HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 27 МАРТ

БНТ

05:50 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня 06:00 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Юлия Сте­фа­но­ва и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра – кул­ту­рен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Геор­ги Ан­ге­лов, Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва и Ни­ко­лай Ко­лев 10:30 Здра­ве­то от­бли­зо – здрав­но пре­да­ва­не с во­дещ Ма­рия Ан­до­но­ва 11:20 Дър­зост и кра­со­та тв филм /3903 епи­зод/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Кос­ми­чес­ки ко­раб “Дог­стар” 2 – ани­ма­цио­нен филм /26, пос­ле­ден епи­зод/ 13:25 Ло­ши­те доб­ри прия­те­ли – дет­ски тв филм  /12 епи­зод/ 13:50 Три сес­три – те­ле­ви­зио­нен теа­тър /Бъл­га­рия, 2012 г./, 1 част, – тв ада­пта­ция: Дамян Пет­ров, в ро­ли­те Яна Ти­то­ва, Стан­ка Кал­че­ва, Кой­на Ру­се­ва, Ма­лин Кръс­тев, Ни­ко­лай Уру­мов и др. 14:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:10 Чис­та кръв – тв филм /95 епи­зод/ 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:40 Мал­ки ис­то­рии – пре­да­ва­не на со­циал­на те­ма­ти­ка с во­дещ Ирен Ле­ви 16:55 Мом­че­та­та от “Ме­ди­сън аве­ню” 7 – тв филм /11 епи­зод/ 17:45 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:40 Още от деня – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­щи Аде­ли­на Ра­де­ва и По­ли Зла­та­ре­ва 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! Въз­глав­нич­ки­те 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 “Икар” 2017 – връч­ва­не на го­диш­ни­те наг­ра­ди за сце­нич­ни из­кус­тва на Съю­за на ар­тис­ти­те в Бъл­га­рия 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 В сянка­та на влас­тта – тв филм /5 епи­зод/ 00:20 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 00:30 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 01:45 Мом­че­та­та от “Ме­ди­сън аве­ню” 7 – тв филм /11 епи­зод/п/ 02:45 Чис­та кръв – тв филм /95 епи­зод/п/ 03:30 В сянка­та на влас­тта – тв филм /5 епи­зод/п/ 04:15 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /3903 епи­зод/п/ 04:40 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 06:00 “Пин­гви­ни­те от Ма­да­гас­кар” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Не­заб­ра­ви­ма” – се­риал, с. 2, еп. 11 15:00 Пре­мие­ра: “Ле­кар в пла­ни­на­та” – се­риал, с. 9, еп. 12 16:00 Пре­мие­ра: “Кли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с. 1, еп. 9 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:55 Спорт то­то 18:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп. 693 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Твоят мой жи­вот” – се­риал, с. 3 ,еп. 6 21:00 MasterChef – ку­ли­нар­но шоу, с. 3 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли”- се­риал, с. 5, еп. 11 00:50 “Мал­ки слад­ки лъж­ки­ни” – се­риал, с. 5, еп. 19 01:40 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:10 “Пре­ди обед” /п./ –  ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 04:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп. 568 04:50 “Ле­кар в пла­ни­на­та” /п./- се­риал

bTV Action

06:00 “Кунг фу пан­да: Ле­ген­ди за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 07:30 “Ирис” – се­риал, еп. 3 09:00 “Кос­ти” – се­риал, с. 9, еп.17 10:00 “Ек­спе­ри­мен­тът” – се­риал, с. 5, еп. 12 11:00 “Стре­ла­та” – еп. 3, еп. 2 12:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с. 3, еп. 16 13:00 “Пис­то­лет, ку­фар и три смърд­ящи ва­ре­ла” – ко­ме­дия,кри­ми­на­лен (Бъл­га­рия, 2012), ре­жи­сьор – Геор­ги Кос­тов, ак­тьо­ри – Ивай­ло За­ха­риев, Геор­ги Ка­ду­рин, Асен Бла­теч­ки, Деян Дон­ков, То­дор До­цев, Пла­мен Ве­ли­ков, Иван Са­вов, Ди­чо, Део, Вла­ди Вър­га­ла, Ес­тер Си­мео­ни, Рая Пее­ва и др. 15:00 “Си­но­ве­те на ана­рхия­та” – се­риал, с. 5, еп. 13 16:00 “Ек­спе­ри­мен­тът” – се­риал, с. 5, еп. 13 17:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с. 3, еп. 17 18:00 “Стре­ла­та” – еп. 3, еп. 3 19:00 “Кос­ти” – се­риал, с. 9, еп. 18 20:00 Пре­мие­ра: “Го­тъм” – се­риал, с. 2, еп. 4 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Пог­ре­шен за­вой 4” – ужа­си, три­лър, САЩ, Гер­ма­ния, 2011 г., ре­жи­сьор – Дек­лан О’­Бра­йън, ак­тьо­ри – Дже­ни­фър Пу­да­вик, Те­ни­ка Дей­вис, Те­ра Вне­са, Дийн Ар­мстронг, Шон Ске­не, Скот Джон­сън и др. 23:45 “Го­тъм” – се­риал, с. 2, еп. 4 00:45 “Кос­ти” – се­риал, с. 9, еп. 18 01:45 “Ирис” – се­риал, еп. 3 03:15 “Ек­спе­ри­мен­тът” – се­риал, с. 5, еп. 13 04:15 “Стре­ла­та” – еп. 3,еп. 3

bTV Comedy

05:00 “Оне­зи от пар­те­ра” – се­риал 06:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал, с. 4 07:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – ко­ме­диен се­риал 08:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал, с. 1 09:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с. 11 10:00 “Ми­сия Лон­дон” – ко­ме­дия (Бъл­га­рия, 2010), ре­жи­сьор – Ди­ми­тър Ми­тов­ски, ак­тьо­ри – Ер­нес­ти­на Ши­но­ва, Юл­иан Вер­гов, Лю­бо­мир Ней­ков, Геор­ги Стай­ков, Ко­це­то Кал­ки, Ана Па­па­до­пу­лу, Дей­вид Ко­лингс, Алън Форд, Ор­лин Го­ра­нов, То­мас Ара­на, Слав­чо Пеев, Роз­ма­ри Лийч, Джо­на­тан Рай­ланд, Ралф Браун и др. 12:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал 13:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал 14:30 “До­ма­шен арест” – ко­ме­диен се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./ – ко­ме­диен се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но пре­да­ва­не 18:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с. 3 19:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – ко­ме­диен се­риал, с. 4 20:00 Пре­мие­ра: “Но­ви­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал, с. 9, еп. 4 21:30 “До­ма­шен арест” – ко­ме­диен се­риал, с. 3 22:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал, с. 1 00:00 “Ми­сия Лон­дон” – ко­ме­дия (Бъл­га­рия, 2010), ре­жи­сьор – Ди­ми­тър Ми­тов­ски, ак­тьо­ри – Ер­нес­ти­на Ши­но­ва, Юл­иан Вер­гов, Лю­бо­мир Ней­ков, Геор­ги Стай­ков, Ко­це­то Кал­ки, Ана Па­па­до­пу­лу, Дей­вид Ко­лингс, Алън Форд, Ор­лин Го­ра­нов, То­мас Ара­на, Слав­чо Пеев, Роз­ма­ри Лийч, Джо­на­тан Рай­ланд, Ралф Браун и др. 02:00 “Клуб Ве­се­лие” /п./ – ко­ме­диен се­риал 03:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” /п./ – ко­ме­диен се­риал 04:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” /п./ – ко­ме­диен се­риал

Nova TV

05:20 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Ди­ла”- се­риен филм 13:30 “Моя­та кар­ма” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми”(пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни”(пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Ка­то две кап­ки во­да”- за­бав­но пре­да­ва­не, 5 се­зон 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA 01:00 “Мо­тив” – се­риен филм, 3 се­зон 02:00 “За­ко­ни­те на съд­ба­та” –  се­риен филм 03:15 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:00 “Прос­ти ми” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Скън­торп Юнай­тед – Брад­форд Си­ти, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 Фут­бол: Лил – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на Ла­са – Мо­ра­банк Ан­до­ра, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 15:30 Бас­кет­бол: Мо­вис­тар Ес­ту­диан­тес – Бас­ко­ния, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 17:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та Ли­га – Куинс Парк Рей­нджърс – Тот­нъм Хот­спър (1995-96), пов­то­ре­ние 17:30 Дартс: Вис­ша Ли­га 2017, пов­то­ре­ние 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи, ди­рек­тно 21:15 Фут­бол: До­нак­стър Роу­върс – Пли­мут Ар­гайл, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 23:15 Кла­си­ка от Вис­ша­та Ли­га – Лийдс Юнай­тед – Ман­чес­тър Юнай­тед (2001-02), пов­то­ре­ние 23:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи, пов­то­ре­ние 00:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:00 Край на прог­ра­ма­та

BiT

06:30 “Жи­ва връз­ка”, сут­ре­шен блок от Со­фия и Чи­ка­го, LIVE 09:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая 11:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 11:30 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 12:30 Но­ви­ни с Ире­на Ка­за­ко­ва LIVE 13:00 “Жи­ва връз­ка”, сут­ре­шен блок от Со­фия и Чи­ка­го, (п) 14:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:15 Пре­диз­бор­но сту­дио на Би Ай Ти с во­де­щи Лю­ба Ку­ле­зич и Са­шо Ди­ков LIVE, (п) 17:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 17:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 19:30 Но­ви­ни­те с Ра­ли­ца Ва­си­ле­ва LIVE 20:00 “Спор­но за спор­та”, спор­тно пре­да­ва­не на Би Ай Ти с во­дещ Ки­рил Ве­се­лин­ски 21:30 “Ста­жан­та”, ав­тор­ска руб­ри­ка на Са­шо Ди­ков (п) 22:30 Би Ай Ти Но­ви­ни­те LIVE 23:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 00:30 “Съ­ве­ти­те на Ла­зар” бе­зо­пас­ни и по­лез­ни тре­ни­ров­ки за до­бър то­нус 01:00 Би Ай Ти Но­ви­ни­те (п) 01:30 “Спор­но за спор­та”, спор­тно пре­да­ва­не на Би Ай Ти с во­дещ Ки­рил Ве­се­лин­ски (п) 03:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 04:30 еМи­сия Бъл­га­рия (п)

Kanal 3

05:30 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 05:45 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 06:30 “Кухн­ята на Звез­дев” /п/ 07:00 НО­ВИ­НИ 07:15 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 07:30 НО­ВИ­НИ 07:45 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 08:00 НО­ВИ­НИ 08:15 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 08:30 НО­ВИ­НИ 08:45 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 09:30 НО­ВИ­НИ 09:45 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 10:30 НО­ВИ­НИ 10:45 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 ТОП ШОП 11:30 НО­ВИ­НИ 11:45 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Без мон­таж” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Без мон­таж” 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:25 Те­ле­мар­кет 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:25 Топ шоп 15:40 “Без мон­таж” 16:00 “Все­ки сле­до­бед” с Кри­си” 16:55 Те­ле­мар­кет 17:00 “Има­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:00 Па­та­рин­ски Live 19:30 НО­ВИ­НИ 20:00 “Денят на жи­во” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Има­те ду­ма­та” /п/ 23:20 “Денят на жи­во” /п/ 00:20 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си” /п/ 01:10 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 02:00-05:30 – Пов­то­ре­ния

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *