ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 28 ОКТОМВРИ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/ 13:30 Пре­дис­то­рия­та: Бо­го­ве и пок­лон­ни­ци – 6-се­риен до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2008 г./1 епи­зод/, ре­жи­сьор Ата­нас Ди­мит­ров 14:00 Мал­ки ис­то­рии 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци ани­ма­цио­нен филм 14:45 Среб­рис­тият жре­бец – ани­ма­цио­нен филм 15:10 Раз­след­ва­не­то на Мун – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:05 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /10 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg 22:00 БНТ на 60 23:00 По све­та и у нас 23:30 За­ко­нът на Дойл 4 – тв филм /7 епи­зод/(12) 00:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:15 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /10 епи­зод/п/ 03:15 Мал­ки ис­то­рии /п/ 04:15 За­ко­нът на Дойл 4 – тв филм /7 епи­зод/п/(12) 

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с. 4, еп. 5 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, с. 2, еп. 42 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал с. 6, еп. 72 16:00 “Кли­ни­ка на ко­ра­ло­вия ос­тров” – се­риал, еп. 2 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с. 13, еп. 120 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги ” – се­риал, еп. 9 21:00 “Фер­ма­та: Нов свят” – риа­ли­ти, с.5 22:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. ,3 еп. 21 00:30 “Вто­ри шанс” /п/ – се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п/ – се­риал 

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, с. 3, еп. 6 – 9 08:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп. 16 09:00 “Час пик” – се­риал, еп. 11 10:00 “Го­тъм” – се­риал, с. 2, еп.8 11:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп. 25 12:00 “Сто­те” – се­риал, с. 5, еп. 11 13:00 “Вес­то­но­се­цът” – дра­ма, ро­ман­ти­чен, вое­нен (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Орен Му­вър­ман, в ро­ли­те Бен Фос­тър, Уди Ха­рел­сън, Са­ман­та Мор­тън, Дже­на Ма­лоун, Стив Бу­ше­ми и др. 15:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп. 17 16:00 “Час пик” – се­риал, еп. 12 17:00 “Сто­те” – се­риал, с. 5, еп. 12 18:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп. 26 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Го­тъм” – се­риал, с. 2, еп. 9 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 4, еп. 16 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Зе­ле­на зо­на” – вое­нен, дра­ма, ек­шън, три­лър (САЩ, Фран­ция, Ис­па­ния, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2010), ре­жи­сьор Пол Грий­нграс, в ро­ли­те Мат Дей­мън, Джей­сън Ай­зъкс, Грег Ки­ниър, Игал Наор, Брен­дън Глий­сън и др. 00:15 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 4, еп. 16 01:15 “Го­тъм” – се­риал, с. 2, еп. 9 02:15 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп. 17 03:15 “Сто­те” – се­риал, с. 5, еп. 12 04:15 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп. 26 

bTV Comedy

05:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал 06:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с. 4, еп. 5, 6 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 09:00 “До­ма­шен арест” /п/ – се­риал, с. 3, еп. 1, 2 10:00 “Пер­фек­тният ри­тъм” – ко­ме­дия, му­зи­ка­лен, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Джей­сън Мур, в ро­ли­те Ана Кен­дрик, Бри­та­ни Сноу, Ре­бъл Уил­сън, Ели­за­бет Банкс, Але­ксис Нап, Адам Де­Вайн, Крис­то­фър Минц-Плас, Джон Май­къл Хи­гинс и др. 12:00 “По сре­да­та” – се­риал 13:00 “Су­пер еки­паж” – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп. 90 17:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, с. 3, еп. 3, 4 18:00 “По сре­да­та” – се­риал, с. 9, еп. 4, 5 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с. 10, еп. 2 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, eп. 41 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 3, еп. 12, 13 23:00 Пре­мие­ра: “Су­пер еки­паж” – се­риал 21, еп. 21, с. 2, еп. 1 00:00 “Би­ли Ме­ди­сън” – ко­ме­дия (САЩ, 1995), ре­жи­сьор Там­ра Дей­вис, в ро­ли­те Адам Сан­длър, Да­рън Мак­га­вин, Бри­джит Уил­сън, Брад­ли Уит­форд и др. 02:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал 03:00 “По сре­да­та” – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал   

 Nova TV

05:20 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 3 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти 22:00 “Пътят на чес­тта” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 4 00:30 “Скор­пион” – се­риен филм, се­зон 2 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:45 “Слън­це и лу­на” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Уест Бро­мич Ал­биън – Чар­лтън Ат­ле­тик, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Са­ра­го­са – Бар­се­ло­на, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Суон­си Си­ти – Кар­диф Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Мач /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Ше­филд Уен­здей – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип /п/ 20:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ас­тън Ви­ла – Ли­вър­пул (1998-99) /п/ 20:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 11-и епи­зод /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 21:45 Фут­бол: Куинс Парк Рей­нджърс – Брен­тфорд, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 23:40 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 00:00 Хо­кей на лед: Мач /п/ 02:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:45 Край на прог­ра­ма­та 

Kanal 3

 06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пулс” /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Денят на жи­во” /п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Хо­ли­вуд” /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” /п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00-07:00 – Пов­то­ре­ния   

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *