ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 27 ДЕКЕМВРИ

БНТ

05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец  06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Ели Ги­го­ва, Бор­яна Ка­ме­но­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев  08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия  08:45 Кул­ту­ра.БГ- кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов  09:45 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А.Ще­рев  10:45 Спяща­та кра­са­ви­ца – дет­ски иг­ра­лен филм /Че­хия, 2006 г./, ре­жи­сьор Зде­нек Зе­лен­ка, в ро­ли­те: Ма­ри­ка Шо­пос­ка, Да­ниел Вол­ни, Ха­на Ваг­не­ро­ва и др.  11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец  12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия  12:30 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра/п/  13:20 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/  13:50 Мал­ки ис­то­рии – до­ку­мен­та­лен слот  14:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец  14:15 Ко­лед­на опа­шка – иг­ра­лен филм /Ка­на­да, 2014 г./, ре­жи­сьор Ила­йъс Ън­дер­хил, в ро­ли­те: Чан­дра Уест, Ан­то­нио Ку­по, Тие­ра Сков­бай и др.  15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец  16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия  16:10 Но­ви­ни на тур­ски език  16:30 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /4054 епи­зод/  17:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не  17:25 Зе­ле­на свет­ли­на  17:30 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не  18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия  18:15 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не  18:30 Спорт ТО­ТО  19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра  19:50 Ле­ка нощ, де­ца!  20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия  20:45 Спор­тни но­ви­ни  21:00 Да­ми канят – иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1980г./, ре­жи­сьор Иван Ан­до­нов, в ро­ли­те: Сте­фан Да­наи­лов, Цве­та­на Ма­не­ва, Ма­риа­на Ди­мит­ро­ва, До­ро­тея Тон­че­ва, Ил­ка За­фи­ро­ва, Бор­яна Пун­че­ва и др.  22:35 Цир­ков фес­ти­вал в Мон­те Кар­ло  23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия  23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Веч­на­та му­зи­ка пре­да­ва­не за кла­си­чес­ка и джаз му­зи­ка с во­дещ Ма­рио Ни­ко­лов 00:00 TrendY мла­деж­ко лай­фстайл пре­да­ва­не/п/  00:30 Кул­ту­ра.БГ /п/  01:30 100% буд­ни /п/  02:35 Япо­ния днес  02:50 Пос­лед­ният им­пе­ра­тор иг­ра­лен филм /п/

bTV

06:00 “Мал­ко­то По­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия” – ани­ма­ция 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов от вто­ри опит” – се­риал, еп. 27 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.4, еп. 13 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с.2, еп. 77 17:00 “И та­ка на­та­тък” – дра­ма, ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Роб Рай­нър, ак­тьо­ри – Май­къл Дъг­лас, Даян Кий­тън, Стер­линг Дже­ринс, Ани Па­рис, Фран­сис Стер­нха­ген, Йа­йа Да­Кос­та, Фран­ки Ва­ли, Май­къл Те­ра, Ос­тин Ли­зи, Ан­ди Карл и др. 17:50 Спорт то­то 18:00 “И та­ка на­та­тък” – дра­ма, ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Роб Рай­нър, ак­тьо­ри – Май­къл Дъг­лас, Даян Кий­тън, Стер­линг Дже­ринс, Ани Па­рис, Фран­сис Стер­нха­ген, Йа­йа Да­Кос­та, Фран­ки Ва­ли, Май­къл Те­ра, Ос­тин Ли­зи, Ан­ди Карл и др. 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Праз­ни­чен ме­га­хит: “Как да раз­ка­раш га­дже­то за 10 дни” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, Гер­ма­ния, 2003), ре­жи­сьор – До­налд Пет­ри, ак­тьо­ри – Кейт Хъд­сън, Ма­тю Мак­ко­нъ­хи, То­мас Ле­нън, Кат­рин Хан, Адам Гол­дбърг, Май­кал Ми­шел, Ша­лом Хар­лоу и др. 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Кос­ти”- се­риал, с.10, еп.6 01:00 “Чер­ни плат­на” – се­риал, с.4, еп.4 02:00 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с.7 04:30 “Опа­сни ули­ци”- се­риал, с.12, еп. 14

bTV Action

05:15 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.2, еп. 7 06:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 07:30 “Ава­тар: Ле­ген­да за Анк” – ани­ма­ция 08:00 “Час пик” – се­риал, еп.9 09:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.2, еп. 7 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4, еп.15 11:00 “Ху­берт и Ща­лер” – еп. 3 12:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 12:30 “Уми­рай труд­но 3” – ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, 1995), ре­жи­сьор – Джон Мак­тиър­нън, а ак­тьо­ри – Брус Уи­лис, Дже­ре­ми Ай­рънс, Са­мюел Л. Джак­сън, Греъм Грийн, Ко­лин Камп и др. 15:00 “Час пик” – се­риал, еп.10 16:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.2, еп. 8 17:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2, еп.1 18:00 Пре­мие­ра: “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, еп. 4 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, с.4, еп.16 20:00 Ек­шъв в 8: “Кос­ти” (пре­мие­ра) – се­риал, с.12, еп. 5 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “300: Въз­хо­дът на ед­на им­пе­рия” – дра­ма, ек­шън, фен­тъ­зи (САЩ, 2014), Ре­жи­сьор – Ноам Мъ­ро, ак­тьо­ри – Съ­ли­ван Сте­пъл­тън, Ева Грийн, Ле­на Хий­ди, Ан­дрю Тиер­нън, Род­ри­го Сан­то­ро, Джак О’Ко­нъл, Дей­вид Уе­нам, Ка­лан Мъл­ви и др. 00:00 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, еп.5 01:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4, еп.16 02:00 “Час пик” – се­риал, еп.10 03:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2, еп.1 04:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, еп. 4

bTV Comedy

05:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал  06:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал  07:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал  08:00 “Бар­би: Стра­на­та на съ­ни­ща­та” – се­риал  09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу  10:00 “Хо­тел за ку­че­та” – ко­ме­дия (САЩ, Гер­ма­ния, 2009), ре­жи­сьор – Тор Фрой­ден­тал, ак­тьо­ри – Ема Ро­бъртс, Джейк Т. Ос­тин, Дон Чий­дъл, Джон Си­мънс, Ли­са Куд­роу, Кай­ла Прат, Ке­вин Ди­лън, Трой Джен­тил, Ро­бин Лий и др.  12:00 “Сък­ро­ви­ще­то на Бе­то­вен” – се­меен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Рон Оли­вър, ак­тьо­ри – Джо­на­тън Сил­вър­ман, Крис­ти Суон­сън, Бре­тън Ман­ли и др.  14:00 “Ало, ало” – се­риал  15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал  17:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу  18:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал  19:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал  20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал  22:00 “Ало, ало” – се­риал, с.1  23:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 6  00:00 “Джо­ни Ин­глиш се зав­ръ­ща” – ко­ме­дия, ек­шън (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, Фран­ция, 2011), ре­жи­сьор – Оли­вър Пар­кър, ак­тьо­ри – Роуан Ат­кин­сън, Ро­за­мунд Пайк, До­ми­ник Уест, Джи­лиан Ан­дер­сън, Пиърс Брос­нан, Марк Ай­ва­нир, Ерик Карт и др.  02:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал  03:00 “Бар­би: Стра­на­та на съ­ни­ща­та” – се­риал  04:00 “Прия­те­ли” – се­риал

Nova TV

06:00 “Нощ­на смяна” – се­риен филм /п/ 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “Ко­лед­ни прик­лю­че­ния” – с уч. на Ан­дрю Уо­кър, Ме­гън Ори, Арън Крей­вън, Ру­кия Бер­нард и др. 11:30 “Ку­ли­нар­ни праз­ни­ци с “На ка­фе” 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, 2 се­зон 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Мъ­же в чер­но 3” – с уч. на Уил Смит, То­ми Лий Джоунс, Ема Том­псън, Дже­май Кле­мънт и др. 22:00 “Чер­ният спи­сък: Из­куп­ле­ние­то” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра” – за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Ху­ди­ни и Дойл” (пре­мие­ра) – се­риен филм 01:00 “Нощ­на смяна” – се­риен филм 02:00 “До­кос­на­ти от слън­це­то” – се­риен филм 03:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:00 “Ко­лед­ни прик­лю­че­ния” – с уч. на Ан­дрю Уо­кър, Ме­гън Ори, Арън Крей­вън, Ру­кия Бер­нард и др. /п/

Nova Sport

09:00 Дартс: Све­тов­но пър­венс­тво, еди­най­се­ти ден, вто­ра се­сия, пов­то­ре­ние  12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи  12:05 Фут­бол: Но­рич Си­ти – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние  14:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ли­вър­пул – Ар­се­нал (1994-95), пов­то­ре­ние  14:30 Дартс: Све­тов­но пър­венс­тво, два­най­се­ти ден, пър­ва се­сия, ди­рек­тно  18:30 Не­де­лен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 17-и епи­зод, пов­то­ре­ние 19:30 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 12-и епи­зод, пов­то­ре­ние  20:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 19-и епи­зод  20:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи  21:00 Дартс: Све­тов­но пър­венс­тво, два­най­се­ти ден, вто­ра се­сия, ди­рек­тно  01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи  01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар  03:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 07:00 “О, здра­вей” – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 11:00 “Епи­зод” (п) 12:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Май­стор­ски клас” 17:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 18:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 18:30 “Епи­зод” (п) 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 20:30 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 21:30 “Май­стор­ски клас” 22:30 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 23:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 00:00 До­ку­мен­та­лен филм 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Kanal 3

06:00 “Денят на жи­во” -/п/ 07:00 “Спорт в обе­кти­ва” – /п/ 07:45 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва – из­бра­но 09:00 “Со­циал­на мре­жа” – /п/ 10:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти /п/ 11:00 “Денят на жи­во” – /п/ 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Топ Шоп 12:30 “Веч­ни­те пес­ни” – /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Па­та­рин­ски Live”- ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 “Денят на жи­во” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” – об­зор 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Па­та­рин­ски Live”- ре­пор­тер­ско риа­ли­ти /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Денят на жи­во”/п/ 00:15 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 06:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *