ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 27 ДЕКЕМВРИ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Злат­но сър­це дет­ски – тв филм /2 се­рия/ 07:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но      /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Тай­ни­те на вой­на­та до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /8 епи­зод/ 13:30 До­мът на вяра­та Осе­нов­лаш­ки ма­нас­тир “Св. Бо­го­ро­ди­ца” – 7-те прес­то­ла     /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии 15:00 Спе­циа­ли­зи­ра­но пре­да­ва­не за хо­ра с ув­ре­ден слух 15:15 Гим­на­зия “Чер­на дуп­ка” – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 БНТ на 60 /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Бъл­га­рия от край до край /п/ 18:50 Нес­ти­на­ри­те – тв филм 19:00 Изу­ми­тел­ни­те хо­те­ли – до­ку­мен­та­лен филм /2 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:30 Май­ки и дъ­ще­ри – иг­ра­лен филм /САЩ, 2016 г./, ре­жи­сьор Пол Дъд­ридж, в ро­ли­те Пол Адъ­лстий­н, Сел­ма Блеър, Кор­тни Кокс, Сю­зън Са­ран­дън, Ми­ра Сор­ви­но, Ша­рън Стоун и др. 22:00 БНТ на 60 23:00 По све­та и у нас 23:30 Кон­церт на Ван Мо­ри­сън 00:30 Бу­ле­вард – иг­ра­лен филм /САЩ, 2014 г./, ре­жи­сьор Ди­то Мон­тиел, в ро­ли­те Ро­бин Уилямс, Ка­ти Бей­кър, Ро­бер­то Аги­ре, Боб Оде­нкър­к и др. (16) 02:00 Веч­на­та Аде­лай­н – иг­ра­лен филм /п/ 04:00 Кул­ту­ра.БГ /п/

bTV

05:30 “Лов­ци на хра­на” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.2 еп.1, 2 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Яго­до­ва лю­бов” – се­риал, еп.15 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.7, еп.38 16:00 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” – се­риал, с.2, еп.10 17:00 “Ста­ра­та гвар­дия” – ко­ме­дия, вое­нен (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2016), ре­жи­сьор Оли­вър Пар­кър, в ро­ли­те: Марк Тан­ди, Ръ­сел Ба­лог, Ан­дрю Ха­вил, Да­ниел Мейс, То­би Джоунс, Май­къл Гам­бън, Бил Най, Бил Па­тер­сън, Том Кор­тни и др. 17:50 Спорт то­то 18:00 “Ста­ра­та гвар­дия” /про­дъл­же­ние/ 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Шпио­ни” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Пол Фийг, в ро­ли­те Ме­ли­са Мак­кар­ти, Джей­сън Стей­тъм, Джуд Лоу, Ми­ран­да Харт, Ниа Лонг, Али­сън Джа­ни, 50 Cent, Роуз Бърн, Бо­би Ка­на­ва­ли и др. 22:30 “Ме­ди­чи­те” – се­риал, еп.8 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.3, еп.17 01:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.6, еп.12 01:50 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:20 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Вто­ри шанс” – се­риал, еп.18 

bTV Action

05:15 “Сме­ли­те” – се­риал, еп.8 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, еп.9 – 12 08:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4, еп.3 09:00 “Сме­ли­те” – се­риал, еп.8 10:00 “Го­тъм” – се­риал, с.4 еп.5 11:00 “Монк” – се­риал еп.1 12:00 “Су­пер ко­ли” – спор­тна ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с.6, еп.4 12:30 “Не­по­бе­ди­ми­те 3” – ек­шън, три­лър, прик­лю­чен­ски (САЩ, Фран­ция, 2014), ре­жи­сьор Пат­рик Хюз, в ро­ли­те Сил­вес­тър Ста­лоун, Джей­сън Стей­тъм, Ха­ри­сън Форд, Ан­то­нио Бан­де­рас, Ар­нолд Швар­це­не­гер, Мел Гиб­сън, Уес­ли Снайпс, Долф Лунд­грен и др. 15:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4, еп.4 16:00 “Сме­ли­те” – се­риал, еп.9 17:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.3, еп.6 18:00 “Монк” – се­риал еп.2 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Го­тъм” – се­риал, с.4 еп.6 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Нар­кос” – се­риал, с.2, еп.7 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Ек­шън пе­тък: “Му­мия­та се зав­ръ­ща” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2001), ре­жи­сьор Сти­вън Съ­мърс, в ро­ли­те Брен­дън Фрей­зър, Рей­чъл Вайс, Джон Ха­на, Ар­нолд Вос­лу, Пат­ри­сия Ве­лас­кес, Дуейн Джон­сън, Ад­еуа­ле Аки­ной-Аг­ба­дже и др. 00:30 “Нар­кос” /п/ – се­риал, с.2, еп.7 01:30 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, еп.6 02:30 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4, еп.4 03:30 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.3, еп.6 04:30 “Монк” – се­риал еп.2

bTV Comedy

05:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 06:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.7 еп.13, 14 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 08:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 09:00 “Прес­пав” /п/ – се­риал 10:00 Пре­мие­ра: “Пос­лед­ни­те ел­хич­ки” – ко­ме­дия (Ру­сия, 2018), ре­жи­сьо­ри Ти­мур Бек­мам­бе­тов, Егор Ба­ра­нов, Ан­на Пар­мас и др., в ро­ли­те Иван Ур­гант, Сер­гей Свет­ла­ков, Дмит­рий На­гиев, Еле­на Яко­вле­ва, Юлия Але­ксан­дро­ва, Да­ниил Вах­ру­шев и др. 12:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 13:00 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п/ – се­риал 14:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.132 17:00 Пре­мие­ра: “Прес­пав” – се­риал, еп.10 18:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.6, еп.2, 3 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.13, еп.7 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.5-7 еп.27 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 22:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.9, еп.9, 10 23:00 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п/ – се­риал, с.2, еп.6 00:00 “Пос­лед­ни­те ел­хич­ки” /п/ – ко­ме­дия (Ру­сия, 2018) 02:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 03:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал

Nova TV

07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 4 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Не­ве­роя­тният Спай­дър­мен 2” – с уч. на Ан­дрю Гар­фийлд, Ема Стоун, Джей­ми Фокс, Колм Фео­ре, Дейн Де­хаан, Фе­ли­си­ти Джоунс, Пол Джа­ма­ти и др. 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 5 00:30 “Ху­ди­ни и Дойл” – се­риен филм 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Слън­це и лу­на” – се­риен филм

Nova Sport

05:15 Край на прог­ра­ма­та 10:00 Фут­бол: Брен­тфорд – Суон­си Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Хо­кей на лед: Ба­рис – СКА, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 14:00 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 14-и епи­зод /п/ 14:30 Хо­кей на лед: Си­бир – СКА, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га, ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Прес­тън Норт Енд, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 19:00 Фут­бол: Стоук Си­ти – Ше­филд Уен­здей, мач от Чем­пиън­шип /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 19-и епи­зод 21:45 Бас­кет­бол: Ени­сей – УНИКС, мач от ВТБ ли­га /п/ 23:30 Об­зор на кръ­га на Ка­ра­бао къп (2019-20), 5-и епи­зод /п/ 00:00 Хо­кей на лед: Си­бир – СКА, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 02:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 07:45 “Пар­чеа­та от реал­нос­тта” 08:00 “Па­та­рин­ски LIVE” /п/ 08:45 “Дру­го­то ли­це” 09:15 “Ре­зул­та­тът” 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 “Со­циал­на мре­жа” – /п/ 11:15 “Дру­го­то ли­це” 11:45 Топ Шоп 12:00 “Денят на жи­во” /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски LIVE” /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *