ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 24 ЮЛИ

БНТ

05:25 Още от деня /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 Лято с БНТ 11:00 10 000 крач­ки 11:10 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Но­ви­ни на тур­ски език 12:40 БНТ на 60 Веж­ди Ра­ши­дов /п/ 13:40 Су­пер ка­ме­ри до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 14:15 Не­ви­ди­мият дет­ски тв филм /Бъл­га­рия, 2019г./ 14:30 Прик­лю­че­ния­та на Илайс ани­ма­цио­нен филм 15:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви тв филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас ре­гио­нал­ни но­ви­ни 16:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 16:45 Па­риж­ка­та кухня на Триш до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 17:10 Тай­ни­те на вой­на­та до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Раят на да­ми­те тв филм /19 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев 22:00 Ди­нас­тия­та на Бор­джии­те 2 тв филм /3 епи­зод/ (16) 23:00 По све­та и у нас 23:30 Фи­ла­дел­фий­ски ек­спе­ри­мент иг­ра­лен филм /САЩ, 1984г./, ре­жи­сьор Стюарт Ра­фил, в ро­ли­те: Май­къл Па­ре, Нан­си Алън, Ерик Крис­мас и др. 01:10 Лято с БНТ /п/ 03:10 Раят на да­ми­те тв филм /19 епи­зод/п/ 04:20 Още от деня /п/

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” /п./ – се­риал 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.4 еп.24 06:30 “Ли­це в ли­це” /п./ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” /най-доб­ро­то/ – ток­шоу 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с.2 еп.51 15:30 “Тър­гов­ски цен­тър” – се­риал, с.14 еп.111 – 113 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14 еп.13 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.3 еп.21 21:00 Пре­мие­ра: “Иро­ния на съд­ба­та” – се­риал, еп.20 22:30 Пре­мие­ра: “Доб­рият док­тор” – се­риал, еп.10 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.3 еп.13 01:00 “Гранд” – се­риал, еп.13 01:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.4 еп.6 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:30 “Пре­ди обед” /п./ 04:30 “За­ви­на­ги” – се­риал, еп.43

bTV Action

05:15 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.3 еп.9 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, с.2 еп.14 – 17 08:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.3 еп.9 09:00 “Го­тъм” – се­риал, с.3 еп.3 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.6 еп.18 11:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.26 12:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.2 еп.22 13:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2 еп.1, 2 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.3 еп.10 16:00 “Го­тъм” – се­риал, с.3 еп.4 17:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с3 еп.1 18:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.27 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, с.6 еп.19 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.5 еп.8 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Ек­шън пе­тък: “Х-Мен на­ча­ло­то: Вър­ко­лак” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2009), ре­жи­сьор Га­вин Худ, в ро­ли­те: Хю Джак­ман, Лив Шрай­бър, Ра­йън Рей­нолдс, Да­ни Хюс­тън, Ке­вин Дю­ранд, До­ми­ник Мо­на­хан, Тей­лър Кич и др. 00:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.5 еп.8 01:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.27 02:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.6 еп.19 03:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с3 еп.1 04:00 “Го­тъм” – се­риал, с.3 еп.4

bTV Comedy

05:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 06:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.11 07:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п./ – се­риал 08:00 “По сре­да­та” /п./ – се­риал 08:30 “Гранд” /п./ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 10:00 “Ела, из­пей!” – ани­ма­ция, му­зи­ка­лен, ко­ме­дия (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Гарт Дже­нингс 12:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 14:00 “Гранд” /п./ – се­риал 15:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./ – се­риал 16:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п./ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.8 еп.9, 10 19:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп.42 20:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.9 еп.18 20:30 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.9 еп.19, 20 21:30 Пре­мие­ра: “Шитс Крийк” – се­риал, с.2 еп.8 22:00 “Гранд” – се­риал, с.2 еп.20 – 22 23:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.11 еп.3, 4 00:30 “Ела, из­пей!” /п./ – ани­ма­ция, му­зи­ка­лен, ко­ме­дия (САЩ, 2016) 02:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 04:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал

Nova TV

05:00 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм /п/ 06:00 “Скор­пион” – се­риен филм, се­зон 4 /п/ 06:55 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 8 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Спе­циа­лен от­ряд” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 2 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 18 00:30 “Скор­пион” – се­риен филм, се­зон 4 01:30 “Же­не­ни с де­ца” – се­риен филм, се­зон 3 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 04:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 Фут­бол: Ба­йер Ле­вер­ку­зен – Ба­йерн Мюн­хен, фи­нал за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Бас­ко­ния – Те­не­ри­фе, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Мач от Чем­пиън­шип /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Бас­кет­бол: Бур­гос – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 20:00 Фут­бол: Ар­се­нал – Ман­чес­тър Си­ти, по­лу­фи­на­лен мач за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Ман­чес­тър Юнай­тед – Чел­си, по­лу­фи­на­лен мач за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

 Kanal 3

06:30 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Со­циал­на мре­жа” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00   Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *