ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 26 ЮЛИ

БНТ

05:05 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:10 Ка­ди­фе 3 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Пъ­ту­ва­що лятно ки­но с БНТ 12:40 Се­мей­ство Да­ръл – тв филм /4 епи­зод/ 13:30 „Бър­зо, лес­но, вкус­но“ пред­ставя „Вкус­на­та Ев­ро­па“ – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­дещ Ути Бъч­ва­ров /п/ 14:00 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 14:30 Са­гуа – сиам­ска­та кот­ка – ани­ма­цио­нен филм 14:45 Сид – де­те на нау­ка­та – ани­ма­цио­нен филм 15:10 Среб­рис­тият жре­бец – ани­ма­цио­нен филм 15:35 Гла­су­вай­те за Бе­ки – тв филм 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Кап­ри – тв филм /60 епи­зод/ 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 „Бър­зо, лес­но, вкус­но“ пред­ставя „Вкус­на­та Ев­ро­па“ – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­дещ Ути Бъч­ва­ров /п/ 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:15 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 18:30 Спорт тото 19:00 От­рядът – тв филм /4 епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! За­ли­вът на сък­ро­ви­ща­та 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Алън Куо­тър­мейн и хра­мът на че­ре­пи­те – 2-се­риен иг­ра­лен филм /2, пос­лед­на част/(12) 21:55 Це­на­та на за­хар­та – тв филм /3 епи­зод/ 22:50 Час­тни­те му­зеи в Че­хия: Му­зей на же­лез­ни­ци­те в Шу­ма­ва 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Въп­рос на чест 5 – тв филм /7 епи­зод/(16) 00:20 Кап­ри – тв филм /60 епи­зод/п/ 01:15 От­рядът – тв филм /4 епи­зод/п/ 02:05 Алън Куо­тър­мейн и хра­мът на че­ре­пи­те – иг­ра­лен филм /1 част/п/(12) 02:55 Це­на­та на за­хар­та – тв филм /3 епи­зод/п/ 03:45 Въп­рос на чест 5 – тв филм /7 епи­зод/п/(16) 04:40 Се­мей­ство Да­ръл – тв филм /4 епи­зод/п/

BTV

05:30 „Ко­ми­ци­те и прия­те­ли“ /п/ 06:00 „Тран­сфор­мърс прайм“ – ани­ма­ция 06:30 „Та­зи сут­рин“ – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 „Пре­ди обед“ – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 „Шоу­то на Сла­ви“ /п/ – ве­чер­но токшоу 13:30 Пре­мие­ра: „Вис­ше об­щес­тво“ – се­риал, с. 1, еп. 24 15:00 Пре­мие­ра: „Шест сес­три“ – се­риал, с. 3, еп. 53 16:00 Пре­мие­ра: „Али­са в стра­на­та на лю­бов­та“ – се­риал, с. 1, еп. 52 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 „Ко­ми­ци­те и прия­те­ли“ /п/ – ко­ме­дий­но шоу 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: „Опа­сни ули­ци“ – се­риал, с. 12, еп. 4 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: „Ве­ли­ко­леп­ният век: Кьо­сем“ – се­риал, с. 2, еп. 72 21:30 „Всич­ко мо­же да се слу­чи“ – се­риал, с. 1, еп. 18 22:30 „Смър­то­нос­но оръ­жие“ – се­риал, с. 1, еп. 4 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 „За­гад­ки­те на Ло­ра“- се­риал, с. 1, еп. 15 01:00 „Шест сес­три“ /п/ – се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те 02:30 „Пре­ди обед“ /п/ – ток­шоу 04:30 „Опа­сни ули­ци“- се­риал, с. 11, еп. 19

bTV Action

05:15 „Мър­тва точ­ка“ – се­риал, еп. 19 06:00 „Кунг фу пан­да – ле­ген­ди за стра­хот­ния боец“ – ани­ма­ция 08:00 „Сто­те“ – се­риал, с. 3, еп. 16 09:00 „Мър­тва точ­ка“ – се­риал, еп. 19 10:00 „Лу­ци­фер“ – се­риал, с. 2, еп. 2 11:00 „Монк“ – се­риал, с. 2, еп. 7 12:00 „Пос­лед­ният ко­раб“ – се­риал, с. 3, еп. 1 13:00 „Сблъ­сък“ – ек­шън, кри­ми­на­лен ( Мек­си­ко, 2016), ре­жи­сьор – Елис Фрей­зър, ак­тьо­ри – Ток­там Абу­за­ри, Га­ри Да­ниелс, Еди Фер­нан­дез, Луис Га­ти­ка и др. 15:00 „Сто­те“ – се­риал, с. 4, еп. 1 16:00 „Мър­тва точ­ка“ – се­риал, еп. 20 17:00 „Пос­лед­ният ко­раб“ – се­риал , с. 3, еп. 2 18:00 „Монк“ – се­риал, с. 2, еп. 8 19:00 „Лу­ци­фер“ – се­риал, с. 2, еп. 3 20:00 „Кос­ти“ – се­риал, с. 10, еп. 6 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 „Дро­но­ве убий­ци“ -ек­шън, три­лър (САЩ, 2016) ре­жи­сьор – Джак Пе­рез, ак­тьо­ри – Ко­рин Не­мек, Уит­ни Мур, На­тин Бът­лър и др. 23:45 „Кос­ти“ – се­риал, с. 10, еп. 6 00:45 „Лу­ци­фер“ – се­риал, с. 2, еп. 3 01:45 „Сто­те“ – се­риал, с. 4, еп. 1 02:45 „Пос­лед­ният ко­раб“ – се­риал, с. 3, еп. 2 03:45 „Монк“ – се­риал, с. 2, еп. 8 04:45 „4х4“ – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не

bTV Comedy

05:00 „Мо­дер­но се­мей­ство“ – се­риал 06:00 „Мо­дер­но се­мей­ство“ – се­риал, с. 8 07:00 „Мое­то се­мей­ство“ – се­риал 08:00 „Стъп­ка по стъп­ка “ – се­риал 09:00 „Ко­ми­ци­те и прия­те­ли“ – ко­ме­дий­но шоу 09:30 „До­ма­шен арест“ – се­риал, с. 1 10:00 „Аз, ти и Дюп­ри“ – ко­ме­дия (САЩ, 2006), ре­жи­сьо­ри – Ан­тъ­ни Ру­со, Джо Ру­со, ак­тьо­ри – Оуен Уил­сън, Мат Ди­лън, Май­къл Дъг­лас, Кейт Хъд­сън, Сет Роу­гън и др. 12:00 „Мут­ра по за­мес­тва­не“ – се­риал 12:30 Мои­те ми­ли съ­се­ди“ – се­риал 14:00 „На по-доб­ро място“ – се­риал 15:00 „По сре­да­та“ – се­риал 16:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал 17:00 „Шоу­то на Сла­ви“ – ве­чер­но токшоу 18:00 „Мои­те ми­ли съ­се­ди“ – се­риал 19:30 „Мое­то се­мей­ство“ – се­риал, с. 7 20:00 „По сре­да­та“ – се­риал, с. 7 21:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с. 1 22:00 “ На по-доб­ро място “ – се­риал, с. 1 23:00 „Мут­ра по за­мес­тва­не“ – се­риал, с. 3 00:00 „Аз, ти и Дюп­ри“ – ко­ме­дия (САЩ, 2006), ре­жи­сьо­ри – Ан­тъ­ни Ру­со, Джо Ру­со, ак­тьо­ри – Оуен Уил­сън, Мат Ди­лън, Май­къл Дъг­лас, Кейт Хъд­сън, Сет Роу­гън и др. 02:00 „Мо­дер­но се­мей­ство“ – се­риал 03:00 „Кое е то­ва мо­ми­че“ – се­риал 04:00 „Хо­тел „Ел­еон“ – се­риал

Nova TV

05:20 „Тран­спор­тер“ – се­риен филм /п/ 06:20 „Здра­вей, Бъл­га­рия“ – сут­ре­шен блок 09:30 „Се­зо­ни на лю­бов­та “ – се­риен филм 11:30 „Бон Апе­ти“ – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Вой­на­та на ро­зи­те“ – се­риен филм 13:30 „Ос­та­ни с мен“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 „Прос­ти ми“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 „На­ме­ри ме“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 „Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – „Злат­на­та топ­ка“ 18:00 „Се­мей­ни вой­ни“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 „Че­реш­ка­та на тор­та­та“ – пре­да­ва­не на NOVA 21:00 „Ха­вай 5-0“ (пре­мие­ра) – се­риен филм, 8 се­зон 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 „Тран­спор­тер“ – се­риен филм 23:30 „Не­заб­ра­ви­мо“ – се­риен филм 00:30 „По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го“ – се­риен филм, 3 се­зон 02:30 „Ри­тъ­мът на меч­ти­те“ – се­риен филм 04:00 „Вой­на­та на ро­зи­те“ – се­риен филм /п/

Nova Sport

09:00 Дартс: Све­то­вен Мач­плей 2018, шес­ти ден, пов­то­ре­ние 12:00 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Бас­ко­ния – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Уул­върх­ямптън Уон­дъ­рърс – Ше­филд Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Лион – Ту­лу­за, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Ми­луол – Кар­диф Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 20:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Еве­ртън – Блек­пул (2010-11), пов­то­ре­ние 20:45 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:00 Дартс: Све­то­вен Мач­плей 2018, сед­ми ден, ди­рек­тно 01:00 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 BIT СПОРТ (п) 05:30 „Аз уча ан­глий­ски“ с Ни­ко­лая (п) 06:00 Но­ви­ни (п) 06:30 BIT СПОРТ (п) 07:00 „О!здра­вей“ пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 08:00 „Аз уча ан­глий­ски“ с Ни­ко­лая (п) 09:00 „Го­ре­щи сре­щи“ с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 „Ис­то­рия­та ожи­вява“ (п) 10:30 „Star box“, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 11:00 „Епи­зод“ (п) 12:00 „Гол­ямо­то ин­тер­вю“, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 13:00 „О!здра­вей“ пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 „Аз уча ан­глий­ски“ с Ни­ко­лая (п) 15:00 „Един прек­ра­сен ден“, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 „Star box“, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 17:00 „Ис­то­рия­та ожи­вява“ (п) 17:30 „Епи­зод“ (п) 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 BIT СПОРТ LIVE 19:30 „Го­ре­щи сре­щи“ с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 20:30 „PLAYGASM“ с Кра­си Пет­ров (п) 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 BIT СПОРТ (п) 22:30 „Без зад­ръж­ки“ с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 23:30 „Star box“, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 00:00 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти (п) 00:30 „Един прек­ра­сен ден“, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 „PLAYGASM“ с Кра­си Пет­ров (п) 03:00 „Star box“, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 04:00 „Гол­ямо­то ин­тер­вю“, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Kanal 3

05:30 „Кухн­ята на Звез­дев“ /п/ 06:00 „Денят на жи­во“ /п/ 07:00 „Всяка сут­рин“ – сут­ре­шен блок 09:00 „Пар­ла­мен­тът на жи­во“ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Те­ле­мар­кет 12:20 „Пар­ла­мен­тът на жи­во“ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 „Пар­ла­мен­тът на жи­во“ 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 „Кухн­ята на Звез­дев“ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 „Все­ки сле­до­бед“ 17:00 НО­ВИ­НИ 17:10 Те­ле­мар­кет 17:15 „Има­те ду­ма­та“с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:00 „Па­та­рин­ски Live“- из­бра­но 19:30 НО­ВИ­НИ 20:00 „Денят на жи­во“ 21:00 „Спорт в обе­кти­ва“ 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 „Денят на жи­во“ /п/ 23:30 „Па­та­рин­ски Live“ /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:30 „Спорт в обе­кти­ва“ /п/ 01:30-07:00 – Пов­то­ре­ния

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *