Топ теми

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 25 ОКТОМВРИ

БНТ

05:10 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:05 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу/п/ 14:00 Ко­га­то сър­це­то зо­ве 4 12-се­риен тв филм /коп­ро­дук­ция, 2017г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Май­къл Лан­сън Джу­ниър, в ро­ли­те: Ерин Кра­коу, Да­ниъл Ли­синг, Че­ла Хор­сдал, Мар­тин Къ­минс и др. 14:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:00 Очи в очи с жи­вот­ни­те Дъ­га от пе­ра 15:15 Вла­кът на ди­но­зав­ри­те 2 ани­ма­цио­нен филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Мал­ки ис­то­рии 16:40 Све­тът и ние 17:00 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Биз­нес.БГ 21:30 В ка­дър Но­во­дом­ци 22:00 Ви­кин­ги­те 5 тв филм /8 епи­зод/ (16) 23:00 По све­та и у нас 23:30 Съ­бо­та ве­чер с Мит­ко Пав­лов /п/ 00:30 Све­тът и ние /п/ 00:50 100% буд­ни /п/ 02:45 Кул­ту­ра.БГ /п/ 03:55 Веч­на­та му­зи­ка /п/ 04:25 Ко­га­то сър­це­то зо­ве 4 тв филм /1 епи­зод/п/

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.3 еп.9 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, еп.13 06:30 “Ли­це в ли­це” /п./ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 13:30 Пре­мие­ра: “Чер­на пти­ца” – се­риал, еп.11 15:00 “Тър­гов­ски цен­тър” – се­риал, с.15 еп.157, 158 16:00 Пре­мие­ра: “Сес­тра Бе­ти” – се­риал, с.5 еп.16 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14 еп.98 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.3 еп.111 21:00 “Фер­ма­та: Пътят на ед­на меч­та” – риа­ли­ти, с.6 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Вът­реш­на си­гур­ност” – се­риал, с.8 еп.7 01:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14 еп.17 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:30 “Пре­ди обед” /п./ 04:40 “За­ви­на­ги” – се­риал, с.2 еп.80

 bTV Action

05:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2 еп.20 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – се­риал, еп.22 – 25 08:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2 еп.20 09:00 “Чък” – се­риал, еп.12 10:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.4 еп.5 11:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.10 12:00 “Монк” – се­риал, с.5 еп.12 13:00 “Ро­мео трябва да ум­ре” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2000), ре­жи­сьор Ан­джей Бар­тковяк, в ро­ли­те: Джет Ли, Алия, Ай­зея Уо­шин­гтън, Ръ­сел Уонг, Джон Кит Лий, Дел­рой Лин­до, Ед­оар­до Ба­ле­ри­ни, Ърл Си­мънс-DMX и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2 еп.21 16:00 “Чък” – се­риал, еп.13 17:00 “Монк” – се­риал, с.5 еп.13 18:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.11 19:00 “Бъл­гар­ска­та сле­да в УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га” – ма­га­зин­но пре­да­ва­не, еп.4 19:30 Сту­дио “Шам­пион­ска ли­га” 19:55 Пряко, УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га, гру­по­ва фа­за IV кръг: Оли­мпиа­кос – Ман­чес­тър Си­ти 22:00 Пряко, УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га, гру­по­ва фа­за IV кръг: Ин­тер – Реал Мад­рид 00:00 Сту­дио “Шам­пион­ска ли­га” 00:30 “УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га” – об­зор­но пре­да­ва­не 01:45 УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га, гру­по­ва фа­за IV кръг /за­пис/: Ба­йерн Мюн­хен – Зал­цбург 03:30 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.11 04:15 “Чък” – се­риал, еп.13

bTV Comedy

05:00 “Су­пер­мар­кет” /п./ – се­риал 06:00 “Су­пер­мар­кет” – се­риал, с.2 еп.17, 18 07:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п./ – се­риал 08:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п./ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 10:00 “Пи­лот­ска ка­би­на” – ко­ме­дия (Шве­ция, 2012), ре­жи­сьор Мор­тен Клин­гберг, в ро­ли­те: Йо­нас Кар­лсон, Ма­ри Ро­бет­шон, Елен Йе­ли­нек, Да­вид Бон­те Ате­рбер­г и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 14:00 “Кухня” /п./ – се­риал 15:00 “Мла­дият Шел­дън” /п./ – се­риал 16:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п./ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.5 еп.22, 23 19:00 Пре­мие­ра: “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп.130 20:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.92, 93 21:00 “Мла­дият Шел­дън” – се­риал, еп.19, 20 22:00 “Кухня” – се­риал, с.2 еп.5, 6 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.7 еп.2, 3 00:00 “Пи­лот­ска ка­би­на” /п./ – ко­ме­дия (Шве­ция, 2012) 02:00 “Су­пер­мар­кет” /п./ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 04:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал

Nova TV

05:30 “Ис­ти­на­та за слу­чая “Ха­ри Куе­бърт” – се­риен филм /п/ 06:30 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Пре­сеч­на точ­ка” – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Ан­ти­те­ла” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 10 21:00 “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти, се­зон 2 22:30 “Братя” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 23 00:30 “Ис­ти­на­та за слу­чая “Ха­ри Куе­бърт” – се­риен филм 01:30 “Же­не­ни с де­ца” – се­риен филм, се­зон 10 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 03:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм /п/ 04:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: Йо­ке­рит – Ди­на­мо Мос­ква Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га – пов­то­ре­ние 12:00 Бас­кет­бол: УНИКС – Хим­ки ВТБ ли­га – пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Ко­вън­три Си­ти – Бир­мин­гам Си­ти Чем­пиън­шип – пов­то­ре­ние 16:00 Хо­кей на лед: Ме­та­лург – Ак Барс Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га – ди­рек­тно 18:30 Фут­бол: Бор­не­мут – Ре­динг Чем­пиън­шип – пов­то­ре­ние 20:30 “Пе­та чет­върт” об­зор­но пре­да­ва­не за ис­пан­ски бас­кет­бол (2020-21) 21:00 Но­ви­ни 21:30 Дър­жав­но пър­венс­тво по фут­бол за же­ни: Об­зор пре­да­ва­не за бъл­гар­ски фут­бол (2020-21) 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла” пре­да­ва­не на WWE 23:00 Хо­кей на лед: Ме­та­лург – Ак Барс Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га – пов­то­ре­ние 01:00 Но­ви­ни – пов­то­ре­ние 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Прог­рам­на пау­за

Kanal 3

07:00 “Денят на жи­во” – /п/ 07:35 “Со­циал­на мре­жа” -/п/ 08:30 “Дру­го­то ли­це” 11:45 Топ Шоп 12:00 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Со­циал­на мре­жа” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния Про­че­ти още на: https://www.dnes.bg/tv.php?tv=11103&date=2020-11-25

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *