HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 25 ФЕВРУАРИ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 06:10 Зим­ни оли­мпий­ски иг­ри 2018: Хо­кей на лед, фи­нал В пау­за: По све­та и у нас 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва 12:00 По све­та и у нас 12:30 #Ев­ро­па 13:00 Зак­ри­ва­не на ХХIII Зим­ни оли­мпий­ски иг­ри “ПЬОН­ГЧАНГ 2018” пряко пре­да­ва­не 15:00 Зим­ни оли­мпий­ски иг­ри 2018: Фи­гур­но пър­зал­яне – га­ла­кон­церт 17:15 Оли­мпий­ски вър­хо­ве сту­дий­на прог­ра­ма 18:30 Спорт ТО­ТО 19:05 Ули­чно из­кус­тво в Рим 2-се­риен до­ку­мен­та­лен филм /Ита­лия, 2016г./, 1 част 19:55 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Клоп­ка­та на Мег­ре иг­ра­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2016г./, ре­жи­сьор Аш­ли Пиър, в ро­ли­те: Роуън Ат­кин­сън, Лио Стар, Шон Дин­гуол, Бет Кук и др. 22:20 По све­та и у нас 22:35 Нощ­ни пти­ци 23:35 Вил Ма­ри иг­ра­лен филм /Ка­на­да, 2015г./, ре­жи­сьор Ги Ед­оан, в ро­ли­те: Мо­ни­ка Бе­лу­чи, Пас­кал Бю­сиер, Ал­ьо­ша Шнай­дер и др.(14) 01:15 Фле­минг – чо­ве­кът, кой­то ще­ше да се пре­вър­не в Бонд тв филм /3 епи­зод/п/ 02:05 Клоп­ка­та на Мег­ре иг­ра­лен филм /п/ 03:50 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва /п/ 04:50 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/

bTV

05:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п./ – се­риал 05:30 “Ро­бо и Страш­ко” – ани­ма­ция 06:00 “Ро­бо и Страш­ко” – ани­ма­ция 07:00 “Ка­то на ки­но” – пре­да­ва­не за ки­но с во­дещ Ми­хаил Дю­зев 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се…” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Тай­на­та на скри­тия град” – прик­лю­чен­ски, фен­тъ­зи (САЩ, 2008), ре­жи­сьор – Гил Ке­нън, ак­тьо­ри – Мар­тин Лан­дау, Ха­ри Тре­дуей, Сир­ша Ро­нан, Бил Мъ­ри, Тим Ро­бинс, Ма­риан Жан-Ба­тист, Ме­ри Кей Плейс, То­би Джоунс и др. 15:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.4, еп.6,7 16:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.12, еп.15,16 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Гла­сът на Бъл­га­рия” – му­зи­кал­но шоу 21:30 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид 22:30 Пре­мие­ра: “Хро­ни­ки­те на Ша­на­ра” – се­риал, с.2, еп.10 23:30 “Днев­ни­ци­те на вам­пи­ра” – се­риал, с.6, еп.6 00:20 “Кос­мос” – науч­но-по­пуля­рна по­ре­ди­ца 01:10 “Тай­на­та на скри­тия град” – прик­лю­чен­ски, фен­тъ­зи (САЩ, 2008), ре­жи­сьор – Гил Ке­нън, ак­тьо­ри – Мар­тин Лан­дау, Ха­ри Тре­дуей, Сир­ша Ро­нан, Бил Мъ­ри, Тим Ро­бинс, Ма­риан Жан-Ба­тист, Ме­ри Кей Плейс, То­би Джоунс и др. 02:40 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 03:40 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 04:40 “Тър­си се…” /п./ – ток­шоу

bTV Comedy

05:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./- се­риал 06:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.5 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал, с.2 08:00 “Стар­че­та раз­бой­ни­ци с Бе­ти Уайт” – се­риал, с.2 09:00 “Клуб “Ве­се­лие”- се­риал, с.5 10:00 “Ел­хи 1914” – ко­ме­дия (Ру­сия , 2014), ре­жи­сьо­ри – Ти­мур Бек­мам­бе­тов, Юрий Би­ков, ак­тьо­ри – Лео­нид Ар­хан­гел­ский, Да­то Бах­тад­зе, Ан­тон Бог­да­нов Иван Бред, Ан­на Кил­ке­вич и др. 12:00 “Но­ви­те съ­се­ди ” /п./- ко­ме­диен се­риал 15:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал, с. 8 18:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал 19:30 “По сре­да­та” – се­риал 20:30 “Ел­хич­ки: Ла­пич­ки, ко­ка­ли и рок енд рол” – ко­ме­дия (Ру­сия, 2015), ре­жи­сьор – Мак­сим Свеш­ни­ков, ак­тьо­ри – Ян Цап­ник, Ан­дрей Мер­зли­кин, Ле­ра Стрел­яе­ва, Га­ли­на Ко­ньши­на и др. 22:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.3 23:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал 02:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал 03:00 ” Стар­че­та раз­бой­ни­ци с Бе­ти Уайт” /п./- се­риал 04:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” /п./- се­риал

bTV Action

06:00 “Ро­бо и Страш­ко” – ани­ма­ция 08:00 “Кос­ти” – се­риал, с.9, еп.3,4,5 11:00 “Биб­лио­те­карят 2: Зав­ръ­ща­не в руд­ни­ци­те на цар Со­ло­мон” – прик­лю­чен­ски, ек­шън, фен­тъ­зи (САЩ, 2006), ре­жи­сьор – Джо­на­тан Фрейкс, ак­тьо­ри – Боб Нюарт, Ноа Уай­ли, Оли­мпия Ду­ка­кис, Гей­бриъл Ан­уор и др. 12:45 “Ул­ти­ма­ту­мът на Борн” – ек­шън, три­лър, му­зи­ка­лен (САЩ, 2007), ре­жи­сьор – Пол Грий­нграс, ак­тьо­ри – Мат Дей­мън, Джу­лия Стайлс, Па­ди Кон­си­дин, Ед­гар Ра­ми­рес, Скот Глен, Бра­йън Кокс и др. 15:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп. 21,22 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:30 “Зо­ра­та на пла­не­та­та на май­му­ни­те” – дра­ма, ек­шън, фан­тас­ти­ка (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Мат Рийвс, ак­тьо­ри – Ан­ди Сър­кис, Джей­сън Кларк, Га­ри Ол­дман, Ке­ри Ръ­сел, Кирк Асе­ве­до, То­би Ке­бел, Ко­ди Смит-Мак­фи, Джу­ди Гриър, Те­ри Но­та­ри и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Биб­лио­те­карят 3: Прокл­ятие­то на бо­ка­ла на Юда” – ек­шън,ко­ме­дия,прик­лю­чен­ски (САЩ, 2008), ре­жи­сьор – Джо­на­тан Фрейкс, ак­тьо­ри – Брус Дей­ви­сън, Боб Нюарт, Ноа Уай­ли, Джейн Кър­тин и др. 23:45 “Кон­тра­бан­да” – три­лър, ек­шън, дра­ма, кри­ми­на­лен ( САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, 2012), ре­жи­сьор – Бал­та­зар Кор­ма­кур, ак­тьо­ри – Марк Уол­бърг, Джо­ва­ни Ри­би­зи, Кейт Бе­кин­сейл, Бен Фос­тър, Ро­бърт Уол­бърг, Лу­кас Хаас, Джей­сън Ми­чел, Пол ЛеБ­ланк и др. 02:00 “Кос­ти” – се­риал, с.9, еп. 4,5 03:45 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 04:15 “Най-гол­яма­та лъ­жа” – дра­ма, три­лър, ек­шън (Ка­на­да, 2015), ре­жи­сьор – Мо­ни­ка Ми­чъл, ак­тьо­ри – Фран­чес­ка Ий­стууд, Дже­ни­фър Ко­пинг, Ана Гал­вин, Рорк Крих­лоу, Али Бер­трам и др.

Nova TV

22:20 “Ви­на­ги ще има ут­ре” – с уч. на Пиърс Брос­нан, Джо­на­тан Прайс, Дже­рард Бът­лър, Ми­шел Йео, Те­ри Ха­чър, Джу­ди Денч и др. 06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Не­по­роч­на­та Джейн” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят Джордж” – с уч. на Са­ра Лан­кас­тър, Кип Пар­дю, Ви­ви­ка А. Фокс, Бран­дън Куин, Ос­кар Ну­нез и др. 14:15 “Аро­ма­тът на лю­бов­та” (пре­мие­ра) – с уч. на Кел­си Ас­байл, Джо­на­тан Келц, Але­ксан­дра Мец и др. 16:00 “Аз оби­чам Бъл­га­рия” – за­бав­но пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Кош­ма­ри в кухн­ята” – пре­да­ва­не на NOVA 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Око­ло све­та за 80 дни” – с уч. на Дже­ки Чан, Ар­нолд Швар­це­не­гер, Стив Куу­ган, Джим Броуд­бент, Кей­ти Бейтс, Оуен Уил­сън, Се­сил Де Франс, Юън Брем­нър, Роб Шнай­дер и др. 22:30 “Ви­на­ги ще има ут­ре” – с уч. на Пиърс Брос­нан, Джо­на­тан Прайс, Дже­рард Бът­лър, Ми­шел Йео, Те­ри Ха­чър, Джу­ди Денч и др. 00:45 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:15 “Аро­ма­тът на лю­бов­та” – с уч. на Кел­си Ас­байл, Джо­на­тан Келц, Але­ксан­дра Мец и др. /п/ 03:50 “Моят Джордж” – с уч. на Са­ра Лан­кас­тър, Кип Пар­дю, Ви­ви­ка А. Фокс, Бран­дън Куин, Ос­кар Ну­нез и др. /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Хъл Си­ти – Ше­филд Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ту­лу­за – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ман­чес­тър Юнай­тед – Чел­си (2004-05), пов­то­ре­ние 14:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ли­вър­пул – Уест Хям Юнай­тед (2007-08), пов­то­ре­ние 15:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 15:05 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ман­чес­тър Си­ти – Ар­се­нал (2009-10), пов­то­ре­ние 15:30 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2017-18), 24-и епи­зод 16:00 Фут­бол: Бор­до – Ни­ца, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 18:00 Фут­бол: Лион – Сент Ет­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 20:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2017-18), 28-и епи­зод 20:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 20:45 Фут­бол: Прес­тън Норт Енд – Ип­суич Таун, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 22:45 Фут­бол: Фу­лъм – Уул­върх­ямптън Уон­дъ­рърс, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 00:45 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2017-18), 24-и епи­зод, пов­то­ре­ние 01:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2017-18), 28-и епи­зод, пов­то­ре­ние 01:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:00 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 най-доб­ро­то от Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, 1 част 05:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 06:00 До­ку­мен­та­лен филм 07:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 08:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 13:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 14:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров, (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 16:30 “Май­стор­ски клас”, (п) 17:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 18:30 БЛИЦ НО­ВИ­НИ 18:35 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 19:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 20:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 21:00 “Май­стор­ски клас”, (п) 22:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на 23:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 01:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же, (п) 03:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на, (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п)

Kanal 3

06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 08:00 “Уи­кенд с Ро­си”/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Все­ки сле­до­бед”, из­бра­но 10:30 Те­ле­мар­кет 10:45 “Кок­тейл” с Де­си Жабл­яно­ва/п/ 11:15 Топ Шоп 11:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 12:00 “Веч­ни­те пес­ни” 13:00 “Все­ки сле­до­бед”, из­бра­но 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 Те­ле­мар­кет 14:30 “Без мон­таж”/п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Tоп Шоп 15:30 “Па­та­рин­ски Live”/п/ 15:55 Те­ле­мар­кет 16:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 20:00 “Па­та­рин­ски Live”/п/ 20:30 “Хо­ли­вуд” с Иве­ли­на Кун­че­ва 21:00 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Бе­нов­ска пи­та”/п/ 00:30 Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *