ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 28 ОКТОМВРИ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов   /п/ 06:00 Не­дел­но ева­нге­лие 06:05 Пик­сел Пин­ки – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:30 Строй­ков­ци­те – ани­ма­цио­нен филм 06:55 Ину­яша – ани­ма­цио­нен филм /п/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки 08:30 По све­та и у нас 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 От­бли­зо с Ми­ра 12:00 По све­та и у нас 12:30 Уло­ви мо­мен­та с Ми­лен Ата­на­сов – пре­да­ва­не за ино­ва­ции и но­ви тех­но­ло­гии 13:00 Уло­вът на пет езе­ра – до­ку­мен­та­лен филм Бъл­га­рия, 2009г./, сце­на­рист Го­ран Бла­гоев, ре­жи­сьор Ни­ко­лай Ва­си­лев 14:00 Биб­лио­те­ка­та 15:00 Чер­ве­ния орел – иг­ра­лен филм        /Ис­па­ния, 2011г./, ре­жи­сьор Хо­се-Ра­мон Айе­ра Диас, в ро­ли­те: Да­вид Ха­нер, Ха­виер Гу­тие­рес, Фран­сис Ло­рен­со и др. 17:05 Нощ­та на Бий­тълс – хи­то­ве­те на “Бий­тълс­” в из­пъл­не­ние на Чеш­кия на­цио­на­лен сим­фо­ни­чен ор­кес­тър 18:00 TrendY – мла­деж­ко лай­фстайл пре­да­ва­не 18:30 Спорт тото 19:00 Шоу­то на Греъм Нор­тън с уча­стие­то на Хю Грант, Джей­сън Мо­моа, Са­ра Ми­ли­кан 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 От­кри­то с Валя Ах­чие­ва 21:15 Па­раг­раф 46 – иг­ра­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2003г./, ре­жи­сьор Май­къл Уин­тър­бо­тъм, в ро­ли­те: Тим Ро­бинс, Са­ман­та Мор­тън, На­та­ли Ме­до­са и др. 22:50 По све­та и у нас 23:05 Пос­лед­ни­те ще са пос­лед­ни иг­ра­лен филм /Ита­лия, 2015г./, ре­жи­сьор Ма­си­ми­лиа­но Бру­но, в ро­ли­те: Пао­ла Кор­те­ле­зи, Але­сан­дро Гас­ман, Фаб­ри­цио Бен­ти­во­лио и др. 00:50 Сту­дио “Х”: Клоп­ка­та на Мег­ре – иг­ра­лен филм /п/ 02:20 Чер­ве­ния орел – иг­ра­лен филм        /п/ 04:30 Дой­че Ве­ле: Шифт /п/ 04:45 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев  /п/

bTV

05:20 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс прайм” – ани­ма­ция 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 8, еп. 15,16 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се…” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Лов­ци на хра­на” – пре­да­ва­не за ку­ли­на­рен ту­ри­зъм с Chef Ан­дре То­кев 13:00 “Лъ­жов­на съп­ру­га” –  ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 1992), ре­жи­сьор – Франк Оз, ак­тьо­ри – С­тив Мар­тин, Гол­ди Хоун, Да­на Ди­лей­ни, Д­жу­ли Ха­рис, Пи­тър Мак­Ни­къл и др. 15:00 “Сват­бе­ни аге­нти” – дра­ма, ро­ман­ти­ка (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Май­къл Канг, ак­тьо­ри – Хе­нри Дит­ман, Ай­леа­на Дъг­лас, Сунг Канг, Д­жа­нел Па­риш и др. 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Фер­ма­та: Съе­ди­не­ние” – риа­ли­ти, се­зон 5 22:00 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид 23:00 “Ку­тия­та” – три­лър, ужа­си (САЩ, 2009), ре­жи­сьор –  Ри­чар­д Ке­ли, ак­тьо­ри – Д­жеймс Мар­сдън, Джон Ма­га­ро, Ка­ме­рън Диас, Франк Лан­ге­ла, Джеймс Реб­хорн, Джи­лиан Джей­къбс и др. 01:20 “Кош­ма­ри на Елм Стрийт” – т­ри­лър,ужа­си,фен­тъ­зи (САЩ, 2010), ре­жи­сьор – Са­муел Ба­йер, ак­тьо­ри – Джа­ки Ърл Хей­ли, То­мас Де­кер, Ру­ни Ма­ра, Кайл Гал­нър, Кей­ти Ка­си­ди, Ко­ни Бри­тън, Ке­лън Лъц, Ко­ни Бай­тън, Крис­тиан Сол­ти и др. 03:20 “Мут­ра по за­мес­тва­не” /п/ – се­риал 04:00 “120 ми­ну­ти” /п/ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не

bTV Action

06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 08:00 “Го­тъм” – се­риал 11:00 “По­ли­цей­ска ака­де­мия 7: Ми­сия Мос­ква” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 1994), ре­жи­сьор – Алън Ме­търн, ак­тьо­ри – Стив Гу­тем­берг, Ким Кат­рал, Д. Б Бай­ли, Бу­ба Смит и др. 12:45 “Сър­це­то на дра­ко­на” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, фе­нтъ­зи, ко­ме­дия (САЩ, 1996), ре­жи­сьор – Роб Коен, ак­тьо­ри – Де­нис Куейд, Шон Кон­ри, Пийт Пос­тъ­луейт,  ­Джу­ли Крис­ти, Дей­вид Тю­лис, Дай­на Ма­йър и др. 15:00 “Ам­не­зия: Кой съм аз?” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, дра­ма (Ки­тай, 2015), ре­жи­сьор – Уин­кси Сонг, ак­тьо­ри – Оу­шън Ванг, Ксин­гтонг Йао, Кен Ло и др. 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 19:00 “Чен­ге в дет­ска­та гра­ди­на” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 1990), ре­жи­сьор – Ай­вън Рай­тман, ак­тьо­ри – Ар­нолд Швар­це­не­гер, Пе­не­лъ­пи Ан Ми­лър, Джей­сън Рай­тмън,  Ка­ти Мо­риар­ти, Ка­рол Бей­кър, Па­ме­ла Рийд, Лин­да Хънт и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Чен­ге в дет­ска­та гра­ди­на 2” – ко­ме­дия (САЩ, 2016), ре­жи­сьор – Дон Май­къл Пол, ак­тьо­ри – Долф Лунд­грен, Дар­ла Тей­лър, Са­ра Стрейндж, Алекс Пау­но­вич, Бил Бе­ла­ми и др. 00:00 “Лъ­кът на спра­вед­ли­вос­тта” – ек­шън, дра­ма (Ки­тай, 2012), ре­жи­сьор – Хао­фенг Ксу, ак­тьо­ри – Чен­гуан Ли, Йе­ни Мар­тин, Янг Сонг и др. 01:45 “Го­тъм” – се­риал 03:45 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 04:15 “Фа­тал­на греш­ка” – кри­ми­на­лен, дра­ма, мис­те­рия (САЩ, Ка­на­да, 2006), ре­жи­сьор – Джордж Мен­де­люк, ак­тьо­ри – Вик­то­рия Прат, Крис Крей­мър, Уилям Б. Дей­вис, Вин­сент Спа­но и др.

bTV Comedy

05:00 “Из­гу­бен­яци” – се­риал 06:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 07:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 08:00 “Ба­рът” – се­риал, с. 3 08:30 “Майк и Мо­ли” – се­риал 10:00 “Пер­фек­тният ри­тъм 2” – ко­ме­дия, му­зи­ка­лен (САЩ,2015), ре­жи­сьор – Е­ли­за­бет Банкс, ак­тьо­ри – Ана Кен­дрик, Ре­бел Уил­сън, Хей­ли Стей­нфелд, Б­ри­та­ни Сноу, Скай­лър Ос­тин, Кей­ти Сей­гъл,  Ели­за­бет Банкс, Ха­на Мей Ли, Адам Ди­вайн и др. 12:00 “Аз, ти и Дюп­ри” – ко­ме­дия (САЩ, 2006), ре­жи­сьо­ри – Ан­тъ­ни Ру­со, Джо Ру­со, ак­тьо­ри – Оуен Уил­сън, Мат Ди­лън, Май­къл Дъг­лас, Кейт Хъд­сън, Сет Роу­гън и др. 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 16:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 17:30 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 18:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 20:30 “Бри­джит Джоунс: На ръ­ба на ра­зу­ма” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, Гер­ма­ния, Ир­лан­дия, САЩ, 2004 ), ре­жи­сьор – Бий­бан Кид­рон, ак­тьо­ри – Ре­не Зе­луе­гър, Хю Грант, Джим Броуд­бент, Ко­лин Фърт, Дже­ма Джоунс, Джеймс Фул­кнер, Ха­син­да Ба­рет, Джеймс Ко­лис и др. 22:30 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 23:30 “Майк и Мо­ли” – се­риал 00:30 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 01:30 “Ба­рът” – се­риал, с. 3 02:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 03:30 “Про­би и греш­ки” – се­риал

Nova TV

06:30 “И­ко­нос­тас” 07:00 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 4 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “По­ка­на за прия­телс­тво” – с уч. на Ерин Кра­ков, Раян Мак­пар­тлин, Пат­ри­ша Ри­чар­дсън, Кей­тлин Да­бъл­дей и др. 14:20 “По­са­ди лю­бов” – с уч. на Дже­си Шрам, Дже­си Хътч, Лин­да Бойд и др. 16:00 “Аз оби­чам Бъл­га­рия” – за­бав­но пре­да­ва­не, 4 се­зон 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Кош­ма­ри в кухн­ята” – пре­да­ва­не на NOVA 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Хер­ку­лес” – с уч. на Дуейн Джон­сън, Джон Хърт, Иън Мак­шейн, Ру­фъс Сюъл, Ре­бе­ка Фър­гю­сън, Джоу­зеф Файнс и др. 22:00 “Тер­ми­на­тор: Страш­ният съд” – с уч. на Ар­нолд Швар­це­не­гер, Лин­да Ха­мил­тън, Ед­уард Фър­лонг, Ро­бърт Пат­рик, Джо Мор­тън, Ксан­дър Бър­кли и др. 00:50 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:20 “По­са­ди лю­бов” – с уч. на Дже­си Шрам, Дже­си Хътч, Лин­да Бойд и др. 03:10 “По­ка­на за прия­телс­тво” – с уч. на Ерин Кра­ков, Раян Мак­пар­тлин, Пат­ри­ша Ри­чар­дсън, Кей­тлин Да­бъл­дей и др. /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Бол­тън Уон­дъ­рърс – Хъл Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ман­чес­тър Юнай­тед – Еве­ртън (1999-00), пов­то­ре­ние 12:30 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 10-и епи­зод 13:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 11-и епи­зод 13:30 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Хо­вен­тут, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно 15:10 Сту­дио “Ви­сша ли­га”, ди­рек­тно 15:30 Фут­бол: Крис­тъл Па­лас – Ар­се­нал, мач от ан­глий­ска­та Вис­ша ли­га, ди­рек­тно 17:25 Сту­дио “Ви­сша ли­га”, ди­рек­тно 18:00 Фут­бол: Бор­до – Ни­ца, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 20:15 Бас­кет­бол: Ес­ту­диан­тес – Бас­ко­ния, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:55 Дартс: Ев­ро­пей­ско пър­венс­тво, чет­вър­ти ден, ди­рек­тно 01:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 43-и епи­зод 02:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” /п/ 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая /п/ 06:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес /п/ 06:30 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва /п/ 08:00 “О!здра­вей” – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва /п/ 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва /п/ 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” /п/ 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая /п/ 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва      /п/ 13:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” – ве­чер­но токшоу с Па­вел и Хрис­то /п/ 14:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров /п/ 15:00 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва /п/ 16:30 “Е­пи­зод” /п/ 17:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT /п/ 18:30 “За­вър­на­ли­те се”, руб­ри­ка на BiT с Петя Кер­ти­ко­ва 18:35 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” – ве­чер­но токшоу с Па­вел и Хрис­то /п/ 19:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява”       /п/ 20:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва /п/ 21:00 “Е­пи­зод” /п/ 22:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на /п/ 23:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва /п/ 01:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же /п/ 03:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на /п/ 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT /п/

Kanal 3

06:15 “Сед­ми­жа­та с Ка­нал 3” /п/ 07:00 “И­ма­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Хо­ли­вуд”      /п/ 08:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Со­циал­на мре­жа”, из­бра­но 10:45 Те­ле­мар­кет 11:00 “Сед­ми­ца­та с Ка­нал 3” /п/ 11:45 Топ шоп 12:00 “Денят на жи­во” – из­бра­но 12:45 “Бук­мей­кър – ко­мен­та­ри и ана­ли­зи 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Те­ле­мар­кет 13:30 “Без мон­таж” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” /п/ 14:30 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “И­ма­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Сед­ми­ца­та с Ка­нал 3” /п/ 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 18:18 “Раз­след­ва­не” с Ва­сил Ива­нов 19:00 НО­ВИ­НИ 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “И­ма­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Раз­след­ва­не” с Ва­сил Ива­нов 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Бе­нов­ска пи­та” /п/ 00:30 “Без мон­таж” 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *