ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 26 АПРИЛ

БНТ

 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:05 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 11:55 Ев­ро­ви­зия 2021 – кли­по­ве 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу/п/ 14:00 За­ко­нът на Дойл тв филм /5 се­зон, 3 епи­зод/ (12) 14:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:00 Бла­гу­ни­те дет­ски тв филм /2 се­зон, 13, пос­ле­ден епи­зод/ 15:25 Да­вай, Ас­тро­бой! ани­ма­цио­нен филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Мал­ки ис­то­рии 16:40 Све­тът и ние 17:00 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg Кни­ги­те на бъл­га­ри­те от 16 век до Ос­во­бож­де­ние­то 22:00 Дру­жи­на­та тв филм /2 епи­зод/ (14) 22:55 Ев­ро­ви­зия 2021 – кли­по­ве 23:00 По све­та и у нас 23:30 Биб­лио­те­ка­та 00:30 Све­тът и ние /п/ 00:50 100% буд­ни /п/ 02:45 Кул­ту­ра.БГ /п/ 03:55 Джинс /п/ 04:25 За­ко­нът на Дойл тв филм /5 се­зон, 3 епи­зод/п/ (12)

bTV

 05:40 “Ли­це в ли­це” /п./ 06:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Зла­ти­мир Йо­чев и Бил­яна Га­ва­зо­ва 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п./ – ко­ме­дий­но шоу 13:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 14:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с.3 еп.23 16:00 Пре­мие­ра: “Мал­ки убий­ства” – се­риал, еп.73 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.5 еп.2 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Без­ми­лос­тен град” – се­риал, еп.80 21:00 Пре­мие­ра: “Бе­ле­зи” – се­риал, еп.10 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Гранд” – се­риал, с.3 еп.11, 12 01:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14 еп.122 02:00 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:10 “Вто­ри шанс” – се­риал, с.2 еп.21

 bTV Comedy

 05:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./ – се­риал 06:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.8, еп.22 06:30 “По сре­да­та” /п./ – се­риал 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал 08:00 “По сре­да­та” /п./ – се­риал 08:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 09:30 “Хо­тел Ел­еон” /п./ – се­риал 10:00 “Мръс­ни ду­ми” – ко­ме­дия, дра­ма (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Джей­сън Бей­тман, в ро­ли­те: Джей­сън Бей­тман, Ро­хан Чанд, Кат­рин Хаан, Пат­ри­ша Бел­чър, Али­сън Джа­ни, Бет Грант, Фи­лип Бей­кър Хол, Бен Фал­кон и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 14:00 “Хо­тел Ел­еон” /п./ – се­риал 14:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.5, еп.3, 4 19:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.8, еп.18 19:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.8, еп.11 21:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.8, еп.4 22:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, с.2, еп.4, 5 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.4, еп.23, 24 00:00 “Неж­на по­ли­ция” – ко­ме­дия, ек­шън (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Пол Фийг, в ро­ли­те: Сан­дра Бъ­лок, Ме­ли­са Мак­кар­ти, Май­къл Мак­до­налд, Де­миан Би­чир, Мар­лон Уе­йънс, Май­къл Ра­па­порт и др. 02:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./ – се­риал 02:30 “По сре­да­та” /п./ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 04:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал

bTV Action

 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, с.4, еп.8 – 11 08:00 “Монк” – се­риал, с.8, еп.1 09:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.4, еп.1 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.4, еп.15 11:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал,, еп.4 12:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.5, еп.11 13:00 “Киа­ну” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Пи­тър Ате­нсио, в ро­ли­те: Ки­гън-Май­къл Кий, Джор­дан Пийл, Ти­фа­ни Ха­диш, Ме­тъд Ман, Джей­сън Ми­чъл, Луи Гуз­ман, Уил Форт, Ниа Лонг и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.8, еп.2 16:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.4, еп.2 17:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.5, еп.12 18:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал,, еп.5 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.4, еп.16 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Нар­кос: Мек­си­ко” – се­риал, с.2, еп.5 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на ек­шън: “Опа­снос­ти­те на Бан­кок” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Че­хия, Тай­ланд, 2008), ре­жи­сьо­ри братя Панг, в ро­ли­те: Ни­къ­лъс Кейдж, Чар­ли Юнг, Шах­крит Ям­нарм, Дом Хет­ра­къл и др. 00:00 “Нар­кос: Мек­си­ко” – се­риал, с.2, еп.5 01:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал,, еп.5 02:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.4, еп.16 03:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.5, еп.12 04:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.4, еп.2

Nova TV

 05:10 “Чер­ният спи­сък” – се­риал, се­зон 1 /п/ 06:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Ме­рием” (пре­мие­ра) – се­риен филм 13:30 “Из­пи­та­ния­та на жи­во­та” (пре­мие­ра) – се­риал 15:00 “Не ме ос­тавяй” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Пре­сеч­на точ­ка” – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Ка­то две кап­ки во­да All Stars” (нов се­зон) – му­зи­кал­но шоу 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Чер­ният спи­сък” – се­риал, се­зон 1 00:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риал, се­зон 2 01:30 “Про­по­вед­ни­кът” – се­риал, се­зон 2 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риал 03:30 “Из­пи­та­ния­та на жи­во­та” – се­риал /п/ 04:30 “Ме­рием” – се­риен филм /п/

 Nova Sport

 10:00 Бас­кет­бол: ЦСКА Мос­ква – Ниж­ни Нов­го­род ВТБ ли­га – /п/ 12:00 Бас­кет­бол: Мо­ра­банк Ан­до­ра – Бар­се­ло­на Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га – /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Хим­ки – Ав­то­дор ВТБ ли­га – /п/ 16:00 Бас­кет­бол: Фуен­лаб­ра­да – Реал Мад­рид Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га – /п/ 18:00 Ку­па на Гер­ма­ния: Об­зор пре­да­ва­не за гер­ман­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 18:30 Чем­пиън­шип: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 19:00 Шам­пион­ска ли­га на Азия: Об­зор пре­да­ва­не за аз­иат­ски фут­бол (2021) – /п/ 19:30 Хо­кей на лед: ЦСКА Мос­ква – Ава­нгар­д Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га, фи­нал, мач №5 – ди­рек­тно 21:55 Но­ви­ни 22:00 Фут­бол: Ал На­сър – Ал Уех­дат Шам­пион­ска ли­га на Азия (2021) за­пис 00:00 Фут­бол: Ре­динг – Суон­си Си­ти Чем­пиън­шип – /п/ 02:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

 NovaNews

 05:50 Пулс /п/ 06:00 Здра­вей, Бъл­га­рия 09:30 В доб­ра фор­ма /п/ 10:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 10:15 Ка­рай нап­ра­во /п/ 10:40 Те­ма­та на NOVA /п/ 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:15 Пар­ла­мен­тът на фо­рус/п/ 11:30 Шоу­биз­нес /п/ 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Денят на жи­во          /п/ 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:30 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 Без ре­зер­ва­ция 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 Шоу­биз­нес 15:30 Со­циал­на мре­жа 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 Со­циал­на мре­жа 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:15 Пре­сеч­на точ­ка 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:30 Па­та­рин­ски LIVE 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:30 Денят на жи­во 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:45 Биз­не­сът 21:50 Шоу­биз­нес 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:15 Пре­сеч­на точ­ка 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 Денят на жи­во            /п/ 00:00 Но­ви­ни­те на NOVA  /п/ 00:30 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 01:30 Шоу­биз­нес 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 02:30 Денят на жи­во /п/ 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 03:30 Со­циал­на мре­жа /п/ 04:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 04:25 Со­циал­на мре­жа /п/

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *