ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 26 МАЙ

БНТ

05:10 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:50 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:55 Ину­яша ани­ма­цио­нен филм 07:20 Жи­вот­ни по пи­жа­ми ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Са­фа­ри­то на Скаут тв филм/п/ 08:30 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 10:30 Биб­лио­те­ка­та пре­да­ва­не за ли­те­ра­ту­ра и кул­ту­ра с во­де­щи Геор­ги Ан­ге­лов и Ан­дрей За­ха­риев 11:30 Кли­ни­ка на тре­тия етаж тв филм 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка пре­да­ва­не за фол­клор с во­де­щи Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов 14:00 Сес­три тв филм /5 епи­зод/ 14:55 Глад­ка стъп­ка иг­ра­лен филм /САЩ, 2014г./, ре­жи­сьор Джо­на­тан Ма­йърс, в ро­ли­те: Люк Пе­ри, Лео­нор Ва­ре­ла, Ана-Клер Снийд и др. 16:45 Час­тни­те му­зеи в Че­хия: Му­зей на ча­сов­ни­ци­те до­ку­мен­та­лен филм 17:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 18:00 Пътят към ФИ­ФА Све­тов­но пър­венс­тво 2018 до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:30 Из­вън иг­ра­та раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не с во­де­ща Лю­ба Па­шо­ва 19:00 Ум­но се­ло Уп­раж­не­ния по стил /Вен­ци Бла­гоев, тром­пе­тист/ 19:55 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Пос­ла­ния от мра­ка иг­ра­лен филм /САЩ, 2002г./, ре­жи­сьор Марк Пе­лин­гън, в ро­ли­те: Ри­чард Гиър, Ло­ра Ли­ни, Деб­ра Ме­синг, Уил Па­тън и др.(12) 22:45 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:00 Наг­ра­да за по­лет в из­кус­тво­то “Стоян Кам­ба­рев” 2018 це­ре­мо­ния по връч­ва­не­то 00:35 Сес­три тв филм /5 епи­зод/п/ 01:30 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 01:45 Кап­ри тв филм /33 епи­зод/п/ 02:35 Глад­ка стъп­ка иг­ра­лен филм /п/ 04:20 Браз­ди /п/ 04:50 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/

bTV

05:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п./ – ко­ме­дий­но шоу 06:00 “Ро­бо и Страш­ко” – ани­ма­ция 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.4, еп. 20, 21 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Г-н Май­ка­та на от­бо­ра” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2009), ре­жи­сьор – Уилям Деър, ак­тьо­ри – Джордж Ло­пес, Да­ние­ла Бо­ба­ди­йа, Джейн Линч и др. 15:00 “Ис­тин­ски ис­то­рии” 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Ше­фо­ве гадн­яри 2” – ко­ме­дия (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Шон Ан­дърс, ак­тьо­ри – Джей­сън Бей­тман, Джей­сън Съ­дей­кис, Дже­ни­фър Ани­стън, Чар­ли Дей, Крис­тоф Уоалц, Ке­вин Спей­си, Ке­ли Стей­бълс, Джо­на­тан Банкс, Джей­ми Фокс, Крис Пайн, Кий­гън-Май­къл Кей и др. 22:00 “Влас­те­ли­нът на пръс­те­ни­те: Зав­ръ­ща­не­то на краля” – фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски (САЩ, Но­ва Зе­лан­дия, 2003), ре­жи­сьор – Пи­тър Джак­сън, ак­тьо­ри – До­ми­ник Мо­на­хан, Крис­то­фър Лий, Мар­тон Чо­каш, Ми­ран­да Ото, Бер­нард Хил, Хю­го Уий­винг, Илай­джа Уд, Лив Тай­лър, Джон Рис-Дей­вис, Ви­го Мор­тен­сен, Иън Мак­ке­лън, Ор­лан­до Блум, Кейт Блан­шет, Пи­тър Джак­сън, Шон Бийн и др. 01:20 “Чер­ве­ният скор­пион” – ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 1988), ре­жи­сьор – Йо­зеф Зи­то, ак­тьо­ри – Долф Лунд­грен, М. Емет Уолш, Ал Уайт и др. 03:20 “Cool…T” /п./ – лай­фстайл пре­да­ва­не 04:20 bTV Ре­пор­те­ри­те /п./ 04:40 “Вре­ме­то ле­ти”- се­риал, с.3, еп.55

bTV Action

06:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 08:00 “Кос­ти” – се­риал, с.11, еп. 20,21,22 11:00 “Огън под зем­ята” – ек­шън, дра­ма, три­лър (САЩ, 1997), ре­жи­сьор – Фе­ликс Ен­ри­кес Ал­ка­ла, ак­тьо­ри – Сти­вън Се­гал, Мардж Хел­ген­бер­гер, Сти­вън Ланг, Брад Хънт, Крис Крис­то­фър­сън и др. 13:00 “Стък­лен Ад” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, се­меен (Фран­ция, Бел­гия, 2017), ре­жи­сьор – Ерик Съ­мър, ак­тьо­ри – Клер, Фор­ла­ни, Джей­ми Бам­бър, Рай­ли Джак­сън, Ис­ка Рус и др. 15:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.2, еп. 7,8 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Су­пер ко­ли” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:45 “До­нос­ник” – ек­шън, дра­ма, три­лър ( САЩ, Обе­ди­не­ни ара­бски еми­рства, 2013), ре­жи­сьор – Рик Ро­ман Уаг, ак­тьо­ри – Дуейн Джон­сън, Ба­ри Пе­пър, Джон Бер­нтал, Сю­зан Са­ран­дън, Май­къл Ке­нет Уилямс, На­дин Ве­лас­кес, Ха­ролд Пе­ри­нео, Бен­джа­мин Брат и др. 21:00 Сту­дио “Шам­пион­ска ли­га” 21:45 Реал Мад­рид – Ли­вър­пул (Фи­нал на Шам­пион­ска ли­га) 00:00 Сту­дио Шам­пион­ска ли­га 00:30 “Ли­дер от зат­во­ра” – кри­ми­на­лен, дра­ма, три­лър (САЩ, 2017), ре­жи­сьор – Рик Ро­ман Ву, ак­тьо­ри – Джон Бер­нтал, Холт Мак­Ка­ла­ни, Ни­ко­лай Кос­тер-Вал­дау, Лейк Бел, Джеф­ри До­но­ван, Бен­джа­мин Брат и др. 02:45 “Кос­ти” – се­риал, с.11, еп. 21, 22 04:15 “Стък­лен Ад” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, се­меен (Фран­ция, Бел­гия, 2017), ре­жи­сьор – Ерик Съ­мър, ак­тьо­ри – Клер, Фор­ла­ни, Джей­ми Бам­бър, Рай­ли Джак­сън, Ис­ка Рус и др.

bTV Comedy

05:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 06:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал, с.1 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.4 08:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с.5 09:00 “Оне­зи от пар­те­ра” – с.2 10:00 “Близ­на­ци” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 1988), ре­жи­сьор – Ай­вън Рай­тман, ак­тьо­ри – Ар­нолд Швар­це­не­гер, Да­ни Де Ви­то, Ке­ли Прес­тън, Хлое Уеб, Бо­ни Бар­тлет и др. 12:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.12 13:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 14:30 “Прия­те­ли” – се­риал 16:00 “Мое­то се­мей­ство” – се­риал 17:30 “Щу­ри­те съ­се­ди” – се­риал 20:30 “Но­ва в гра­да” – дра­ма,ко­ме­дия,ро­ман­ти­чен (САЩ, Ка­на­да, 2008), ре­жи­сьор – Джо­нас Ел­мер, ак­тьо­ри – Ре­не Зе­луе­гер, Ха­ри Ко­ник млад­ши, Дж. К. Сим­сън, Сио­бан Фе­лън и др. 22:30 “Фит­нес То­ни” – се­риал 23:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 00:30 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 01:00 “Оне­зи от пар­те­ра” – се­риал 02:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал, с.3 03:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 04:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал

Nova TV

06:00 “Вой­на­та на ро­зи­те” – се­риен филм /п/ 07:00 “Нощ­на смяна” – се­риен филм, се­зон 2 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “МВП: Май­мун­ски Вер­ти­кал­ни Пос­ти­же­ния” – с уч. на То­ни Ал­кан­тар, Дей­вид Кей, Ка­ме­рън Бан­крофт, Рей Га­ле­ти и др. 15:00 “Ули­чни тан­ци” – с уч. на Шар­лот Рам­плинг, Ни­ко­ла Бър­ли, Ук­уе­ли Роуч, Франк Хар­пър и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Лю­бо­вен ри­ко­шет” – с уч. на Кат­рин Зи­та-Джоунс, Джъс­тин Бар­та, Лин Уит­фийлд, Кейт Дже­нингс Грант и др. 22:00 “Оби­рът на де­ви­ца­та”- с уч. на Мор­ган Фрий­ман, Крис­то­фър Уо­кън, Мар­ша Гей Хар­дън, Уилям Мей­си и др. 23:50 “Дявол­ски въ­зел” – с уч. на Рийз Уи­дър­спун, Ко­лин Фърт, Але­сан­дро Ни­во­ла, Брус Грий­нууд и др. 04:50 “МВП 2: Май­мун­ски Вер­ти­кал­ни Пос­ти­же­ния” – с уч. на То­ни Ал­кан­тар, Дей­вид Кей, Ка­ме­рън Бан­крофт, Рей Га­ле­ти и др. /п/

Nova Sport

09:00 Дартс: Мас­търс 2018, Гер­ма­ния, пър­ва се­сия, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Пър­ви пле­йо­фен мач за място във френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Шрус­бъ­ри Таун – Чар­лтън Ат­ле­тик, пле­йо­фен мач ре­ванш от ан­глий­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Бас­кет­бол: Мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 20:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Бол­тън Уон­дъ­рърс – Ар­се­нал (2007-08), пов­то­ре­ние 20:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Уест Бро­мич Ал­биън – Стоук Си­ти (2010-11), пов­то­ре­ние 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Билярд: Све­тов­на ку­па 2018, вто­ри ден, вто­ра се­сия, пов­то­ре­ние 01:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:30 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 BIT СПОРТ, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 BIT СПОРТ, (п) 07:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 08:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 14:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 15:15 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 16:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 17:30 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 18:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 19:00 “Епи­зод”, (п) 20:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров, (п) 21:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток­шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же, (п) 00:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на, (п) 01:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 03:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же, (п)

Kanal 3

10:30 Те­ле­мар­кет 11:15 ТОП ШОП 11:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 15:15 Tоп шоп 15:30 “Па­та­рин­ски Live/п/ 16:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 08:00 “Денят на жи­во”/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Юби­леен кон­церт на 25 СОУ 10:45 Те­ле­мар­кет 11:00 “Хо­ли­вуд” с Иве­ли­на Кун­че­ва /п/ 11:20 ТОП ШОП 11:35 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 12:00 Веч­ни­те пес­ни”/п/ 13:00 “Уи­кенд с Ро­си” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 Те­ле­мар­кет 14:30 “Без мон­таж”, из­бра­но от сед­ми­ца­та 15:00 Бе­не­фи­сен мач на Юл­иан Пет­ков (на жи­во) 16:45 Tоп шоп 17:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 20:00 “Па­та­рин­ски Live”/п/ 20:30 “Кок­тейл” с Де­си Жабл­яно­ва 21:00 Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов/п/ 00:30 НО­ВИ­НИ/п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *