ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 25 МАРТ

  БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Мъ­же без мус­та­ци – тв филм /п/ 07:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов – кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 12:35 Ре­фе­рен­дум /п/ 13:35 Ни­чии – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2006 г./, ре­жи­сьор Здрав­ко Драг­нев 14:10 Мал­ки ис­то­рии 14:20 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:35 Прик­лю­че­ния­та на Ила­йъс – ани­ма­цио­нен филм 14:45 Мъ­же без мус­та­ци – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 Ту­ри­зъм.бг /п/ 17:30 Браз­ди /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:05 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов – кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 19:10 Кор­по­ра­ция “Прик­лю­че­ния” – тв филм /17 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Биз­нес.БГ 21:30 В ка­дър 22:00 Кон­церт на То­ми Смит/сак­со­фон/ и Биг бен­да на БНР – Джаз­фес­ти­вал “Jazzit 2017” 23:00 По све­та и у нас 23:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов – кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 23:35 В тър­се­не на Грей­сленд – иг­ра­лен филм /САЩ, 1998 г./, ре­жи­сьор Дей­вид Уин­клър, в ро­ли­те Хар­ви Кай­тел, Джо­на­тан Шек, Бри­джит Фон­да и др. (14) 01:10 Кул­ту­ра.БГ /п/ 02:10 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 03:10 Кор­по­ра­ция “Прик­лю­че­ния” – тв филм /17 епи­зод/п/ 03:55 От­бли­зо с Ми­ра /п/ 04:55 Още от деня /п/ 

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, еп. 20 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, еп. 40 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 7, еп. 99 16:00 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” – се­риал, с. 8, еп. 3 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Сво­бо­ден дух” – се­риал, с. 2, еп. 17 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с. 2, еп. 52 21:00 “Сме­ни же­на­та” – се­мей­но риа­ли­ти, с. 4 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 2, еп. 16 01:00 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” /п/ – се­риал, с. 8, еп. 3 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Вто­ри шанс” – се­риал, еп. 79  

bTV Action

05:15 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с. 2, еп. 7 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, с. 3, еп. 12 и 13 (пос­ле­ден) 07:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, еп. 1, 2 08:00 “Кос­ти” – се­риал, с. 11, еп. 18 09:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп. 3 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 2, еп. 23 11:00 “Монк” – се­риал, с. 5, еп. 3 12:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, еп. 5 13:00 “Нин­джа” – ек­шън, кри­ми­на­лен, дра­ма (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Ай­зък Фло­рен­тин, в ро­ли­те Скот Ад­кинс, Цу­йо­ши Иха­ра, Хи­джии Ми­ка, Тод Джен­сън, Ва­лен­тин Га­нев, Ата­нас Среб­рев, Ни­ко­лай Со­ти­ров и др. 15:00 “Кос­ти” – се­риал, с. 11, еп. 19 16:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп. 4 17:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, еп. 6 18:00 “Монк” – се­риал, с. 5, еп. 4 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, с. 3, еп. 1 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Гос­по­дарят на илю­зия­та” – се­риал, еп. 1 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Нин­джа 2: Пътят на от­мъ­ще­ние­то” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (Тай­ланд, САЩ, 2013), ре­жи­сьор Ай­зък Фло­рен­тин, в ро­ли­те Скот Ад­кинс, Кейн Ко­су­ги, Сюн Су­га­та, Ви­тая Пан­срин­гарм и др. 00:00 “Гос­по­дарят на илю­зия­та” /п/ – се­риал, еп. 1 01:00 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с. 2 еп. 8 02:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 3, еп. 1 03:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, еп. 6 04:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп. 4  

bTV Comedy

05:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 06:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с. 6, еп. 9, 10 07:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 08:00 “Кухня” /п/ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 10:00 “Уми­рай ум­но 2: Брус и Лойд се раз­вихрят” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2008), ре­жи­сьор Гил Джън­гър, в ро­ли­те Ма­си Ока, Нейт То­рънс, Джей­ма Мейс, Ма­ри­ка До­мин­чик, Ла­ри Ми­лър и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Кухня” /п/ – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, еп. 5, 6 19:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с. 12, еп. 7, 8 20:00 Пре­мие­ра: “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с. 11, еп. 7 22:00 “Кухня” – се­риал, с.5, еп. 13, 14 , “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 3, еп. 3, 4 00:00 “Уми­рай ум­но 2: Брус и Лойд се раз­вихрят” /п/ – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2008) 02:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ – ве­чер­но ток­шоу 04:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал

Nova TV

05:20 “Нюан­си си­ньо” – се­риен филм, се­зон 2 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 4 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Сис­те­ма­та” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 9 21:00 “Hell’s Kitchen Бъл­га­рия” – риа­ли­ти, нов се­зон 22:00 “Шеф под прик­ри­тие” – риа­ли­ти, нов се­зон 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Нюан­си си­ньо” – се­риен филм, се­зон 2 00:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм, се­зон 1 01:30 “Уил и Грейс” – се­риен филм, се­зон 2 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм  

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ат­лас Дел­мен­хорст – Вер­дер Бре­мен, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Фу­лъм – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип /п/ 14:00 Фут­бол: Ос­наб­рюк – РБ Лай­пциг, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Хо­кей на лед: Ди­на­мо Мос­ква – ЦСКА Мос­ква, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Куинс Парк Рей­нджърс – Чел­си (1995-96) /п/ 18:30 Хо­кей на лед: Мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га, ди­рек­тно 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Сън­дър­ланд – Ли­вър­пул (2002-03) /п/ 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 13-и епи­зод 23:00 Хо­кей на лед: Мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *