ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 24 ЯНУАРИ

БНТ

05:10 Още от деня, ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 05:55 Денят за­поч­ва, сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва и Си­меон Ива­нов 09:20 100% буд­ни, сут­реш­но ток­шоу с На­деж­да Ива­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 11:00 Кул­ту­ра.БГ, пре­да­ва­не за кул­ту­ра с Ди­ми­тър Стоя­но­вич 12:00 По све­та и у нас 12:25 Но­ви­ни на тур­ски език 12:35 Мал­ки ис­то­рии 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли, за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу /п/ 14:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:15 Амос – па­зи­телят на мас­ки­те, ани­ма­цио­нен филм 14:40 Ме­ко ка­за­но,  14-се­риен ани­ма­цио­нен филм /Бъл­га­рия, 2022 г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Ан­ри Ку­лев 14:45 Ран­чо „Сед­ми­ца пи­ка,“ тв филм /24 епи­зод/ 15:15 Да жи­веят ри­ца­ри­те, тв филм /14, пос­ле­ден епи­зод/ 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Све­тът и ние 16:55 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли, за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 БНТ пред­ставя, Кръв от кър­ти­ца/Здрав­ка Ев­ти­мо­ва, пи­са­тел­ка,/п/ 22:00 Си­ну, ре­ка­та на страс­тта, тв филм /8 епи­зод/ (12) 23:00 По све­та и у нас 23:25 Ка­жи ми коя съм, тв филм /8 епи­зод/ (14) 00:15 Све­тът и ние /п/ 00:40 100% буд­ни, сут­реш­но ток­шоу с На­деж­да Ива­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев /п/ 02:15 Кул­ту­ра.БГ пре­да­ва­не за кул­ту­ра с Ди­ми­тър Стоя­но­вич
/п/ 03:15 Ран­чо „Сед­ми­ца пи­ка“, тв филм /24 епи­зод/п/ 03:45 Да жи­веят ри­ца­ри­те, тв филм /14 епи­зод/п/ 04:15 Ол­та­ри­те на Бъл­га­рия 04:25 По све­та и у нас /п от 20:00 ча­са/

 bTV

05:20 „Ли­це в ли­це“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Цве­тан­ка Ри­зо­ва /п/ 06:00 „Та­зи сут­рин“ – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Зла­ти­мир Йо­чев и Ма­рия Цън­ца­ро­ва 09:30 „Пре­ди обед“ – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Пе­тър До­чев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 „Ко­ми­ци­те и прия­те­ли“ – ко­ме­дий­но шоу /п/ 13:30 „Злат­но мом­че“ – се­риал, еп. 28 /п/ 15:00 „Ба­раж“ – се­риал, еп. 1 16:00 „Док­тор чу­до“ – се­риал, с. 2, еп. 53 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:20 „Ли­це в ли­це“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 „Ста­ни бо­гат“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра с во­дещ Ми­хаил Би­ла­лов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с во­дещ Але­ксан­дър Ка­диев 21:00 „Смър­то­нос­но оръ­жие“ – се­риал, с. 1, еп. 18 22:00 „Под наб­лю­де­ние“ – се­риал, с. 1, еп. 8 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 „По сре­да­та“ – се­риал, с. 5, еп. 9 00:00 „Доб­рият док­тор“ – се­риал, с. 5, еп. 18 01:10 „Скъ­пи нас­лед­ни­ци“ – се­риал, еп. 129 02:10 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:50 „Пре­ди обед“ – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Пе­тър До­чев /п/ 04:45 „По сре­да­та“ – се­риал /п/

bTV Comedy

05:00 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал /п/ 06:00 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал, с. 1, еп. 46, 47 07:30 „Трол­сто­пия“ – ани­ма­цио­нен се­риал 08:30 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал /п/ 10:00 „Тан­цу­вай с тат­ко“ – ко­ме­дия (Фран­ция, Бел­гия, 2022 г.), ре­жи­сьор Франк Дю­боск, в ро­ли­те Франк Дю­боск, Лу­на Ес­пи­но­за, Жан-Пиер Да­ру­сен, Ма­ри-Фи­ло­ме­не Нга, Ка­ри­на Ма­ри­мон, Кат­рин Жа­коб, Ми­шел Уел­бек и др. 12:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал /п/ 13:00 „Прия­те­ли“ – се­риал /п/ 14:00 „Гранд“ – се­риал /п/ 15:00 „Но­ви­те съ­се­ди“ – се­риал /п/ 17:00 „Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис“ – ве­чер­но ток­шоу /п/ 17:30 Пре­мие­ра: „Без­край­на фиес­та“ – се­риал, с. 3, еп. 143, 144 19:00 „Прия­те­ли“ – се­риал, с. 5, еп. 4, 5 20:00 ПРЕ­МИЕ­РА: „Но­ви­те съ­се­ди“ – се­риал, с. 14, еп. 1 22:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с. 7, еп. 14, 15 23:00 „Гранд“ – се­риал, с. 4, еп. 9, 10 00:00 „Джо­ни Ин­глиш из­бух­ва от­но­во“ – ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, 2018 г.), ре­жи­сьор Дей­вид Кер, в ро­ли­те Роуън Ат­кин­сън, Ол­га Ку­ри­лен­ко, Бен Ми­лър, Джю­ни­чи Ка­джио­ка, Ема Том­псън, Джейк Лей­си, Ми­ран­да Хе­не­си и др. 02:00 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал /п/ 03:30 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал /п/

bTV Action

05:00 „Оре­лът: Кри­ми­нал­на оди­сея“ – се­риал /п/ 06:00 „Тран­сфор­мърс: Ака­де­мия Рес­кю Ботс“ – ани­ма­цио­нен се­риал /п/ 07:00 „Тран­сфор­мърс: Ака­де­мия Рес­кю Ботс“ – ани­ма­цио­нен се­риал, с. 2, еп. 3-6 08:00 „Оре­лът: Кри­ми­нал­на оди­сея“ – се­риал /п/ 09:00 „Опа­сни ули­ци“ – се­риал /п/ 10:00 „Съ­деб­на за­ла: Ел Ей“ – се­риал /п/ 11:00 „Бал­та­зар“ – се­риал /п/ 12:00 „Спен­сър“ – се­риал /п/ 13:00 „Аме­ри­ка­не­цът“ – ек­шън, три­лър (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2010 г.), ре­жи­сьор Ан­тон Кор­бен, в ро­ли­те Джордж Клу­ни, Ири­на Бьор­клунд, Вио­лан­те Пла­чи­до, Йо­хан Лей­сен, Пао­ло Бо­на­че­ли, Тек­ла Рой­тен и др. 15:00 „Оре­лът: Кри­ми­нал­на оди­сея“ – се­риал, еп. 11 16:00 „Опа­сни ули­ци“ – се­риал, с. 5, еп. 4 17:00 Пре­мие­ра: „Спен­сър“ – се­риал, с. 4, еп. 8 18:00 „Бал­та­зар“ – се­риал, с. 2, еп. 6 19:00 „Съ­деб­на за­ла: Ел Ей“ – се­риал, с. 2, еп. 3 20:00 „Свръ­хес­тес­тве­но“ – се­риал, с. 1, еп. 11 21:00 Пре­мие­ра: „Фау­да“ – се­риал, с. 3, еп. 5 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: „Реп­ли­ки“ – фан­тас­ти­ка, ек­шън, дра­ма (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ки­тай, Пуер­то Ри­ко, 2018 г.), ре­жи­сьор Джеф­ри Нач­ма­ноф, в ро­ли­те Киа­ну Рийвс, Алис Ив, То­мас Ми­дъл­дич, Джон Ор­тиз, Еми­ли Ей­лин Линд и др. 00:15 „Фау­да“ – се­риал /п/ 01:15 „Бал­та­зар“ – се­риал /п/ 02:15 „Спен­сър“ – се­риал /п/ 03:15 „Съ­деб­на за­ла: Ел Ей“ – се­риал /п/ 04:15 „Опа­сни ули­ци“ – се­риал /п/  

Nova TV

05:20 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но шоу /п/ 06:00 „Здра­вей, Бъл­га­рия“ – сут­ре­шен блок 09:30 „На ка­фе“ – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Нас­ледс­тво“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 13:30 „Сво­бод­на да из­би­ра“ (пре­мие­ра) – се­риал 15:00 „Не ме ос­тавяй“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 „Се­мей­ни вой­ни“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра 18:00 „Сдел­ка или не“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 „Че­реш­ка­та на тор­та­та“ (нов се­зон) – риа­ли­ти 21:00 „Но­воб­ра­не­цът“ (пре­мие­ра) – се­риал, се­зон 4 22:00 „Ха­вай 5-0“ – се­риал, се­зон 9 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 „Воен­ни прес­тъп­ле­ния: Лос Ан­дже­лис“ – се­риал, се­зон 10 00:30 „Биб­лио­те­ка­ри­те“ – се­риал, се­зон 3 01:20 „Хам­бург: Уча­стък 21“ (пре­мие­ра) – се­риал, се­зон 16 02:15 „Ти раз­ка­жи, Чер­но мо­ре“ – се­риен филм 03:15 „Нас­ледс­тво“ – се­риен филм /п/ 04:10 „Сво­бод­на да из­би­ра“ – се­риал /п/ 

Nova Sport

07:30 Си­рия – Ин­дия, Фут­бол: Ку­па на Азия 2023 /n/ 09:30 Хон­конг – Па­лес­ти­на, Фут­бол: Ку­па на Азия 2023 /n/ 11:30 Иран – ОАЕ, Фут­бол: Ку­па на Азия 2023 /n/ 13:30 Ирак – Виет­нам, Фут­бол: Ку­па на Азия 2023, ди­рек­тно 15:25 Но­ви­ни 15:30 Све­тов­на Ку­па по Сноу­борд, Пам­по­ро­во 2024 /n/ 17:00 Све­тов­на Ку­па по Сноу­борд, Пам­по­ро­во 2024 /n/ 18:30 Чем­пиън­шип: Об­зор, пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол 2023/2024 /n/ 19:00 Пе­та чет­върт, об­зор­но пре­да­ва­не за ис­пан­ски бас­кет­бол 2023/2024 19:30 Суон­си Си­ти – Саутх­ямптън, Фут­бол: Чем­пиън­шип 2023/2024 /n/ 21:25 Но­ви­ни 21:30 Лийдс Юнай­тед – Прес­тън Норт Енд, Фут­бол: Чем­пиън­шип 2023/2024 /n/ 23:30 Ав­стра­лия – Уз­бе­кис­тан, Фут­бол: Ку­па на Азия 2023 /n/ 01:30 Брис­тъл Си­ти – Уот­форд, Фут­бол: Чем­пиън­шип 2023/2024 /n/ 03:30 Еро­ти­чен Те­ле­па­зар 

NovaNews

05:10 „Дру­го­то ли­це“ – пре­да­ва­не /п/ 05:35 „Дру­го­то ли­це“ – пре­да­ва­не /п/ 06:00 „Ис­то­рии от све­та“ – по­ре­ди­ца на DW /п/ 06:30 „Ни­чия земя“ /п/ 07:30 „Денят на жи­во“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 08:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 09:00 „Твоят ден“ – сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 10:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Пар­ла­мен­тът на жи­во“ – ди­рек­тно из­лъч­ва­не 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:25 „Твоят ден“ – из­бра­но 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 „Ев­ро­макс“ – по­ре­ди­ца на DW 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 „Со­циал­на мре­жа“ – сле­до­бе­ден блок 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 16:10 „Ни­чия земя“ – /п/ 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:20 „Денят на жи­во“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:20 „Твоят ден“ – из­бра­но 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 19:15 „Ни­чия земя“ /п/ 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:50 „Биз­не­сът“ – руб­ри­ка 20:55 „Шоу­биз­нес“ – свет­ска руб­ри­ка 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:30 „Да хва­неш го­ра­та“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:30 „Ис­то­рии от све­та“ –  по­ре­ди­ца на DW 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 23:10 „Ни­чия земя“ /п/ 00:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 00:20 „Денят на жи­во“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 01:10 „Ни­чия земя“ /п/ 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 02:30 „Да хва­неш го­ра­та“ – док. по­ре­ди­ца /п/ 02:55 „Биз­не­сът“ – руб­ри­ка
/п/ 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 03:10 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 03:50 „Ни­чия земя“ /п/ 04:40 „Со­циал­на мре­жа“ /п/  

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *