HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 24 ФЕВРУАРИ

БНТ

05:00 Зим­ни оли­мпий­ски иг­ри 2018: Сноу­борд /па­ра­ле­лен ги­гант­ски сла­лом/ 06:15 Оли­мпий­ски хро­ни­ки 06:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:00 Ми­лион и две ус­мив­ки 08:00 По све­та и у нас 09:00 Плюс то­ва 10:00 Биб­лио­те­ка­та 11:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди 13:00 Зим­ни оли­мпий­ски иг­ри 2018: Сноу­борд /па­ра­ле­лен ги­гант­ски сла­лом/, Хо­кей, мач за 3-4 място, в пау­зи­те: Бър­зо пър­зал­яне с кън­ки 17:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев 18:00 Жи­во­тът е вку­сен 19:00 Оли­мпий­ски вър­хо­ве сту­дий­на прог­ра­ма 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Шоу­то на Ка­на­ла 21:45 Скри­ти бе­ле­зи иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2003г./, ре­жи­сьор Ро­бърт Бен­тън, в ро­ли­те: Ан­тъ­ни Хоп­кинс, Ни­кол Кид­ман, Га­ри Си­нийз, Ед Ха­рис и др.(14) 23:40 По све­та и у нас 23:55 Адам и Ева иг­ра­лен филм /САЩ, 2005г./, ре­жи­сьор Джеф Ка­неф, в ро­ли­те: Ка­ме­рън Дъг­лас, Ема­нуе­ле Кри­ки, Бран­дън Уилямс и др.(14) 01:35 Фле­минг – чо­ве­кът, кой­то ще­ше да се пре­вър­не в Бонд тв филм /2 епи­зод/п/(12) 02:30 Зим­ни оли­мпий­ски иг­ри 2018: Фи­гур­но пър­зал­яне – га­ла­кон­церт

bTV

05:30 “Ава­тар – ле­ген­да­та за Анк” – ани­ма­ция 06:00 “Ро­бо и Страш­ко” – ани­ма­ция 07:00 “Тео­рия на глу­пос­тта” – раз­вле­ка­тел­на по­ре­ди­ца, с.1, еп. 8 07:30 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.3, еп.22 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Кен­гу­ру­то Джак” – ек­шън (САЩ, 2003), ре­жи­сьор – Дей­вид Мак­На­ли, ак­тьо­ри – Дже­ри О’­Ко­нъл, Ан­тъ­ни Ан­дър­сън, Крис­тъ­фър Уо­кън, Ес­те­ла Уо­рън, Даян Ка­нън, Май­къл Ше­нън и др. 15:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.4, еп. 4, 5 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Най-ек­зо­тич­ният хо­тел Ма­ри­голд” – ко­ме­дия, дра­ма (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2012), ре­жи­сьор – Джон Ма­дън, ак­тьо­ри – Бил Най, Ро­налд Пи­къп, Си­лия Им­ри, Пе­не­лъ­пи Уил­тън, Дев Па­тел, Том Уил­кин­сън, Ма­ги Смит, Джу­ди Денч и др. 22:30 “Кос­ве­ни жер­тви” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2002), ре­жи­сьор – Ан­дрю Дей­вис, ак­тьо­ри – Ак­тьо­ри: Ар­нолд Швар­це­не­гер, Фран­чес­ка Не­ри, Ел­иас Ко­теас, Клиф Кър­тис и др. 00:30 “Днев­ни­ци­те на вам­пи­ра” – се­риал, с.6, еп.5 01:30 “Кос­мос” – науч­но-по­пуля­рна по­ре­ди­ца 02:30 “Кен­гу­ру­то Джак” – ек­шън (САЩ, 2003), ре­жи­сьор – Дей­вид Мак­На­ли, ак­тьо­ри – Дже­ри О’­Ко­нъл, Ан­тъ­ни Ан­дър­сън, Крис­тъ­фър Уо­кън, Ес­те­ла Уо­рън, Даян Ка­нън, Май­къл Ше­нън и др. 04:00 “Cool…T” /п./ – ток­шоу

bTV Comedy

05:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” /п./ – се­риал 06:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.5 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал, с.2 08:00 “Стар­че­та раз­бой­ни­ци с Бе­ти Уайт” – се­риал, с.2 09:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра”- се­риал, с.2 10:00 “Ел­хич­ки: Ла­пич­ки, ко­ка­ли и рок енд рол” – ко­ме­дия (Ру­сия, 2015), ре­жи­сьор – Мак­сим Свеш­ни­ков, ак­тьо­ри – Ян Цап­ник, Ан­дрей Мер­зли­кин, Ле­ра Стрел­яе­ва, Га­ли­на Ко­ньши­на и др. 12:00 “Но­ви­те съ­се­ди ” /п./- ко­ме­диен се­риал 15:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал, с. 8 18:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал 19:30 “По сре­да­та” – се­риал 20:30 “Ел­хи 1914” – ко­ме­дия (Ру­сия , 2014), ре­жи­сьо­ри – Ти­мур Бек­мам­бе­тов, Юрий Би­ков, ак­тьо­ри – Лео­нид Ар­хан­гел­ский, Да­то Бах­тад­зе, Ан­тон Бог­да­нов Иван Бред, Ан­на Кил­ке­вич и др. 22:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.3 23:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал 02:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал 03:00 ” Стар­че­та раз­бой­ни­ци с Бе­ти Уайт” /п./- се­риал 04:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” /п./- се­риал

bTV Action

05:15 “Пос­ле­до­ва­те­ли­те” – се­риал, с.2, еп.2 06:00 “Ро­бо и Страш­ко” – ани­ма­ция 07:30 “Кос­ти” – се­риал, с.9, еп.1,2,3 10:45 “Кон­тра­бан­да” – три­лър, ек­шън, дра­ма, кри­ми­на­лен ( САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, 2012), ре­жи­сьор – Бал­та­зар Кор­ма­кур, ак­тьо­ри – Марк Уол­бърг, Джо­ва­ни Ри­би­зи, Кейт Бе­кин­сейл, Бен Фос­тър, Ро­бърт Уол­бърг, Лу­кас Хаас, Джей­сън Ми­чел, Пол ЛеБ­ланк и др. 12:45 “Въз­хо­дът на пла­не­та­та на май­му­ни­те” – ек­шън, фан­тас­ти­ка, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Ру­пърт Уа­йът, ак­тьо­ри – Бра­йън Кокс, Джеймс Фран­ко, Фрей­да Пин­то, Дон Чий­дъл, Джон Лит­гоу и др. 15:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп. 19,20 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:45 “Ул­ти­ма­ту­мът на Борн” – ек­шън, три­лър, му­зи­ка­лен (САЩ, 2007), ре­жи­сьор – Пол Грий­нграс, ак­тьо­ри – Мат Дей­мън, Джу­лия Стайлс, Па­ди Кон­си­дин, Ед­гар Ра­ми­рес, Скот Глен, Бра­йън Кокс и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Зо­ра­та на пла­не­та­та на май­му­ни­те” – дра­ма, ек­шън, фан­тас­ти­ка (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Мат Рийвс, ак­тьо­ри – Ан­ди Сър­кис, Джей­сън Кларк, Га­ри Ол­дман, Ке­ри Ръ­сел, Кирк Асе­ве­до, То­би Ке­бел, Ко­ди Смит-Мак­фи, Джу­ди Гриър, Те­ри Но­та­ри и др. 00:30 “Биб­лио­те­карят 2: Зав­ръ­ща­не в руд­ни­ци­те на цар Со­ло­мон” – прик­лю­чен­ски, ек­шън, фен­тъ­зи (САЩ, 2006), ре­жи­сьор – Джо­на­тан Фрейкс, ак­тьо­ри – Боб Нюарт, Ноа Уай­ли, Оли­мпия Ду­ка­кис, Гей­бриъл Ан­уор и др. 02:15 “Кос­ти” – се­риал, с.9, еп.1,2 04:15 “Па­зи си гър­ба” – три­лър (САЩ, 2015), ре­жи­сьор – Джей­сън Фу­ру­ка­ва, ак­тьо­ри – Анн Лин Ма­корд, Марк Га­ни­ме, Дар­ла Тей­лър, Брент Стейт и др.

Nova TV

12:50 “Кънки с остър връх: Огън и лед” – с уч. на Брендън Фер, Франсиа Райса, Стивън Еймъл, Марсела Писаро и др. 14:40 “Сватбата на най-добрия ми приятел” – с уч. на Джулия Робъртс, Рупърт Евърет, Камерън Диас, Дърмът Мълроуни и др. 06:00 “Войната на розите”- сериен филм /п/ 07:00 “Непорочната Джейн” – сериен филм 08:00 “Събуди се…” – предаване 11:00 “Съдебен спор” – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 Темата на NOVA 13:00 “Кънки с остър връх: Огън и лед” – с уч. на Брендън Фер, Франсиа Райса, Стивън Еймъл, Марсела Писаро и др. 14:50 “Сватбата на най-добрия ми приятел” – с уч. на Джулия Робъртс, Рупърт Евърет, Камерън Диас, Дърмът Мълроуни и др. 17:00 “Съдби на кръстопът” – предаване на NOVA 17:55 “Теглене на Лото 5 от 35 – “Златната топка” 18:00 “Ничия земя” – предаване 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 20:00 “Аз съм номер четири” – с уч. на Алекс Петифър, Тимъти Олифант, Диана Агрон, Тереза Палмър, Калан Маколиф, Кевин Дюранд и др. 22:15 “Момичето от влака”- с уч. на Емили Блънт, Хейли Бенет, Ребека Фъргюсън, Джъстин Теру, Люк Евънс, Лиса Кудроу и др. 00:30 “Затворник на миналото” – с уч. на Колин Фърт, Никол Кидман, Стелън Скарсгард, Хироюки Санада, Джереми Ървин и др. 02:50 “Съдби на кръстопът” – предаване на NOVA /п/ 03:40 “Ничия земя” – предаване /п/ 04:30 “Аз съм номер четири” – с уч. на Алекс Петифър, Тимъти Олифант, Диана Агрон, Тереза Палмър, Калан Маколиф, Кевин Дюранд и др. /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Страс­бург – Мон­пе­лие, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ман­чес­тър Си­ти – Ар­се­нал (2009-10), пов­то­ре­ние 12:30 Сту­дио “Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га”, ди­рек­тно 13:00 Фут­бол: Ду­нав – Ве­рея, мач от Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га, ди­рек­тно 15:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 15:05 Фут­бол: Хъл Си­ти – Ше­филд Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 17:00 Фут­бол: Прес­тън Норт Енд – Ип­суич Таун, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 19:00 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 20-и епи­зод, пов­то­ре­ние 19:30 Фут­бол: Фу­лъм – Уул­върх­ямптън Уон­дъ­рърс, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Фут­бол: Ту­лу­за – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, за­пис 23:30 Фут­бол: Нант – Ам­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 01:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:45 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 BIT СПОРТ, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 BIT СПОРТ, (п) 07:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 08:30 До­ку­мен­та­лен филм 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 14:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 15:15 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 16:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 17:30 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 18:30 БЛИЦ НО­ВИ­НИ 18:35 До­ку­мен­та­лен филм 19:00 “Май­стор­ски клас”, (п) 20:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров, (п) 21:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток­шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же 00:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на, (п) 01:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 03:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же, (п)

Kanal 3

06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 08:00 “Денят на жи­во”/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Все­ки сле­до­бед”, из­бра­но 10:30 Те­ле­мар­кет 10:45 “Хо­ли­вуд” с Иве­ли­на Кун­че­ва /п/ 11:15 ТОП ШОП 11:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 12:00 “Веч­ни­те пес­ни”/п/ 13:00 “Уи­кенд с Ро­си” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 Те­ле­мар­кет 14:30 “Без мон­таж”/п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Tоп шоп 15:30 “Па­та­рин­ски Live/п/ 16:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 17:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 20:00 “Па­та­рин­ски Live”/п/ 20:30 “Кок­тейл” с Де­си Жабл­яно­ва 21:00 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов/п/ 00:30 Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *