ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 28 МАРТ

БНТ

 05:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:00 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:35 Ри­царят на Бяла­та да­ма тв филм /3, пос­лед­на се­рия/ 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 Ту­ри­зъм.бг 11:30 Как­во ще се слу­чи? до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 11:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев 15:00 Ве­ли­ка­та илю­зия: Мо­дер­ни вре­ме­на иг­ра­лен филм /САЩ, 1931г./, ре­жи­сьор Чар­ли Чап­лин, в ро­ли­те: Чар­ли Чап­лин, По­лет Го­дар, Хен­ри Бер­гман, Ти­ни Сан­дфорд и др. 16:30 Пос­лед­ният път към до­ма до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2019г./, ре­жи­сьор Ма­риан Ма­ри­нов 16:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 17:00 Веч­на­та му­зи­ка 17:30 БНТ на 60 /п/ 18:30 Из­вън иг­ра­та /п/ 19:00 Сре­щи на пър­вия ред: Иван Гра­нит­ски с Отец Паи­сий до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2019г./, ре­жи­сьор Ва­ле­ри Яков 19:30 Пътят към УЕ­ФА ЕВ­РО 2020 20:00 По све­та и у нас 20:30 След но­ви­ни­те 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Лю­бов и прия­телс­тво иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2016г./, ре­жи­сьор Уит Стил­ман, в ро­ли­те: Кейт Бе­кин­сейл, Мор­фид Кларк, Том Бе­нет, Джен Мъ­ри и др. 22:35 По све­та и у нас 22:50 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 22:55 Ви­ки, Крис­ти­на, Бар­се­ло­на иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2008г./, ре­жи­сьор Уди Алън, в ро­ли­те: Ре­бе­ка Хол, Скар­лет Йо­хан­сон, Ха­виер Бар­дем и др.(14) 00:35 Из­след­ва­не на вре­ме­то до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /1 епи­зод/п/ 01:30 От упор иг­ра­лен филм /п/ (14) 04:05 Днес и ут­ре 04:30 Из­вън иг­ра­та /п/

bTV

05:00 “Па­па­ра­ци” /п./ 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те 05:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” /п./ 06:00 “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, ани­ма­ция, с.3 еп.12 06:30 “По сле­ди­те на: Азо­рски­те ос­тро­ви” – до­ку­мен­та­лен филм, част III 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, еп.17 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – из­бра­но 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на Геор­ги То­шев 13:00 “Бе­то­вен 4” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2001), ре­жи­сьор Дей­вид Евънс, в ро­ли­те: Джъдж Рай­нхолд, Джу­лия Суи­ни, Ми­кае­ла Га­ло и др. 15:00 “Ис­тин­ски ис­то­рии” /п./ – до­ку­мен­тал­но риа­ли­ти 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу с во­де­щи Ра­дост Дра­га­но­ва и Иво Аръ­ков 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – из­бра­но 20:00 “Цар на вой­на­та” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Гер­ма­ния, Фран­ция, 2005), ре­жи­сьор Ан­дрю Ни­къл, в ро­ли­те: Ни­къ­лъс Кейдж, Бри­джит Мой­на­хан, Итън Хоук, Джа­ред Ле­то, Ев­ге­ний Ла­за­рев, Уес­тън Кейдж и др. 22:20 “Хит­мен: Агент 47” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Гер­ма­ния, 2015), ре­жи­сьор Але­ксан­дер Бах, в ро­ли­те: Ру­пърт Френд, Хан­на Уеър, За­ка­ри Куин­то, Ки­рън Хайндс, То­мас Креч­ман и др. [14+] 00:20 “Блейд Ръ­нър” – фан­тас­ти­ка, три­лър (САЩ, Хон­конг, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 1982), ре­жи­сьор Рид­ли Скот, в ро­ли­те: Ха­ри­сън Форд, Рут­гер Хауер, Шон Янг, Да­рил Ха­на, Май­къл Емет Уолш, Ед­уард Ол­мос, Джоа­на Ка­си­ди и др. 02:30 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” /п./ 04:20 “Мар­ма­лад” /п./

 bTV Comedy

 05:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п./ – се­риал 06:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.6 еп.15, 16 07:00 “Стра­хот­ни но­ви­ни” – се­риал, еп.3, 4 08:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.9 еп.2, 3 09:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.6 еп.13, 14 10:00 “За­що от­влякох ше­фа си” – ко­ме­дия (тв филм, Гер­ма­ния, 2014), ре­жи­сьор Пе­тер Гер­си­на, в ро­ли­те: Лук Файт, Оли­вер Флай­шер, Юлия Хар­тман, Пат­рик Хайн и др. 12:00 “Мис Таен агент” – ко­ме­дия, ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, Ав­стра­лия, 2000), ре­жи­сьор До­налд Пет­ри, в ро­ли­те: Сан­дра Бъ­лок, Май­къл Кейн, Бен­джа­мин Брат, Кан­дис Бър­гън, Уилям Шат­нър, Хе­дър Бърнс, Ме­ли­са Де Су­за, Диър­дра Куин и др. 14:00 Пре­мие­ра: “Брук­лин 99” – се­риал, с.3 еп.20, 12 15:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 16:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 19:30 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал 20:30 “Ре­во­лю­ция Х” – ко­ме­дия, му­зи­ка­лен, кри­ми­на­лен, ек­шън (Бъл­га­рия, 2018), ре­жи­сьор Ди­ми­тър Го­чев, в ро­ли­те: Ге­ри-Ни­кол, Диа­на Кос­то­ва, Иван Ти­шев, Але­ксан­дър Са­но, Геор­ги Ка­ду­рин, Дил­яна По­по­ва, Бой­ко Кръс­та­нов, Ба­шар Ра­хал, Стеф­ка Яно­ро­ва, Ки­то­дар То­до­ров, Лю­си Ила­рио­нов, Ди­ми­тър Бер­ба­тов и др. 22:30 “Ли­га­та на джен­тъл­ме­ни­те” – се­риал, еп.5, 6 23:30 “Прес­пав” /п./ – се­риал 01:00 “По сре­да­та” /п./ – се­риал 02:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./ – се­риал 04:00 “Брук­лин 99” /п./ – се­риал

 bTV Action

 05:15 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.2 еп.10 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, еп.6 – 8 07:30 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.2 еп.13 – 15 10:30 “Нин­джа 2: Пътят на от­мъ­ще­ние­то” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (Тай­ланд, САЩ, 2013), ре­жи­сьор Ай­зък Фло­рен­тин, в ро­ли­те: Скот Ад­кинс, Кейн Ко­су­ги, Сюн Су­га­та, Ви­тая Пан­срин­гарм и др. 12:30 “Уми­рай труд­но 3” – ек­шън, три­лър (САЩ, 1995), ре­жи­сьор Джон Мак­тиър­нън, в ро­ли­те: Брус Уи­лис, Са­мюъл Джак­сън, Дже­ре­ми Ай­рънс, Греъм Грийн, Ко­лийн Кемп, Сам Фи­липс и др. 15:00 “Гос­по­дарят на илю­зия­та” /п./ – се­риал, еп.1, 2 17:00 “Ди­ва­та му­ха” /п./ – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп.12 17:30 “Ми­сия Моят Дом” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн (2019), еп.14 18:00 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, еп.13 18:45 “Warcraft: На­ча­ло­то” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (Ки­тай, Ка­на­да, САЩ, 2016), ре­жи­сьор Дън­кан Джоунс, в ро­ли­те: Тра­вис Фи­мел, По­ла Па­тън, Бен Фос­тър, То­би Ке­бъл, До­ми­ник Ку­пър, Клан­си Браун, Да­ниел Ву, Рут Не­га и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Ро­мео трябва да ум­ре” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2000), ре­жи­сьор Ан­джей Бар­тковяк, в ро­ли­те: Джет Ли, Алия, Ай­зея Уо­шин­гтън, Ръ­сел Уонг, Джон Кит Лий, Дел­рой Лин­до, Ед­оар­до Ба­ле­ри­ни, Ърл Си­мънс-DMX и др. 00:00 “Нин­джа уб­иец” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Гер­ма­ния, 2009), ре­жи­сьор Джеймс Мак­тийг, в ро­ли­те: Рейн, Рик Юн, Нао­ми Ха­рис, Бен Майлс, Шьо Ко­су­ги, Кай­ли Голд­стайн и др. [16+] 02:00 “Монк” – се­риал, еп.1, 2 04:00 “Ели­ми­на­то­ри” – ек­шън (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2016), ре­жи­сьор Джеймс Нън, в ро­ли­те: Скот Ад­кинс, Стю Бе­нет, Да­ниел Кал­та­джи­ро­не, Джеймс Коз­мо и др. [16+]

Nova TV

 07:00 “Доб­ра­та ве­щи­ца” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Ма­да­гас­кар 2” – ани­ма­цио­нен филм 14:50 “Нуж­ни са два­ма” – с уч. на Кър­сти Али, Стив Гу­тен­берг, Аш­ли Ол­сен, Ме­ри-Кейт Ол­сен, Фи­лип Бос­ко, Джейн Си­бет и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 “Ка­рай нап­ра­во” с Диа­на Най­де­но­ва 20:00 “Един за друг” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти 22:00 “50 пър­ви сре­щи” – с уч. на Адам Сан­длър, Дрю Ба­ри­мор, Роб Шнай­дър, Шон Ос­тин, Дан Ак­ройд и др. 00:00 “Нуж­ни са два­ма” – с уч. на Кър­сти Али, Стив Гу­тен­берг, Аш­ли Ол­сен, Ме­ри-Кейт Ол­сен, Фи­лип Бос­ко, Джейн Си­бет и др. /п/ 04:50 “Ма­да­гас­кар 2” – ани­ма­цио­нен филм /п/

Nova Sport

 10:00 Фут­бол: Ос­наб­рюк – РБ Лай­пциг, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Стоук Си­ти – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Гран Ка­на­рия – Хо­вен­тут, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Хо­кей на лед: Мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол:Куинс Парк Рей­нджърс – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип /п/ 20:00 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция (2019-20), 5-и епи­зод /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 24-и епи­зод /п/ 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Раз­би­ва­не”, 13-и епи­зод 23:00 Бас­кет­бол: Са­ра­го­са – Бар­се­ло­на, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 00:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:00 Край на прог­ра­ма­та

 Kanal 3

 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:15 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 23:15 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/ 07:00 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров – из­бра­но 08:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – из­бра­но 08:30 До­ку­мен­та­лен филм на Ка­нал 3 09:15 Топ Шоп 09:30 “Дру­го­то ли­це” 10:00 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва” 10:45 Топ Шоп 11:00 “Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 11:30 “Без мон­таж” 12:00 НО­ВИ­НИ 12:30 “Дру­го­то ли­це” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:20 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров – из­бра­но 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес”-из­бра­но 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – из­бра­но 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва” 17:00 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:25 “Без мон­таж” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:25 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 22:45 “Хо­ли­вуд” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:25 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *