ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 28 ЮЛИ

БНТ

05:10 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:50 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев – об­зор­но по­ли­ти­чес­ко пред­ва­не /п/ 07:00 Ину­яша – ани­ма­цио­нен филм 07:25 Сий­бърт – ани­ма­цио­нен филм /п/ 07:50 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:05 Са­фа­ри­то на Скаут – тв филм /п/ 08:30 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 10:30 Прин­це­са­та и пи­сарят – дет­ски иг­ра­лен филм /Че­хия, 2014 г./, ре­жи­сьор Ка­рел Янак, в ро­ли­те Ма­тоуш Румл, Мо­ни­ка Тим­ко­ва, Ма­рош Кра­мар и др. 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди – пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие/най-доб­ро­то/ 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка – пре­да­ва­не за фол­клор с во­де­щи Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 14:10 Ми­ти­ка: Тъм­ни­те вре­ме­на – иг­ра­лен филм /САЩ, 2015 г./, ре­жи­сьор Ан Блек, в ро­ли­те Ме­ла­ни Стоун, Адам Джон­сън, Ро­бърт Джейн и др. 15:55 Час­тни­те му­зеи в Че­хия: Му­зей на ал­хи­мия­та до­ку­мен­та­лен филм 16:05 Фре­ди Хай­не­кен – тв филм /3 епи­зод/ 17:00 Вяра и об­щес­тво – пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра /най-доб­ро­то/ 18:00 Бъл­га­рия от край до край 5 /п/ 18:30 Из­вън иг­ра­та – раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не с во­де­ща Лю­ба Па­шо­ва /п/ 19:00 Ко­га­то ро­бо­ти­те ни на­пад­нат – до­ку­мен­та­лен филм /САЩ, 2016 г./, ре­жи­сьор Уор­нър Барнс 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! За­ли­вът на сък­ро­ви­ща­та 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 В ка­дър Чер­на го­ра: На­ча­ло­то на пътя 21:15 Дом от кар­ти – иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 1993 г./, ре­жи­сьор Май­къл Ле­сак, в ро­ли­те Кат­лийн Тър­нър, То­ми Лий Джоунс, Парк Овъ­рол и др. 23:05 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:20 Сту­дио Х: Пло­щад „Ко­лумб“ – иг­ра­лен филм /САЩ, 2012 г./, ре­жи­сьор Джордж Га­ло, в ро­ли­те Сел­ма Блеър, Ей­ми Смарт, Ке­вин По­лак и др.(14) 00:45 Ми­ти­ка: Тъм­ни­те вре­ме­на – иг­ра­лен филм  /п/ 02:30 Алън Куо­тър­мейн и хра­мът на че­ре­пи­те – иг­ра­лен филм /2, пос­лед­на част /п/(12) 03:15 Фре­ди Хай­не­кен – тв филм /3 епи­зод /п/ 04:10 Днес и ут­ре /п/ 04:35 Ко­га­то ро­бо­ти­те ни на­пад­нат – до­ку­мен­та­лен филм /п/

bTV

05:30 „Ала­ми­нут“ /п/ 06:00 „Мал­ко­то по­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия“ – ани­ма­ция 07:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.6, еп. 7,8 08:00 „Та­зи съ­бо­та и не­деля“ – най-доб­ро­то от пре­да­ва­не­то с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 „Cool…T“ – най-доб­ро­то от пре­да­ва­не­то с во­дещ Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 „Място­то БГ“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 Пре­мие­ра: „Кръс­то­път на же­ла­ния­та“ – дра­ма, ро­ман­ти­чен (Гер­ма­ния, 2017), ре­жи­сьор – Ще­фан Бар­тман, ак­тьо­ри – Фред­рик От, Бен Блас­ко­виц, Юр­ген Хай­нирх и др. 15:00 bTV Ва­кан­ция: „Щър­кел­че­то Ри­чард“ – ани­мция, (Люк­сем­бург, Бел­гия, Гер­ма­ния, Нор­ве­гия, 2017), ре­жи­сьор – оби Кен­гел, Ре­за Ми­ме­ра, сце­на­рис­ти – Ра­за Ме­ма­ри 17:00 „Тет­рад­ка­та“ (САЩ, 2004) – дра­ма, ро­ман­ти­чен, ре­жи­сьор – Ник Ка­са­ве­тис, ак­тьо­ри – Тим Иви, Джи­на Роу­ландс, Рей­чъл Ма­ка­дамс, Ке­вин Ко­нъ­ли, Ра­йън Гос­линг, Джеймс Гар­нър и др. 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те /п/ – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 „Тай­ният жи­вот на Уол­тър Ми­ти“ – ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски, дра­ма, фен­тъ­зи (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ка­на­да, 2013), ре­жи­сьор – Бен Сти­лър, ак­тьо­ри – Бен Сти­лър, Крис­тен Уиг, Ей­дриан Мар­ти­нез, Кат­рин Хан, Адам Скот и др. 22:00 „Път с пре­димс­тво“ – ко­ме­дия (САЩ, 2010), ре­жи­сьор – Тод Фи­липс, ак­тьо­ри – Зак Га­ли­фа­на­кис, Ро­бърт Дау­ни-мл., Ми­шел Мо­на­ган, Джей­ми Фокс, Мат Гри­фитс, Джеймс Мар­тин Ке­ли, Йо­сиф Ха­ролд, Джу­лиет Луис и др. 00:00 „Ус­мив­чи­ца“ – дра­ма (САЩ, 2007), ре­жи­сьор – Грег Ара­ки, ак­тьо­ри – Май­къл Хич­кок, Адам Броу­ди, Ана Фе­рис, Дей­вид Гол­дман, Джон Чо и др. 02:00 „Кръс­то­път на же­ла­ния­та“ – дра­ма, ро­ман­ти­чен (Гер­ма­ния, 2017), ре­жи­сьор – Ще­фан Бар­тман, ак­тьо­ри – Фред­рик От, Бен Блас­ко­виц, Юр­ген Хай­нирх и др. 03:30 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ /п/ – се­риал 04:30 „Cool…T“ /п/ – лай­фстайл пре­да­ва­не

bTV Action

05:15 „Мър­тва точ­ка“ – се­риал, еп.21 06:00 „Кунг фу пан­да – ле­ген­ди за стра­хот­ния боец“ – ани­ма­ция 08:00 „Стре­ла­та“ – се­риал, еп.7-9 11:00 „Дро­но­ве убий­ци“ -ек­шън, три­лър (САЩ, 2016) ре­жи­сьор – Джак Пе­рез, ак­тьо­ри – Ко­рин Не­мек, Уит­ни Мур, На­тин Бът­лър и др. 12:45 „Ул­ти­ма­ту­мът на Борн“ – ек­шън, три­лър, му­зи­ка­лен (САЩ, 2007), ре­жи­сьор – Пол Грий­нграс, ак­тьо­ри – Мат Дей­мън, Джу­лия Стайлс, Па­ди Кон­си­дин, Ед­гар Ра­ми­рес, Скот Глен, Бра­йън Кокс и др. 15:00 „Лу­ци­фер“ – се­риал, с.2, еп.1,2 17:00 „Ди­ва­та му­ха“- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 „МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ“ – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 „4х4“ – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:45 „Зе­ле­на зо­на“ – дра­ма, ек­шън, три­лър, вое­нен (САЩ, Фран­ция, Ис­па­ния, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2010), ре­жи­сьор – Пол Грий­нграс, ак­тьо­ри – Мат Дей­мън, Джей­сън Ай­зъкс, Грег Ки­ниър и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 „Тай-Чи май­стор“ – ек­шън, дра­ма (САЩ, Ки­тай, Хонг Конг, 2013), ре­жи­сьор – Киа­ну Рийвс, ак­тьо­ри – Тай­гър Ху Чен, Киа­ну Рийвс, Ка­рън Мок, Май­къл Тонг и др. 00:00 „Смър­то­нос­но влия­ние“ – дра­ма, ек­шън (САЩ,1998), ре­жи­сьор – Ми­ми Ле­дър, ак­тьо­ри – Ро­бърт Дю­вал, Теа Лео­ни, Илай­джа Уд, Мор­ган Фрий­ман, Ва­не­са Ред­грейв, Мак­си­ми­лиан Шел, Джеймс Кро­муел и др. 02:15 „Стре­ла­та“ – се­риал, еп.8,9 04:15 „Хер­ку­лес в под­зем­ния свят“ – прик­лю­чен­ски (САЩ, 1994), ре­жи­сьор – Бил Нор­тън, ак­тьо­ри – Ке­вин Сор­бо, Ан­тъ­ни Куин, Тоу­ни Ки­таен и др.

bTV Comedy

05:00 „Ше­га­джии“ – се­риал 06:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.6 08:00 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.3 10:00 Пре­мие­ра: „Праз­ну­вай, Вася“ – ко­ме­дия (Ру­сия, 2017), ре­жи­сьо­ри – Ро­ман Ка­ри­мов, ак­тьо­ри – Ефим Пет­ру­нин,Лю­бов Ак­се­но­ва, Ро­ман Кру­цин и др. 12:00 „По сре­да­та“ – се­риал 14:00 “ Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал 16:00 „Мое­то се­мей­ство“ – се­риал 17:30 „Мои­те ми­ли съ­се­ди“ – се­риал 20:30 „Сък­ро­ви­ще­то на Бе­то­вен“- ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Рон Оли­вър, ак­тьо­ри – Джо­на­тан Сил­вър­ман, Крис­ти Суон­сън, Бре­тън Ман­ли, Джеф­ри Комбс и др. 22:30 „Ше­га­джии“ – се­риал 00:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал 02:00 „Прия­те­ли“ – се­риал 04:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал

Nova TV

06:00 „Вой­на­та на ро­зи­те“ – се­риен филм  /п/ 07:00 „Бре­го­ве­те на Че­са­пийк“ – се­риен филм 08:00 „Съ­бу­ди се“ – пре­да­ва­не 11:00 „Съ­де­бен спор“ – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA – из­бра­но 12:50 „Бра­во, мом­че­то ми!“ – с уч. на Адам Сан­длър, Ан­ди Сам­бърг, Лей­тън Мий­стър, Ва­ни­ла Айс, То­ни Ор­лан­до, Уил Фор­те, Сю­зън Са­ран­дън, Май­ло Вен­ти­миля, Джеймс Каан и др. 15:10 „Мъ­же в чер­но 2“ – с уч. на То­ми Лий Джоунс, Уил Смит, Ла­ра Флин Бойл, Рип Торн и др. 17:00 „Съд­би на кръс­то­път“ – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 „Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – „Злат­на­та топ­ка“ 18:00 „Ни­чия земя“ – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 „Ле­ген­да­та за Зо­ро“ – с уч. на Ан­то­нио Бан­де­рас, Кат­рин Зи­та-Джоунс, Ру­фъс Сюъл, Ник Чин­лънд, Ху­лио Ос­кар Ме­чо­со, Шу­лър Хен­сли, Май­къл Еме­рсън, Ей­дриън Ало­нсо и др. 22:40 „От­бли­зо“ – с уч. на На­та­ли Пор­тман, Джъд Лоу, Клайв Оуен, Джу­лия Ро­бъртс и др. 00:50 „Бра­во, мом­че­то ми!“ – с уч. на Адам Сан­длър, Ан­ди Сам­бърг, Лей­тън Мий­стър, Ва­ни­ла Айс, То­ни Ор­лан­до, Уил Фор­те, Сю­зън Са­ран­дън, Май­ло Вен­ти­миля, Джеймс Каан и др.  /п/ 04:20 „От­бли­зо“ – с уч. на На­та­ли Пор­тман, Джъд Лоу, Клайв Оуен, Джу­лия Ро­бъртс и др.  /п/

Nova Sport

09:00 Дартс: Све­то­вен Мач­плей 2018, ос­ми ден, пов­то­ре­ние 12:00 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Уни­ка­ха, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Брис­тъл Си­ти – Сън­дър­ланд, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Сент Ет­иен – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Ас­тън Ви­ла – Бир­мин­гам Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 20:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ар­се­нал – Уест Бро­мич Ал­биън (2002-03), пов­то­ре­ние 20:45 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:00 Дартс: Све­то­вен Мач­плей 2018, де­ве­ти ден, ди­рек­тно 00:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: „Пър­вич­на си­ла“, 30-и епи­зод, пов­то­ре­ние 01:00 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та  П

BiT

05:00 BIT СПОРТ (п) 05:30 „Аз уча ан­глий­ски“ с Ни­ко­лая (п) 06:00 Но­ви­ни (п) 06:30 BIT СПОРТ (п) 07:00 „Един прек­ра­сен ден“, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 08:30 „Star box“, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес (п) 09:00 „Го­ре­щи сре­щи“ с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 „Ис­то­рия­та ожи­вява“ (п) 10:30 „Аз уча ан­глий­ски“ с Ни­ко­лая (п) 11:00 „Ед­на раз­лич­на не­деля“, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 13:00 „О!здра­вей“, пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 „Го­ре­щи сре­щи“ с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 15:15 „Един прек­ра­сен ден“, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 „Гол­ямо­то ин­тер­вю“, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 17:30 „О!здра­вей“, пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 18:30 „Ис­то­рия­та ожи­вява“ (п) 19:00 „Епи­зод“ (п) 20:00 „PLAYGASM“ с Кра­си Пет­ров (п) 21:00 „Шоу­то на иг­ра­чи­те“ ве­чер­но ток­шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 22:00 „Ка­ра­мел“ – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 00:00 „Без зад­ръж­ки“ с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 01:00 „Ед­на раз­лич­на не­деля“, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 03:00 „Ка­ра­мел“ – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п)

Kanal 3

07:00 „Хо­ли­вуд“ – с Иве­ли­на Кун­че­ва /п/ 07:30 „Ин­тер­вю“ с На­де­ли­на Ане­ва  /п/ 08:00 „Денят на жи­во“ /п/ 09:00 „Пулс“ с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 „Все­ки сле­до­бед“, из­бра­но 10:30 Те­ле­мар­кет 10:45 „Ис­то­рии от реал­нос­тта“ 11:00 „Буз­лу­джа 2018“ – съ­бор на ле­ви­ца­та, на жи­во от връх Буз­лу­джа 12:30 ТОП ШОП 12:45 „Без мон­таж“ 13:00 „Уи­кенд с Ро­си“ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 Топ шоп 14:30 „Без мон­таж“, из­бра­но от сед­ми­ца­та 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 ТОП ШОП 15:30 „Хо­ли­вуд“ с Иве­ли­на Кун­че­ва  /п/ 16:00 „Ин­тер­вю“ с На­де­ли­на Ане­ва  /п/ 16:30 „Па­та­рин­ски Live“ /п/ 17:00 „Офа­нзи­ва“ с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 „Ин­тер­вю“ с На­де­ли­на Ане­ва 20:00 „Па­та­рин­ски Live“- из­бра­но 20:30 „Кок­тейл“ с Де­си Жабл­яно­ва 21:00 Спорт в обе­кти­ва“ 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 „Офа­нзи­ва“ с Лю­бо Ог­нянов /п/ 00:30 Спорт в обе­кти­ва“-  /п/ 01:30 НО­ВИ­НИ /п/

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *