ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 25 НОЕМВРИ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Не­дел­но ева­нге­лие 06:05 Пик­сел Пин­ки ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:30 Строй­ков­ци­те ани­ма­цио­нен филм 06:50 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:15 Сий­бърт ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки сед­мич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва-Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 От­бли­зо с Ми­ра раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Уло­ви мо­мен­та с Ми­лен Ата­на­сов пре­да­ва­не за ино­ва­ции и но­ви тех­но­ло­гии 13:00 Май­сто­рът на ко­ме­дия­та до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2016г./, ре­жи­сьор Ка­мен Во­де­ни­ча­ров 14:00 Биб­лио­те­ка­та пре­да­ва­не за ли­те­ра­ту­ра и кул­ту­ра с во­дещ Ни­ко­лай Ко­лев 15:00 Д-р Г.М.Ди­мит­ров – веч­ният опо­зи­цио­нер до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 1990г./, ре­жи­сьор Дра­го­люб Га­джев 16:15 Ма­гия­та на ос­тров Бел иг­ра­лен филм /САЩ, 2012г./, ре­жи­сьор Роб Рай­нер, в ро­ли­те: Мор­ган Фрий­ман, Вир­джи­ния Мед­сън, Ема Фър­мън и др. 18:00 TrendY мла­деж­ко лай­фстайл пре­да­ва­не 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Шоу­то на Греъм Нор­тън с уча­стие­то на Дей­зи Рид­ли, Джон Бо­йе­га, Гуен­до­лин Крис­ти, Марк Ха­мил, Сам Смит 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 От­кри­то с Валя Ах­чие­ва 21:15 При­зов­ка за Са­ра иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2002г./, ре­жи­сьор Ре­джи­налд Хъд­лин, в ро­ли­те: Ма­тю Пе­ри, Ели­за­бет Хър­ли, Брус Кем­бъл и др. 23:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:15 Вре­да иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 1992г./, ре­жи­сьор Луи Мал, в ро­ли­те: Дже­ръ­ми Ай­рънс, Жу­лиет Би­нош, Пи­тър Стор­ма­ре, Ми­ран­да Ри­чар­дсън и др.(14) 01:05 Фал­ши­ва сво­бо­да иг­ра­лен филм /п/ 02:40 Сту­дио “Х”: За­гад­ки при раз­про­даж­би тв филм /1 епи­зод/п/ 04:15 Уло­ви мо­мен­та с Ми­лен Ата­на­сов пре­да­ва­не за ино­ва­ции и но­ви тех­но­ло­гии/п/ 04:45 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/

bTV

05:10 “Coo…T” /п./- лай­фстайл пре­да­ва­не 06:00 “Тран­сфор­мърс прайм” – ани­ма­ция 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.9, еп. 15,16 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се…” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Лов­ци на хра­на” – пре­да­ва­не за ку­ли­на­рен ту­ри­зъм с Chef Ан­дре То­кев 13:00 “Но­щи в Ро­дан­те” – дра­ма, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2008), ре­жи­сьор Джордж С. Улф, ак­тьо­ри – Скот Глен, Крис­то­фър Ме­ло­ни, Ри­чард Гиър, Даян Лейн, Джеймс Фран­ко, Ва­йо­ла Дей­вис и др. 15:00 “Злат­ният ком­пас” -фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2007), ре­жи­сьор Крис Вайц, ак­тьо­ри – Сам Ел­иът, Крис­то­фър Лий, Ни­кол Кид­ман, Ева Грийн, Да­ниел Крейг, Йън Мак­шейн, Фре­ди Хай­мор, Ка­ти Бейтс и др. 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Фер­ма­та: Съе­ди­не­ние” – риа­ли­ти, се­зон 5 22:00 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид 23:00 “За­ра­за” – ек­шън, дра­ма, три­лър (САЩ, 1995), ре­жи­сьор – Вол­фганг Пе­тер­сен, ак­тьо­ри – Дъс­тин Хоф­ман, Ре­не Ру­со, Мор­ган Фрий­ман, Ке­вин Спей­си, Ку­ба Гу­динг-млад­ши, До­налд Съ­дър­ланд, Пат­рик Дем­пси и др. 01:20 “Ана­бел” – ужас (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Джон Р. Лео­не­ти, ак­тьо­ри – Уорд Хор­тон, Бра­йън Хауи, Ерик Ла­дин, Ана­бел Уо­лис, Ал­фре Удърт, То­ни Аме­ндо­ла, Ми­шел Ро­ма­но, Габ­риел Бей­тман, Шай­ло Нел­сън, Те­ре­за Лин О’Тул и др. 03:10 “Тър­си се…” /п./ – ток­шоу 04:00 “120 ми­ну­ти” /п./ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не bTV Action bTV Action 06:00 “Ро­бо и Страш­ко” – ани­ма­ция 08:00 “Го­тъм” – се­риал 10:45 “Сре­щу сти­хии­те” – фан­тас­ти­ка, ек­шън (Ка­на­да 2017), ре­жи­сьор Да­ниел Джли­бой, а ктьо­ри  Май­къл Па­ре, Ке­ръ­лайн Бу­зан­ко, Ма­рин Ал­ма­си, Дъф За­йънс, Лиан Кол Йънг и др. 12:30 “Х-мен 2” – три­лър, ек­шън, дра­ма, фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2003) , ре­жи­сьор – Бра­йън Син­гър, ак­тьо­ри – Пат­рик Стюарт, Хю Джак­ман, Иън Мак­ке­лън, Ха­ли Бе­ри, Ре­бе­ка Ро­мийн, Бра­йън Кокс, Алан Къ­минг, Ана Па­куин, Фам­ке Ян­сен, Джеймс Мар­сдън и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:45 “Х-мен: Пос­лед­ният сблъ­сък” — три­лър, ек­шън, фен­тъ­зи (САЩ, 2006), ре­жи­сьор – Брет Рат­нър, ак­тьо­ри – Хю Джак­ман, Иън Мак­ке­лън, Ха­ли Бе­ри, Пат­рик Стюарт, Ре­бе­ка Ро­мийн, Ана Па­куин, Фам­ке Ян­сен, Джеймс Мар­сдън, Елън Пейдж, Бен Фос­тър, Ви­ни Джоунс, Кел­си Гра­мър и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Х-мен: Дни на от­ми­на­ло­то бъ­де­ще”- ек­шън, фен­тъ­зи (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014), ре­жи­сьор – Бра­йън Син­гър, ак­тьо­ри – Хю Джак­ман, Джеймс Ма­ка­вой, Май­къл Фас­бен­дер, Дже­ни­фър Лоу­рънс, Ха­ли Бе­ри, Ни­къ­лъс Холт, Ана Па­куин, Елън Пейдж, Пи­тър Дин­клидж, Шон Аш­мор и др. 00:30 “Мъ­жът с же­лез­ни­те юм­ру­ци” – ек­шън (САЩ, Хонк Конг, 2012), ре­жи­сьор – РЗА, ак­тьо­ри – РЗА, Ръ­сел Кроу, Лу­си Лиу, РЗА, Дейв Бау­тис­та, Бай­рън Ман, Пам Гриър, Джей­ми Чънг, Кунг Ле, Да­ниъл Ву и др. 02:30 “Го­тъм” – се­риал 04:00 “Ганг­стер­ски от­дел” – дра­ма, кри­ми­на­лен, ек­шън (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Ру­бен Флей­шър, ак­тьо­ри – Шон Пен, Ра­йън Гос­линг, Ема Стоун, Ник Нол­ти, Джош Бро­лин и др.

bTV Comedy

05:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 06:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 07:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 08:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал 10:00 “Сер­жант Бил­ко” – ко­ме­дия (САЩ, 1996), ре­жи­сьор – Джо­на­тан Лин, ак­тьо­ри – Стив Мар­тин, Дан Ак­ройд, Крис Рок, Фил Хар­тман, Глен Хед­ли и др. 12:00 “Снеж­на­та кра­ли­ца 3: Огън и лед” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, се­меен (Ру­сия, 2016), сце­на­рис­ти – Але­ксей Ци­ци­лин, Але­ксей За­мис­лов, Вла­ди­мир Ни­ко­лаев, ре­жи­сьор – Але­ксей Ци­ци­лин 14:00 “По сре­да­та” – се­риал 16:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 17:30 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 18:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 20:30 “От глу­пав по-глу­пав” – ко­ме­дия (САЩ, 1994), ре­жи­сьор – Пи­тър Фе­ре­ли, ак­тьо­ри – Джим Ке­ри, Джеф Да­ниелс, Майк Стар и др. 22:30 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 23:30 “Майк и Мо­ли” – се­риал 00:30 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 01:30 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал 03:30 “По сре­да­та” – се­риал

Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 5 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “С аро­мат на ка­фе” – с уч. на Ло­ра Ван­дер­вурт, Ко­ри Ем Грант, Ке­вин Сор­бо, Джон Ло­виц, Джош Вен­ту­ра и др. 14:20 “Ан­гел на Ко­ле­да” – с уч. на Дже­ни­фър Фи­ни­гън, Джо­на­тан Скар­фи, Хо­ли Ро­бин­сън Пийт, Та­мо Пе­ни­кет и др. 16:15 “Аз оби­чам Бъл­га­рия” – за­бав­но пре­да­ва­не, 3 се­зон 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Кош­ма­ри в кухн­ята” – пре­да­ва­не на NOVA 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Мед­льо­нът” – с уч. на Дже­ки Чан, Клер Фор­ла­ни, Лий Еванс, Джон Рис-Дей­вис, Джу­лиан Сандс,,Ан­тъ­ни Уонг и др. 21:50 “Ли­це на­заем” – с уч. на Джон Тра­вол­та, Ни­къ­лъс Кейдж, Колм Фео­ре, Джи­на Гер­шон, Джоан Алън, До­ми­ник Суейн, Ник Ка­са­ве­тис и др. 00:45 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:15 “Ан­гел на Ко­ле­да ” – с уч. на Дже­ни­фър Фи­ни­гън, Джо­на­тан Скар­фи, Хо­ли Ро­бин­сън Пийт, Та­мо Пе­ни­кет и др. /п/ 03:30 “С аро­мат на ка­фе” – с уч. на Ло­ра Ван­дер­вурт, Ко­ри Ем Грант, Ке­вин Сор­бо, Джон Ло­виц, Джош Вен­ту­ра и др. /п/

Nova Sport

05:25 Край на прог­ра­ма­та 10:00 Фут­бол: Стоук Си­ти – Куинс Парк Рей­нджърс, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Ту­лу­за, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Тот­нъм Хот­спър – Чел­си (2007-08), пов­то­ре­ние 14:30 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 13-и епи­зод 15:00 Сту­дио “Вис­ша ли­га”, ди­рек­тно 15:30 Фут­бол: Бор­не­мут – Ар­се­нал, мач от ан­глий­ска­та Вис­ша ли­га, ди­рек­тно 17:25 Сту­дио “Вис­ша ли­га”, ди­рек­тно 18:00 Фут­бол: Ни­ца – Лил, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 20:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 14-и епи­зод 20:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:00 Дартс: “Пле­йърс чем­пиън­шип”, тре­ти ден, ди­рек­тно 01:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 47-и епи­зод 02:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:15 Край на прог­ра­ма­та BiT BiT 05:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 06:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 08:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 13:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 14:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Епи­зод” (п) 17:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 18:30 “За­вър­на­ли­те се”, руб­ри­ка на BiT с Петя Кер­ти­ко­ва 18:35 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 19:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 20:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 21:00 “Епи­зод” (п) 22:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 23:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 01:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 03:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Kanal 3

06:15 “Сед­ми­ца­та с Ка­нал 3” – /п/ 07:00 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Хо­ли­вуд” /п/ 08:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Со­циал­на мре­жа”, из­бра­но 10:45 Те­ле­мар­кет 11:00 “Сед­ми­ца­та с Ка­нал 3” – /п/ 11:45 Топ шоп 12:00 “Денят на жи­во”-из­бра­но 12:45 “Бук­мей­кър – ко­мен­та­ри и ана­ли­зи 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Те­ле­мар­кет 13:30 “Без мон­таж” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” /п/ 14:30 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Сед­ми­ца­та с Ка­нал 3” – /п/ 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Бе­нов­ска пи­та” /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *