ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 27 ЯНУАРИ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/ 13:30 Славя­нска­та ци­ви­ли­за­ция – 10-се­риен до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 1988 г./, 1 се­рия 14:00 Мал­ки ис­то­рии 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 То­чи­ца – ани­ма­цио­нен филм 14:45 Сид – де­те на нау­ка­та 2 – ани­ма­цио­нен филм 15:10 Раз­след­ва­не­то на Мун – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:05 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра/п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Зав­ръ­ща­не в Брай­дсхед – тв филм /7 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Клуб “Ис­то­рия.bg” 22:00 Те­ле­ви­зио­нен теа­тър: Хъ­шо­ве – се­риен тв филм /4, пос­лед­на се­рия/ 23:00 По све­та и у нас 23:25 Спор­тни но­ви­ни 23:30 Мла­дият вър­ко­лак 4 – тв филм /3 епи­зод/(12) 00:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:15 Зав­ръ­ща­не в Брай­дсхед – тв филм /7 епи­зод/п/ 03:20 Мал­ки ис­то­рии /п/ 04:20 Мла­дият вър­ко­лак 4 – тв филм /3 епи­зод/п/(12)

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.4, еп.5 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Яго­до­ва лю­бов” – се­риал, еп.35 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.7, еп.58 16:00 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” – се­риал, с.4, еп.8 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Сво­бо­ден дух” – се­риал, еп.56 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.2, еп.13 21:30 Пре­мие­ра: “Вът­ре­шен чо­век” – се­риал, еп.74 22:30 “Ме­ди­чи­те” – се­риал 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.4, еп.14 01:00 “Сме­ли­те” – се­риал, еп.8 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Вто­ри шанс” – се­риал, еп.37

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, с.3, еп.26 06:30 Ани­ма­цио­нен блок: “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, еп.1 – 3 08:00 “Бягство от зат­во­ра” /п/ – се­риал, с.4, еп.24 09:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп.16 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп.4 11:00 “Монк” – се­риал, с.2, еп.9 12:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.2, еп.8 13:00 “От­мъ­ще­ние: Лю­бов­на ис­то­рия” – ек­шън, кри­ми­на­лен, дра­ма (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Джо­ни Мар­тин, в ро­ли­те Ни­къ­лъс Кейдж, Ана Хъ­чин­сън, Та­ли­та Бей­тман, Дон Джон­сън, Де­бо­ра Ка­ра Ън­гър, Джо­шуа Ми­кел, Джо Ок­тър­бек и др. 15:00 “Пла­ти­на” – се­риал, с.3, еп.1 16:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп.17 17:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.2, еп.9 18:00 “Монк” – се­риал, с.2 еп.10 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, еп.5 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Нар­кос: Мек­си­ко” – се­риал, еп.7 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “До­нос­ник” – ек­шън, дра­ма, три­лър (САЩ, ОАЕ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2013), ре­жи­сьор Рик Ро­ман Уо, в ро­ли­те Дуейн Джон­сън, Сю­зан Са­ран­дън, Джон Бър­нтол, Ба­ри Пе­пър, Май­къл Ке­нет Уилямс и др. 00:15 “Нар­кос: Мек­си­ко” /п/ – се­риал, еп.7 01:15 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.3, еп.4 02:15 “Стре­ла­та” – се­риал, еп.5 03:15 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.2, еп.9 04:15 “Монк” – се­риал, с.2, еп.10

bTV Comedy

05:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 06:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.5, еп.9, 10 07:00 “Су­пер­мар­кет” /п/ – се­риал 08:00 “Кухня” /п/ – се­риал 09:00 “Прес­пав” /п/ – се­риал 10:00 “Ко­га­то се поя­ви ти” – прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2018), ре­жи­сьор Пи­тър Хъ­чингс, в ро­ли­те Ей­са Бъ­тър­филд, Мей­зи Уилямс, Ни­на Доб­рев, Пей­тън Лист, Кен Джонг, Тай­лър Хек­лин, Дей­вид Кек­нър и др. 12:00 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” /п/ – се­риал 13:00 “Из­гу­бен­яци” /п/ – се­риал 14:00 “Кухня” /п/ – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 17:00 Пре­мие­ра: “Прес­пав” – се­риал, еп.31 18:00 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” – се­риал, еп.7 19:00 “Су­пер­мар­кет” – се­риал, с.2, еп.18, 19 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.8 еп.9 22:00 “Кухня” – се­риал, еп.9, 10 23:00 Пре­мие­ра: “Из­гу­бен­яци” – се­риал, с.3, еп.1, 2 00:00 “През цяла­та нощ” – мис­тъ­ри, ко­ме­дия (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Пат­рик Брайс, в ро­ли­те Адам Скот, Тей­лър Ши­линг, Джей­сън Шуор­цман, Ар Джей Хър­мис и др. [16+] 02:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 03:00 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” /п/ – се­риал 04:00 “Су­пер­мар­кет” /п/ – се­риал

Nova TV

05:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 6 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 4 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Кош­ма­ри в кухн­ята” – риа­ли­ти 22:00 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 7 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 6 00:30 “Нощ­на смяна” – се­риен филм, се­зон 4 01:30 “Ко­га­то сър­це­то зо­ве” – се­риен филм 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: Ак Барс – Са­ла­ват Юл­аев, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Хо­вен­тут – Са­ра­го­са, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Ниж­ни Нов­го­род – ЦСКА Мос­ква, мач от ВТБ ли­га /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Ес­ту­диан­тес – Уни­ка­ха, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Сън­дър­ланд – Дон­кас­тър Роу­върс, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/ 20:00 Бас­кет­бол: Зе­нит – УНИКС, мач от ВТБ ли­га /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Ски ал­пий­ски дис­цип­ли­ни: Све­тов­на ку­па 2020, же­ни, спус­ка­не /п/ 23:15 Ски ал­пий­ски дис­цип­ли­ни: Све­тов­на ку­па 2020, же­ни, вто­ро спус­ка­не /п/ 00:15 Хо­кей на лед: ЦСКА Мос­ква – СКА, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 02:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пулс” /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Хо­ли­вуд” /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Бе­нов­ска пи­та” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *