ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 28 СЕПТЕМВРИ

БНТ

05:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:00 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:25 Ди­ноотряд “Кунг-фу” – ани­ма­цио­нен филм /п/ 07:10 Спи­ли­тим и Ра­шо – тв филм 07:25 Па­ти­лан­ско царс­тво – тв филм 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 Как да пра­вим изу­ми­тел­ни сним­ки? до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 11:30 Ту­ри­зъм.бг 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев 15:00 Ум­ни­кът иг­ра­лен филм /САЩ, 2013 г./, ре­жи­сьор Би­ли­ Кент, в ро­ли­те Брен­дън Фрей­зър, Алекс Улф, Джу­лия Гап­нър и др. 16:40 На­цио­нал­ни­те сък­ро­ви­ща на Че­хия: Крус­не хо­ри – до­ку­мен­та­лен филм 17:00 Веч­на­та му­зи­ка 17:30 Ум­но се­ло По­път­ни ме­ло­дии /Ма­тей Стоя­нов/ 18:30 Из­вън иг­ра­та 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра 20:00 По све­та и у нас 20:20 Спор­тни но­ви­ни 20:30 Гос­по­дин Сел­фридж 2 – тв филм /5 и 6 епи­зод/ (12) 22:05 По све­та и у нас 22:20 Сту­дио “Х”: Кръ­гът Блеч­ли 2 – тв филм /4, пос­ле­ден епи­зод/(12) 23:10 Вой­на­та на Лоу­гън: Въп­рос на чест иг­ра­лен филм /САЩ, 1998 г./, ре­жи­сьор Май­къл Прийс, в ро­ли­те Чък Но­рис, Еди Сиб­риан, Джо Спа­но, Джеф Ко­бър и др. (14) 00:40 Пос­лед­на­та лю­бов на гос­по­дин Мор­ган – иг­ра­лен филм /п/ 02:35 По­том­ци на слън­це­то – тв филм /7 епи­зод/п/ 03:35 Ди­нас­тия­та Ро­ма­но­ви до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /3 епи­зод/п/ 04:30 Браз­ди /п/ 

bTV

05:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” /п/ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 06:00 “Мал­ко­то По­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия” – се­риал, ани­ма­ция, с. 2, еп. 25, 26 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 3, еп. 7, 8 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ По­ли Гер­гу­ше­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на Геор­ги То­шев 13:00 “Ос­мо чувс­тво: Фил­мът” – кри­ми­на­лен, ко­ме­дия, мис­тъ­ри (тв филм, САЩ 2017), ре­жи­сьор Стив Франкс, в ро­ли­те Джеймс Ро­дей, Дю­ле Хил, Ти­мъ­ти Омъ­ндсън, Ма­ги Ло­сън, За­ка­ри Ли­вай, Ралф Ма­чио и др. 15:00 “Гла­сът на Бъл­га­рия” – му­зи­кал­но шоу /най-доб­ро­то/ 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу с во­де­щи Ра­дост Дра­га­но­ва и Иво Аръ­ков 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те – нов се­зон 20:00 “Фер­ма­та: Нов свят” – риа­ли­ти, с. 5 22:00 “Сед­мият син” – фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, Ка­на­да, Ки­тай, 2014), ре­жи­сьор Сер­гей Бод­ров, в ро­ли­те Джеф Бри­джис, Джу­лиан Мур, Бен Барнс, Кит Ха­рин­гтън, Джай­мън Хаун­су, Ан­тье Трауе, Али­сия Ви­кан­дер, Джей­сън Скот Лий и др.. 00:00 “От­кри­ти ра­ни” – ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, 2001), ре­жи­сьор Ан­джей Бар­тковяк, в ро­ли­те Ева Мен­дес, Сти­вън Се­гал, Бил Дюк, Том Ар­нолд, Ай­зея Уо­шин­гтън, DMX, Дей­вид Ва­дим, Джил Хе­не­си и др. 02:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 02:30 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” /п/ 03:20 “Мар­ма­лад” /п/

bTV Action

05:15 “Лон­гма­йър” – се­риал, с. 6, еп. 1 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Прик­лю­че­ния­та на Дже­ки Чан” – се­риал, с. 5, еп. 11 – 13 07:30 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, еп. 1 08:00 “Монк” – се­риал, с. 4, еп. 3 – 5 11:00 “Вне­зап­на смърт” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1995), ре­жи­сьор Пи­тър Ха­йъмс, в ро­ли­те Жан-Клод Ван Дам, Пауърс Бут, Рей­мънд Ба­ри, До­риан Хеъ­рууд и др. 13:00 “От­мъс­ти­те­ли­те” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 1998), ре­жи­сьор Дже­ре­мая Че­чик, в ро­ли­те Рейф Файнс, Ума Тър­ман, Шон Ко­нъ­ри, Джим Брод­бент, Фио­на Шоу, Еди Изард, Ай­лийн Ат­кинс и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 2, еп. 3, 4 17:00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп. 26 17:30 “Ми­сия Моят Дом” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн /най-доб­ро­то/, еп. 20 18:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с. 3, еп. 12 18:45 “Ин­диа­на Джоунс: По­хи­ти­те­ли­те на из­чез­на­лия ки­вот” – прик­лю­чен­ски, ек­шън (САЩ, 1981), ре­жи­сьор Сти­вън Спил­бърг, в ро­ли­те Ха­ри­сън Форд, Ка­рън Алън, Пол Фрий­ман, Ро­налд Лей­си, Джон Рис-Дей­вис, Ал­фред Мо­ли­на, Ан­тъ­ни Хи­гинс и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Лар­го Уинч” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, три­лър (Фран­ция, Бел­гия, 2008), ре­жи­сьор Же­ром Сал, в ро­ли­те То­мер Сис­ли, Крис­тин Скот То­мас, Ми­ки Ма­ной­ло­вич, Ме­ла­ни Тие­ри, Сти­вън Уо­дин­гтън и др. 00:15 “Гла­диа­тор” – ек­шън, дра­ма (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2000), ре­жи­сьор Рид­ли Скот, в ро­ли­те Ръ­сел Кроу, Хоа­кин Фи­никс, Оли­вър Рийд, Ри­чард Ха­рис, Ко­ни Нил­сен, То­мас Ара­на, Джай­мън Хаун­су и др. [14+] 03:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 2, еп. 4 03:45 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с. 3, еп. 10 04:15 “Двой­на са­мо­лич­ност” – ек­шън, три­лър, кри­ми­на­лен (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Де­нис Дим­стър, в ро­ли­те Вал Кил­мър, Иза­бе­ла Ми­ко, Джу­лиън Уо­дъм, Хрис­то Шо­пов, Юл­иан Вер­гов, Ва­лен­тин Га­нев, Ру­шен Ви­дин­лиев, За­ха­ри Ба­ха­ров и др.

bTV Comedy

05:00 “Майк и Мо­ли” /п/ – се­риал 06:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с. 5, еп. 4, 5 07:00 “Гим­на­зия за чу­до­ви­ща” – се­риал, еп. 1 – 5 08:30 “По сре­да­та” – се­риал 09:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 5, еп. 5, 6 10:00 “Бе­то­вен 5″ – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2003), ре­жи­сьор Марк Гри­фитс, в ро­ли­те Дейв То­мас, Фейт Форт, Да­вей Чейс, Том Пос­тън, Са­ми Кан и др. 12:00 “Наис­ти­на лю­бов” – ро­ман­ти­чен, дра­ма, ко­ме­дия (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, Фран­ция, 2013), ре­жи­сьор Ри­чард Кър­тис, в ро­лит: Хю Грант, Лиъм Ний­сън, Ко­лин Фърт, Алън Рик­ман, Мар­тин Фрий­ман, Роуън Ат­кин­сън, Чиуе­тел Ед­жио­фор, Бил Най, Би­ли Боб Тор­нтън, Ло­ра Ли­ни, Кий­ра Най­тли, Ема Том­псън, Сие­на Ги­лъ­ри, Ива­на Ми­ли­че­вич и др. 14:00 Пре­мие­ра: “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” – се­риал, еп. 5 15:00 “Гранд” /п/ – се­риал 16:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 19:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 20:30 “Ба­ща на че­ти­ри­ма: Зав­ръ­ща­не­то на чи­чо Со­фус” – се­меен, ко­ме­дия (Да­ния, 2010), ре­жи­сьор Джа­ко­мо Кам­пео­то, в ро­ли­те Йес­пер Ас­холт, Курт Равн, Бо­дил Йор­ген­сен, Си­гурд Фи­лип Дал­гас и др. 22:30 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п/ – се­риал, еп. 5 23:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 01:00 “Гранд” /п/ – се­риал 02:00 “Майк и Мо­ли” /п/ – се­риал 03:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал  

Nova TV

07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Де­тег­ле­дач­ки в ак­ция”- с уч. на Саб­ри­на Кар­пен­тър, Со­фия Кар­сън, 15:00 “Лес­на, а?” – с уч. на Ема Стоун, Ама­нда Байнс, Пен Бе­джли, Ли­са Куд­роу, То­мас Хей­дън Чърч, Пат­ри­ша Клар­ксън, Стен­ли Ту­чи и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Мас­ки­ра­ният пе­вец” (пре­мие­ра) – за­бав­но пре­да­ва­не 22:00 “Мъ­же в чер­но 3” – с уч. на Уил Смит, То­ми Лий Джоунс, Ема Том­псън, Дже­май Кле­мънт и др. 00:10 “Лес­на, а?” – с уч. на Ема Стоун, Ама­нда Байнс, Пен Бе­джли, Ли­са Куд­роу, То­мас Хей­дън Чърч, Пат­ри­ша Клар­ксън, Стен­ли Ту­чи и др./п/ 04:30 “Де­тег­ле­дач­ки в ак­ция”- с уч. на Саб­ри­на Кар­пен­тър, Со­фия Кар­сън, Ни­ки Хан, Ке­вин Ку­ни и др. /п/ 

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Стоук Си­ти – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Хо­вен­тут – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 14:30 Фут­бол: Куинс Парк Рей­нджърс – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 16:25 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Блек­бърн Роу­върс – Лу­тън Таун, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 18:55 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 19:30 Ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка:Об­зор на деня на Све­тов­но­то пър­венс­тво в Ба­ку, 5-и ден /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Сту­дио “Бас­кет­бол”, ди­рек­тно 21:30 Бас­кет­бол: Уни­ка­ха – Те­не­ри­фе, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно 23:10 Сту­дио “Бас­кет­бол”, ди­рек­тно 23:30 Фут­бол: Блек­бърн Роу­върс – Лу­тън Таун, мач от Чем­пиън­шип /п/ 01:30 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 39-и епи­зод /п/ 02:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:45 Край на прог­ра­ма­та 

 Kanal 3

07:00 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – здрав­но пре­да­ва­не 08:30 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 09:30 “Дру­го­то ли­це” /п/ 10:00 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва” 10:45 Те­ле­мар­кет 11:00 “Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 11:45 “Без мон­таж” 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Бук­мей­кър” 12:30 “Дру­го­то ли­це” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров  /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Па­та­рин­ски LIVE” /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 17:00 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” 19:00 НО­ВИ­НИ, цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 22:30 “Хо­ли­вуд” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/ 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *