ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 24 ЮНИ

БНТ

05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва, Ели Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ – кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен слот с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни /най-доб­ро­то/ – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Кап­ри – тв филм /5 епи­зод/ /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Дом за на­ши­те де­ца: Вре­ме за път – 5-се­риен тв филм /Бъл­га­рия, 1986 г./, 1 се­рия 13:35 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:05 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Вас­ко да Га­ма от се­ло Руп­ча – тв филм /5 се­рия/ 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Кап­ри – тв филм /6 епи­зод/ 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви – тв филм /6 епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Хрът­ка­та 3 – тв фирм /5 епи­зод/ (14) 22:00 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар – тв филм /12 епи­зод/ (14) 22:45 На­цио­нал­ни­те сък­ро­ви­ща на Че­хия: Трше­бич – до­ку­мен­та­лен филм 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Брат за бра­та 3 – тв филм /7 епи­зод/ (16) 00:20 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:20 100% буд­ни /най-доб­ро­то/ /п/ 02:20 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар – тв филм /12 епи­зод/ /п/ (14) 03:05 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 03:30 Тър­са­чи на ре­лик­ви – се­риен тв филм /6 епи­зод/  /п/ 04:15 Брат за бра­та 3 – тв филм /7 епи­зод/ /п/ (16)

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Т­ран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с. 4, еп. 21 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “П­ре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “В­то­ри шанс” – се­риал, еп. 34 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 5, еп. 60 16:00 Пре­мие­ра: “Се­стра Бе­ти” – се­риал, с. 3, еп. 6 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “О­пас­ни ули­ци” – се­риал, с. 13, еп. 33 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съ­лзи от Рая” – се­риал, еп. 28 21:00 Пре­мие­ра: “Въ­тре­шен чо­век” – се­риал, еп. 13 22:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Те­жки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с. 6, еп. 8 01:00 “Ве­чно твоя” – се­риал, еп. 199, 200 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “П­ре­ди обед” /п/ 04:40 “О­пас­ни ули­ци” /п/ – се­риал

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок:     “Т­ран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” /п/ – се­риал, с. 3, еп. 7, 8 07:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, с. 3, еп. 9, 10 08:00 “Монк” – се­риал, с. 7, еп. 7 09:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп. 8 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 2, еп. 15 11:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп. 16 12:00 “Го­тъм” – се­риал, с. 2, еп. 19 13:00 “Кри­тич­на точ­ка” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Гер­ма­ния, Ки­тай, 2015), ре­жи­сьор: Ери­ксън Кор, в ро­ли­те: Ед­гар Ра­ми­рес, Люк Брей­си, То­биас Сан­тел­ман, Рей Уин­стън, Те­ри­са Пал­мър и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с. 7, еп. 8 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп. 9 17:00 “Го­тъм” – се­риал, с. 2, еп. 20 18:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп. 17 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 2, еп. 16 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Лу­ци­фер­” – се­риал, с. 3, еп. 20 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Тъ­мна въл­на” – ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, ЮАР, Гер­ма­ния, Фран­ция, 2012), ре­жи­сьор: Джон Сто­куел, в ро­ли­те: Ха­ли Бе­ри, Оли­вие Мар­ти­нес, Ралф Браун, Марк Ел­дър­кин и др. 00:15 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 3, еп. 20 01:15 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 2, еп. 16 02:15 “Монк” – се­риал, с. 7, еп. 8 03:15 “Го­тъм” – се­риал, с. 2, еп. 20 04:15 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп. 17

bTV Comedy

05:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 06:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 6, еп. 10, 11 07:00 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2018) 10:00 “Лъ­жов­на съп­ру­га” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 1992), ре­жи­сьор: Франк Оз, в ро­ли­те: Стив Мар­тин, Гол­ди Хоун, Дей­на Де­лей­ни, Джу­ли Ха­рис, Пи­тър Мак­ни­къл и др. 12:00 “П­рия­те­ли” – се­риал 13:00 “Кухня” – се­риал 14:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:30 “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал 17:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, еп. 11, 12 18:00    “П­рия­те­ли” – се­риал, с. 8, еп. 4, 5 19:00 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с. 3, еп. 5 20:00 “Тя е ба­ща ти” – се­риал, еп. 5 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 22:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 3, еп. 11, 12 23:00 “Кухня” – се­риал, с. 4, еп. 7, 8 00:00 “Не­по­но­си­ма жес­то­кост” – кри­ми­на­лен, ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2003), ре­жи­сьо­ри: Джоуел Коен и Итън Коен, в ро­ли­те: Джордж Клу­ни, Кат­рин Зи­та-Джоунс, Джеф­ри Ръш, Сед­рик Шоу­ме­на, Ед­уард Хър­ман, Пол Аде­лстай­н, Би­ли Боб Тор­нтън, Ри­чард Джен­кинс и др. 02:00  “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 03:00 “П­рия­те­ли” – се­риал 04:00 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал

Nova TV

05:20 “Ко­бра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 22 /п/ 06:20 “З­дра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “П­рос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10      “П­люс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35” –          “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “По­ли­цаи­те от края на гра­да” – ко­ме­диен се­риал 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Ко­бра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 22 00:30 “Ко­стю­ма­ри” – се­риен филм, се­зон 6 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ми­луол – Суон­си Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Бар­се­ло­на, пе­ти фи­на­лен мач от пле­йо­фи­те на ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Рен – Реймс, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Бир­мин­гам Си­ти – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Лил, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 20:00 Фут­бол: Лион – Бор­до, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Суон­си Си­ти – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип /п/ 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “В­сяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “И­ко­но­ми­ка и биз­нес” /п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Пулс” /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Бе­нов­ска пи­та” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Па­рла­мен­тът на фо­кус” /п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “С­вет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “В­сич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:30 “С­порт в обе­кти­ва” – из­бра­но 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “В­сич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20       “С­порт в обе­кти­ва” /п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *