ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 24 СЕПТЕМВРИ

БНТ

05:15 Браз­ди /п/ 05:45 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 06:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:00 Не­дел­но ева­нге­лие 07:10 Зе­ле­на­та ли­ней­ка Здрав­но риа­ли­ти с во­дещ Ива Ди­мит­ро­ва 08:00 По све­та и у нас Ин­фор­мцион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов Пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва Раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 13:00 Бъл­га­рия от край до край 4 /9, пос­ле­ден епи­зод/ 13:30 Му­зи­кал­на сце­на БНТ1 Мо­цар­то­ви праз­ни­ци – Пра­вец 2017 /от­кри­ва­не/ 14:50 От­въд ско­ка до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия 2017г./, ре­жи­сьор Ва­лен­ти­на Фи­да­но­ва-Ко­ла­ро­ва 15:50 Еру­ди­тъ 1928 /60 го­ди­ни от рож­де­ние­то на Хрис­то Гър­бов/ иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 2005г./, ре­жи­сьор Ан­дрей Сла­ба­ков, в ро­ли­те: Ер­нес­ти­на Ши­но­ва, Хрис­то Гър­бов, Тон­чо Ток­мак­чиев, Иван Па­нев и др. 17:00 Не­поз­на­та земя 17:30 Спор­тна трес­ка Об­зор­но спор­тно пре­да­ва­не 18:30 Спорт ТО­ТО 19:05 Неф­те­на­та пла­не­та: Как неф­тът пре­доп­ре­де­ли бъ­де­ще­то ни? 3-се­риен до­ку­мен­та­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2015г./, 1 епи­зод 19:55 Ле­ка нощ, де­ца! Случ­ки с бър­ко­ли­ни 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Рио, оби­чам те иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2014г./, ре­жи­сьо­ри: Ан­дру­ча Уа­дин­гтън, Пао­ло Со­рен­ти­но, Фер­нан­до Мей­ре­лес и др., в ро­ли­те: Вен­сан Ка­сел, Хар­ви Кай­тел, Джон Тур­ту­ро, Ва­не­са Па­ра­ди, На­дин Ла­ба­ки и др. (12) 22:25 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 22:40 Нощ­ни пти­ци ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Ис­кра Ан­ге­ло­ва 23:40 От бит­ки из­то­щен иг­ра­лен филм /Фран­ция, 2014г./, ре­жи­сьор Оли­вие Пан­шо, в ро­ли­те: Жа­лил Лес­лер, Че­ки Ка­рио, Хиам Абас и др. (12) 01:15 Неф­те­на­та пла­не­та: Как неф­тът пре­доп­ре­де­ли бъ­де­ще­то ни? до­ку­мен­та­лен филм /1 епи­зод/п/ 02:05 Не­поз­на­та земя /п/ 02:35 Япо­ния днес /п/ 03:00 Зе­ле­на­та ли­ней­ка /п/ 03:50 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва /п/ 04:50 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” /п./ – се­риал 06:00 “Чу­до­ви­ща сре­щу из­вън­зем­ни” – ани­ма­ция 07:00 “Д-р Зоуи Харт” – се­риал, с.4, еп.10 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тъ­рси се…” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.3, еп. 24 13:00 “П­рин­цът и аз 3: Крал­ски ме­ден ме­сец” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен, САЩ, 2008 г. Ре­жи­сьор: Кат­рин Къ­ран; Ак­тьо­ри: Кам Хес­кин, Крис Гиър, Адам Кроус­дел и др. 15:00 “Се­дем ча­са раз­ли­ка” – се­риал, с.2, еп.4 16:00 “Б­ри­га­да Нов дом” – со­циа­лен проект с во­дещ Ма­рия Сил­вес­тър (се­зон 2) 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Фе­рма­та” – риа­ли­ти 22:00 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид 23:00 “Бел Ами” – дра­ма (Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, Ита­лия, САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Дек­лан Дон­лан, Ник Ор­ме­род, ак­тьо­ри – Крис­тин Скот То­мас, Хо­ли­дей Грей­нджър, Колм Мий­ни, Ума Тър­ман, Ро­бърт Па­тин­сън, Крис­ти­на Ри­чи, Фи­лип Гле­нис­тър и др. 01:30 “Ка­то на ки­но” – пре­да­ва­не за ки­но с во­дещ Ми­хаил Дю­зев 02:30 “Ди­ва­та стра­на на Юж­на Аф­ри­ка: Про­вин­ция За­па­ден Кейп” – до­ку­мен­та­лен филм 03:30 “Тъ­рси се…” /п./ – ток­шоу 04:30 “Д-р Зоуи Харт” /п./ – се­риал

Nova TV

06:30 “И­ко­нос­тас” 07:00 “Тай­нстве­ни афе­ри” – се­риен филм, се­зон 5 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “С­ват­бе­но по­же­ла­ние” – с уч. на Кей­ти Се­коф, Сейдж Брок­ли­бенк, Ким Пой­риър, То­ми Лиу­тас, Ни­ки Елек, Сти­вън Ху­зар и др. 14:15 “П­ръс­тен до про­лет­та” – с уч. на Рей­чъл Бос­тън, Кър­би Мо­роу, Дже­си Мос, Али Ли­берт и др. 16:00 “Мис Пе­пеля­шка” – тв реа­ли­ти 17:00 “Съ­дби на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35 – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “С­дел­ка или не” – те­ле­ви­зион­на иг­ра, нов се­зон 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 X Factor – му­зи­кал­но шоу 22:00 “007 коор­ди­на­ти: Скай­фол” – с уч. на Да­ниел Крейг, Ха­виер Бар­дем, Джу­ди Денч, Нао­ми Ха­рис, Ралф Файнс и др. 01:00 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:30 “За­връ­ща­не в бъ­де­ще­то II” – с уч. на Май­къл Джей Фокс, Крис­то­фър Лойд, Леа Том­псън, Би­ли Зейн, Ели­за­бет Шу, То­мас Ф.Уил­сън и др. /п/ 03:30 “Мис Пе­пеля­шка” – тв реа­ли­ти /п/

bTV Action

06:00 “Пи­нгви­ни­те от Ма­да­гас­кар” – ани­ма­ция 08:00 “С­то­те” – се­риал, с.2, еп. 15,16, с.3, еп.1 11:00 “Зо­диак: Зна­ци на апо­ка­лип­си­са” – фан­тас­ти­ка, ек­шън (САЩ, 2014) ,ре­жи­сьор – Дей­вид Хо­ган, ак­тьо­ри – Крис­то­фър Лойд, Джоел Греч, Рай­ли Дол­ман и др. 12:45 “300” – ек­шън, дра­ма, ис­то­ри­чес­ки, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2006), ре­жи­сьор – Зак Снай­дър, ак­тьо­ри – До­ми­ник Уест, Род­ри­го Сан­то­ро, Май­къл Фас­бен­дер, Ле­на Хий­ди, Дже­рард Бът­лър и др. 15:00 “С­тре­ла­та” – се­риал, с.4, еп. 12,13 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:45 “Ди­ва­та ре­ка” –  ек­шън, прик­лю­чен­ски, кри­ми­на­лен (САЩ, 1994), ре­жи­сьор – Кър­тис Хен­сън, ак­тьо­ри – Ме­рил Стрийп, Дей­вид Стра­теърн, Кeвин Бей­кън, Джоу­зеф Ма­зе­ло, Сте­фа­ни Со­йер, Джон С. Рай­ли, Ели­за­бет Хоф­ман и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “С­ме­ло сър­це” – дра­ма, ис­то­ри­чес­ки (САЩ, 1995), ре­жи­сьор – Мел Гиб­сън, ак­тьо­ри – Мел Гиб­сън, Со­фи Мар­со, Пат­рик Мак­гуън, Кат­рин Мак­кор­мас, Брен­дън Глий­сън, Ан­гъс Мак­фей­дън, Алън Ар­мстронг, Йън Ба­нън, Бра­йън Кокс и др. 01:30 “Зе­мек­ру­ше­ние”- ек­шън,три­лър (САЩ, 2016), ре­жи­сьо­ри – Ник Ла­йън, ак­тьо­ри – Ан­дрю Джей Кей­търс, Але­кса Ман­сор, То­ниа Кей и др.  03:00 “С­то­те” – се­риал, с.3, еп.1 04:00 “Д­ве­те ли­ца на януа­ри” – три­лър (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Хо­сеин Ами­ни, ак­тьо­ри – Игит Йоз­ше­нер, Ви­го Мор­тен­сен, Кир­стен Дънст, Ос­кар Ай­зък, Про­ми­теас Али­фе­ро­пу­лос, Дей­зи Бе­вън, Ни­кос Мав­ра­кис, Сок­рат Ала­фоу­цос и др.

bTV Comedy

05:00 “Па­ртньо­ри” /п./- се­риал 06:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.6 07:00 “Па­ртньо­ри” – се­риал 08:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.5 09:00 Пре­мие­ра: “Мо­дер­но се­мей­ство”- се­риал, с.7 10:00 “Пи­нгви­ни­те от Ма­да­гас­кар” – ани­ма­ция, ко­ме­дия (САЩ, 2014), сце­на­рис­ти – Джон Абъд, Ерик Дар­нел, Том Мак­Грат, Май­къл Ко­тън, ре­жи­сьор – Сай­мън Дж. Смит 12:00 “Но­ви­те съ­се­ди “ /п./- ко­ме­диен се­риал 15:00 “П­рия­те­ли” – ко­ме­диен се­риал, с.6 17:30 “На по-доб­ро място” – ко­ме­диен се­риал 19:00 “Д­ва­ма ба­щи, два­ма си­но­ве”- се­риал 20:30 “Г­ранд хо­тел Бу­да­пе­ща” – дра­ма, ко­ме­дия (САЩ, Гер­ма­ния, 2014), ре­жи­сьор –  Уес Ан­дер­сън, ак­тьо­ри – Ралф Файнс, Ед­уард Нор­тън, Ф. Мъ­ри Ей­бра­хам, Хар­ви Кай­тел, Том Уил­кин­сън, Джеф Голд­блум, Ей­дриън Броу­ди, Бил Мъ­ри, Оуен Уил­сън, Джъд Лоу, Уилям Де­фо и др. 22:30 “Мо­дер­но се­мей­ство”- се­риал 23:30 “П­рия­те­ли” /п./ – ко­ме­диен се­риал 02:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./ – се­риал 03:00 “По сре­да­та” /п./ – се­риал 04:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./- се­риал

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Мон­пе­лие – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Саутх­ямптън – Ман­чес­тър Юнай­тед (1995-96), пов­то­ре­ние 12:35 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Уест Хям Юнай­тед – Тот­нъм Хот­спър (2006-07), пов­то­ре­ние 13:05 Фут­бол: Лион – Ди­жон, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 15:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 15:05 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ар­се­нал – Уест Бро­мич Ал­биън (2002-03), пов­то­ре­ние 15:30 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2017-18), 7-и епи­зод 16:00 Фут­бол: Сент Ет­иен – Рен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Страс­бург – Нант, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 20:00 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2017-18), 7-и епи­зод, пов­то­ре­ние 20:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (17-18), 7-и епи­зод 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Сту­дио “Ба­скет­бол­”, ди­рек­тно 21:30 Бас­кет­бол: Фи­нал за Су­пер­ку­па­та на Ис­па­ния, ди­рек­тно 23:10 Сту­дио “Ба­скет­бол­”, ди­рек­тно 23:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (17-18), 7-и епи­зод, пов­то­ре­ние 00:00 Фут­бол: Ше­филд Уен­здей – Ше­филд Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 02:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

12:30 Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва 07:00 “О­фан­зи­ва” с Лю­бо­мир Ог­нянов/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 10:00 Те­ле­мар­кет 10:15 “Уи­кенд с Ро­си”/п/ 11:15 Топ Шоп 11:30 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 12:00 Афе­ра­та “К­ТБ”/п/ 13:00 “Ин­дия – стра­на на кон­трас­ти”, до­ку­мен­та­лен филм 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 Те­ле­мар­кет 14:30 “Без мон­таж” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Tоп Шоп 15:30 “Па­та­рин­ски Live/п/ 16:00 “Че­твър­та ин­стан­ция”- ток­шоу 16:55 Те­ле­мар­кет 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 “Ко­ктей­л” с Де­си Жабл­яно­ва 20:00 “К­ръв­на гру­па:шам­пион” – пор­тре­ти на ле­ген­дар­ни спор­тис­ти 20:30 “С­порт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 “Па­та­рин­ски Live/п/ 22:30 “Бе­нов­ска пи­та”/п/ 00:30 НО­ВИ­НИ/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

 

BiT

05:00 най-доб­ро­то от Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва, (п) 08:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва 09:00 най-доб­ро­то от “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 2 част 11:00 най-доб­ро­то от “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие – 2 част 13:00 Ста­жан­та бро­ди, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, пър­во из­лъч­ва­не 14:00 най-доб­ро­то от “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 15:00 най-доб­ро­то от “Е­дин прек­ра­сен ден” – 2 част 16:30 най-доб­ро­то от еМи­сия Бъл­га­рия – 2 част 17:30 “Го­лямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 18:30 БЛИЦ НО­ВИ­НИ +++”Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, пре­мие­ра 22:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на, пре­мие­ра 23:00 “Ка­ра­мел­” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же, (п) 01:00 най-доб­ро­то от “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие, (п) 03:00 най-доб­ро­то от “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 2 част, (п) 04:00 най-доб­ро­то от “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п)

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *