ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 26 СЕПТЕМВРИ

БНТ

05:00 Още от деня 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Биз­нес.БГ /п/ 13:00 В ка­дър Жи­во нас­ледс­тво/п/ 13:30 Вра­та­та Ма­ка­за до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2016 г./, ре­жи­сьо­ри Де­сис­ла­ва Шиш­ма­но­ва и Нон­чо Нон­чев 14:00 Мал­ки ис­то­рии 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 14:45 Кап­ри – тв филм /68 епи­зод/ 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 БНТ на 60 /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:15 Още от деня 18:30 Спорт тотo 19:00 По­том­ци на слън­це­то – тв филм /6 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Пос­лед­на­та лю­бов на гос­по­дин Мор­ган – иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2013 г./, ре­жи­сьор Сан­дра Не­тел­бек, в ро­ли­те Май­къл Кейн, Кле­ман Пое­зи, Ми­шел Го­де, Джейн Але­кзан­дър и др. 23:00 По све­та и у нас 23:30 За­ко­нът на Дойл 3 – тв филм /5 епи­зод/(12) 00:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл /п/ 02:15 По­том­ци на слън­це­то – тв филм /6 епи­зод/п/ 03:20 Днес и ут­ре 03:45 Кап­ри – тв филм /68 епи­зод/п/ 04:40 За­ко­нът на Дойл 3 – тв филм /5 епи­зод/п/(12) 

 bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с. 3, еп. 9 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, с. 2, еп. 20 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 6, еп. 50 16:00 “Ед­но гол­ямо се­мей­ство” – се­риал, еп. 8 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с. 13, еп. 99 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съл­зи от Рая” – се­риал, еп. 94 21:00 “Фер­ма­та: Нов свят” – риа­ли­ти, с. 5 22:30 “Ис­тин­ски ис­то­рии” – до­ку­мен­тал­но риа­ли­ти 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2 еп.17 00:30 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 2, еп. 9 01:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с. 2, еп. 17 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п/ – се­риал

bTV Comedy

05:00 “Оне­зи от пар­те­ра” /п/ – се­риал 06:00 “Оне­зи от пар­те­ра” – се­риал, с. 2, еп. 10 06:30 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с. 5, еп. 1 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 08:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2019), еп. 39, 40 10:00 “Наис­ти­на лю­бов” – ро­ман­ти­чен, дра­ма, ко­ме­дия (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, Фран­ция, 2013), ре­жи­сьор Ри­чард Кър­тис, в ро­ли­те Хю Грант, Лиъм Ний­сън, Ко­лин Фърт, Алън Рик­ман, Мар­тин Фрий­ман, Роуън Ат­кин­сън, Чиуе­тел Ед­жио­фор, Бил Най, Би­ли Боб Тор­нтън, Ло­ра Ли­ни, Кий­ра Най­тли, Ема Том­псън, Сие­на Ги­лъ­ри, Ива­на Ми­ли­че­вич и др. 12:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 13:00 “Гранд” /п/ – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 15:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, eп. 55 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп. 68 17:00 “Без­дом­но­то шоу на Ба­шар Ра­хал” – ток­шоу (2015) 18:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.7 еп. 7, 8 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с. 8, еп. 6 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, eп. 19 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, еп. 16, 17 23:00 Пре­мие­ра: “Гранд” – се­риал, еп. 20, 21 00:00 “Наис­ти­на лю­бов” /п/ – ро­ман­ти­чен, дра­ма, ко­ме­дия (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, Фран­ция, 2013) 02:00 “Оне­зи от пар­те­ра” /п/ – се­риал 02:30 “Майк и Мо­ли” /п/ – се­риал 03:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 

 bTV Action

05:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.5, еп. 9 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Прик­лю­че­ния­та на Дже­ки Чан” – се­риал, с. 5, еп. 7 – 10 08:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 4, еп. 4 09:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с. 5, еп. 9 10:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 3, еп. 14 11:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп. 3 12:00 “Сто­те” – се­риал, с. 4, еп. 2 13:00 “От­мъс­ти­те­ли­те” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 1998), ре­жи­сьор Дже­ре­мая Че­чик, в ро­ли­те Рейф Файнс, Ума Тър­ман, Шон Ко­нъ­ри, Джим Брод­бент, Фио­на Шоу, Еди Изард, Ай­лийн Ат­кинс и др. 15:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 4, еп. 5 16:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с. 5, еп. 10 17:00 “Сто­те” – се­риал, с. 4, еп. 3 18:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп. 4 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 3, еп. 15 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Го­тъм” – се­риал, с. 4, еп. 20 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Гла­диа­тор” – ек­шън, дра­ма (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2000), ре­жи­сьор Рид­ли Скот, в ро­ли­те Ръ­сел Кроу, Хоа­кин Фи­никс, Оли­вър Рийд, Ри­чард Ха­рис, Ко­ни Нил­сен, То­мас Ара­на, Джай­мън Хаун­су и др. [14+] 01:00 “Го­тъм” – се­риал, с. 4, еп. 20 02:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 3, еп. 15 03:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 4, еп. 5 04:00 “Сто­те” – се­риал, с. 4, еп. 3   

Nova TV

05:20 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 2 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Кръв­ни връз­ки” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 8 21:00 “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти 22:00 “Пътят на чес­тта” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 2 00:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 6 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Слън­це и лу­на” – се­риен филм 04:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 6 /п/ 

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ман­чес­тър Юнай­тед – Роч­дейл, мач от тре­ти кръг за Ка­ра­бао къп /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Реал Мад­рид, чет­вър­ти фи­на­лен мач от пле­йо­фи­те на ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Мил­тън Кийнс Донс – Ли­вър­пул, мач от тре­ти кръг за Ка­ра­бао къп /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка:Све­тов­но пър­венс­тво в Ба­ку – Ан­сам­бли, мно­го­бой /п/ 20:00 Ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка:Об­зор на деня на Све­тов­но­то пър­венс­тво в Ба­ку, 1-ви ден /п/ 20:30 Ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка:Об­зор на деня на Све­тов­но­то пър­венс­тво в Ба­ку, 2-ри ден /п/ 21:00 Бас­кет­бол: Ва­лен­сия – Мо­ра­банк Ан­до­ра, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:45 Фут­бол: Ар­се­нал – Но­тин­гам Фо­рест, мач от тре­ти кръг за Ка­ра­бао къп /п/ 00:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:00 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа”  /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00-07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *