ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 24 ФЕВРУАРИ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Не­дел­но ева­нге­лие 06:05 Ину­яша – ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:30 Ди­ноотряд “Кунг-фу” – ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:50 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка – ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:15 Сий­бърт – ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки – сед­мич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва-Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 От­бли­зо с Ми­ра раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ев­ро­па – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 13:00 Блян и щас­тие – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2016 г./, ре­жи­сьор Ста­нис­лав Дон­чев 14:00 Биб­лио­те­ка­та – пре­да­ва­не за ли­те­ра­ту­ра и кул­ту­ра с во­дещ Ни­ко­лай Ко­лев 15:00 Вик за по­мощ /65 го­ди­ни от рож­де­ние­то на Ивай­ло Ге­рас­ков/ иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1984 г./, ре­жи­сьор Ни­ко­ла Ру­да­ров, в ро­ли­те Ивай­ло Ге­рас­ков, Ел­жа­на По­по­ва, Па­вел Поп­пан­дов, Ва­ле­рия То­до­ро­ва и др. 16:45 Дър­зос­тта да бъ­деш пръв /Иван Ха­джи­бе­ров/ – до­ку­мен­та­лен филм       /Бъл­га­рия, 2016 г./, ре­жи­сьор Емил Ми­хов 17:15 Фак­тор – Live in Sofia кон­церт 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 По­лет 370 – лип­сва­що­то до­сие – до­ку­мен­та­лен филм 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 В ка­дър Съ­се­ди на За­пад/п/ 21:20 Маг­ма: Вул­ка­ни­чен ад – иг­ра­лен филм /САЩ, 2006 г./, ре­жи­сьор Иън Гил­мор, в ро­ли­те: Ксан­дър Бър­кли, Ей­ми Джо Джон­сън, Ва­лен­тин Га­нев, Асен Бла­теч­ки, Ан­дрей Сла­ба­ков, Надя Ива­но­ва и др. 22:50 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:05 Не­поз­нат иг­ра­лен филм /Ис­па­ния, 2015 г./, ре­жи­сьор Да­ни де ла То­ре, в ро­ли­те Луис То­сар, Ха­виер Гу­тие­рес, Ел­ви­ра Мин­гес и др.(14) 00:45 Гол­яма­та стъп­ка: Раж­да­не­то на ед­на ле­ген­да до­ку­мен­та­лен филм /п/ 02:10 Сту­дио “Х”: Не уби­вай – тв филм /1 и 2 епи­зод/п/(12) 04:00 По­лет 370 – лип­сва­що­то до­сие – до­ку­мен­та­лен филм/п/ 04:45 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/

bTV

05:10 “Cool…T” /п/ 05:50 “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – ани­ма­ция, се­риал, еп.13, 14 06:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.11, еп.20, 21 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Круиз към щас­тие­то: Ли­са­бон” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (тв филм, Гер­ма­ния 2017), ре­жи­сьор Ханс-Юр­ген Тьо­гел, в ро­ли­те: Мар­кус Грю­сер, Ами Му­сул, Са­ша Хен, Хай­де Ке­лер и др. 14:50 “Ба­вач­ка­та Мак­фий и го­ле­мият взрив” – фен­тъ­зи, се­меен, ко­ме­дия (Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, САЩ, 2010), ре­жи­сьор Су­за­на Уайт, в ро­ли­те Ема Том­псън, Ма­ги Джи­лен­хол, Рейф Файнс, Юън Мак­гре­гър, Ма­ги Смит и др. 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Гла­сът на Бъл­га­рия – му­зи­кал­но шоу, старт на се­зон 6 21:30 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид 22:30 “Ди­ва­ци” – три­лър, кри­ми­на­лен, дра­ма (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Оли­вър Стоун, в ро­ли­те: Ерън Тей­лър-Джон­сън, Тей­лър Кич, Блейк Лай­вли, Сал­ма Ха­йек, Бе­ни­сио Дел То­ро, Джон Тра­вол­та, Шей Уи­гъм, Емил Хърш, Де­миан Би­чир и др. 01:00 “Бия­чи” – ек­шън (САЩ 2014), ре­жи­сьор Крейг Мос, в ро­ли­те: Да­ни Тре­хо, Да­ни Гла­вър, Ан­дрю Ди­воф, Джак­лин Об­ра­дорс и др. 02:40 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.11, еп.22 03:00 “Тър­си се…” /п/ 03:50 “120 ми­ну­ти” /п/

bTV Action

06:00 “Чу­до­ви­ща сре­щу из­вън­зем­ни” /п/ – ани­ма­ция, еп.3, 4 07:00 “Чу­до­ви­ща сре­щу из­вън­зем­ни” – ани­ма­ция, еп.5, 6 08:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, еп.8 /п/, еп.9, 10 11:00 “Пос­лед­ният учи­тел” – ек­шън, спор­тен (Ки­тай, 2015), ре­жи­сьор Хао­фън Хай, в ро­ли­те: Фан Ляо, Джиа Сон, Вен­ли Цзан, Ши-чи Кин и др. 13:00 “Пе­хо­ти­не­цът 3” /п/ – ек­шън, три­лър (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Скот Уай­пър, в ро­ли­те: Майк Ми­за­нин, Нийл Мак­до­на, Аш­ли Бел, Ка­мил Съ­ли­ван, Май­къл Ек­лънд и др. 15:00 “Неиз­вес­тният” /п/ – се­риал, еп.31, 32 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве (2019), еп.8 17:30 “Ми­сия Моят Дом” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн (2019), еп.14 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не, с.3 еп.26 18:45 “Ла­ра Крофт Tomb Raider: Люл­ка­та на жи­во­та” /п/ – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Гер­ма­ния, Япо­ния, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2003), ре­жи­сьор Ян Де Бон, в ро­ли­те: Ан­дже­ли­на Джо­ли, Дже­рард Бът­лър, Ноа Тей­лър, Тил Швай­гер, Ки­рън Хайндс, Джай­мън Хаун­су и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Пос­лед­ният ло­вец на ве­щи­ци” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Брек Ай­снър, в ро­ли­те Вин Ди­зел, Роуз Лес­ли, Илай­джа Ууд, Май­къл Кейн, Ар­ма­ни Джак­сън и др. 00:15 “Шут в г*за 2” /п/ – ко­ме­дия, ек­шън (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014), ре­жи­сьор Джеф Уод­лоу, в ро­ли­те: Ерън Тей­лър-Джон­сън, Джим Ке­ри, Крис­то­фър Минц-Плас, Ни­къ­лъс Кейдж, Клоуи Грейс Мо­рец, Джон Ле­гуи­за­мо и др. /16/ 02:15 “Биб­лио­те­ка­ри­те” /п/ – се­риал, с.3, еп.9, 10 04:15 “Учи­теля­т” – ек­шън (Ки­тай, 2014), ре­жи­сьор Ке Жоу, в ро­ли­те: Джеймс Крас, Цянгу Чан, Жин­тонг Май, Ченг Ни и др.

bTV Comedy

06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.6, еп.23, 24 07:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с.5 еп.22, 23 08:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.4, еп.10, 11, 12, 13 10:00 “Въп­рос на вре­ме” /п./ – ро­ман­ти­чен, фен­тъ­зи (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2013), ре­жи­сьор Ри­чард Кър­тис, в ро­ли­те: До­нъл Глий­сън, Рей­чъл Ма­ка­дамс, Бил Най, Лин­дзи Дън­кан, Ва­не­са Кър­би, Мар­го Ро­би, Том Хо­лан­дър и др. 12:00 “Чен­ге за един ден” /п./ – ко­ме­дия, ек­шън (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Тим Сто­ри, в ро­ли­те: Айс Кюб, Ке­вин Харт, Джон Ле­гуи­за­мо, Брус Мак­гил, Ти­ка Съм­птър, Ло­рънс Фиш­бърн 14:00 “Ало, ало” – се­риал 16:00 “Прия­те­ли” – се­риал 17:30 “Стъп­ка по стъп­ка” /п./ – се­риал 18:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./ – се­риал 20:30 “Заед­но по при­ну­да” /п./ – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Франк Ко­ра­чи, в ро­ли­те: Дрю Ба­ри­мор, Адам Сан­длър, Те­ри Крюз, Бе­ла Торн, Ема Фър­ман и др. 22:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.9 еп.15, 16, 17, 18 00:30 “Стъп­ка по стъп­ка” /п./ – се­риал 01:30 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./ – се­риал 02:00 “Кухня” /п./ – се­риал 04:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал

Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Лю­бов и тан­ци” – с уч. на Ей­ми Смарт, Том Ма­лой, Би­ли Зейн, Бе­ти Уайт и др. 14:15 “Це­лув­ка край ла­гер­ния огън” (пре­мие­ра) – с уч. на Да­ни­ка Мак­ке­лър, Пол Грийн, Али Сков­бай, Бар­ба­ра Ни­вън и др. 16:00 “Но­ра Ро­бъртс: Как ан­ге­ли­те пла­чат” – с уч. на Бри­та­ни Мър­фи, Джей­сън Люис, Крис­тиан Оли­вер, Ти­пи Хед­рън и др. 18:00 “Мис Пе­пеля­шка” – тв риа­ли­ти 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Ве­ли­ко­леп­на­та сед­мор­ка” (пре­мие­ра) – с уч. на Ден­зъл Уо­шин­гтън, Крис Прат, Итън Хоук, Вин­сънт Д’Оно­фрио, Кам Жи­ган­де и др. 22:45 “Трес­ка за Ос­ка­ри: Гол­яма­та нощ” 23:30 “Ла Ла Ленд” – с уч. на Раян Гос­линг, Ема Стоун, Джон Ле­джънд, Дже­си­ка Рот, Роз­ма­ри Деуит, Джей Кей Си­мънс, Фин Уит­рок и др. 02:10 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 03:30 “Лю­бов и тан­ци” – с уч. на Ей­ми Смарт, Том Ма­лой, Би­ли Зейн, Бе­ти Уайт и др. /п/

Nova Sport

10:15 Сту­дио “Зим­ни спор­то­ве”, ди­рек­тно 10:45 Ски ал­пий­ски дис­цип­ли­ни: Све­тов­на ку­па 2019, Ги­гант­ски сла­лом, ди­рек­тно 12:00 Сту­дио “Зим­ни спор­то­ве”, ди­рек­тно 12:15 Об­зор на кръ­га на Ка­ра­бао къп (2018-19), 7-и епи­зод, пов­то­ре­ние 12:45 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 24-и епи­зод 13:15 Сту­дио “Зим­ни спор­то­ве”, ди­рек­тно 13:30 Ски ал­пий­ски дис­цип­ли­ни: Све­тов­на ку­па 2019, Ги­гант­ски сла­лом, ди­рек­тно 15:00 Сту­дио “Зим­ни спор­то­ве”, ди­рек­тно 15:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 28-и епи­зод 15:45 Сту­дио “Вис­ша ли­га”, ди­рек­тно 16:05 Фут­бол: Ар­се­нал – Саутх­ямптън, мач от ан­глий­ска­та Вис­ша ли­га, ди­рек­тно 18:00 Фут­бол: Рен – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 19:55 Фут­бол: Нант – Бор­до, мач от френ­ска­та Ли­га 1, за­пис, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 8-и епи­зод 23:00 Фут­бол: Лу­тън Таун – Ко­вън­три Си­ти, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, за­пис 01:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 28-и епи­зод, пов­то­ре­ние 02:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 “Сед­ми­ца­та с Ка­нал 3” – /п/ 07:00 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” – /п/ 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Пулс” /п/ 08:30 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” – /п/ 09:15 Те­ле­мар­кет 09:30 “Хо­ли­вуд” – /п/ 10:00 “Офа­нзи­ва” – /п/ 11:45 “Бук­мей­кър – ко­мен­та­ри и ана­ли­зи” 12:00 Топ шоп 12:15 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” -/п/ 12:30 “Дру­го­то ли­це” 13:00 НО­ВИ­НИ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Без мон­таж” 14:45 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Спорт в обе­кти­ва” – из­вън­ред­но след фут­бол­на­та сре­ща ЛЕВ­СКИ – ЦСКА 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Сед­ми­ца­та с Ка­нал 3” – /п/ 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Со­цио­ло­зи на по­вик­ва­не” – док.филм на Ка­нал 3 /п/ 23:15 “Бе­нов­ска пи­та” /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

BiT

05:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 06:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 08:00 “О!здра­вей”, пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 13:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 14:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Епи­зод” (п) 17:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 18:30 “За­вър­на­ли­те се”, руб­ри­ка на BiT с Петя Кер­ти­ко­ва 18:35 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 19:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 20:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 21:00 “Епи­зод” (п) 22:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 23:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 01:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 03:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *