Refan-728×90-July-2019
Refan-728×90-July-2019
Refan-728×90-July-2019
Топ теми

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 26 ЮНИ

БНТ

05:05 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва, Ели Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ – кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен слот с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни /най-доб­ро­то/ – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Кап­ри – тв филм /7 епи­зод/ /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Дом за на­ши­те де­ца: Вре­ме за път – тв филм /3 се­рия/ 13:35 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:05 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Ре­зер­ват за ро­зо­ви пе­ли­ка­ни – дет­ски тв филм /Бъл­га­рия, 2003 г./, ре­жи­сьор: Ивай­ло Джам­ба­зов, в ро­ли­те: Кръс­тьо Ла­фа­за­нов, Тео­дор Ел­ма­зов, Иван Джам­ба­зов, Да­ние­ла Кръс­те­ва, Ва­лен­тин Га­нев и др. 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Кап­ри – тв филм /8 епи­зод/ 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви – тв филм /8 епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Хрът­ка­та 3 тв филм /6 епи­зод/ (14) 22:00 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар тв филм /14 епи­зод/(14) 22:45 На­цио­нал­ни­те сък­ро­ви­ща на Че­хия: Кут­на Хо­ра до­ку­мен­та­лен филм 23:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Брат за бра­та 3 тв филм /9 епи­зод/(16) 00:20 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:20 100% буд­ни /най-доб­ро­то/ /п/ 02:20 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар тв филм /14 епи­зод/п/(14) 03:10 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 03:35 Тър­са­чи на ре­лик­ви тв филм /8 епи­зод/п/ 04:20 Брат за бра­та 3 тв филм /9 епи­зод/п/(16)

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./ 06:00 “Т­ран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.4 еп.23 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “П­ре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” /п./ 13:30 Пре­мие­ра: “В­то­ри шанс” – се­риал, еп.36 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.5, еп.62 16:00 Пре­мие­ра: “Се­стра Бе­ти” – се­риал, с.3 еп.8 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “О­пас­ни ули­ци” – се­риал, с.13, еп.35 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съ­лзи от Рая” – се­риал, еп.30 21:00 Пре­мие­ра: “Въ­тре­шен чо­век” – се­риал, еп.15 22:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Те­жки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.6, еп.10 01:00 “Ве­чно твоя” – се­риал, еп.203, 204 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:30 “П­ре­ди обед” /п./ 04:40 “О­пас­ни ули­ци” /п./ – се­риал

bTV Action

05:00 “Мъ­ртва точ­ка” – се­риал, еп.10 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Т­ран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” /п./ – се­риал, с.3 еп.11, 12 07:00 “Т­ран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, с.3 еп.13, 14 08:00 “Монк” – се­риал, с.7 еп.9 09:00 “Мъ­ртва точ­ка” – се­риал, еп.10 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2 еп.17 11:00 “Б­ягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.18 12:00 “Го­тъм­” – се­риал, с.2 еп.21 13:00 “Ма­кси­ма­лен удар” – ек­шън, ко­ме­дия (Ру­сия, САЩ, 2017), ре­жи­сьор Ан­джей Бар­тковяк, в ро­ли­те: Але­ксан­дър Нев­ский, Ев­ге­ний Стич­кин, Да­ни Тре­хо, Ке­ли Ху, Том Ар­нолд, Марк Да­кас­кос, Уилям Бол­дуин и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.7 еп.10 16:00 “Мъ­ртва точ­ка” – се­риал, еп.11 17:00 “Го­тъм­” – се­риал, с.2 еп.22 18:00 “Б­ягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.19 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.3 еп.1 premiere 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Лу­ци­фер­” – се­риал, с.3 еп.22 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Па­зи­те­ли на нас­ледс­тво­то” – вое­нен, дра­ма, биог­ра­фи­чен (САЩ, Гер­ма­ния, 2014), ре­жи­сьор Джордж Клу­ни, в ро­ли­те: Джордж Клу­ни, Мат Дей­мън, Бил Мъ­ри, Кейт Блан­шет, Джон Гуд­ман, Да­ниел Крейг, Жан Дю­жар­ден, Хю Бон­вил, За­ха­ри Ба­ха­ров, Боб Ба­ла­бан и др. 00:15 “Лу­ци­фер­” – се­риал, с.3 еп.22 01:15 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.3 еп.1 02:15 “Монк” – се­риал, с.7 еп.10 03:15 “Го­тъм­” – се­риал, с.2 еп.22 04:15 “Б­ягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.19

bTV Comedy

05:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 06:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.6 еп.14, 15 07:00 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 09:00 “Ш­оу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу (2017) 10:00 “Ша­нта­ва сед­ми­ца” – ко­ме­дия, дра­ма (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Шон Ле­ви, в ро­ли­те: Джей­сън Бей­тман, Ти­на Фей, Джейн Фон­да, Адам Драй­вър, Роуз Бърн и др. 12:00 “П­рия­те­ли” – се­риал 13:00 “Кухня” – се­риал 14:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:30 “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2018) 18:00 “П­рия­те­ли” – се­риал, с.8 еп.8, 9 19:00 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.3 еп.7 20:00 “Тя е ба­ща ти” – се­риал, еп.7 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 22:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.3 еп.15, 16 23:00 “Кухня” – се­риал, 11 еп. с.4 еп.11, 12 00:00 “Ша­нта­ва сед­ми­ца” /п./ – ко­ме­дия, дра­ма (САЩ, 2014) 02:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 03:00 “П­рия­те­ли” – се­риал 04:00 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал

Nova TV

05:20 “Ко­бра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 22 /п/ 06:20 “З­дра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “П­рос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “П­люс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35 – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Дом за все­ки” – пре­да­ва­не на NOVA, нов епи­зод 22:00 “До­бра­та съп­ру­га” – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Ко­бра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 23 00:30 “Ко­стю­ма­ри” – се­риен филм, се­зон 7 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ас­тън Ви­ла – Ше­филд Уен­здей, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Лион – Ним, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 14:00 Фут­бол: Лил – Страс­бург, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Куинс Парк Рей­нджърс – Но­рич Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Сент Ет­иен – Реймс, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 20:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Уест Хям Юнай­тед – Брад­форд Си­ти (1999-00) /п/ 20:30 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 37-и епи­зод 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ип­суич Таун – Чел­си (2000-01) /п/ 21:45 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Гер­ма­ния (2018-19), 6-и епи­зод /п/ 22:15 Фут­бол: Ше­филд Уен­здей – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип /п/ 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 ”Со­циал­на мре­жа” – /п/ 07:00 ”Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 ”Свет­ски но­ви­ни” 15:30 ”Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 ”Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 ”Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 ”Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:30 ”Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 ”Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 ”Па­та­рин­ски Live”- /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 ”Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *