ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 27 ЮЛИ

БНТ

05:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:00 Ину­яша – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:25 Среб­рис­тият жре­бец – ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:15 Сид – де­те на нау­ка­та 2 – ани­ма­цио­нен филм 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки – раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва – Гер­го­ва /п/ 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Гла­диа­то­ри­те на Рим – ани­ма­цио­нен филм /Ита­лия, 2012 г./ 10:30 Кул­тур­но­то нас­ледс­тво на Бъл­га­рия – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 11:00 Ту­ри­зъм.бг /най-доб­ро­то/ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди /най-доб­ро­то/ – пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов – пре­да­ва­не за фол­клор /п/ 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /най-доб­ро­то/ – пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 15:00 н.а.То­дор Ди­нов – твор­чес­ки пор­трет – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 1983 г./, ре­жи­сьор Иван Ата­на­сов 15:30 Лам­ята /100 г. от рож­де­ние­то на То­дор Ди­нов/ – иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1974  г./, ре­жи­сьор То­дор Ди­нов, в ро­ли­те Ни­ко­ла То­дев, Геор­ги Пар­ца­лев, Пе­тър Сла­ба­ков и др. 16:50 Шоу­то на Греъм Нор­тън с уча­стие­то на Сър­ша Ро­нан, Роб Бе­кет, Ерик Мак­кор­мак, Деб­ра Ме­синг/п/ (12) 17:40 Джинс Ро­дът на Гьо­ка Ха­джи­пет­ров /п/ 18:10 Из­вън иг­ра­та – раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не /п/ 18:55 Ум­но се­ло –  Се­мей­ни чер­ти /Де­сис­ла­ва Мин­че­ва – ху­дож­ник /п/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Аби през лято­то – иг­ра­лен филм /САЩ, 2013 г./, ре­жи­сьор Джим­бо Лий, в ро­ли­те Джей­ми Прес­ли, Ро­бин Тик, Тай Рънян и др.(12) 22:05 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 22:20 Сту­дио “Х”: Рек­вием за ед­на мръс­ни­ца 2 – се­риен иг­ра­лен филм /2, пос­лед­на се­рия/ 23:25 Врява и бе­зумс­тво – иг­ра­лен филм /САЩ, 2014 г./, ре­жи­сьор Джеймс Фран­ко, в ро­ли­те Джеймс Фран­ко, Тим Блейк Нел­сън, Скот Хейз и др.(12) 01:10 Дру­га­та же­на – иг­ра­лен филм /п/(12) 02:45 Дой­че Ве­ле: Шифт /п/ 03:00 Аби през лято­то – иг­ра­лен филм /п/(12) 04:30 Браз­ди /най-доб­ро­то/ /п/

bTV

05:40 “Не­поз­на­ти­ТЕ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 06:00 “Мал­ко­то По­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия” – се­риал, ани­ма­ция, еп.15, 16 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, еп.19, 20 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ По­ли Гер­гу­ше­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Ко­ра­бът на меч­ти­те: Син­га­пур / Бин­тан” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия, дра­ма (тв филм, Гер­ма­ния, 2012), ре­жи­сьор Ханс Юр­ген Тьо­гел, в ро­ли­те Зиг­фрид Раух, Хай­де Ке­лер, Ник Вил­дер, Са­би­не Пос­тел и др. 15:00 “Ге­рои­те на джун­гла­та” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски (Фран­ция, 2017), ре­жи­сьор Да­вид Ало 17:00 “Топ гън” – ек­шън (САЩ, 1986), ре­жи­сьор То­ни Скот, в ро­ли­те Том Круз, Вал Кил­мър, Тим Ро­бинс, Ке­ли Мак­ги­лис, Мег Ра­йън, Том Ске­рит и др. 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те /п/ 20:00 “Тран­спор­тер: Но­во на­ча­ло” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (Фран­ция, Ки­тай, 2015), ре­жи­сьор Ка­мий Дьо­ла­мар, в ро­ли­те Ед Скрейн, Лоан Ша­ба­нол, Рей Сти­вън­сън, Ленн Кудр­явиц­ки, Тат­яна Пай­ко­вич, Ра­ди­во­йе Бук­вич, Ми­каел Бък­стон и др. 22:00 “Мат­ри­ца­та: Ре­во­лю­ции” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (Ав­стра­лия, САЩ, 2003), ре­жи­сьо­ри Ан­ди Уа­чов­ски и Ла­ри Уа­чов­ски, в ро­ли­те Киа­ну Рийвс, Ло­рънс Фиш­бърн, Ка­ри-Ан Мос, Хю­го Уи­винг, Мо­ни­ка Бе­лу­чи, Джей­да Пин­кет Смит, Но­на Гей и др. 00:30 “Братя” – вое­нен, дра­ма, три­лър (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Джим Ше­ри­дан, в ро­ли­те Джейк Джи­лен­хол, На­та­ли Пор­тман, То­би Ма­гуа­йър, Сам Ше­пърд, Ма­ри Уи­нин­гъм, Бей­ли Ма­ди­сън, Клиф­тън Ко­линс мл. и др. [16+] 02:40 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 03:20 “Топ гън” /п/ – ек­шън (САЩ, 1986)

bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп.10 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, еп.22 – 24 08:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2 еп.19 – 21 10:45 “Кон­фликт в Мал­ко То­кио” – ек­шън, кри­ми­на­лен, ко­ме­дия (САЩ, 1991), ре­жи­сьор Марк Лес­тър, в ро­ли­те Долф Лунд­грен, Бран­дън Лий, Тиа Ка­ре­ре, Ка­ри-Хи­рою­ки Та­га­ва и др. 12:30 “Уми­рай труд­но 3” – ек­шън, три­лър (САЩ, 1995), ре­жи­сьор Джон Мак­тиър­нън, в ро­ли­те: Брус Уи­лис, Са­мюъл Джак­сън, Дже­ре­ми Ай­рънс, Греъм Грийн, Ко­лийн Кемп, Сам Фи­липс и др. 15:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.4, еп.1, 2 17:00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп.12 17:30 “Ми­сия Моят Дом” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн, еп.16 18:00 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца,, с.2, еп.2, 3 19:00 “Труд­на ми­ше­на 2” – ек­шън, три­лър (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Рул Рей­не, в ро­ли­те Скот Ад­кинс, Ро­бърт Не­пър, Ро­на Мит­ра, Те­муе­ра Мо­ри­сън, Ан Труонг и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Год­зи­ла” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (САЩ, Япо­ния, 2014), ре­жи­сьор Га­рет Ед­уардс, в ро­ли­те Eрън Тей­лър-Джон­сън, Ели­за­бет Ол­сън, Бра­йън Кран­стън, Кен Уа­та­на­бе, Жю­лиет Би­нош, Са­ли Хо­кинс, Дей­вид Стра­теърн и др. 00:15 “Ло­шият лей­те­нант: Прис­та­ни­ще на служ­ба – Ню Ор­лиънс” – кри­ми­на­лен, дра­ма (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Вер­нер Хер­цог, в ро­ли­те Ни­къ­лъс Кейдж, Ева Мен­дес, Вал Кил­мър, Фе­ру­за Болк, Шей Уи­гъм, Май­къл Ша­нън, Брад Ду­риф и др. [16] 02:30 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2 еп.20, 21 04:15 “Сра­меж­ли­вия стре­лец” – ек­шън, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2017), ре­жи­сьор Сай­мън Уест, в ро­ли­те Ан­то­нио Бан­де­рас, Ол­га Ку­ри­лен­ко, Бен Ку­ра, Марк Ва­ли, Аш­линг Лоф­тъс, Дже­ре­ми Суифт и др. [14+]

bTV Comedy

05:00 “Прия­те­ли” – се­риал 06:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.6, еп.5, 6 07:00 “Прия­те­ли” – се­риал 09:00 “Прик­лю­че­ния­та на приз­рач­ния от­ряд” – ани­ма­ция, се­риал 10:00 “Доб­ра го­ди­на” – ро­ман­ти­чен, дра­ма, ко­ме­дия (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2006), ре­жи­сьор Рид­ли Скот, в ро­ли­те Ръ­сел Кроу, Аби Кор­ниш, Ал­бърт Фи­ни, Рейф Спол, Том Хо­лан­дър, Ма­рион Ко­тияр, Ва­ле­рия Бру­ни Те­дес­ки и др. 12:00 “Де­ца на ки­лог­рам 2” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, Ка­на­да, 2005), ре­жи­сьор Адам Шан­кман, в ро­ли­те Стив Мар­тин, Бо­ни Хънт, Хи­ла­ри Дъф, Пай­пър Пе­ра­бо, Кар­мен Еле­ктра, Тей­лър Лаут­нър, Юд­жийн Ле­ви и др. 14:00 “Иг­ри­те на звез­ди­те” – гейм шоу с во­дещ Ка­те­ри­на Ев­ро, еп.8 15:00 “Кухня” – се­риал 17:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал 19:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 20:30 “Флинт­стоун 2: Да жи­вее Рок Ве­гас” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2000), ре­жи­сьор Бра­йън Ле­вант, в ро­ли­те Марк Ади, Сти­вън Бол­дуин, Крис­тен Джон­стън, Джейн Кра­ков­ски, Джоан Ко­линс, То­мас Гиб­сън, Алън Къ­минг и др. 22:30 “Чер­ве­но­то джу­дже” – се­риал, с.8 еп.1, 2 23:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 01:30 “Кухня” – се­риал 02:00 “Прия­те­ли” – се­риал 03:00 “Чер­ве­но­то джу­дже” – се­риал 04:00 “Бар­би: Стра­на­та на съ­ни­ща­та” – се­риал

Nova TV

07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA, из­бра­но 12:50 “Ули­чни тан­ци 2” – с уч. на Том Кон­ти, Фалк Хен­шел, Со­фия Бу­те­ла, Джордж Сем­псан и др. 14:30 “Джу­ли и Джу­лия” – с уч. на Ме­рил Стрийп, Ей­ми Адамс, Стен­ли Ту­чи, Крис Ме­си­на и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Денят на пат­рио­та” – с уч. на Марк Уол­бърг, Ми­шел Мо­на­хан, Джей Кей Си­мънс, Джон Гуд­ман, Ке­вин Бей­кън и др. 22:45 “Стар­ски и Хъч” – с уч. на Бен Сти­лър, Оуен Уил­сън, Кар­мен Еле­ктра, Винс Вон, Ей­ми Смарт, Снуп Дог и др. 00:50 “Джу­ли и Джу­лия” – с уч. на Ме­рил Стрийп, Ей­ми Адамс, Стен­ли Ту­чи, Крис Ме­си­на и др. /п/ 04:50 “Ули­чни тан­ци 2” – с уч. на Том Кон­ти, Фалк Хен­шел, Со­фия Бу­те­ла, Джордж Сем­псан и др. /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ню­порт Каун­ти – Ман­сфилд Таун, пър­ви по­лу­фи­на­лен мач от пле­йо­фи­те на ан­глий­ска­та Ли­га 2 /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Рен – Ни­ца, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 14:00 Фут­бол: Сент Ет­иен – Бор­до, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Тран­миър Роу­върс – Фо­рест Грийн Роу­върс, пър­ви по­лу­фи­на­лен мач от пле­йо­фи­те на ан­глий­ска­та Ли­га 2 /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Лил – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 20:00 Фут­бол: Нант – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 30-и епи­зод /п/ 23:15 Фут­бол: Сън­дър­ланд – Порт­смут, пър­ви по­лу­фи­на­лен мач от пле­йо­фи­те на ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/ 01:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 07:00 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 08:30 “Дру­го­то ли­це” /п/ 09:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу -из­бра­но 11:00 “Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 12:00 Те­ле­мар­кет 12:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 12:30 “Хо­ли­вуд” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – из­бра­но 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 17:00 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *