 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:15 Сий­бърт – ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки сед­мич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва-Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 Ту­ри­зъм.бг – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди – пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов – пре­да­ва­не за фол­клор 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 15:00 Хен­зел и Гре­тел: Вои­ни на ма­гия­та иг­ра­лен филм /САЩ, 2013г./, ре­жи­сьор Дей­вид Де­ко­то, в ро­ли­те: Фи­вел Стюарт, Бу­бу Стюарт, Ерик Ро­бъртс и др. 16:20 Скри­тият език на па­ри­те до­ку­мен­та­лен филм 16:40 Шоу­то на Греъм Нор­тън с уча­стие­то на Дуейн Джон­сън Ска­ла­та, Джак Блек, Ке­вин Харт, Ре­бъл Уил­сън, Доун Френч/п/ 17:30 Бъл­га­рия от край до край 7 18:00 Из­вън иг­ра­та раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не с во­де­ща Лю­ба Па­шо­ва 18:45 Ум­но се­ло Иц­ко и Ли­за: съв­сем оби­кно­ве­ни /Иц­ко Фин­ци и Ли­за Бое­ва/ 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Фал­ши­ва сво­бо­да иг­ра­лен филм /Гер­ма­ния, 2014г./, ре­жи­сьор Бернд Фи­ше­рауер, в ро­ли­те: Кен Ду­кен, Джу­ли Ен­гел­брехт, Гуен­до­лин Гьо­бел и др. 22:20 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 22:35 Сту­дио “Х”: За­гад­ки при раз­про­даж­би 4-се­риен тв филм /САЩ, 2016г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Пи­тър Де­лу­си, в ро­ли­те: Ло­ри Лаф­лин, Рик Ра­ва­не­ло, Са­ра Ка­нинг и др. 00:05 305 иг­ра­лен филм /САЩ, 2008г./, ре­жи­сьо­ри Да­ниъл и Дей­вид Хо­лен­чек, в ро­ли­те: Тим Лар­сън, Дей­вид Лео Шулц, Съ­ни Пий­бо­ди и др.(12) 01:30 Из­по­ве­ди­те – иг­ра­лен филм /п/(12) 03:15 Дой­че Ве­ле: Шифт /п/ 03:30 Ту­ри­зъм.бг /п/ 04:30 Браз­ди /п/

bTV

05:30 “Лов­ци на хра­на” – пре­да­ва­не за ку­ли­на­рен ту­ри­зъм   06:00 “Тран­сфор­мърс прайм” – ани­ма­ция   07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.9, еп. 13,14   08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва   11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ Петя Ди­ко­ва   12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия   12:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.4, еп.4   13:00 “Го­ле­ми топ­ки” – ко­ме­дия (САЩ, 2004), ре­жи­сьор – Роу­сън Мар­шъл Тън­бър, ак­тьо­ри – Винс Вон, Бен Сти­лър, Крис­тин Тей­лър, Рип Торн, Джъс­тин Лонг, Сти­вън Рут, Джоел Дей­див Мур, Ханк Аза­рия, Га­ри Коул, Джей­сън Бей­тман, Алън Тю­дик и др.   15:00 “Бри­га­да Нов дом” – со­циа­лен проект с во­де­ща Ма­рия Сил­вес­тър   16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу   18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски   19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия   19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния   20:00 Ме­га­хит: “Пос­лед­ният са­му­рай” – дра­ма, ек­шън, ис­то­ри­чес­ки, САЩ, 2013 г., ре­жи­сьор – Ед­уард Зуик, ак­тьо­ри – Том Круз, Ти­мо­ти Спол, Би­ли Ко­нъ­ли и др.   23:00 Ме­га­хит: “Нес­ло­мим” – биог­ра­фи­чен, дра­ма (САЩ, 2009), ре­жи­сьор – Клинт Ис­тууд, ак­тьо­ри – Мор­ган Фрий­ман, Мат Дей­мън, Скот Ис­тууд, Лан­гли Кър­куд, Мар­гьо­рит Уий­тли и др.   01:30 “Та­ри­ка­ти­те Блум” – ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски, ро­ман­ти­ка (САЩ, 2008), ре­жи­сьор – Ра­йън Джон­сън, ак­тьо­ри – Ноа Се­ган, Ей­дриън Броу­ди, Марк Ръ­фа­ло, Рей­чъл Уайз, Рин­ко Ки­ку­чи, Ро­би Кол­трейн, Мак­си­ми­лиан Шел и др.   03:40 “Мар­ма­лад” /п./ – ток­шоу Про­че­ти още на: https://www.dnes.bg/tv.php?tv=13&date=2018-11-24

bTV Action

05:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, еп. 4 06:00 “Чу­до­ви­ща сре­щу из­вън­зем­ни” – ани­ма­ция 07:00 “Ро­бо и Страш­ко” – ани­ма­ция 08:00 “Го­тъм” – се­риал 11:00 “Сед­мият син” – ек­шън, фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ка­на­да, Ки­тай, 2014), ре­жи­сьор – Сер­гей Бод­ров, ак­тьо­ри – Джеф Бри­джис, Джу­лиан Мур, Джей­сън Скот Лий, Джи­мон Хон­су, Али­сия Ви­кан­дер, Оли­вия Уилямс, Кит Ха­рин­гтън, Бен Бар­нес и др. 13:00 “Х- мен” – ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2000), ре­жи­сьор – Бра­йън Син­гър, ак­тьо­ри – Хю Джак­ман, Пат­рик Стюарт, Иън Ма­ке­лън, Джеймс Мар­сдън, Ха­ли Бе­ри, Ана Па­куин, Ре­бе­ка Ро­мийн, Тай­лър Мейн и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:30 “Х-мен 2” – три­лър, ек­шън, дра­ма, фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2003) , ре­жи­сьор – Бра­йън Син­гър, ак­тьо­ри – Пат­рик Стюарт, Хю Джак­ман, Иън Мак­ке­лън, Ха­ли Бе­ри, Ре­бе­ка Ро­мийн, Бра­йън Кокс, Алан Къ­минг, Ана Па­куин, Фам­ке Ян­сен, Джеймс Мар­сдън и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Х-мен: Пос­лед­ният сблъ­сък” — три­лър, ек­шън, фен­тъ­зи (САЩ, 2006), ре­жи­сьор – Брет Рат­нър, ак­тьо­ри – Хю Джак­ман, Иън Мак­ке­лън, Ха­ли Бе­ри, Пат­рик Стюарт, Ре­бе­ка Ро­мийн, Ана Па­куин, Фам­ке Ян­сен, Джеймс Мар­сдън, Елън Пейдж, Бен Фос­тър, Ви­ни Джоунс, Кел­си Гра­мър и др. 00:00 “Ганг­стер­ски от­дел” – дра­ма, кри­ми­на­лен, ек­шън (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Ру­бен Флей­шър, ак­тьо­ри – Шон Пен, Ра­йън Гос­линг, Ема Стоун, Ник Нол­ти, Джош Бро­лин и др. 02:15 “Го­тъм” – се­риал 04:00 “Мъ­жът с же­лез­ни­те юм­ру­ци” – ек­шън (САЩ, Хонк Конг, 2012), ре­жи­сьор – РЗА, ак­тьо­ри – РЗА, Ръ­сел Кроу, Лу­си Лиу, РЗА, Дейв Бау­тис­та, Бай­рън Ман, Пам Гриър, Джей­ми Чънг, Кунг Ле, Да­ниъл Ву и др.

bTV Comedy

05:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 06:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 07:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 08:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал 10:00 “От глу­пав по-глу­пав” – ко­ме­дия (САЩ, 1994), ре­жи­сьор – Пи­тър Фе­ре­ли, ак­тьо­ри – Джим Ке­ри, Джеф Да­ниелс, Майк Стар и др. 12:00 “Бейб” – ко­ме­дия, дра­ма, се­меен (САЩ, Ав­стра­лия, 1995), ре­жи­сьор – Крис Ну­нън, ак­тьо­ри – Маг­да Шу­бан­ски, Джеймс Кро­муел и др. 14:00 “По сре­да­та” – се­риал 16:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 17:30 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 18:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 20:30 “Сер­жант Бил­ко” – ко­ме­дия (САЩ, 1996), ре­жи­сьор – Джо­на­тан Лин, ак­тьо­ри – Стив Мар­тин, Дан Ак­ройд, Крис Рок, Фил Хар­тман, Глен Хед­ли и др. 22:30 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 23:30 “Майк и Мо­ли” – се­риал 00:30 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 01:30 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал 03:30 “По сре­да­та” – се­риал Nova TV 07:00 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 5 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Гроз­на­та ис­ти­на” – с уч. на Кат­рин Хей­гъл, Дже­рард Бът­лър, Брий Тър­нър, Ерик Уин­тър, Че­рил Хайнс и др. 15:00 “Смах­на­тият про­фе­сор” – с уч. Еди Мър­фи, Джей­да Пин­кет-Смит, Джеймс Ко­бърн, Лaри Mилър, Дейв Чaпeл, Джон Ей­лс и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Не­ве­роя­тният Спай­дър­мен” – с уч. на Ан­дрю Гар­фийлд, Ема Стоун, Рис Ай­фънс, Де­нис Лиъ­ри, Мар­тин Шийн, Са­ли Фийлд и др. 22:50 “Ге­пи” – с уч. на Бе­ни­сио Дел То­ро, Брад Пит, Джей­сън Стей­тъм, Де­нис Фа­ри­на, Сти­вън Греъм и др. 01:00 “Смах­на­тият про­фе­сор” – с уч. на Еди Мър­фи, Джей­да Пин­кет-Смит, Джеймс Ко­бърн, Лaри Mилър, Дейв Чaпeл, Джон Ей­лс и др. /п/ 04:30 “Гроз­на­та ис­ти­на” – с уч. на Кат­рин Хей­гъл, Дже­рард Бът­лър, Брий Тър­нър, Ерик Уин­тър, Че­рил Хайнс и др. /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ип­суич Таун – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 12:00 Сту­дио “Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га”, ди­рек­тно 12:30 Фут­бол: Сеп­тем­ври – Чер­но мо­ре, мач от Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га, ди­рек­тно 14:25 Сту­дио “Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га”, ди­рек­тно 14:30 Фут­бол: Ро­дъ­ръм Юнай­тед – Ше­филд Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 16:25 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Стоук Си­ти – Куинс Парк Рей­нджърс, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 18:55 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 19:30 Фут­бол: Брен­тфорд – Ми­дълз­бро, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 21:30 Бас­кет­бол: Гран Ка­на­рия – Ес­ту­диан­тес, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно 23:10 Дартс: “Пле­йърс чем­пиън­шип”, вто­ри ден, за­пис 03:10 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 03:25 Еро­ти­чен те­ле­па­зар BiT 05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 07:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 08:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 17:30 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 18:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 19:00 “Епи­зод” (п) 20:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 21:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток­шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 00:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 01:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 03:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п)

Kanal 3

06:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 07:00 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Денят на жи­во”- из­бра­но 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Со­циал­на мре­жа”- из­бра­но 10:45 Те­ле­мар­кет 11:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 11:45 Топ шоп 12:00 “Хо­ли­вуд” 12:45 “Бук­мей­кър – ана­ли­зи и ко­мен­та­ри” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Те­ле­мар­кет 13:30 “Без мон­таж” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 14:30 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 17:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ 19:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Сед­ми­ца­та с Ка­нал 3” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов/п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *