HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 28 ЯНУАРИ

bTV

05:00 “До­ма­шен арест” /п./ – се­риал 05:30 “Ро­бо и Страш­ко” – ани­ма­ция 06:00 “Ро­бо и Страш­ко” – ани­ма­ция 07:00 “Ка­то на ки­но” – пре­да­ва­не за ки­но с во­дещ Ми­хаил Дю­зев 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тъ­рси се…” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 Пре­мие­ра: “Не­поз­на­ти­ТЕ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Де­ца на ки­лог­рам 2” – ко­медя (САЩ, 2005), ре­жи­сьор – Адам Шанкмaн, ак­тьо­ри – Стив Мар­тин, Бо­ни Хънт, Пай­пър Пе­ра­бо, Хи­ла­ри Дъф, Том Уе­линг, Тей­лър Лот­нър и др. 15:00 “П­рия­те­ли” – се­риал, с.3, еп.15,16 16:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.12, еп.7,8 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “М­ла­да­та Вик­то­рия” – ис­то­ри­чес­ки, дра­ма (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2009), ре­жи­сьор – Жан-Марк Ва­ле, ак­тьо­ри – Еми­ли Блънт, Ми­ран­да Ри­чар­дсън, Джим Броуд­бент, Пол Бе­та­ни, Марк Стронг, Ру­пърт Френд и др. 22:00 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид 23:00 Пре­мие­ра: “Х­ро­ни­ки­те на Ша­на­ра” – се­риал, с.2, еп. 6 00:00 “Д­нев­ни­ци­те на вам­пи­ра” – се­риал, с.5, еп.20 01:00 Кон­церт на те­ле­ви­зия “П­ла­не­та” в Плов­див (2017) 03:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.12, еп.7,8 04:00 “Тъ­рси се…” /п./ – ток­шоу 04:50 “Cool…T” /п./ – лай­фстайл пре­да­ва­не

Nova TV

06:30 “И­ко­нос­тас” 07:00 “Не­по­роч­на­та Джейн” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Не­ве­роя­тно­то прик­лю­че­ние на Шар­пей” – с уч. на Аш­ли Тис­дейл, Ос­тин Бът­лър, Ка­ме­рън Гуд­ман, Дже­си­ка Тък и др. 14:15 “Но­во на­ча­ло” (пре­мие­ра) – с уч. на Пол Грийн, Кир­стен Уо­рън, Хе­дър Мак­Комб, Лек­си Джо­ва­но­ли и др. 16:00 “Аз оби­чам Бъл­га­рия” – за­бав­но пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35 – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Ко­шма­ри в кухн­ята” – пре­да­ва­не на NOVA 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Т­вър­де лич­но 3”- с уч. на Лиъм Ний­сън, Фам­ке Ян­сен, Фо­рест Уи­та­кър, Ма­ги Грейс, Дъг­рей Скот, Дон Хар­ви и др. 22:15 “Къ­смет­лия­та” – с уч. на Ръ­сел Кроу, Ре­не Зе­луе­гър, Пол Джа­ма­ти, Па­ди Кон­си­ди­не, Брус Мак­гил и др. 01:15 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:45 “Но­во на­ча­ло” – с уч. на Пол Грийн, Кир­стен Уо­рън, Хе­дър Мак­Комб, Лек­си Джо­ва­но­ли и др. /п/ 03:50 “Не­ве­роя­тно­то прик­лю­че­ние на Шар­пей” – с уч. на Аш­ли Тис­дейл, Ос­тин Бът­лър, Ка­ме­рън Гуд­ман, Дже­си­ка Тък и др. /п/

bTV Comedy

05:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./- се­риал 06:00 “Па­ртньо­ри” – се­риал 07:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал, с.1 08:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.6 09:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра”- се­риал, с.2 10:00 “Де­нис Бел­ята” – ко­ме­дия, САЩ, 1993, ре­жи­сьор – Ник Ка­съл, ак­тьо­ри -Крис­то­фър Лойд, Уол­тър Ма­тау, Мей­сън Гем­бъл, Лиа Том­псън и др. 12:00 “Но­ви­те съ­се­ди “ /п./- ко­ме­диен се­риал 15:30 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал, с. 6 18:30 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал 19:30 “Хо­тел “Е­леон” – се­риал 20:30 “Ко­ле­да­та на Де­нис Бел­ята” – ко­ме­дия (САЩ, 2007), ре­жи­сьор –  Рон Оли­вър, ак­тьо­ри -Ро­бър Уаг­нър, Луис Фле­чър, Ма­куел Пе­ри Ко­тън, Год­фри, Джордж Ню­бърн, Ким Шра­нър и др. 22:30 “Му­тра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.2 23:30 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал 02:30 “Му­тра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.2 03:00 “С­та­жан­ти” /п/- се­риал 04:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал

bTV Action

06:00 “Пи­нгви­ни­те от Ма­да­гас­кар” – ани­ма­ция 08:00 “Те­жки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5, еп.1,2,3 11:00 “А­по­ка­лип­сис в Лос Ан­дже­лис” – ек­шън,три­лър,фан­тас­ти­ка (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Май­къл Дж. Сар­на, ак­тьо­ри – Рей­мънд Дж. Ба­ри, Крис­то­фър Джъдж, Ка­мар де лос Ре­йес, Мар­ко Бе­риос, Дей­вид Кейд, Си­зар Де­леон, Ли­ла Дюп­ри, Джи­на Хол­дън, Ке­вин Ка­ша и др. 12:45 “О­гън под зем­ята” – ек­шън, дра­ма, три­лър (САЩ, 1997), ре­жи­сьор – Фе­ликс Ен­ри­кес Ал­ка­ла, ак­тьо­ри – Сти­вън Се­гал, Мардж Хел­ген­бер­гер, Сти­вън Ланг, Брад Хънт, Крис Крис­то­фър­сън и др. 15:00 “Мъ­ртва точ­ка” – се­риал, с.2, еп. 3,4 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:30 “Из­вън­ред­но ре­ше­ние” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, три­лър (САЩ, 1996), ре­жи­сьор – Стюарт Беърд, ак­тьо­ри –  Кърт Ръ­сел, Ха­ли Бе­ри, Сти­вън Се­гал, Джон Ле­гуи­за­мо, Джо Мор­тън, Оли­вър Плат и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Х-Мен: Пър­ва въл­на” – ек­шън, фен­тъ­зи (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Ма­тю Вон, ак­тьо­ри – Дже­ни­фър Лоу­рънс, Ке­вин Бей­кън, Роуз Бър­ни, Джеймс Ма­ка­вой, Май­къл Фас­бен­дер, Оли­вър Плат, Джей­сън Фле­минг, Зоуи Кра­виц, Алекс Гон­за­лес, Шон Ка­си­ди, Лу­кас Тил, Дже­нюъ­ри Джоунс, Ни­къ­лъс Холт, Геор­ги Ни­ко­лов и др. 00:30 “О­гън под зем­ята” – ек­шън, дра­ма, три­лър (САЩ, 1997), ре­жи­сьор – Фе­ликс Ен­ри­кес Ал­ка­ла, ак­тьо­ри – Сти­вън Се­гал, Мардж Хел­ген­бер­гер, Сти­вън Ланг, Брад Хънт, Крис Крис­то­фър­сън и др. 02:30 “Те­жки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5, еп.3 03:15 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 03:45 “Из­вън­ред­но ре­ше­ние” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, три­лър (САЩ, 1996), ре­жи­сьор – Стюарт Беърд, ак­тьо­ри –  Кърт Ръ­сел, Ха­ли Бе­ри, Сти­вън Се­гал, Джон Ле­гуи­за­мо, Джо Мор­тън, Оли­вър Плат и др.

Nova Sport

05:15 Край на прог­ра­ма­та 09:00 Дартс: Мас­търс 2018, вто­ри ден, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Мон­пе­лие, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Об­зор на кръ­га на Ка­ра­бао къп (2017-18), 7-и епи­зод, пов­то­ре­ние 14:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Чел­си – Ню­ка­съл Юнай­тед (2004-05), пов­то­ре­ние 15:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 15:05 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Уест Бро­мич Ал­биън – Ли­вър­пул (2002-03), пов­то­ре­ние 15:30 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2017-18), 20-и епи­зод 16:00 Фут­бол: Лил – Страс­бург, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 18:00 Фут­бол: Бор­до – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 19:55 Пинг-понг: Све­то­вен шам­пио­нат 2018, вто­ри ден, вто­ра се­сия, ди­рек­тно 23:00 Дартс: Мас­търс 2018, тре­ти ден, за­пис 03:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 03:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

Kanal 3

06:30 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 07:00 “О­фан­зи­ва” с Лю­бо­мир Ог­нянов/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “В­се­ки сле­до­бед”, из­бра­но 10:30 Те­ле­мар­кет 10:45 “Хо­ли­вуд­”/п/ 11:15 Топ Шоп 11:30 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 12:00 “Ве­чни­те пес­ни” 13:00 “В­се­ки сле­до­бед”, из­бра­но 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 Те­ле­мар­кет 14:30 “Без мон­таж”/п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Tоп Шоп 15:30 “Па­та­рин­ски Live/п/ 15:55 Те­ле­мар­кет 16:00 “Без мон­таж”, из­бра­но 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 20:00 “С­порт в обе­кти­ва” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:30 “Хо­ли­вуд­” с Иве­ли­на Кун­че­ва 22:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 22:30 “Бе­нов­ска пи­та”/п/ 00:30 06:30 – Пов­то­ре­ния

БНТ

05:05 Браз­ди /п/ 05:35 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 06:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:00 Не­дел­но ева­нге­лие 07:10 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм 07:35 Пик­сел Пин­ки ани­ма­цио­нен филм 08:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов Пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва Раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 #Ев­ро­па 13:00 Се­меен биз­нес тв филм 13:30 Све­тов­на ку­па по сноу­борд Бан­ско 2018: Па­ра­ле­лен ги­гант­ски сла­лом /мъ­же/ пряко пре­да­ва­не 15:25 По­ли­цаят се пен­сио­ни­ра иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 1970г./, ре­жи­сьор Жан Жи­ро, в ро­ли­те: Луи дьо Фю­нес, Жан Льо­фе­вър, Ги Гро­со и др. 17:05 Не­поз­на­та земя 17:35 Спор­тна трес­ка Об­зор­но спор­тно пре­да­ва­не 18:30 Спорт ТО­ТО 19:05 Бри­тан­ски­те бул­ки на джи­ха­да до­ку­мен­та­лен филм 19:55 Ле­ка нощ, де­ца! Сид 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Жи­ва плът иг­ра­лен филм /САЩ, 2012г./, ре­жи­сьор Ър­ни Бал­баш, в ро­ли­те: Жан-Клод Ван Дам, Джон Рол­стън, Да­рън Шах­ла­ви и др.(14) 22:30 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 22:45 Нощ­ни пти­ци Ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Ис­кра Ан­ге­ло­ва 23:45 По­ли­цаят се пен­сио­ни­ра иг­ра­лен филм/п/ 01:30 Бри­тан­ски­те бул­ки на джи­ха­да до­ку­мен­та­лен филм/п/ 02:20 Чер­ве­на­та кра­ли­ца тв филм /10 епи­зод/п/ 04:25 Се­меен биз­нес тв филм/п/ 04:50 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/

BiT

05:00 най-доб­ро­то от Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, 1 част 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва, (п) 08:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва 09:00 най-доб­ро­то от “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 2 част 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва 13:00 “Ш­оу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 14:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров, (п) 15:00 най-доб­ро­то от “Е­дин прек­ра­сен ден” – 2 част 16:30 най-доб­ро­то от “е­Ми­сия Бъл­га­рия” – 2 част 17:30 “Го­лямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 18:30 БЛИЦ НО­ВИ­НИ +++”Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков 22:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на 23:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 01:00 “Ка­ра­мел­” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же, (п) 03:00 най-доб­ро­то от “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 2 част, (п) 04:00 най-доб­ро­то от “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *