ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 26 АПРИЛ

БНТ

05:25 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:40 Ма­гия­та на бъл­гар­ския ико­нос­тас – до­ку­мен­та­лен филм /п/ 06:10 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:35 Ди­ноотряд “Кунг-фу” ани­ма­цио­нен филм /п/ 07:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва, Ели Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ – кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Две опа­шчи­ци – ани­ма­цио­нен филм /Ру­сия, 2018 г./, ре­жи­сьор Вик­тор Аз­еев 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат тв иг­ра /п/ 13:30 От­въд пе­то­ли­ние­то – филм за опе­ра­та “Яни­ни­те де­вет братя” 14:00 Мал­ки ис­то­рии – пре­да­ва­не на со­циал­на те­ма­ти­ка с во­де­ща Ирен Ле­ви 15:00 Пре­да­ва­не за хо­ра с ув­ре­ден слух 15:30 Гим­на­зия “Чер­на дуп­ка” – тв филм 15:55 Ду­хът и не­го­во­то злат­но сър­це – дет­ски иг­ра­лен филм /Че­хия, 2013 г./, ре­жи­сьор Зде­нек Зе­лен­ка, в ро­ли­те Вик­тор Прайс, Ир­жи­на Бох­да­ло­ва, Ве­ро­ни­ка Ку­бар­жо­ва и др. 17:30 Ев­роиз­бо­ри 2019: Встъ­пи­тел­ни кли­по­ве 17:45 Пътят на вои­на – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2017 г./, ре­жи­сьор Хрис­то Ди­мит­ров – Хин­до 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Дос­тоев­ски – тв филм /8, пос­ле­ден епи­зод/ (14) 22:00 Би­тие – иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 1994 г./, ре­жи­сьор Ер­ман­до Ол­ми, в ро­ли­те Оме­ро Ан­то­ну­ти, Ана­би Аб­де­лиа­лил, Пол Ско­фийлд и др. 23:40 Отец Иван и не­го­ви­те де­ца – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2010 г./, ре­жи­сьор Геор­ги Стоев – Дже­ки 00:45 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:45 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:45 Из­кус­тво­то на 21 век /п/ 03:25 Дос­тоев­ски – тв филм /8, пос­ле­ден епи­зод/ (14) 04:25 Би­тие – иг­ра­лен филм/п/

 bTV

05:10 “Мом­че­то с ме­ха­нич­но­то сър­це” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, дра­ма (Фран­ция, Бел­гия, 2013), ре­жи­сьо­ри Сте­фан Бер­ла и Ма­тиас Мал­зьо 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Из­вън­зем­ни­те ми из­ядо­ха до­маш­но­то” – ко­ме­дия, фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски, се­меен (САЩ, 2018), ре­жи­сьор Шон Мак­на­ма­ра, в ро­ли­те Дан Пейн, Кир­стен Ро­бек, Ло­рън Мак­на­ма­ра, Шон Мак­на­ма­ра, Джей­дън Грег, Трис­тан Риск и др. 14:20 “За­кус­ка при тат­ко” – ко­ме­дия (Ру­сия, 2016), ре­жи­сьор Ма­рия Крав­чен­ко, в ро­ли­те: Юрий Ко­ло­кол­ни­ков, Ка­те­ри­на Шпи­ца, Луи­за-Габ­рие­ла Бро­ви­на, По­ли­на Мак­си­мо­ва, Ва­лен­тин Пел­ка и др. 16:05 “Дан в реал­ния жи­вот” – ро­ман­ти­чен, дра­ма (САЩ, 2007), ре­жи­сьор Пи­тър Хе­джис, в ро­ли­те Стив Ка­рел, Жю­лиет Би­нош, Дейн Кук, Даян Уийст, Джон Ма­хо­ни, Ей­ми Ра­йън, Дже­си­ка Хект и др. 18:00 Пре­мие­ра: “Ти­хият ан­гел” – до­ку­мен­та­лен, биог­ра­фи­чен (Гер­ма­ния, Бъл­га­рия, 2018 г.), ре­жи­сьор Не­ди Джон Крос, сце­на­рист Уте Ере­нбер­г 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Май­ка” – се­риал, еп. 63 21:00 Пре­мие­ра: “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с. 13 еп. 9 22:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу, с.1 3 еп. 27 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.3, еп. 10 01:00 “Веч­но твоя” – се­риал, еп. 117, 118 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п/ – се­риал

bTV Action

05:15 “Под наб­лю­де­ние” /п/ – се­риал 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” /п/ – се­риал, еп. 6, 7 07:00 “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, еп. 8, 9 08:00 “Монк” /п/ – се­риал, с. 4, еп. 14 09:00 “Под наб­лю­де­ние” /п/ – се­риал, с. 5, еп. 4 10:00 “Су­пер­гърл” /п/ – се­риал, с. 3, еп. 13 11:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” /п/ – се­риал, с. 2, еп. 7 12:00 “Лу­ци­фер” /п/ – се­риал, еп. 9 13:00 “Зат­во­ре­на мре­жа” /п/ – кри­ми­на­лен, мис­тъ­ри (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2013), ре­жи­сьор Джон Кроу­ли, в ро­ли­те Ерик Ба­на, Ре­бе­ка Хол, Джим Брод­бент, Ки­рън Хайндс, Риз Ах­мед, Джу­лия Стайлс, Дил­яна Бук­лие­ва и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с. 4, еп.15 16:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с. 5, еп. 5 17:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, еп. 10 18:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с. 2, еп. 8 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те (пре­мие­ра): “Су­пер­гърл” – се­риал, с. 3, еп. 14 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп. 7 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Ек­шън пе­тък: “Мат­ри­ца­та” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (САЩ, Ав­стра­лия, 1999), ре­жи­сьо­ри Ан­ди Уа­чов­ски и Ла­ри Уа­чов­ски, в ро­ли­те Киа­ну Рийвс, Ло­рънс Фиш­бърн, Ке­ри-Ан Мос, Хю­го Уий­винг, Бил Янг, Крис Па­ти­сън, Джо Пан­то­лиа­но и др. 00:30 “Из­чез­на­ли” /п/ – се­риал 01:30 “Су­пер­гърл” /п/ – се­риал 02:30 “Монк” /п/ – се­риал 03:30 “Лу­ци­фер” /п/ – се­риал 04:30 “Биб­лио­те­ка­ри­те” /п/ – се­риал  

bTV Comedy

05:00 “Лю­бим­ци” /п/ – се­риал 06:00 “Лю­бим­ци” – се­риал, еп. 11, 12 07:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал 08:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с. 6 еп. 3, 4 09:00 “Шоу­то на Сла­ви” (2017) 10:00 “Бол­ни от лю­бов” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (САЩ, 1997), ре­жи­сьор Гри­фин Дън, в ро­ли­те Ма­тю Бро­де­рик, Мег Ра­йън, Ке­ли Прес­тън, Мо­рийн Стей­пъл­тън, Че­ки Ка­рио, До­ми­ник Дън и др. 12:00 “Брук­лин 99” – се­риал 13:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 14:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 17:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с. 13, еп. 8 18:00 “Брук­лин 99” – се­риал, с. 2 еп.17, 18 19:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с. 10 еп. 7, 8 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с. 10 еп. 4 22:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с. 5 еп. 21, 22 23:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 7 еп. 9, 10 00:00 “Бол­ни от лю­бов” /п/ 02:00 “Лю­бим­ци” /п/ – се­риал 03:00 “Майк и Мо­ли” /п/ – се­риал 04:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал  

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Гин­гам – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Порт­смут – Ко­вън­три Си­ти, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/ 14:00 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция (2018-19), 7-и епи­зод /п/ 15:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 15:05 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Гер­ма­ния (2018-19), 5-и епи­зод /п/ 15:30 Сту­дио “Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га”, ди­рек­тно 16:00 Фут­бол: Сеп­тем­ври – Ду­нав, мач от Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га, ди­рек­тно 17:55 Сту­дио “Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га”, ди­рек­тно 18:15 Фут­бол: Вер­дер Бре­мен – Ба­йерн Мюн­хен, по­лу­фи­на­лен мач за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 20:00 Не­де­лен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 31-ви епи­зод /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 “Пре­ди кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1” (2018-19), 34-и епи­зод /п/ 21:45 Фут­бол: Бор­до – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 23:45 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 28-и епи­зод /п/ 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та 

Nova TV

06:00 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 20 /п/ 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Бе­вър­ли Хилс Чи­хуа­хуа 2″ – с уч. на Сю­зън Блей­кли, Илейн Хен­дрикс, Мар­къс Ко­ло­ма, Ерин Ка­хи­ли др. 14:10 “Ба­вач­ка­та Мак­фий” – с уч. на Ема Том­псън, Ко­лин Фърт, Ан­дже­ла Лан­сбъ­ри, Ке­ли Мак­до­налд, Се­лия Им­ри, Име­лда Стаун­тън, То­мас Санг­стър и др. 16:10 “Шпио­ни” – с уч. на Ба­ри Бос­туик, Джей Бра­зо, Пат Мо­ри­та, Крис По­тър, Ема Ро­бъртс и др. 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Гос­по­дин Х и мо­ре­то” (пре­мие­ра) – се­риен филм 21:00 “Кош­ма­ри в кухн­ята” (нов се­зон) – риа­ли­ти 22:00 “Съд­би на кръс­то­път” (пре­мие­ра) – пре­да­ва­не на NOVA 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, 20 се­зон 00:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, 12 се­зон 01:30 “Ба­вач­ка­та Мак­фий” – с уч. на Ема Том­псън, Ко­лин Фърт, Ан­дже­ла Лан­сбъ­ри, Ке­ли Мак­до­налд, Се­лия Им­ри, Име­лда Стаун­тън, То­мас Санг­стър и др. /п/ 03:30 “Бе­вър­ли Хилс Чи­хуа­хуа 2” – с уч. на Сю­зън Блей­кли, Илейн Хен­дрикс, Мар­къс Ко­ло­ма, Ерин Ка­хи­ли др. /п/ 

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 08:00 “Па­та­рин­ски LIVE”- /п/ 08:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 09:00 “Всич­ко коз” /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 “Со­циал­на мре­жа”  /п/ 11:00 “Веч­ни­те пес­ни” /п/ 11:30 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски LIVE” /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу /п/ 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Спорт в обе­кти­ва” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00-07:00 – Пов­то­ре­ния 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *