ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 27 АВГУСТ

БНТ

05:05 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца тв филм /36 епи­зод/п/ 06:05 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:20 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца тв филм /37 епи­зод/п/ 07:20 Ди­ноотряд “Кунг Фу” ани­ма­цио­нен филм /19 и 20 епи­зод/ 08:05 Сес­три тв филм /5 епи­зод/п/ 09:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:10 Мъ­же без мус­та­ци 6-се­риен тв филм /Бъл­га­рия, 1989г./, 1 се­рия, ре­жи­сьор Ма­риа­на Ев­ста­тие­ва-Биол­че­ва, в ро­ли­те: Славян Габ­ров­ски, Кон­стан­тин Спа­сов, Иво Ка­ра­джов и др. 10:10 Се­меен биз­нес тв филм /19 епи­зод/ 10:35 Кон­стан­тин Фи­ло­соф тв филм /5 се­рия/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Пъ­ту­ва­що лятно ки­но с БНТ 12:40 Спа­си­те­лен от­ряд “Ка­ли­фор­ния” тв филм /14 епи­зод/ 13:25 Све­тът на Япо­ния: Де­гус­та­то­ри на су­ши 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Но­во­дом­ци” /п/ 14:00 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 14:30 Са­гуа – сиам­ска­та кот­ка ани­ма­цио­нен филм 14:45 Сид – де­те на нау­ка­та ани­ма­цио­нен филм 15:10 Среб­рис­тият жре­бец ани­ма­цио­нен филм 15:35 Бак­стър тв филм 16:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:20 Сес­три тв филм /6 епи­зод/ 17:15 Мо­мен­ти от Иши­ка­ва 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Хра­на за ду­ша­та” ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­де­щи Еле­на Пет­ре­лий­ска и Ни­ко­лай Пет­ров 18:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Ка­пи­тан Пет­ко вой­во­да тв филм /5 се­рия/ 19:40 Жи­вот­ни по пи­жа­ми ани­ма­цио­нен филм 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! За­ли­вът на сък­ро­ви­ща­та 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца тв филм /38 и 39 епи­зод/ 22:50 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:10 Че­реп и кос­ти тв филм /9, пос­ле­ден епи­зод/(12) 23:55 Де­тек­ти­ви от “Се­ран­гун Роуд” тв филм /5 епи­зод/ (14) 00:50 Здра­ве­то от­бли­зо /най-доб­ро­то/ 02:00 Се­меен биз­нес тв филм /19 епи­зод/п/ 02:25 Спа­си­те­лен от­ряд “Ка­ли­фор­ния” тв филм /14 епи­зод/п/ 03:10 Че­реп и кос­ти тв филм /9, пос­ле­ден епи­зод/п/(12) 04:00 Япо­ния днес /п/ 04:10 Де­тек­ти­ви от “Се­ран­гун Роуд” тв филм /5 епи­зод/п/(14)

bTV

05:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли”/п./ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс ” – ани­ма­ция 06:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.4, еп.21 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – най-доб­ро­то от ток­шоу­то с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Вис­ше об­щес­тво” – се­риал, с.1, еп. 46 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.3, еп. 2 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с.1, еп. 74 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли”/п./ – ко­ме­дий­но шоу 17:50 Спорт то­то 18:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.12, еп. 26 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Се­мей­ни тай­ни” – се­риал, с. 1, еп.21 21:30 “Всич­ко мо­же да се слу­чи” – се­риал, с.2, еп.14 22:30 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.4, еп.11 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра”- се­риал, с.2, еп.15 01:00 “Дру­гов­ре­мец” – се­риал, с.1, еп.11 02:00 bTV Но­ви­ни­те 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Опа­сни ули­ци”- се­риал, с.11, еп. 41  bTV Action  bTV Action 06:00 “Кунг фу пан­да – ле­ген­ди за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 08:00 “Го­тъм” – се­риал, еп.9 09:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп. 18 10:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.4, еп.6 11:00 “Монк” – се­риал, с.3, еп. 13 12:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, еп.10 13:00 “Стреляй сме­ло” – ек­шън, ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ 2007), ре­жи­сьор – Май­къл Дей­вис, ак­тьо­ри – Клайв Оуен, Пол Джа­ма­ти, Мо­ни­ка Бе­лу­чи и др. 15:00 “Го­тъм” – се­риал, еп.10 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп. 19 17:00 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с.7, еп.1 18:00 “Монк” – се­риал, с.3, еп.14 19:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.4, еп.7 20:00 “Кос­ти” – се­риал , с.11, еп. 6 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Нес­ло­мим” – биог­ра­фи­чен, дра­ма (САЩ, 2009), ре­жи­сьор – Клинт Ис­тууд, ак­тьо­ри – Мор­ган Фрий­ман, Мат Дей­мън, Скот Ис­тууд, Лан­гли Кър­куд, Мар­гьо­рит Уий­тли и др. 00:30 “Кос­ти” – се­риал , с.11, еп. 6 01:30 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.4, еп.7 02:30 “Пос­ле­до­ва­те­ли­те” – се­риал, с.3, еп.10 03:30 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с.7, еп.1 04:30 “Монк” – се­риал, с.3, еп.14  Про­че­ти още на: https://www.dnes.bg/tv.php?tv=4403&date=2018-08-27  bTV Comedy  bTV Comedy 05:00 ” По-доб­ре къс­но от­кол­ко­то ни­ко­га” – се­риал 06:00 “Ше­га­джии” – се­риал, с.4 07:00 “Лю­бим­ци” – се­риал 08:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 09:00 “Бъл­га­ри на три мо­ре­та” – ко­ме­дий­но риа­ли­ти 10:00 “Ще те видя на­сън” – дра­ма, ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ,2015), ре­жи­сьор – Брет Хей­ли, ак­тьо­ри – Блайт Да­нър , Сам Ел­иът, Мар­тин Стар, Джун Скуиб, Риа Пър­лман, Ме­ри Кей Плейс, Макс Гейл и др. 12:00 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 14:00 “Брук­лин 99” – се­риал 15:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 17:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.1 18:00 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 19:30 “Граж­да­ни­нът” – се­риал, с.1 20:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.4 22:00 “Брук­лин 99” – се­риал, с.1 23:00 Пре­мие­ра: “Лю­бим­ци” – се­риал, с.1 00:00 “Ще те видя на­сън” – дра­ма, ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ,2015), ре­жи­сьор – Брет Хей­ли, ак­тьо­ри – Блайт Да­нър , Сам Ел­иът, Мар­тин Стар, Джун Скуиб, Риа Пър­лман, Ме­ри Кей Плейс, Макс Гейл и др. 02:00 “Ше­га­джии” – се­риал 03:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 04:00 “Лю­бим­ци” – се­риал

Nova TV

05:00 “Спе­циа­лен от­ряд” – се­риен филм /п/ 06:00 “Ка­съл” – се­риен филм, 8 се­зон /п/ 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “Убий­ства в Мид­съ­мър” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 19 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Под­ли ка­ме­риер­ки” – се­риен филм, 3 се­зон 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Скор­пион” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 3 се­зон 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Спе­циа­лен от­ряд” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм, се­зон 2 00:30 “Ка­съл” – се­риен филм, 8 се­зон 01:30 “До­кос­на­ти от слън­це­то” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:00 “Под­ли ка­ме­риер­ки” – се­риен филм, 3 се­зон /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Мар­си­лия – Рен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Бор­до – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Но­рич Си­ти – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Мон­пе­лие – Сент Ет­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Ми­дълз­бро – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Ан­же, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Но­тин­гам Фо­рест – Бир­мин­гам Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 07:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 11:00 “Епи­зод” (п) 12:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 До­ку­мен­та­лен филм 17:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 18:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 18:30 “Епи­зод” (п) 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 20:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 21:30 До­ку­мен­та­лен филм 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 00:00 До­ку­мен­та­лен филм 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Kanal 3

05:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 06:00 “Денят на жи­во”/п/ 07:00 “Все­ки сле­до­бед”- из­бра­но 08:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 09:00 “Денят на жи­во”/п/ 10:00 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 11:00 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 “Лято с бъл­гар­ска­та му­зи­ка” 12:45 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 13:15 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 “Все­ки сле­до­бед”-из­бра­но 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:00 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 19:30 НО­ВИ­НИ 20:00 “Денят на жи­во” 21:00 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Денят на жи­во”/п/ 23:00 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:30  Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *