ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 27 МАЙ

БНТ

05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­на прог­ра­ма с во­де­щи Ели Ги­го­ва, Бор­яна Ка­ме­но­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ – кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Кон­стан­тин Фи­ло­соф – тв филм /4 се­рия/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра/п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии – до­ку­мен­та­лен слот 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Сид – де­те на нау­ка­та 2 – ани­ма­цио­нен филм 14:55 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 15:10 Са­фа­ри­то на Скаут – 26-се­риен тв филм /коп­ро­дук­ция, 2002 г./ 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Кон­стан­тин Фи­ло­соф – тв филм /5 се­рия/ 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­де­ща Ка­те­ри­на Ев­ро 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Клуб “Ис­то­рия.bg” 22:00 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар – 22-се­риен тв филм /САЩ, 2014 г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Бар­ба­ра Хол, в ро­ли­те Тея Лео­ни, Тим Дей­ли, Джеф­ри Аренд и др. 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Код 202 – тв филм /7 епи­зод/ (12) 00:30 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:30 100% буд­ни /п/ 02:30 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар – тв филм /1 епи­зод/п/ 03:20 Ко­ли­зеу­мът – рим­ска­та аре­на на смър­тта – до­ку­мен­та­лен филм /п/ 04:10 Код 202 тв филм, 7 епи­зод /п/ (12)

bTV

05:10 “Тър­си се” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.4 еп.1 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, еп.14 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.5, еп.40 16:00 Пре­мие­ра: “Сес­тра Бе­ти” – се­риал, с.2 еп.4 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва. 17:50 Спорт то­то 18:00 “Ли­це в ли­це” (про­дъл­же­ние) 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съл­зи от Рая” – се­риал, еп.8 21:00 “MasterChef” – ку­ли­нар­но шоу, с.5 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5, еп.9 01:00 “Веч­но твоя” – се­риал, еп.159, 160 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п/ – се­риал

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” /п/ – се­риал, еп.3, 4 07:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, еп.5, 6 08:00 “Монк” /п/ – се­риал, с.6, еп.3 09:00 “Пла­ти­на” /п/ – се­риал, с.3 еп.12 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” /п/ – се­риал, еп.11 11:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” /п/ – се­риал, с.4, еп.8 12:00 “Су­пер ко­ли” – спор­тна ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с.6, еп.18 12:30 “Неп­рос­ти­мо” – ек­шън, три­лър (Япо­ния, 2013), ре­жи­сьор Санг-ил Лий, в ро­ли­те: Кен Уа­та­на­бе, Шио­ли Ку­цу­на, Юя Яги­ра, Юн Ку­ни­му­ра, Юк­июо­ши Од­за­ва и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.6 еп.4 16:00 “Пла­ти­на” – се­риал, с.3, еп.13 17:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.18 18:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.4, еп.9 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп.12 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Твър­де лич­но” – се­риал, с.2 еп.16 (пос­ле­ден) 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Ра­зоб­ли­чен” – фен­тъ­зи, кри­ми­на­лен, дра­ма (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Гий Ма­лик Лин­тън, в ро­ли­те Ана де Ар­мас, Киа­ну Рийвс, Крис­то­фър Мак­до­налд, Ми­ра Сор­ви­но, Сан­ди Те­ха­да и др. [16+] 00:00 “Твър­де лич­но” /п/ – се­риал, с.2, еп.16 01:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” /п/ – се­риал, еп.12 02:00 “Монк” /п/ – се­риал, с.6, еп.4 03:00 “Лу­ци­фер” /п/ – се­риал, с.2, еп.18 04:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” /п/ – се­риал, с.4 еп.9

bTV Comedy

05:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 05:30 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.4, еп.2, 3 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “Бар­би: Стра­на­та на съ­ни­ща­та” – се­риал, еп.10 – 12 09:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.13 еп.12 10:00 “Кни­га­та на жи­во­та” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Хор­хе Гу­тие­рес 12:00 “Прия­те­ли” – се­риал 13:00 “Кухня” – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:30 “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал 17:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, еп.3, 4 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.6 еп.13, 14 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 20:00 Пре­мие­ра: “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал, еп.12 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, eп.19, 20 23:00 “Кухня” – се­риал, с.2, еп.7, 8 00:00 “Да ка­жа или да не ка­жа”” – ко­ме­дия (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Рон Хауърд, в ро­ли­те Винс Вон, Ке­вин Джеймс, Уи­но­на Рай­дър, Дже­ни­фър Ко­нъ­ли, Ча­нинг Тей­тъм, Куин Ла­ти­фа и др. 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 03:00 “Бар­би: Стра­на­та на съ­ни­ща­та” – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал

Nova TV

06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 2 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Ка­то две кап­ки во­да” (нов се­зон) – риа­ли­ти, фи­нал 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 21 00:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 14 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Чар­лтън Ат­ле­тик – Сън­дър­ланд, фи­на­лен пле­йоф на ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Реймс – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 14:00 Фут­бол: Каен – Бор­до, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Ни­ца – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 20:00 Фут­бол: РБ Лай­пциг – Ба­йерн Мюн­хен, фи­нал за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Ню­порт Каун­ти – Тран­миър Роу­върс, фи­на­лен пле­йоф на ан­глий­ска­та Ли­га 2 /п/ 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” /п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Пулс” /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Бе­нов­ска пи­та” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” /п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *