ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 29 АВГУСТ

БНТ

05:25 Бъл­га­рия от край до край 8 /п/ 05:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:10 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3 – тв филм /9 епи­зод/п/ 07:00 Сут­ре­шен блок 08:30 По све­та и у нас 08:45 Ис­то­рия.bg, Го­це Дел­чев /п/ 09:45 Се­мей­ство Да­ръл 3 -тв филм /5 епи­зод/п/ 10:35 Кап­ри – тв филм /52 епи­зод/п/ 11:30 Япо­ния днес /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Но­щем с бе­ли­те ко­не 6-се­риен – тв филм /Бъл­га­рия, 1985 г./, 1 част, ре­жи­сьор За­ко Хес­кия, в ро­ли­те Ни­ко­лай Би­нев, Пла­ме­на Ге­то­ва, Иван Ива­нов, Гин­ка Стан­че­ва и др. 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 “Го­ре на че­ре­ша­та 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Кап­ри – тв филм /53 епи­зод/ 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:15 Ан­тар­кти­ка – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:30 Спорт тото 19:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3 – тв филм /10 епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Се­мей­ство Да­ръл 3 – тв филм /6 епи­зод/ 21:35 Ге­ният Пи­ка­со – тв филм /5 епи­зод/ 22:30 Как­во ще се слу­чи – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 23:00 По све­та и у нас 23:30 За­ко­нът на Дойл 2 – тв филм /4 епи­зод/ (12) 00:15 Ис­то­рия.bg Го­це Дел­чев /п/ 01:15 От­бли­зо с Ми­ра /п/ 02:10 Ге­ният Пи­ка­со – тв филм /5 епи­зод/п/ 03:15 Как­во ще се слу­чи до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 03:40 Днес и ут­ре 04:10 Из­вън иг­ра­та /п/ 04:55 За­ко­нът на Дойл 2 – тв филм /4 епи­зод/п/ (12) 

 bTV

05:30 “До­ма­шен арест” /п/ – се­риал 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с. 2, еп. 17 06:30 “Лов­ци на хра­на” – пре­да­ва­не за ку­ли­на­рен ту­ри­зъм, с. 2 (2017) 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу /най-доб­ро­то/ 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, с. 2, еп. 2 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 6, еп. 32 16:00 “Страх да оби­чаш” – се­риал, с. 2, еп. 2 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “До­ма­шен арест” – се­риал, еп. 21 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с. 13, еп. 81 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съл­зи от Рая” – се­риал, еп. 76 21:00 Пре­мие­ра: “Вът­ре­шен чо­век” – се­риал, еп. 52 22:30 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 2, еп. 3 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, еп. 10 01:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп. 13 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п/ – се­риал

 bTV Comedy

05:00 “Прия­те­ли” – се­риал 06:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 8, еп. 22, 23 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2019), еп. 3, 4 10:00 “Ша­фер­ки” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Пол Фийг, в ро­ли­те Крис­тен Уиг, Мая Ру­долф, Роуз Бърн, Ре­бъл Уил­сън, Ме­ли­са Мак­кар­ти, Бен Фал­кон, Крис О`Дауд и др. 12:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 13:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:30 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 17:00 “Иг­ра­чи” – се­риал, еп. 11, 12 18:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с.6 еп. 10, 11 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с. 6, еп. 13 20:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, eп. 35 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп. 48 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 10, еп. 21, 22 23:00 Пре­мие­ра: “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, с. 3, еп. 1, 2 00:00 “Ша­фер­ки” /п/ – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2011) 02:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 03:00 “Прия­те­ли” – се­риал 04:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал

bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 3, еп. 11 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, еп. 16 – 19 08:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 2, еп. 10 09:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 3, еп. 11 10:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 2, еп. 15 11:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 4, еп. 7 12:00 “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп. 10 13:00 “Зад ре­шет­ки­те” – кри­ми­на­лен, дра­ма (тв филм, Ка­на­да, 2008), ре­жи­сьор Скот Уилямс, в ро­ли­те Па­джет Брус­тър, Ан­то­нио Кю­по, Мег Роу, Ро­бърт Уиз­дън, Дие­го Кла­тен­хоф и др. [16+] 15:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 2, еп. 11 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 3, еп. 12 17:00 “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп. 11 18:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 4, еп. 8 19:00 УЕ­ФА Шам­пион­ска Ли­га – жре­бий за гру­по­ва­та фа­за 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Го­тъм” – се­риал, с. 4, еп. 2 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Син­ята без­дна” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, хо­рър (САЩ, Мек­си­ко, 1999), ре­жи­сьор Ре­ни Хар­лин, в ро­ли­те То­мас Джейн, Саф­рон Бъ­роуз, Са­мюъл Джак­сън, Джак­лин Мак­кен­зи, Май­къл Ра­па­порт, Сте­лан Скар­сгард и др. [16+] 00:00 “Го­тъм” – се­риал, с. 4, еп. 2 01:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 2, еп. 14 02:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 2, еп. 11 03:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 4, еп. 23 04:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 4, еп. 8

Nova TV

05:00 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 14 /п/ 06:00 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 15 /п/ 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Маг­нум” (пре­мие­ра) – се­риен филм 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 14 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 15 00:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 6 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Слън­це и лу­на” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Мач от вто­ри кръг за Ка­ра­бао къп /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Гран Ка­на­рия – Те­не­ри­фе, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Лин­кълн Си­ти – Еве­ртън, мач от вто­ри кръг за Ка­ра­бао къп /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Фуен­лаб­ра­да – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Бас­кет­бол: Ес­ту­диан­тес – Бар­се­ло­на, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 20:00 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Гер­ма­ния (2019-20), 1-ви епи­зод /п/ 20:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Уест Хям Юнай­тед – Фу­лъм (2006-07) /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Сту­дио “Фут­бол”, ди­рек­тно 21:45 Фут­бол: Рей­нджърс – Ле­гия, пле­йо­фен мач ре­ванш за място в гру­пи­те на Ли­га Ев­ро­па, ди­рек­тно 23:40 Сту­дио “Фут­бол”, ди­рек­тно 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та 

Kanal 3

07:00 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 08:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 09:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 “Всич­ко коз” – из­бра­но 10:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 11:00 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов”- из­бра­но 11:30 “Дру­го­то ли­це” 12:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 12:45 Топ Шоп 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” – из­бра­но 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” /п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – из­бра­но 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 18:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 19:00 НО­ВИ­НИ 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – из­бра­но 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Всич­ко коз” – из­бра­но 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” – из­бра­но 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00-07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *