ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 28 ДЕКЕМВРИ

БНТ

05:30 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Ели Ги­го­ва, Бор­яна Ка­ме­но­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ – кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А.Ще­рев 10:45 Вод­ният дух и Ка­ро­ли­на – дет­ски иг­ра­лен филм /Че­хия, 2010 г./, ре­жи­сьор Яро­слав Хо­вор­ка, в ро­ли­те: Ива­на Ко­ро­ло­ва, Фи­лип Цил, Йо­зеф Со­мър и др. 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра/п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии – пре­да­ва­не на со­циал­на те­ма­ти­ка с во­де­ща Ирен Ле­ви 15:00 Пре­да­ва­не за хо­ра с ув­ре­ден слух 15:15 Ми­ли Ба­те – пис­ма на един да­кел – тв филм 15:30 Па­ти­лан­ско царс­тво – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /4055 епи­зод/ 17:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Веч­на­та Аде­лай­н – иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2015 г./, ре­жи­сьор Лий То­ланд Кри­гер, в ро­ли­те: Блейк Лай­вли, Ми­хаел Хуис­ман, Ха­ри­сън Форд, Елън Бър­стин и др. 23:00 По све­та и у нас – и­нфор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Кон­церт на Funky Miracle Праз­ни­ци на из­кус­тва­та Апо­ло­ния – 2018 00:30 Де­ца­та са доб­ре – иг­ра­лен филм /САЩ, 2010 г./, ре­жи­сьор Ли­са Хо­ло­ден­ко, в ро­ли­те: Джу­лиан Мур, Анет Бе­нинг, Марк Ръ­фа­ло и др. (12) 02:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 03:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 04:25 Час­тни­те му­зеи в Че­хия: Му­зей на ме­ден­ки­те до­ку­мен­та­лен филм 04:35 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/

bTV

05:10 “Тър­си се…” – ток­шоу /п./ 06:00 “Мал­ко­то По­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия” – ани­ма­ция 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов от вто­ри опит” – се­риал, еп. 28 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.4, еп. 14 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с.2, еп. 78 17:00 “Мас­ка­та” – ко­ме­дия, фен­тъ­зи, САЩ, 1994, ре­жи­сьор – Чък Ръ­сел, ак­тьо­ри – Джим Ке­ри, Ка­ме­рън Диаз, Пи­тър Ри­гърт, Пи­тър Грийн, Ей­ми Яс­бек, Ри­чард Дже­ни, Оре­стес Ма­та­ке­на, Тим Баг­ли, Нан­си Фиш, Джо­ни Уилямс, Рег Е. Ка­ти, Джим До­хан, Де­нис Фо­рест и др. 17:50 Спорт то­то 18:00 “Мас­ка­та” – ко­ме­дия, фен­тъ­зи, САЩ, 1994, ре­жи­сьор – Чък Ръ­сел, ак­тьо­ри – Джим Ке­ри, Ка­ме­рън Диаз, Пи­тър Ри­гърт, Пи­тър Грийн, Ей­ми Яс­бек, Ри­чард Дже­ни, Оре­стес Ма­та­ке­на, Тим Баг­ли, Нан­си Фиш, Джо­ни Уилямс, Рег Е. Ка­ти, Джим До­хан, Де­нис Фо­рест и др. 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Праз­ни­чен ме­га­хит: “Ве­черя за ид­ио­ти” – ко­ме­дия (САЩ, 2010), ре­жи­сьор – Джей Роуч, ак­тьо­ри – Стив Ка­рел, Пол Руд, Зак Га­ли­фа­на­кис, Брус Гри­нууд, Лу­си Пънч, Рон Ли­винг­стън и др. 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Кос­ти”- се­риал, с.10, еп.7 01:00 “Чер­ни плат­на” – се­риал, с.4, еп.5 02:00 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с.7 04:50 “Опа­сни ули­ци”- се­риал, с.12, еп. 14

bTV Action

05:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.2, еп. 8 06:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 06:30 “Ава­тар: Ле­ген­да за Анк” – ани­ма­ция 08:00 “Час пик” – се­риал, еп.10 09:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.2, еп. 8 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4, еп.16 11:00 “Ху­берт и Ща­лер” – еп. 4 12:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2, еп.1 13:00 “РПУ Оня свят” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия, (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Ро­бърт Швен­ке, ак­тьо­ри – Ра­йън Рей­нолдс, Джеф Бридж, Сте­фа­ни Зос­так, Ла­ри Джо Кем­бъл, Джеймс Хонг, Майк О’Май­ли и др. 15:00 “Час пик” – се­риал, еп.11 16:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.2, еп. 9 17:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2, еп.2 18:00 Пре­мие­ра: “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, еп. 5 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, с.4, еп.17 20:00 Ек­шъв в 8: “Кос­ти” (пре­мие­ра) – се­риал, с.12, еп.6 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Ин­диа­на Джоунс и кралс­тво­то на крис­тал­ния че­реп” – ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2008), ре­жи­сьор – Сти­вън Спил­бърг, ак­тьо­ри – Ха­ри­сън Форд, Кейт Блан­шет, Рей Уин­стън, Шая Ле­бьоф, Ка­рън Алън, Джим Броуд­бент, Джон Хърт и др. 00:15 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, еп.6 01:15 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4, еп.17 02:15 “Час пик” – се­риал, еп.11 03:15 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2, еп.2 04:15 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, еп. 5

bTV Comedy

05:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал 06:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал 07:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 08:00 “Бар­би: Стра­на­та на съ­ни­ща­та” – се­риал 09:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 10:00 “Без­край­ният го­деж” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, Япо­ния, 2012), ре­жи­сьор – Ни­къ­лъс Сто­лър, ак­тьо­ри – Джей­сън Сий­гъл, Еми­ли Блънт, Али­сън Бри, Крис Прат, Да­ко­та Джон­сън и др. 12:00 “12 ку­че­та за Ко­ле­да” – се­меен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Чар­ли Вон, ак­тьо­ри – Ре­джи­налд Вел­джон­сън, Вин­сент Джо­ва­но­ли и др. 14:00 “Ало, ало” – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 18:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал 19:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 22:00 “Ало, ало” – се­риал, с.1 23:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 6 00:00 “Без­край­ният го­деж” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, Япо­ния, 2012), ре­жи­сьор – Ни­къ­лъс Сто­лър, ак­тьо­ри – Джей­сън Сий­гъл, Еми­ли Блънт, Али­сън Бри, Крис Прат, Да­ко­та Джон­сън и др. 02:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал 03:00 “Бар­би: Стра­на­та на съ­ни­ща­та” – се­риал 04:00 “Прия­те­ли” – се­риал

Nova TV

06:00 “Нощ­на смяна” – се­риен филм /п/ 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “Снеж­на при­каз­ка” – с уч. на Пол Кем­бъл, Бриа­на Иви­ган, То­ни Ал­кан­тар, Джей Бра­зо и др. 11:30 “Ку­ли­нар­ни праз­ни­ци с “На ка­фе” 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, 2 се­зон 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Ома­гьо­са­на” – с уч. на Ей­ми Адамс, Пар­тик Дем­пси, Сю­зан Са­ран­дън, Джеймс Мар­сдън, Ай­ди­на Мен­цел, Ти­мо­ти Спол, Рей­чъл Ко­ви и др. 22:00 “Чер­ният спи­сък: Из­куп­ле­ние­то” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра” – за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Ху­ди­ни и Дойл” (пре­мие­ра) – се­риен филм 01:00 “Нощ­на смяна” – се­риен филм, 2 се­зон 02:00 “До­кос­на­ти от слън­це­то” – се­риен филм 03:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

09:00 Дартс: Све­тов­но пър­венс­тво, два­най­се­ти ден, вто­ра се­сия, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ше­филд Юнай­тед – Дар­би Каун­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 19-и епи­зод, пов­то­ре­ние 14:30 Дартс: Све­тов­но пър­венс­тво, три­най­се­ти ден, пър­ва се­сия, ди­рек­тно 18:30 Фут­бол: Мон­пе­лие – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:00 Дартс: Све­тов­но пър­венс­тво, три­най­се­ти ден, вто­ра се­сия, ди­рек­тно 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT, (п) 07:00 “О, здра­вей” – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 11:00 “Епи­зод”, (п) 12:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров, (п) 13:00 “О, здра­вей” – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 16:30 “Май­стор­ски клас” 17:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 18:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 18:30 “Епи­зод”, (п) 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 20:30 “Епи­зод”, (п) 21:30 “Май­стор­ски клас” 22:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 23:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 00:00 До­ку­мен­та­лен филм 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 02:00 “Епи­зод”, (п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п)

Kanal 3

06:00 “Денят на жи­во” -/п/ 07:00 “Спорт в обе­кти­ва” – /п/ 07:45 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва – из­бра­но 09:00 “Со­циал­на мре­жа” – /п/ 10:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти /п/ 11:00 “Денят на жи­во” – /п/ 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Топ Шоп 12:30 “Веч­ни­те пес­ни” – /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Па­та­рин­ски Live” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 “Денят на жи­во” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” – об­зор 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Денят на жи­во”/п/ 00:15 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 06:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *