ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 28 СЕПТЕМВРИ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:05 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли – за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу/п/ 14:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3 – тв филм /14 епи­зод/ 14:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:00 Очи в очи с жи­вот­ни­те: Пти­ци в бе­да 15:15 Вла­кът на ди­но­зав­ри­те – ани­ма­цио­нен филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Мал­ки ис­то­рии 16:40 Све­тът и ние 17:00 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли – за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg За­ле­зът на тра­ки­те: Спар­так 22:00 Бри­га­да – тв филм /6 епи­зод/ (14) 23:00 По све­та и у нас 23:30 Биб­лио­те­ка­та 00:30 Све­тът и ние /п/ 00:50 100% буд­ни /п/ 02:45 Кул­ту­ра.БГ /п/ 03:55 Джинс: Ро­дът на пе­ве­ца Ва­сил Пет­ров /п/ 04:25 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3 тв филм /14 епи­зод/п/

bTV

05:40 “Лов­ци на хра­на” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.3, еп.3 06:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с.2, еп.95 15:30 “Тър­гов­ски цен­тър” – се­риал, с.15, еп.46 – 48 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14, еп.56 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.3, еп.69 21:00 “Фер­ма­та: Пътят на ед­на меч­та” – риа­ли­ти, с.6 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния” – се­риал, с.19 еп.13 01:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, еп.29 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:30 “За­ви­на­ги” – се­риал, с.2, еп.38

 bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, еп.3-6 08:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3 еп.22 09:00 “Го­тъм” – се­риал, с.5, еп.5 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.4 еп.6 11:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.5, еп.4 12:00 “Сто­те” – се­риал, с.4, еп.9 13:00 “Конг: Ос­тро­вът на че­ре­па” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Джор­дан Вогт-Ро­бъртс, в ро­ли­те Том Хи­дъл­стън, Са­мюъл Джак­сън, Бри Лар­сън, Джон Рай­ли, Джон Гуд­ман, Ко­ри Хо­кинс, Джон Ор­тиз, То­би Ке­бъл, Шей Уи­гъм и др. 15:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3, еп.23 16:00 “Го­тъм” – се­риал, с.5, еп.6 17:00 “Сто­те” – се­риал, с.4, еп.10 18:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.5, еп.5 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те (пре­мие­ра): “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.4, еп.7 20:00 Ек­шън в 8: “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп.10 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Де­вет жи­во­та” – фен­тъ­зи, ко­ме­дия (Фран­ция, Ки­тай, 2016), ре­жи­сьор Ба­ри Со­нен­фелд, в ро­ли­те Ке­вин Спей­си, Дже­ни­фър Гар­нър, Крис­то­фър Уо­кън, Ма­ли­на Уай­сман, Те­ди Сиърс, Ше­рил Хайнс, Ро­би Амел и др. 00:00 “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп.10 01:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.5, еп.5 02:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.4, еп.7 03:00 “Сто­те” – се­риал, с.4, еп.10 04:00 “Го­тъм” – се­риал, с.5, еп.6 

bTV Comedy

05:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 06:00 “Гранд” – се­риал, еп.3, 4 07:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 08:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п/ – се­риал 08:30 “Су­пер еки­паж” /п/ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 10:00 “Омъ­жи се за мен, пич” – ко­ме­дия (Фран­ция, 2017), ре­жи­сьор Та­рек Бу­да­ли, в ро­ли­те: Та­рек Бу­да­ли, Фи­лип Ла­шо, Шар­лот Габ­ри, Ан­ди Ра­конт и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Су­пер еки­паж” /п/ – се­риал 15:00 “Прес­пав” /п/ – се­риал 16:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, 11 еп. с.2, еп.11, 12 19:00 Пре­мие­ра: “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп.88 20:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.41 20:30 “Прес­пав” – се­риал, еп.61, 62 22:00 “Су­пер еки­паж” – се­риал, с.2, еп.10, 11 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.3 еп.9, 10 00:00 “Омъ­жи се за мен, пич” /п/ – ко­ме­дия (Фран­ция, 2017) 02:00 “Гранд” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 04:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал

Nova TV

05:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 7 /п/ 06:30 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти, се­зон 2 22:30 “Братя” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 21 00:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 7 01:30 “Же­не­ни с де­ца” – се­риен филм, се­зон 7 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 03:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм /п/ 04:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм /п/

 Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: Йо­ке­рит – ЦСКА Мос­ква Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га пов­то­ре­ние 12:00 Бас­кет­бол: Хо­вен­тут – Реал Мад­рид Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Дар­би Каун­ти – Блек­бърн Роу­върс Чем­пиън­шип пов­то­ре­ние 16:00 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Бил­бао Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га пов­то­ре­ние 17:55 Но­ви­ни 18:00 Ка­ра­бао къп: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) пов­то­ре­ние 18:30 Ку­па на Гер­ма­ния: Об­зор пре­да­ва­не за гер­ман­ски фут­бол (2020-21) пов­то­ре­ние 19:00 Чем­пиън­шип: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) пов­то­ре­ние 19:30 Хо­кей на лед: Спар­так – Ди­на­мо Мос­ква Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га ди­рек­тно 22:00 Фут­бол: Бор­не­мут – Но­рич Си­ти Чем­пиън­шип пов­то­ре­ние 00:00 Фут­бол: Ен­ко – ЛП Су­пер Спорт Дър­жав­но пър­венс­тво по фут­бол за же­ни пов­то­ре­ние 02:00 Но­ви­ни пов­то­ре­ние 02:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:15 Прог­рам­на пау­за

Kanal 3

06:30 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пулс” – здрав­но пре­да­ва­не /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Има­те ду­ма­та” /п/ 10:50 “Биз­нес но­ви­ни” 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Хо­ли­вуд”-/п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Денят на жи­во” /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:20 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Со­циал­на мре­жа” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *