ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 26 ЯНУАРИ

БНТ

05:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:05 Пик­сел Пин­ки 2 – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:30 Строй­ков­ци­те – ани­ма­цио­нен филм 06:40 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка – ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:05 Сий­бърт – ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки – сед­мич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва – Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 Ту­ри­зъм.бг /п/ 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди – пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов – пре­да­ва­не за фол­клор 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев – пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 15:00 Ва­сил Ген­дов – мит и реал­ност – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2015 г./, ре­жи­сьор Илия Кос­тов 16:05 Чуй звез­ди­те – тв филм /Бъл­га­рия 2003 г./, ре­жи­сьор Ми­хаил Мел­тев, в ро­ли­те: Иван Ива­нов, Деян Дон­ков, Све­тос­лав Ка­цар­ски и др. 16:45 Шоу­то на Греъм Нор­тън с уча­стие­то на Мар­го Ро­би, Али­сън Джа­ни, Да­ниел Ка­луя, Али­сия Ви­кан­дер, Ка­ми­льа Ка­бе­йо/п/(12) 17:30 Джинс – пре­да­ва­не за фа­мил­на­та ис­то­рия на из­вес­тни съв­ре­мен­ни­ци 18:00 Из­вън иг­ра­та – раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не с во­де­ща Лю­ба Па­шо­ва 18:45 Ум­но се­ло “Нямо ки­но… и дру­ги ис­то­рии” /Вла­ди­мир Иг­на­тов­ски/ 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Лю­бов­та на­ран­ява – иг­ра­лен филм /САЩ, 2009 г./, ре­жи­сьор Ба­ра Грант, в ро­ли­те: Ри­чард Грант, Ке­ри-Ан Мос, Джо­ни Па­кар и др. 22:20 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 22:35 Сту­дио “Х”: Шо­фьо­рът 2 – се­риен иг­ра­лен филм /2, пос­ле­ден епи­зод/ (14) 00:05 Доб­рият уче­ник – иг­ра­лен филм /САЩ, 2006 г./, ре­жи­сьор Дей­вид Ос­три, в ро­ли­те: Тим Дей­ли, Хай­дън Па­не­тиер, Уилям Сад­лър и др. 01:25 Ал­та­ми­ра – иг­ра­лен филм /п/ 03:00 Де­ве­тият етаж – в тър­се­не на древ­на­та ре­лик­ва – иг­ра­лен филм /п/ (14) 04:30 Браз­ди /п/

bTV

05:40 “Не­поз­на­ти­ТЕ” /п./ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 06:00 “Джи Ай Джо: Сиг­ма” – ани­ма­ция 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.11 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.4 13:00 “От­мъс­ти­те­ли­те” – ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 1998), ре­жи­сьор – Дже­ръ­мая С. Че­чик, ак­тьо­ри – Ралф Файнс, Ума Тър­ман, Шон Ко­нъ­ри, Джон Ууд, Еди Изард, Джим Броуд­бент и др. 15:00 “Бри­га­да Нов дом” – со­циа­лен проект 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 Ме­га­хит: “Не­по­бе­ди­ми­те 3” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, три­лър (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Пат­рик Хюз, ак­тьо­ри – Сил­вес­тър Ста­лоун, Ран­ди Ко­тур, Те­ри Крюз, Ха­ри­сън Форд, Ан­то­нио Бан­де­рас, Кел­си Гра­мър и др. 22:20 Ме­га­хит: “Съу­час­тни­кът” – три­лър, ек­шън, дра­ма, кри­ми­на­лен (САЩ, 2004), ре­жи­сьор – Май­къл Ман,ак­тьо­ри – Том Круз, Джей­ми Фокс, Джей­да Пин­кет Смит, Марк Ръ­фа­ло, Брус Мак­гил, Ха­виер Бар­дем, Джей­сън Стей­тъм и др. 00:30 “Ан­ри На­вар­ски” – биог­ра­фи­чен,вое­нен,дра­ма (Гер­ма­ния, Фран­ция, 2010), ре­жи­сьор – Джо Ба­йер, ак­тьо­ри – Жю­лиен Бой­сел, Йоа­ким Курл, Ан­дреас Шмид, Ар­мел Дойч и др. 03:10 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./- се­риал 03:30 “Мар­ма­лад” /п./ – ток­шоу

bTV Action

05:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп. 7 06:00 “Ава­тар: Ле­ген­да за Анк” – ани­ма­ция 07:30 “Лу­ци­фер” – се­риал 10:30 “До­нос­ник” – ек­шън, дра­ма, три­лър ( САЩ, Обе­ди­не­ни ара­бски еми­рства, 2013), ре­жи­сьор – Рик Ро­ман Уаг, ак­тьо­ри – Дуейн Джон­сън, Ба­ри Пе­пър, Джон Бер­нтал, Сю­зан Са­ран­дън, Май­къл Ке­нет Уилямс, На­дин Ве­лас­кес, Ха­ролд Пе­ри­нео, Бен­джа­мин Брат и др. 12:45 “Не­въз­мож­но бягство” – ек­шън, три­лър (САЩ,2013), ре­жи­сьор – Ми­каел Хафс­трьом, ак­тьо­ри – Сил­вес­тър Ста­лоун, Ар­нолд Швар­це­не­гер, Ви­ни Джоунс, 50 Cent, Джеф Чейс, Мат Дже­ралд, Сам Нийл, Джим Ка­вий­зъл, Ей­ми Ра­йън, Вин­сънт Д’Оно­фрио и др. 15:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 19:00 “Кин­ти в не­бе­то” – ко­ме­дия, ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Брет Рат­нър, ак­тьо­ри – Бен Сти­лър, Еди Мър­фи, Кей­си Аф­лек, Май­къл Пеня, Ма­тю Бро­де­рик, Теа Лео­ни, Га­бу­ри Си­ди­бе, Алан Ал­да, Джуд Хирш, Сти­вън Хен­дер­сън и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Как пре­ка­рах лятна­та ва­кан­ция” – дра­ма, ек­шън (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Ад­риан Грюн­берг, ак­тьо­ри – Боб Ган­тън, Мел Гиб­сън, Со­фия Сис­ни­га, Арън Коен, Пат­рик Бо­шо, Скот Коен, Дийн Но­рис, Пи­тър Стор­маер, Сте­фа­ни Ни­кол Ле­ме­лин, Ке­вин Ер­нан­дес и др. 23:45 “Пси­хиат­рия­та Стоун­хърст” – три­лър (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Брад Ан­дре­сън, ак­тьо­ри – 02:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал

bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 07:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 08:00 “Лю­бим­ци” – се­риал 10:00 “Де­сет ярда” – ек­шън,ко­ме­дия (САЩ, 2004), ре­жи­сьор – Хауърд Дойч, ак­тьо­ри – Брус Уи­лис, Ма­тю Пе­ри,Ама­нда Пийт, Ке­вин По­лак, На­та­ша Хенс­трич и др. 12:00 “Фал­старт” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2006), ре­жи­сьор – Том Дей, ак­тьо­ри – Ма­тю Мак­ко­нъ­хи, Са­ра Дже­си­ка Пар­кър, Зоуи Де­ша­нел, Джъс­тин Бар­та, Брад­ли Ку­пър, Ка­ти Бейтс, Сти­вън То­бо­лов­ски, Кат­рин Уи­ник и др. 14:00 “Ало, ало” – се­риал 16:00 “Прия­те­ли” – се­риал 17:30 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 18:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 20:30 “По­ли­цей­ска ака­де­мия 7: Ми­сия Мос­ква” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 1994), ре­жи­сьор – Алън Ме­търн, ак­тьо­ри – Стив Гу­тем­берг, Ким Кат­рал, Д.Б Бай­ли, Бу­ба Смит и др. 22:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 00:30 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 01:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал 02:00 “Лю­бим­ци” – се­риал 04:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал

Nova TV

07:00 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 5 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 12:50 “Смър­фо­ве­те 2” – с уч. на Ханк Аза­рия, Брен­дан Глий­сън, Нийл Пат­рик Ха­рис и др. 15:00 “Джак и Джил” – с уч. на Адам Сан­длър, Кей­ти Холмс, Ал Па­чи­но, Ник Суор­дсън и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Пърл Хар­бър” – с уч. на Бен Аф­лек, Алек Бол­дуин, Том Сай­змор, Кейт Бе­кин­сейл, Джон Войт, Ку­ба Гу­динг мл., Джош Хар­тнет и др. 23:50 “Да­вам им го­ди­на” – с уч. на Роуз Бърн, Ана Фа­рис, Сай­мън Бей­кър, Рейф Спол и др. 01:50 “Джак и Джил” – с уч. на Адам Сан­длър, Кей­ти Холмс, Ал Па­чи­но, Ник Суор­дсън и др. /п/ 04:30 “Смър­фо­ве­те 2” – с уч. на Ханк Аза­рия, Брен­дан Глий­сън, Нийл Пат­рик Ха­рис и др. /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Чел­си – Тот­нъм Хот­спър, по­лу­фи­на­лен мач ре­ванш за Ка­ра­бао къп, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Бър­тън Ал­биън – Ман­чес­тър Си­ти, по­лу­фи­на­лен мач ре­ванш за Ка­ра­бао къп, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Мар­си­лия – Лил, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ар­се­нал – Ман­чес­тър Юнай­тед (2001-02), пов­то­ре­ние 16:25 Сту­дио “Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция”, ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Шрос­бъ­ри Таун/Стоук Си­ти – Уул­върх­ямптън Уон­дъ­рърс, мач от чет­вър­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция, ди­рек­тно 18:55 Сту­дио “Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция”, ди­рек­тно 19:30 Фут­бол: Нант – Сент Ет­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, за­пис, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:35 Фут­бол: Ми­дълз­бро – Ню­порт Каун­ти, мач от чет­вър­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция, за­пис 23:30 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 4-и епи­зод, пов­то­ре­ние 00:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:45 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 07:00 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Денят на жи­во”- из­бра­но 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Со­циал­на мре­жа”- из­бра­но 10:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 10:45 Те­ле­мар­кет 11:00 “Хо­ли­вуд” 11:45 Топ шоп 12:00 “Денят на жи­во” – из­бра­но 12:30 Те­ле­мар­кет 12:45 “Бук­мей­кър – ана­ли­зи и ко­мен­та­ри” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 14:30 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 17:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ 19:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Сед­ми­ца­та с Ка­нал 3” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов/п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

BiT

05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 07:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 08:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 17:30 “О!здра­вей” – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 18:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 19:00 “Епи­зод” (п) 20:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 21:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток­шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 00:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 01:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 03:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п)

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *