ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 29 АПРИЛ

БНТ

05:10 Още от деня, ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва, сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:05 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли, за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу/п/ 14:00 За­ко­нът на Дойл, тв филм /5 се­зон, 6 епи­зод/(12) 14:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:00 Да­вай, Ас­тро­бой! ани­ма­цио­нен филм 15:30 Кой знае от­го­во­ра, дет­ски филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Мал­ки ис­то­рии 16:40 Све­тът и ние 17:00 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 18:45 Спорт ТО­ТО 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли, за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Пи­тай БНТ 21:30 Сту­дио “УЕ­ФА Ли­га Ев­ро­па” 22:00 Фут­бол: Ман­чес­тър Юнай­тед – Ро­ма, по­лу­фи­нал­на сре­ща от тур­ни­ра на УЕ­ФА “Ли­га Ев­ро­па”, пряко пре­да­ва­не от Ман­чес­тър /Ве­ли­коб­ри­та­ния/ 00:15 Смяна на мес­та­та 01:15 Све­тът и ние /п/ 01:35 100% буд­ни /п/ 03:30 Кул­ту­ра.БГ /п/ 04:30 За­ко­нът на Дойл, тв филм /5 се­зон, 6 епи­зод/п/ (12)

bTV

05:20 “Ли­це в ли­це” /п/ 05:40 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.2, еп.5 06:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Зла­ти­мир Йо­чев и Бил­яна Га­ва­зо­ва 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ – ко­ме­дий­но шоу 13:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 14:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с.3, еп.26 16:00 Пре­мие­ра: “Мал­ки убий­ства” – се­риал, еп.76 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.5, еп.5 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Без­ми­лос­тен град” – се­риал, еп.83 21:00 “Бри­га­да Нов дом” – со­циа­лен проект, с.5 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Гранд” – се­риал, с.3, еп.17, 18 01:00 “Ос­тро­вът на Пиет­ро” – се­риал, с.2, еп.10 02:00 “Пре­ди обед” /п/ – ток­шоу 04:10 “Вто­ри шанс” – се­риал, с.2 еп.24

bTV Action

05:15 “Монк” – се­риал, с.8 еп.4 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, с.4, еп.14 – 17 08:00 “Монк” – се­риал, с.8 еп.4 09:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.4, еп.4 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.5, еп.2 11:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, еп.7 12:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.5, еп.14 13:00 “Опа­сна пре­да­ност” – три­лър, дра­ма (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Крейг Голд­стийн, в ро­ли­те: Ва­не­са Мар­сил, Брук Не­вин, Сти­вън Сне­дън, Ели­за­бет Бонд и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.8 еп.5 16:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.4, еп.5 17:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.5, еп.15 18:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, еп.8 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те (пре­мие­ра): “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.5, еп.3 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Нар­кос: Мек­си­ко” – се­риал, с.2, еп.8 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на ек­шън: “Ярост” – вое­нен, ек­шън (САЩ, Ки­тай, 2014), ре­жи­сьор Дей­вид Ейър, в ро­ли­те Брад Пит, Шая Ла­Баф, Ло­ган Лър­ман, Май­къл Пеня, Джон Бър­нтол, Скот Ис­тууд, Бран­ко То­мо­вич, Джей­сън Ай­зъкс и др. 01:00 “Нар­кос: Мек­си­ко” – се­риал, с.2, еп.8 02:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, еп.8 03:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.5, еп.15 04:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.4, еп.5

bTV Comedy

05:00 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” /п/ – се­риал 06:00 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” – се­риал, 3 еп. 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 08:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 08:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 09:30 “Хо­тел Ел­еон” /п/ – се­риал 10:00 “Ве­щи­ци­те от Ис­туик” – фен­тъ­зи, хо­рър, ко­ме­дия (САЩ, 1987), ре­жи­сьор Джордж Ми­лър, в ро­ли­те Сю­зан Са­ран­дън, Джак Ни­къл­сън, Ве­ро­ни­ка Кар­трайт, Ми­шел Пфай­фър, Ри­чард Джен­кинс, Шер и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Хо­тел Ел­еон” /п/ – се­риал 14:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.5, еп.9, 10 19:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.8, еп.21 19:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.8, еп.14 21:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.8, еп.7 22:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, с.2, еп.10, 11 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.5, еп.5, 6 00:00 “Ве­щи­ци­те от Ис­туик” /п/ – фен­тъ­зи, хо­рър, ко­ме­дия (САЩ, 1987) 02:00 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал

Nova TV

05:10 “Чер­ният спи­сък” – се­риал, се­зон 1/п/ 06:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Ме­рием” (пре­мие­ра) – се­риен филм 13:30 “Из­пи­та­ния­та на жи­во­та” (пре­мие­ра) – се­риал 15:00 “Не ме ос­тавяй” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Пре­сеч­на точ­ка” – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Фи­на­лът” (пре­мие­ра) – се­риал, се­зон 11 21:00 “Един за друг” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти, се­зон 2 22:30 “Братя” (пре­мие­ра) – се­риал, се­зон 2 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Чер­ният спи­сък” – се­риал, се­зон 1 00:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риал, се­зон 2 01:30 “Про­по­вед­ни­кът” – се­риал, се­зон 2 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риал 03:30 “Из­пи­та­ния­та на жи­во­та” – се­риал /п/ 04:30 “На­ме­ри ме” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: Ава­нгар­д – ЦСКА Мос­ква, Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га, фи­нал, мач №6  /п/ 12:00 Бас­кет­бол: УНИКС – Ло­ко­мо­тив Ку­бан, ВТБ ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Ал Шор­та – Ал Ду­хаил Шам­пион­ска ли­га на Азия (2021) /п/ 16:00 Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция: Об­зор, пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 17:00 Чем­пиън­шип: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) /п/ 17:30 Фут­бол: Пер­се­по­лис – Ал Райян Шам­пион­ска ли­га на Азия (2021) – ди­рек­тно 19:30 “Пе­та чет­върт”, об­зор­но пре­да­ва­не за ис­пан­ски бас­кет­бол (2020-21) /п/ 20:00 Ку­па на Гер­ма­ния: Об­зор пре­да­ва­не за гер­ман­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 20:30 Ка­ра­бао къп: Об­зор, пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) /п/ 21:00 Фут­бол: Ал Сад – Ал На­сър Шам­пион­ска ли­га на Азия (2021) – ди­рек­тно 23:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, пре­да­ва­не на WWE (2021) 00:00 Бас­кет­бол: Брин­ди­зи – Ди­на­мо Са­са­ри, Ита­лиан­ска бас­кет­бол­на Се­рия А  /п/ 02:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

NovaNews

05:15 Биз­не­сът /п/ 05:25 Пре­сеч­на точ­ка /п/ 06:00 Здра­вей, Бъл­га­рия 09:10 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:25 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 Ис­то­рии от све­та 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 Шоу­биз­нес 15:30 Со­циал­на мре­жа 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 Со­циал­на мре­жа 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:15 Пре­сеч­на точ­ка /п/ 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:30 Па­та­рин­ски LIVE 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:30 Денят на жи­во 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:45 Биз­не­сът 21:50 Шоу­биз­нес 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:15 Пре­сеч­на точ­ка /п/ 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 Денят на жи­во /п/ 00:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 00:30 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 01:30 Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов – из­бра­но 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 02:30 Денят на жи­во /п/ 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 03:30 Со­циал­на мре­жа /п/ 04:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 04:25 Со­циал­на мре­жа /п/

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *