ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 27 МАРТ

БНТ

05:25 Още от деня /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Поч­ти въл­шеб­но прик­лю­че­ние – тв филм/п/ 07:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов – кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 12:35 Из­след­ва­не на вре­ме­то дву­се­рий­на – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /коп­ро­дук­ция, 2007 г./, 1 епи­зод 13:30 Ци­ви­ли­за­ции по бъл­гар­ски­те зе­ми: В зо­ра­та на ци­ви­ли­за­ция­та – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 1993 г./, ре­жи­сьор Ве­се­ла За­ре­ва 14:00 Мал­ки ис­то­рии 15:00 Све­тът на жес­то­ве­те – спе­циа­ли­зи­ра­но пре­да­ва­не за хо­ра с ув­ре­ден слух 15:15 Прик­лю­че­ния­та на Ила­йъс – ани­ма­цио­нен филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 Му­зи­ка, му­зи­ка… – му­зи­кал­но-об­ра­зо­ва­тел­но пре­да­ва­не 17:30 В бли­зък план 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:05 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов – кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 19:10 Кор­по­ра­ция “Прик­лю­че­ния” тв филм /19 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев 22:00 Це­ре­мо­ния по връч­ва­не на наг­ра­ди­те “Икар” 2020 23:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов – кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 23:35 От упор – иг­ра­лен филм /САЩ, 2015 г./, ре­жи­сьор Ай­зък Фло­рен­тин, в ро­ли­те Скот Ад­кинс, Ник Чин­ланд, Кей­тлин Кийтс и др. (14) 01:00 Кул­ту­ра.БГ /п/ 02:00 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 03:00 Кор­по­ра­ция “Прик­лю­че­ния” – тв филм /19 епи­зод/п/ 03:50 Днес и ут­ре /п/ 04:15 Още от деня /п/ 

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, еп. 22 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, еп. 42 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 7, еп. 101 16:00 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” – се­риал, с. 8, еп. 5 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:20 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Сво­бо­ден дух” – се­риал, с. 2, еп. 19 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съ­ни бийч” – се­риал, еп. 6 21:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с. 2, еп. 54 22:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 2, еп. 18 00:30 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” /п/ – се­риал, с. 8, еп. 5 01:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с. 4 еп. 8 02:00 “Пре­ди обед” /п/ 04:10 “Вто­ри шанс” – се­риал, еп.81 

bTV Comedy

05:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 06:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с. 6, еп. 13, 14 07:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 08:00 “Кухня” /п/ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 10:00 “Мис Таен агент” – ко­ме­дия, ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, Ав­стра­лия, 2000), ре­жи­сьор До­налд Пет­ри, в ро­ли­те Сан­дра Бъ­лок, Май­къл Кейн, Бен­джа­мин Брат, Кан­дис Бър­гън, Уилям Шат­нър, Хе­дър Бърнс, Ме­ли­са Де Су­за, Диър­дра Куин и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Кухня” /п/ – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, еп. 9, 10 19:00 Пре­мие­ра: “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с. 13, еп. 1, 2 20:00 Пре­мие­ра: “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с. 11, еп. 9 22:00 “Кухня” – се­риал, с. 5, еп. 17, 18 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 3, еп. 7, 8 00:00 “Мис Таен агент” /п/ – ко­ме­дия, ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, Ав­стра­лия, 2000) 02:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ – ве­чер­но ток­шоу 04:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал   

bTV Action

05:00 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с. 2, еп. 9 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, еп. 3 – 6 08:00 “Кос­ти” – се­риал, с. 11, еп. 20 09:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп. 5 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 3, еп. 2 11:00 “Монк” – се­риал, с. 5, еп. 5 12:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, еп. 7 13:00 “Ам­не­зия: Кой съм аз?” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, дра­ма (Ки­тай, 2015), ре­жи­сьор Уин­кси Сонг, в ро­ли­те Оу­шън Ванг, Ксин­гтонг Йао, Кен Ло и др. 15:00 “Кос­ти” – се­риал, с. 11 еп. 21 16:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп. 6 17:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, еп. 8 18:00 “Монк” – се­риал, с. 5, еп. 6 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, с. 3, еп. 3 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Гос­по­дарят на илю­зия­та” – се­риал, еп. 3 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Уми­рай труд­но 3” – ек­шън, три­лър (САЩ, 1995), ре­жи­сьор Джон Мак­тиър­нън, в ро­ли­те Брус Уи­лис, Са­мюъл Джак­сън, Дже­ре­ми Ай­рънс, Греъм Грийн, Ко­лийн Кемп, Сам Фи­липс и др. 00:30 “Гос­по­дарят на илю­зия­та” /п/ – се­риал, еп. 3 01:30 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с. 2, еп. 10 02:30 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 3, еп. 3 03:30 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, еп. 8 04:30 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп. 6    

Nova TV

05:20 “Нюан­си си­ньо” – се­риен филм, се­зон 2 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 4 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Сис­те­ма­та” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 9 21:00 “All inclusive” (пре­мие­ра) – се­риен филм 22:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Нюан­си си­ньо” – се­риен филм, се­зон 2 00:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм, се­зон 1 01:30 “Уил и Грейс” – се­риен филм, се­зон 3 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 

Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: Мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Дар­би Каун­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Ва­лен­сия – Уни­ка­ха, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Ос­наб­рюк – РБ Лай­пциг, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Кар­диф Си­ти – Ми­дълз­бро, мач от Чем­пиън­шип /п/ 20:00 Фут­бол: Ене­рги Кот­бус – Ба­йерн Мюн­хен, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Уест Бро­мич Ал­биън – Хъ­дър­сфилд Таун, мач от Чем­пиън­шип /п/ 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та  

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00-07:00 – Пов­то­ре­ния  

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *