ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 25 АВГУСТ

БНТ

05:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 06:00 Вяра и об­щес­тво /най-доб­ро­то/п/ 07:00 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм 07:25 Сий­бърт ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:50 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:05 Гла­су­вай­те за Бе­ки тв филм /п/ 09:05 Тор и ле­ген­да­та за Вал­ха­ла ани­ма­цио­нен филм /коп­ро­дук­ция, 2012 г./ 10:25 Лю­би­ме­цът Пъд­си дет­ски иг­ра­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014 г./ 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди /най-доб­ро­то/ 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 13:55 Мал­ка преч­ка иг­ра­лен филм /САЩ, 2015 г./, ре­жи­сьор Джон Бър­джис, в ро­ли­те: Об­ри До­лар, Шейн Мак­рей, Ро­бърт Бе­лу­ши и др. 15:40 Най-го­ле­ми­те му­зеи в све­та: Ита­лиан­ско­то по­солс­тво в Па­риж до­ку­мен­та­лен филм 16:10 В неиз­вес­тност тв филм /7 епи­зод/ 17:00 Вяра и об­щес­тво /най-доб­ро­то/ 18:00 Бъл­га­рия от край до край 6 /п/ 18:30 Из­вън иг­ра­та /п/ 19:05 Как­во се крие под Аме­ри­ка до­ку­мен­та­лен филм 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! За­ли­вът на сък­ро­ви­ща­та 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Кръв и ви­но иг­ра­лен филм /САЩ, 1996 г./, ре­жи­сьор Боб Ра­фел­сън, в ро­ли­те: Джак Ни­къл­сън, Дже­ни­фър Ло­пес, Май­къл Кейн и др.(12) 22:30 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 22:45 Сту­дио Х: От­дел “Гра­бе­жи” иг­ра­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2012 г./, ре­жи­сьор Ник Лов, в ро­ли­те: Рей Уин­стън, План Би, Хо­ли Ат­уел и др. 00:40 Мал­ка преч­ка иг­ра­лен филм /п/ 02:20 В неиз­вес­тност тв филм /7 епи­зод/п/ 03:20 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти /п/ 03:45 Сту­дио Х: От­дел “Гра­бе­жи” иг­ра­лен филм/п/

bTV

05:30 “Ала­ми­нут”/п/ 06:00 “Мал­ко­то по­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия” – ани­ма­ция 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.6, еп. 23,24 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – най-доб­ро­то от пре­да­ва­не­то с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – най-доб­ро­то от пре­да­ва­не­то с во­дещ Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.3, еп.3 13:00 Пре­мие­ра: “Ко­ра­бът на меч­ти­те: Па­лау” – дра­ма, ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (Гер­ма­ния, 2016), ре­жи­сьор -Ще­фан Бар­тман, ак­тьо­ри – Са­ша Хен, Хай­де Ке­лер, Ник Уай­лдър и др. 15:00 bTV Ва­кан­ция: “Ле­ген­да за па­зи­те­ли­те” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, фен­тъ­зи (САЩ, Ав­стра­лия, 2010), ре­жи­сьор – Зак Снай­дър 17:00 “Биб­лио­те­карят 3: Прокл­ятие­то на бо­ка­ла на Юда” – ек­шън,ко­ме­дия,прик­лю­чен­ски (САЩ, 2008), ре­жи­сьор – Джо­на­тан Фрейкс, ак­тьо­ри – Брус Дей­ви­сън, Боб Нюарт, Ноа Уай­ли, Джейн Кър­тин и др. 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те /п/ – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Шер­лок Холмс: Иг­ра на сен­ки” – ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Гай Ри­чи, ак­тьо­ри – Ро­бърт Дау­ни-мл., Джуд Лоу, Рей­чъл Ма­ка­дамс, Сти­вън Фрай, Джа­ред Ха­рис, Еди Мар­сан, Ке­ли Рай­ли, Пол Ан­дер­сън, Ну­ми Ра­пас и др. 22:30 “Раз­ру­ши­телят” – ек­шън (САЩ, 1993), ре­жи­сьор – Мар­ко Брам­би­ла, ак­тьо­ри – Сил­вес­тър Ста­лоун, Уес­ли Снайпс, Сан­дра Бъ­лок, Най­джъл Хо­търн, Бен­джа­мин Брат, Боб Гън­тън, Глен Ша­дикс и др. 00:30 “Огън под зем­ята” – ек­шън, дра­ма, три­лър (САЩ, 1997), ре­жи­сьор – Фе­ликс Ен­ри­кес Ал­ка­ла, ак­тьо­ри – Сти­вън Се­гал, Мардж Хел­ген­бер­гер, Сти­вън Ланг, Брад Хънт, Крис Крис­то­фър­сън и др. 02:30 “Ле­ген­да за па­зи­те­ли­те” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, фен­тъ­зи (САЩ, Ав­стра­лия, 2010), ре­жи­сьор – Зак Снай­дър 04:20 “Cool…T” /п/

bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп.18 06:00 “Кунг фу пан­да – ле­ген­ди за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 08:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2, еп.4-6 12:15 “Ди­вер­ген­ти” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, фен­тъ­зи (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Нийл Бър­гър, ак­тьо­ри – То­ни Гол­дуин, Ма­ги Кю, Аш­ли Джъд, Джей Кор­тни, Тео Джеймс, Рей Сти­вън­сън, Майлс Те­лър, Кейт Уин­слет, Шай­лийн Ууд­ли, Зои Кра­виц и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.1, еп.1,2 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:45 “Ди­вер­ген­ти 2: Бун­тов­ни­ци” – науч­но-фан­тас­ти­чен, три­лър, прик­лю­чен­ски 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 Пре­мие­ра: “Ам­не­зия: Кой съм аз?” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, дра­ма (Ки­тай, 2015), ре­жи­сьор – Уин­кси Сонг, ак­тьо­ри – Оу­шън Ванг, Ксин­гтонг Йао, Кен Ло и др. 00:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.1, еп.1,2 02:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2, еп.4,5 04:00 “Всич­ко е из­гу­бе­но” – ек­шън, дра­ма (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Джей Си Чан­дър, ак­тьор – Ро­бърт Ред­форд

bTV Comedy

05:00 “Ше­га­джии” – се­риал 06:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.3 08:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.4 10:00 Пре­мие­ра: “Стра­на­та на чу­де­са­та” – ко­ме­дия (Ру­сия, 2016), ре­жи­сьо­ри – Дмит­рий Дячен­ко, Мак­сим Свеш­ни­ков, ак­тьо­ри – Еле­на Яко­вле­ва, Фе­дор Доб­рон­ра­вов, Але­ксан­дър Пал, Олеся Же­лезняк, Сер­гей Ла­ви­гин и др. 12:00 “Сер­жант Бил­ко” – ко­ме­дия (САЩ, 1996), ре­жи­сьор – Джо­на­тан Лин, ак­тьо­ри – Стив Мар­тин, Дан Ак­ройд, Крис Рок, Фил Хар­тман, Глен Хед­ли и др. 14:00 ” Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 16:00 “Учи­тел­ка­та по френ­ски” – се­риал 17:30 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 20:30 “БСП – Бес­ни Страш­ни Пен­сии 2” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Дийн Па­ри­со, ак­тьо­ри – Ан­тъ­ни Хоп­кинс, Нийл Мак­до­на, Дей­вид Тю­лис, Лий Бюнг-Хун, Кат­рин Зи­та-Джоунс, Бра­йън Кокс, Джон Мал­ко­вич, Брус Уи­лис, Ме­ри-Луис Пар­кър, Хе­лън Ми­рън и др. 22:30 Пре­мие­ра: “По-доб­ре къс­но от­кол­ко­то ни­ко­га ” – се­риал 23:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал 01:30 “Прия­те­ли” – се­риал 03:30 “Стра­хот­ни но­ви­ни” – се­риал

Nova TV

06:00 “Под­ли ка­ме­риер­ки” – се­риен филм, 3 се­зон /п/ 07:00 “Бре­го­ве­те на Че­са­пийк” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 09:00 “Пре­да­де­ни чувс­тва” – с уч. на Ани­ка Доб­ра, Хе­йо фон Ще­тен, Те­ре­за Ри­зос, Крис­тиян Вюн­дер­лих и др. 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA, из­бра­но 12:50 “Лес­на, а?” – с уч. на Ема Стоун, Ама­нда Байнс, Пен Бе­джли, Ли­са Куд­роу, То­мас Хей­дън Чърч, Пат­ри­ша Клар­ксън, Стен­ли Ту­чи и др. 14:50 “Зав­ръ­ща­не в син­ята ла­гу­на” – с уч. на Браян Круз, Ми­ла Йо­во­вич, Ли­за Пе­ли­кън и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Хитч” – с уч. на Уил Смит, Ева Мен­дес, Ке­вин Джеймс, Ам­бър Ва­ле­та, Джу­ли Ан Еме­ри, Адам Ар­кин и др. 22:30 “Чу­до” (пре­мие­ра) – с уч. на Джу­лия Ро­бъртс, Оуен Уил­сън, Джей­къб Трем­бли, Иза­бе­ла Ви­до­вич и др. 01:00 “Ка­ра­те кид” – с уч. на Пат Мо­ри­та, Ели­за­бет Шу, Ралф Ма­чо, Чад Мак­куин, Мар­тин Ков и др. 04:30 “Лес­на, а?” – с уч. на Ема Стоун, Ама­нда Байнс, Пен Бе­джли, Ли­са Куд­роу, То­мас Хей­дън Чърч, Пат­ри­ша Клар­ксън, Стен­ли Ту­чи и др. /п/  П

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Лион – Страс­бург, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ха­щедт – Бо­ру­сия Мьон­хен­глад­бах, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Ми­дълз­бро – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 15:55 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Гер­ма­ния (2018-19), 1-ви епи­зод, пов­то­ре­ние 16:25 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Но­рич Си­ти – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 18:55 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 19:30 Фут­бол: Но­тин­гам Фо­рест – Бир­мин­гам Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 21:25 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 21:50 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:05 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Ан­же, мач от френ­ска­та Ли­га 1, за­пис 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 Хед­лайн (п) 06:15 До­ку­мен­та­лен филм 07:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 08:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 15:15 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 17:30 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 18:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 19:00 “Епи­зод” (п) 20:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 21:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток­шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 00:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 01:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 03:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п)

Kanal 3

07:00 “Хо­ли­вуд” – с Иве­ли­на Кун­че­ва /п/ 07:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 08:00 “Денят на жи­во” /п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – из­бра­но 09:30 “Все­ки сле­до­бед”, из­бра­но 10:30 Те­ле­мар­кет 10:45 “Хо­ли­вуд”- пов­то­ре­ние 11:15 ТОП ШОП 11:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 12:00 “Веч­ни­те пес­ни” – /п/ 13:00 “Уи­кенд с Ро­си” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 ТЕ­ЛЕ­МАР­КЕТ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” /п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 ТОП ШОП 15:30 “Хо­ли­вуд” с Иве­ли­на Кун­че­ва /п/ 16:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 16:30 “Па­та­рин­ски Live”/п/ 17:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов-из­бра­но 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 20:00 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 20:30 “Кок­тейл” с Де­си Жабл­яно­ва-из­бра­но 21:00 Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов /п/ 00:30 НО­ВИ­НИ /п/ 01:00 Спорт в обе­кти­ва” /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *