ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 25 ОКТОМВРИ

 БНТ

05:25 Още от деня /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Ди­нас­тия­та Ро­ма­но­ви – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /7 епи­зод/ 13:30 Чо­ве­кът и об­ра­зът му – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2010 г./, ре­жи­сьор Ста­нис­ла­ва Кал­че­ва 14:00 Мал­ки ис­то­рии 15:00 Спе­циа­ли­зи­ра­но пре­да­ва­не за хо­ра с ув­ре­ден слух 15:15 Об­зор Ли­га Ев­ро­па 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 БНТ на 60 /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /9 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Пер­фек­цио­нис­ти­те в “Ролс-Ройс” – до­ку­мен­та­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014 г./ 22:00 БНТ на 60 23:00 По све­та и у нас 23:30 Мес­тни из­бо­ри 2019: Зак­лю­чи­тел­ни кли­по­ве 00:00 Асо в ръ­ка­ва – иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция/, ре­жи­сьор Иван Па­сер, в ро­ли­те Омар Ша­риф, Ка­рън Блак, Джоу­зеф Бо­тъмс и др. 01:40 Кул­ту­ра.БГ /п/ 02:40 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 03:40 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /9 епи­зод/п/ 04:40 Днес и ут­ре /п/ 

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с. 4, еп.4 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, с. 2, еп. 41 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 6, еп. 71 16:00 “Кли­ни­ка на ко­ра­ло­вия ос­тров” – се­риал, еп. 1 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с. 13, еп. 119 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги ” – се­риал, еп. 8, 21:00 “Фер­ма­та: Нов свят” – риа­ли­ти, с. 5 22:30 Пре­мие­ра: “По­мощ 112” – ек­шън-кри­ми­нал­на – риа­ли­ти по­ре­ди­ца 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 3, еп. 20 00:30 “Вто­ри шанс” /п/ – се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п/ – се­риал   

bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 4, еп. 23, 24 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ – ко­ме­дий­но шоу (2019 – есен), еп. 11, 12 10:00 “Стра­на­та на чу­де­са­та” – ко­ме­дия (Ру­сия, 2016), ре­жи­сьор Дмит­рий Дячен­ко, в ро­ли­те Еле­на Яко­вле­ва, Фьо­дор Доб­рон­ра­вов, Але­ксанд­р Пал, Олеся Же­лезняк, Сер­гей Ла­ви­гин, Грант То­хатян и др. 12:00 “По сре­да­та” – се­риал 13:00 “Су­пер еки­паж” – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп. 89 17:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, с. 3, еп. 1, 2 18:00 Пре­мие­ра: “По сре­да­та” – се­риал, с. 9, еп. 2, 3 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с. 10 еп. 1 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, eп. 40 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 3, еп. 10, 11 23:00 Пре­мие­ра: “Су­пер еки­паж” – се­риал, еп. 19, 20 00:00 “Стра­на­та на чу­де­са­та” /п/ – ко­ме­дия (Ру­сия, 2016) 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 03:00 “По сре­да­та” – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 

bTV Action

05:15 “Час пик” – се­риал, еп. 10 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, с. 2, еп. 26, с. 3, еп. 1 – 3 08:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.15 09:00 “Час пик” – се­риал, еп. 10 10:00 “Го­тъм” – се­риал, с. 2, еп. 7 11:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп. 24 12:00 “Сто­те” – се­риал, с. 5, еп. 10 13:00 “Пос­лед­ният учи­тел” – ек­шън, спор­тен (Ки­тай, 2015), ре­жи­сьор Хао­фън Хай, в ро­ли­те Фан Ляо, Джиа Сон, Вен­ли Цзан, Ши-чи Кин и др. 15:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.16 16:00 “Час пик” – се­риал, еп. 11 17:00 “Сто­те” – се­риал, с. 5, еп. 11 18:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп. 25 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Го­тъм” – се­риал, с. 2, еп. 8 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 4, еп. 15 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Ек­шън пе­тък: “Бър­зи и ярос­тни” – ек­шън, три­лър (САЩ, Гер­ма­ния, 2001), ре­жи­сьор Роб Коен, в ро­ли­те Пол Уо­кър, Вин Ди­зел, Ми­шел Род­ри­гес, Джор­да­на Брус­тър, Ри­чард Юн, Чад Лин­дбърг, Джо­ни Стронг, Мат Шулц, Тед Ли­вайн, Вай­то Ру­джи­нис, Стан­тън Рът­лидж и др. 00:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 4, еп. 15 01:00 “Го­тъм” – се­риал, с. 2, еп. 8 02:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп. 16 03:00 “Сто­те” – се­риал, с. 5, еп. 11 04:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп. 25  

Nova TV

05:20 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 3 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Кръв­ни връз­ки” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 8 21:00 “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти 22:00 Сту­дио “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия”  

Nova Sport

10:00 Бас­кет­бол: Об­ра­дой­ро – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Тае­куон­до: ГП Со­фия 2019, тре­ти ден /п/ 14:00 Фут­бол: Кар­диф Си­ти – Ше­филд Уен­зди, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 5-и епи­зод /п/ 16:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 10-и епи­зод /п/ 17:00 Сту­дио “Фут­бол”, ди­рек­тно 17:30 Фут­бол: Ло­ко­мо­тив Плов­див – Чер­но мо­ре, мач от efbet Ли­га, ди­рек­тно 19:25 Сту­дио “Фут­бол”, ди­рек­тно 19:45 Фут­бол: Ак­рин­гтън Стен­ли – Ип­суич Таун, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/ 21:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:00 Фут­бол: Блек­бърн Роу­върс – Хъ­дър­сфилд Таун, мач от Чем­пиън­шип /п/ 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та 

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Без мон­таж” 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Денят на жи­во” /п/ 11:00 НО­ВИ­НИ1 11:15 “Ре­зул­та­тът” /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 -07:00 – Пов­то­ре­ния 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *