ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 26 АВГУСТ

БНТ

05:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:10 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3 – тв филм /6 епи­зод/п/ 07:00 Сут­ре­шен блок 08:30 По све­та и у нас 08:45 Ис­то­рия.bg Бо­рис III /п/ 09:45 Се­мей­ство Да­ръл 3 – тв филм /2 епи­зод/п/ 10:35 Кап­ри – тв филм /49 епи­зод/п/ 11:30 Япо­ния днес /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Кон­стан­тин Фи­ло­соф – тв филм /4 се­рия/ 13:25 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 13:50 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:15 Пук дет­ски – ани­ма­цио­нен филм /Бъл­га­рия, 2015 г./, ре­жи­сьор Ан­ри Ку­лев 15:25 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Кап­ри – тв филм /50 епи­зод/ 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Бъл­га­рия от край до край 8 18:50 Япо­ния днес 19:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3 – тв филм /7 епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Се­мей­ство Да­ръл 3 – тв филм /3 епи­зод/ 21:35 Ге­ният Пи­ка­со – тв филм /2 епи­зод/ 22:30 Как­во ще се слу­чи – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 23:00 По све­та и у нас 23:30 За­ко­нът на Дойл 2 – тв филм /Ка­на­да, 2010 г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Стийв Ди­мар­ко, в ро­ли­те Алан Хоу­ко, Шон Мак­гин­ли, Лин­да Бойд, Рей­чъл Уил­сън и др. (12) 00:15 Ис­то­рия.bg Бо­рис III /п/ 01:15 Мал­ки ис­то­рии /п/ 02:15 Ге­ният Пи­ка­со – тв филм /2 епи­зод/п/ 03:15 Как­во ще се слу­чи – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 03:40 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 04:10 Из­кус­тво­то на 21 век 04:40 За­ко­нът на Дойл 2 – тв филм /1 епи­зод/п/ (12) 

bTV

05:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с. 2, еп. 14 06:30 “Лов­ци на хра­на” – пре­да­ва­не за ку­ли­на­рен ту­ри­зъм, с. 2 (2017) 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу /най-доб­ро­то/ 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, еп. 79 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 6, еп. 29 16:00 “Страх да оби­чаш” – се­риал, еп. 11 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “До­ма­шен арест” – се­риал, еп. 18 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с. 13 еп. 78 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съл­зи от Рая” – се­риал, еп. 73 21:00 Пре­мие­ра: “Вът­ре­шен чо­век” – се­риал, еп. 49 22:30 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп. 18 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, еп. 7 01:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп. 10 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п/ – се­риал 

 bTV Comedy

05:00 “Прия­те­ли” – се­риал 06:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 8 еп. 16, 17 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2019), еп. 5, 6 10:00 “Ле­де­на епо­ха: Го­ле­мият сблъ­сък” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2016), ре­жи­сьо­ри Майк Тър­ма­йер и Гей­лън Чу 12:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 13:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:30 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 17:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, с. 2, еп. 5, 6 18:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с. 6, еп. 4, 5 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с. 6, еп. 10 20:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, eп. 32 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп. 45 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 10, еп. 15, 16 23:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, с. 2, еп. 16, 17 00:00 “Ис­то­рия на Пе­пеля­шка” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия, се­меен (САЩ, Ка­на­да, 2004), ре­жи­сьор Марк Рос­ман, в ро­ли­те Хи­ла­ри Дъф, Чад Май­къл Мъ­ри, Дже­ни­фър Ку­лидж, Дан Бърд, Ре­джи­на Кинг и др. 02:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 03:00 “Прия­те­ли” – се­риал 04:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал

 bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, еп. 10 – 13 08:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 2, еп. 7 09:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 3, еп. 8 10:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 2, еп.11 11:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 4, еп. 4 12:00 “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп. 7 13:00 “Хел­бой ІІ: Злат­на­та ар­мия” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Гер­ма­ния, 2008), ре­жи­сьор Ги­йер­мо дел То­ро, в ро­ли­те Рон Пър­лман, Сел­ма Блеър, Дъг Джоунс, Джон Хърт, Джон Але­кзан­дър и др. 15:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 2, еп. 8 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 3, еп. 9 17:00 “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп. 8 18:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 4, еп. 5 19:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 2, еп. 12 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с. 3, еп. 12 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Сле­ди­те на вой­на­та” – ек­шън, три­лър (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Джон Кар­тър, в ро­ли­те Ку­ба Гу­динг мл., Кла­рънс Уилямс III, Джон Те­ри, Джак­лин Де­Сан­тис, Ланс Ре­дик, Джей Кей Си­мънс и др. 23:45 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с. 3, еп. 12 00:45 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 2, еп. 12 01:45 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 2, еп. 8 02:45 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 4, еп. 21 03:45 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 4, еп. 5 04:45 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с. 2, еп. 6 

Nova TV

05:00 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 13 /п/ 06:00 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 14 /п/ 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Маг­нум” (пре­мие­ра) – се­риен филм 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 13 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 14 00:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 6 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Слън­це и лу­на” – се­риен филм 

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Суон­си Си­ти – Бир­мин­гам Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Уни­ка­ха – Гран Ка­на­рия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Скън­торп Юнай­тед – Дар­би Каун­ти, мач от пър­ви кръг за Ка­ра­бао къп /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Стоук Си­ти – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Бас­кет­бол: Те­не­ри­фе – Ес­ту­диан­тес, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 20:00 Фут­бол: Дар­би Каун­ти – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Бас­кет­бол: Ва­лен­сия – Бар­се­ло­на, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 08:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 09:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 “Всич­ко коз” – из­бра­но 10:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 11:00 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов”- из­бра­но 11:30 “Дру­го­то ли­це” 12:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 12:45 Топ Шоп 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” – из­бра­но 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” – /п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – из­бра­но 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 18:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 19:00 НО­ВИ­НИ 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – из­бра­но 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Всич­ко коз” – из­бра­но 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00-07:00 – Пов­то­ре­ния 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *